+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 3 ve 3

Konu: Sel, Fırtına ve Zelzele Gibi Musibetler

 1. #1
  Ehil Üye aşur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Mesajlar
  1.446

  Standart

  Sel, f?rt?na ve zelzele gibi musibetler


  Bugünlerde hastal?ğ?m itibar?yla k?ş?n pek şiddetli hiddetine tahammül edemedim. Çok tecrübelerimle, umumî bir hatan?n neticesinde hava ile zemin, zelzele ile f?rt?na ile gazab-? ?lâhîyi haber vermek nevinden hiddet ediyorlar gibi âdete muhalif bir vaziyet gösterdiler. Ben de bundan bir mânevî f?rt?naya alâmet hissettim. Kalbime geldi ki: “Acaba yine ?slâmiyet ve hakaik-i imaniye zarar?na bir hatâ-y? umumî mi meydana geldi?” Âdetim olmad?ğ? halde ve dünya siyasetini terk ettiğim halde bu nokta için sordum: “Ne var? Cerideler ne haber veriyorlar?”
  Bana dediler ki: “Din propagandas?n? yapan dindarlar?n serbestiyet kanunu geri kalm?ş. Fakat solcular hakk?ndaki kanunu tâcil edip tasdik etmişler.”
  Kalbime geldi ki: Bu vatan ve ?slâmiyetin maslahat?, herşeyden evvel dindarlar?n serbestiyeti hakk?ndaki kanunun hem tâcil, hem tasdik ve hem de çabuk mekteplerde tatbik edilmesi elzemdir. Çünkü bu tasdikle Rusya’daki k?rk milyona yak?n Müslüman?, hem dört yüz milyon âlem-i ?slâm?n mânevî kuvvetini bir ihtiyat kuvveti olarak bu vatana kazand?rmakla beraber, komünistin mânevî tahribat?na karş? şimdiye kadar Rusun, Amerika ve ?ngilize karş? tecavüzünden ziyade bin senelik adavetinden dolay? en evvel bize tecavüz etmesi adavetinin muktezas? iken, o tecavüzü durduran, şüphesiz hakaik-i Kur’âniye ve imaniyedir. Öyleyse, bu vatanda herşeyden evvel o acip kuvvete karş? hakaik-i Kur’âniye ve imaniyeyi bilfiil elde tutup dinsizliğin önüne kuvvetli bir sedd-i Zülkarneyn gibi bir sedd-i Kur’ânî yap?lmas? lâz?m ve elzemdir.
  Çünkü dinsizlik Rusu, şimdiye kadar yar? Çin’i ve yar? Avrupa’y? istilâ ettiği halde, bize karş? tecavüz ettirmeyip tevkif ettiren, hakaik-i imaniye ve Kur’âniyedir. Yoksa, Ruslar?n tahribat nevinden mânevî kuvvetlerine karş? adliyenin binden birine maddî ceza vermesiyle; serserilere ve fakirlere, zenginlerin mal?n? peşkeş çeken ve hevesli gençlere ehli namusun k?zlar?n? ve ailelerini mübah k?lan ve az bir zamanda Avrupa’n?n yar?s?n? elde eden bir kuvvete karş?, ancak ve ancak mânevî bombalar lâz?m ki, o da hakaik-i Kur’âniye ve imaniye atom bombas? olup o dehşetli solculuk cereyan?n? durdursun. Yoksa, adliye vas?tas?yla yüzden birine verilen maddî ceza ile bu küllî kuvvet tevkif edilmez.
  Onun için, dindar milletvekilleri bu tacili lâz?m gelen hakikati tehir etmelerinden, çok defa tecrübelerle gördüğümüz gibi bu defa da küre-i hava şiddetli soğuğu ile buna itiraz ediyor.
  ?ki dehşetli Harb-i Umumînin neticesinde beşerde has?l olan bir intibah-? kavî ve beşerin tam uyanmas? cihetiyle, kat’iyen dinsiz bir millet yaşamaz. Rus da dinsiz kalamaz. Geri dönüp H?ristiyan da olamaz. Olsa olsa, küfr-ü mutlak? k?ran ve hak ve hakikate dayanan ve hüccet ve delile istinad eden ve akl? ve kalbi ikna eden Kur’ân ile bir musalâha veya tâbi olabilir. O vakit dört yüz milyon ehl-i Kur’ân’a k?l?ç çekemez. Emirdağ Lâhikas?, s. 310
  Konu elff tarafından (31.05.07 Saat 22:51 ) değiştirilmiştir.

 2. #2
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  Alıntı insirah Nickli Üyeden Alıntı
  Kalbime geldi ki: “Acaba yine ?slâmiyet ve hakaik-i imaniye zarar?na bir hatâ-y? umumî mi meydana geldi?...

  Eevet gerçekten de öyle.Bu gibi felaketler geliyorsa Risale-i nur'a bir taarruz var demek olduğu söyleniyordu ki burda da aç?klam?ş.

