+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 8 ve 8

Konu: Kadir Gecesi

 1. #1
  Ehil Üye aşur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Mesajlar
  1.446

  Standart

  Kadir gecesi ve şirket-i mâneviye


  Kadir gecesindeki dakikalar?n âşirelerinin, Kur'ân harfleriyle çarp?m? adedince Allah'?n selâm?, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun.
  Aziz, s?dd?k kardeşlerim,
  Evvelâ: Bütün ruh u can?mla mübarek Ramazan?n?z? tebrik ederim. Ve o mübarek şehirde ettiğiniz duâlar?n, Cenâb-? Hak yan?nda makbul olmas?n? Erhamürrâhimînden niyâz ederim.
  Sâniyen: Bu seneki Ramazan-? Şerif hem âlem-i ?slam için, hem Risâle-i Nur şakirtleri için gayet ehemmiyetli, pek çok k?ymetlidir.
  Risâle-i Nur şakirtlerinin iştirâk-i âmâl-i uhreviye düstur-u esasiyeleri s?rr?nca, herbirisinin kazand?ğ? miktar, herbir kardeşlerine ayn? miktar defter-i âmâline geçmesi, o düsturun ve rahmet-i ?lâhiyenin muktezas? olmak haysiyetiyle, Risâle-i Nur dairesine s?dk ve ihlâsla girenlerin kazançlar? pek azim ve küllîdir. Herbiri, binler hisse al?r. ?nşaallah, emvâl-i dünyeviyenin iştirâki gibi ink?sam ve tecezzî etmeden, herbirisine, ayn? amel defterine geçmesi, bir adam?n getirdiği bir lâmba, binler aynalar?n herbirisine ayn? lâmba ink?sam etmeden girmesi gibidir.
  Demek, Risâle-i Nur'un sad?k şakirtlerinden birisi leyle-i Kadrin hakikatini ve Ramazan'?n yüksek mertebesini kazansa, umum hakikî sad?k şakirtler sahip ve hissedar olmak, vüs'at-i rahmet-i ?lâhiyeden çok kuvvetli ümitvâr?z.
  Kastamonu Lâhikas?, s. 65
  ***
  Mübarek Ramazan'?n Leyle-i Kadir s?rr?yla, seksen üç sene bir ömr-ü mânevî kazand?rmas? s?rr-? hikmetiyle ve Risâle-i Nur'un şakirtlerindeki s?rr-? ihlâsla, tesanüd ve iştirâk-i âmâl-i uhrevî düsturuyla, herbir sad?k şakirt, o fevkalâde mânevî kazanc? elde edeceğine gayet kuvvetli bir delili budur ki:
  Bu daire içinde k?rk bin, belki yüz bin hâlis, hakikî mü’minlerin içinde hakikat-i leyle-i Kadri elde edecek bir, iki, on, yirmi değil, belki yüzlerin elde etmesi ihtimal-i kavîdir.
  S?rr-? ihlâsla ve iştirâk-i âmâl-i uhrevî düsturunun s?rr?yla biz ve siz bu hakikate müteveccihen, bu Ramazan-? Şerif’te herbirimiz umumun hesab?na ve umum arkadaşlar? içinde kendini farz edip, nun-u mütekellim-i maalgayr?, yani daima "Bizi mükâfâtland?r, bize merhamet et, bizi bağ?şla, bize muvaffakiyet ihsan et ve bizi doğru yoldan ay?rma. Bu leyle-i Kadri, hakk?m?zda bin aydan hay?rl? k?l" gibi kelimelerde "Na (biz)" içinde umum kardeşlerini niyet etmektir. Ve bilhassa, en zay?f olan bu kardeşinizi, ağ?r vazifesinde, o hususi niyetle yard?m etmektir. Kastamonu Lâhikas?, s. 138
  Konu elff tarafından (01.06.07 Saat 17:49 ) değiştirilmiştir.

 2. #2
  Ehil Üye Ehl-i telvin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  2.269

  Standart

  Rabbim şirketi maneviyeden halisene istifade etmeyi nasib eylesin...

  Hakkıyla ihya etmeyi nasib eylesin...

 3. #3
  Ehil Üye Selim Akif - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Bulunduğu yer
  istanbul
  Mesajlar
  2.965

  Standart

  Alıntı aşur Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster

  Mübarek Ramazan'ın Leyle-i Kadir sırrıyla, seksen üç sene bir ömr-ü mânevî kazandırması sırr-ı hikmetiyle
  kazançlı aylar günler geceler aslında dönüm noktalarıdır...değerini bilmeyi Allah bizlere nasib etsin.

  seksen üç sene bir ömr-ü mânevî ....azmı.?

  Bismillahirrahmanirrahim


  Elif, Lâm, Mîm.
  İnsanlar, imtihandan geçirilmeden,
  sadece "İman ettik" demeleriyle bırakılıvereceklerini mi sandılar?


  Do men think that they will be left alone on saying,
  "We believe", and that they will not be tested?