  Felâketlerin mesaj?  Son günlerde evvelâ depremlerle sars?ld?k. Ard?ndan, havan?n bir anda bozmas?yla gelen şiddetli yağ?şlar?n baz? yerlerde yol açt?ğ? sel felâketinin şokunu yaşamaktay?z.
  Özellikle Güneydoğu gibi, bu tarz yağ?şlara hiç al?ş?k olmayan bir bölgede, en az elli y?ld?r görülmemiş felâket tablolar?n?n ortaya ç?kmas?, hepimizi derin derin düşündürmeli.
  Kâinatta hiçbir şeyin tesadüf olmad?ğ?na inanan Bediüzzaman, yer ve hava unsurlar?ndaki mutad d?ş? hareketlenmelerin de bize önemli ikaz mesajlar? veren s?rl? hikmet tecellîleri taş?d?ğ?na dair izahlarda bulunuyor.
  Bu izahlardan birini ihtiva eden bir mektup, Perşembe günü Lâhika sayfas?nda ç?kt?.
  Havan?n ve yerin, zelzele ve f?rt?na ile gazab-? ?lâhîyi haber verircesine “hiddet” ettiği durumlar?n “umumî bir hata” neticesinde meydana geldiğini belirten Bediüzzaman, bu çeşit felâketler vuku bulduğunda şu suale cevap ar?yormuş:
  “Acaba yine ?slâmiyet ve hakaik-? imaniye zarar?na bir hatâ-y? umumî mi meydana geldi?” (Emirdağ Lâhikas?, s. 301)
  Felâkete dönüşen maddî f?rt?nalar?n elbette ki maddî sebepleri de var. Şiddetli depremlerde fay hatt? üzerindeki çürük zeminlere dayan?ks?z binalar inşa etmenin ya da seller karş?s?nda altyap? yetersizliği ve dere yatağ?na ev yapma gibi vahim hatalar?n kay?plar? artt?rmas?, bu sebeplerden belli başl?lar?.
  Ama ayn? zaaf ve hatalar yine söz konusu olduğu halde deprem ve sellerin çoğu ayn? tahribat? netice vermiyorsa, sadece maddî faktörlerle izah? mümkün olmayan bir durumla karş? karş?ya bulunuyoruz demektir.
  17 Ağustos depremi ve Güneydoğu’da en az elli y?ld?r görülmemiş son sel felâketi, bunun tipik örnekleri. 17 Ağustos’taki sars?nt?n?n şiddetini 7.4 ve süresini 45 saniye olarak; sele dönüşen yağ?şlar?n miktar, yoğunluk ve şiddetini de bu boyutlarda takdir eden ?lâhî ?rade, acaba hangi mesajlar? vermek istiyor?
  ?şte burada, felâketlerin manevî sebeplerini araşt?rmam?z ve tahlil etmemiz gerekiyor.
  Biz Yeni Asya olarak, 17 Ağustos depreminin, 28 Şubat sürecinde yap?lan haks?zl?klar?n yoğunlaşt?ğ? bir dönemde gerçekleşmiş olmas?ndan hareketle, bu felâketi bir “?lâhî ikaz” olarak yorumlad?k ve bu sebeple üzerimize gelindi, mâlûm bask?lara maruz kald?k.
  Şimdilerde de, “Yeni bir 28 Şubat daha m? tezgâhlan?yor?” sualini akla getiren endişe verici işaretlerin belirdiği bir ortamday?z.
  Marmara’n?n, Ege’nin, Erzincan’?n, Bingöl’ün hafif hafif sars?lmaya başlamas? ve ayn? günlerde bütün Türkiye görülmemiş f?rt?nalarla, şiddetli yağ?şlarla tokatlan?rken Güneydoğu’nun ve ?stanbul’un baz? yerlerinin sel felâketine maruz kalmas?, acaba hangi manevî deprem ve f?rt?nalar? haber veriyor? Bu felâketlerle verilmek istenen mesaj? âcilen doğru olarak okuyup, musibetlere karş? önleyici ve koruyucu sadaka hükmündeki manevî hizmetlere can simidi gibi yap?şmam?z ve adeta bir seferberlik anlay?ş? içerisinde bu hizmetlerde yoğunlaşmam?z gerekiyor. “Risale-i Nur vesile-i def’-i belâd?r. Tatile uğrad?kça belâ f?rsat bulup gelir.” (a.g.e., s. 150)

  KAZIM GÜLEÇYÜZ 05.11.2006

  Konu elff tarafından (31.05.07 Saat 22:52 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 3. #3
  Ehil Üye Meyvenin Zeyli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  3.341

  Standart

  Eğer Ankara’da hâkim olan Halk Partisi, oraya giden Risâle-i Nur’un kuvvetli kitaplar?na karş? inat etse ve musalâha niyetiyle himayesine çal?şmazsa, bizim en rahat yerimiz hapistir; ve mülhidler, bolşevizmi z?nd?ka ile birleştirdiğine alâmettir; ve hükûmet, onlar? dinlemeye mecbur olur. O zaman Risâle-i Nur çekilir, tevakkuf eder, maddî ve manevî musîbetler hücuma başlarlar.

  Şûâlar, s. 282.
  Konu elff tarafından (31.05.07 Saat 22:52 ) değiştirilmiştir.

  Ve sen yine denendiğinde.. Ve yine kalbin daraldığında.. Ve yine bütün kapılar kapandığında.. Ve yine ne yapman gerektiğini bilemediğinde.. Uzun uzun düşün.. Ve hatırla yaratanını!.. "ALLAH kuluna kafi değil mi?" [Zümer Suresi - 36]


+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Fırtına Çıktığı Zaman Uyuyabilir misiniz?
  By *SAHRA* in forum Serbest Kürsü
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 24.03.13, 19:12
 2. Zelzele gibi vâkıalar, tesadüf oyuncağı değiller 02.11.2011 Şu misafirhâne-i dünya
  By Bîçare S.V. in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 02.11.11, 08:49
 3. Zelzele Musahhar Bir Memurdur
  By Bîçare S.V. in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 19.01.10, 13:24
 4. Zelzele Bahsi
  By abluka in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 22
  Son Mesaj: 10.08.08, 14:04
 5. Şefkatli ve Ücretli Bir Fırtına Ne Demek?
  By karatoprak1975 in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 7
  Son Mesaj: 23.04.08, 16:32

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0