 4. #4
  Ehil Üye serab - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Mesajlar
  1.529

  Standart

  Aziz, Sıddık Kardeşlerim!
  Evvelâ: Yarın gece leyle-i kadir olmak ihtimali çok kuvvetli olmasından bir kısım müçtehidler o geceye Leyle-i Kadr'i tahsis etmişler. Hakikî olmasa da, madem ümmet o geceye o nazarla bakıyor. İnşâallah hakikî hükmünde kabule mazhar olur.
  Sâniyen: Sarsıntılı olan altıncıdaki kardeşlerimizin istirahatlarını merak ediyorum. Bir parmak hariçten hapse, hususan altıncıya karışıyor, oradaki kardeşlerimiz dikkat ve ihtiyat edip hiç bir şeye karışmasınlar.
  Sâlisen: Avukata, reise okutmak için parçayı gönderdiniz mi? Hem Halil Hilmi, vahdet-i mes'ele itibariyle yalnız Sabri'nin değil, belki umumumuzun avukatıdır. Ben bu nazarla ona bakı
  (Orjinal Sayfa:390)
  yorum. Şimdi umumumuzun hesabına birinci avukatımıza tam yardım etsin.
  Râbian: Taşköprülü Sadık Bey'in mukaddemesini istinsah için Sabri'ye vermiştim. Eğer yazılmışsa, tashihten geçen parça ona gönderilecek. Yeni yazılan bir sûreti bana gönderilsin. Hem Sadık'ın manzumeciğinin yanımda bir sureti var, sizde yoksa göndereceğim.
  Said Nursî

  ( 14. Şua )
  "birimiz şarkta,birimiz garbda,birimiz cenubda,birimiz şimalde,birimiz ahirette,birimiz dünyada da olsak biz yine birbirimizle beraberiz"

 5. #5
  Ehil Üye serab - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Mesajlar
  1.529

  Standart

  Evet birtek Ramazan, seksen sene bir ömür semerat?n? kazand?rabilir. leyle-i kadir ise, nass-? Kur'an ile bin aydan daha hay?rl? olduğu bu s?rra bir hüccet-i kat?ad?r. Evet nas?lki bir padişah, müddet-i saltanat?nda belki her senede, ya cülûs-u hümayûn nam?yla veyahut başka bir şaşaal? cilve-i saltanat?na mazhar baz? günleri bayram yapar. Raiyetini, o günde umumî kanunlar dairesinde değil; belki hususî ihsanat?na ve perdesiz huzuruna ve has iltifat?na ve fevkalâde icraat?na ve doğrudan doğruya lây?k ve sâd?k milletini, has teveccühüne mazhar eder.

  ( Mektubat 29. mektup )
  Konu serab tarafından (08.10.07 Saat 20:30 ) değiştirilmiştir.
  "birimiz şarkta,birimiz garbda,birimiz cenubda,birimiz şimalde,birimiz ahirette,birimiz dünyada da olsak biz yine birbirimizle beraberiz"

 6. #6
  acizizfakiriz
  Guest acizizfakiriz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Standart

  İnsan içinde velî, ömür içinde ecel, olmuş meçhul ve mühmel. Cumada müstetirdir bir saat, kabul olur duâ edersen.
  Ramazan'da münteşir bir leyle-i zû-kadir. Esmâü'l-Hüsnâda muzmer iksir-i İsm-i âzam. Bu misâllerin haşmeti, hem de o sırr-ı hasen,
  İbhamda izhâr eder, ihfâda ispat eder. Meselâ, ecelin ibhamında bir muvâzene vardır; her dakikada tutar ne vaziyet alırsan.
  Kefeteyn-i havf ü recâ, hizmet-i ukbâ-dünya tevehhüm-ü bekâî, lezzet-i ömrü verir. Yirmi sene müphem bir ömür olsa ahsen. Lemaat

 7. #7
  Ehil Üye serab - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Mesajlar
  1.529

  Standart

  Leyle-i Kadri, umum ramazanda; saat-ı icâbe-i duayı, Cum'â gününde; makbul velisini, insanlar içinde; eceli, ömür içinde ve kıyâmetin vaktini, ömr-ü dünya içinde saklamış. Zira ecel-i insan muayyen olsa, yarı ömrüne kadar gaflet-i mutlaka, yarıdan sonra darağacına adım adım gitmek gibi bir dehşet verecek. Halbuki âhiret ve dünya müvazenesini muhafaza etmek ve her vakit havf u reca ortasında bulunmak maslahatı iktiza eder ki; her dakika hem ölmek, hem yaşamak mümkün olsun. Şu halde mübhem tarzdaki yirmi sene mübhem bir ömür, bin sene muayyen bir ömre müreccahtır. İşte kıyâmet dahi şu insan-ı ekber olan dünyanın ecelidir. Eğer vakti taayyün etseydi, bütün kurûn-u ûlâ ve vustâ gaflet-i mutlakaya dalacak idiler ve kurûn-u uhrâ dehşette kalacaktı. İnsan nasıl hayat-ı şahsiyyesiyle hânesinin ve köyünün bekasıyla alâkadardır.(24.söz 3.DAL)
  "birimiz şarkta,birimiz garbda,birimiz cenubda,birimiz şimalde,birimiz ahirette,birimiz dünyada da olsak biz yine birbirimizle beraberiz"

 8. #8
  Gayyur geceler - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  120

  Standart

  Allah razı olsun kardeşim. Rabbim bu gecede bağışlanan kullarından eylesin cümlemizi inşaallah...
  Toprakta gezen gölgeme toprak çekilince,
  Günler şu heyûlâyı da er geç silecektir.
  Rahmetle anılmak, ebediyet budur amma;
  Sessiz yaşadım; kim, beni nereden bilecektir..?

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Kadir Gecesi Ramazan'ın Kaçıncı Gecesi?
  By Bilal-i Sivasi in forum İslami Konular ve İman Hakikatleri
  Cevaplar: 24
  Son Mesaj: 14.07.15, 14:06
 2. Kadir gecesi, kader gecesi
  By YİĞİDO in forum İslami Konular ve İman Hakikatleri
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 27.08.11, 13:50
 3. Kadir Gecesi: 'Dua'
  By YİĞİDO in forum Dualar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 26.08.11, 18:32
 4. Kadir Gecesi ve Kadir Sûresi
  By Müellif-e in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 16
  Son Mesaj: 14.09.09, 09:08

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0