+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 6 ve 6

Konu: Risale i Nur da Hayvanlar ve Bitkiler

 1. #1
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  HAYVANLAR

  “Her bir inek, deve, koyun, keçi gibi
  mübarek hayvanlar ‘bismillah’ der;
  rahmet feyzinden bir süt çeşmesi olur.
  Bizlere Rezzak nam?na en latif,
  en nazif, ab? hayat gibi
  bir g?day? takdim ediyorlar.”

  Yeryüzünde, gökyüzünde ve denizlerde yüz binlerce hayvan nev i bulunur. Bütün hayvanlar, ya doğrudan, veya netice itibariyle insan hayat?yla alakadard?r.
  Bütün hayvanlar ve kuşlar,
  • Birer Rabbani birer kaside
  • Yüce Allah’tan birer kelime
  • Rahmani birer harftir.
  Bütün hayvanlar?n kendilerine mahsus sesleri, sadalar? vard?r.
  Hayvanlar?n sadalar?,
  • Ya vazifeye başlamas?ndaki zikir ve tesbih,
  • Ve paydostan gelen şükür ve sevinç,
  • Veya, işlemek neşesinden neşet eden nağamâtt?r. Yani, o sesler baş?boş, anlams?z sesler olmay?p, zikir ve tesbih, şükür ve ferahlama sadalar?d?r. Her biri, faaliyetten gelen bir lezzetle, tatl? nağmeler söylemektedir.
  Bütün hayvanlar içinde en tatl? nağmeli, en şirin sadal?, herhalde bülbüldür.
  Bülbül,
  • Rahman’?n r?zka muhtaç misafirleri hükmünde olan hayvanat nam?na, Rezzak-? Kerim taraf?ndan gönderilen hediyeleri alk?şlamakla ve i’lan-? sürur etmekle görevli Rahmani bir hatiptir.
  • Bülbülün hazin nağmeleri, hayvanî tellümattan gelen teşekkiyat değil, belki atayây-? Rahmaniyeden gelen bir teşekküratt?r. Yani, bülbülün o hazin nağmeleri, elemlerden meydana gelen şikâyet değil, aksine Rahman’?n hediyelerinden dolay? teşekkür sesleridir.


  ?nek-koyun-keçi-deve gibi hayvanlar,

  • Rahmet feyzinden birer süt çeşmesi
  • Birer süt fabrikalar?d?r.
  Bal ar?s?,
  • Bir kudret kelimesi
  • Küçücük bir bal makinesidir.
  Yabani ar?,
  • M?zrakl? sinek eşk?yas? hükmündedir.
  Sinekler,
  • Küçücük istihale ve tasfiye makineleridir.


  Kartal gibi et yiyen kuşlar,
  • Yeryüzünün s?hhiye memurlar?d?r.

  Konu elff tarafından (01.06.07 Saat 20:21 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 2. #2
  Yasaklı Üye Şakird - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  194

  Standart

  allah raz? olsun kardeş nerden buldun bunlar??
  Konu elff tarafından (01.06.07 Saat 20:22 ) değiştirilmiştir.

 3. #3
  Pürheves busra - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  istanbul
  Mesajlar
  282

  Standart

  Çok güzeller. Allah razı olsun kardeşim.
  Mutluluğun gizi dünyanın bütün harikalarını görmektir,ama Kaşıktaki İki Damla Yağı Unutmadan...

 4. #4
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  R?SALE ? NURDA MEYVELER


  Kavun-karpuz-nar gibi meyveler,
  • ?nce bir ipe tak?l?p gönderilen kudret konserveleri.
  Elma,
  • ?ltifat-? şahanenin nümunesi ve mücessemi
  • ?ltifat?n g?laf?.
  • ?lâhî kudret elinin bir hat?ras?
  • Rahmet hazinesinin bir hediyesi.
  Dut,
  • Yeryüzünün Rahmani sofras?nda kudretin şekerlemesi.


  Hurma,
  • Bir helval? şeker fabrikas?.

  Üzüm,
  • Ball? bir şurup makinesi.
  Üzüm taneleri ise, şekerli şurup tulumbac?klar?.

  Hindistan cevizi,
  • Bir süt kutusu, durumundad?r.
  Meyvelerin güzelliğini hemen herkes hissetmekle beraber, onlardaki ?lâhî san’at?n fark?na varan çok az kişi vard?r. Halbuki, bütün meyveler, nimet olman?n ötesinde “birer san’at harikas?d?r.


  Dikenli ot ve ağaçlar da, birer san’at harikas? özelliği taş?r. Onlar, “otlar?n ve ağaçlar?n mücehhez kahramanlar?d?r.”

  Konu elff tarafından (01.06.07 Saat 20:22 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 5. #5
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  B?TK?LER VE AĞAÇLAR

  “Beşerin bulaş?k eli kar?şmamak şart?yla,
  hiçbir şeyde hakiki nezafetsizlik ve çirkinlik görülmüyor.”

  Bitkiler ve ağaçlar,
  • Birer mücessem âyet
  • Gayet muhteşem ve müzeyyen bir meclis-i tehlil ve tevhid, yani, “Lâilahe illallah” diye zikreden, tevhidi söyleyen gayet haşmetli ve zinetli bir meclis,
  • Bir zikir ve şükür halkas?
  • Bir Hakîm ü Rahimin perde arkas?ndan uzatt?ğ? ipler ve şeritlerdir ki, nimetleri onlara takm?ş, canl?lara uzat?yor.

  Her bir ağaç,
  • Rahmetin erzak hazinelerinden bir hazine
  • Birer tablac?
  • Allah?n medih için, şairane hal dili ile söyleyen güzel yaz?lm?ş, manzum bir kasidedir.
  Şimdi, bir ağaca biraz daha dikkatimizi yoğunlaşt?rarak bakal?m. ?şte, o ağac?n evvelinde bir çekirdek, neticesinde bir meyve, içinde çal?şan bir fabrika ve d?ş?nda güzel bir elbise görülüyor. Şöyle ki:

  Çekirdek,
  • Ağac?n program?n? ve fihristesini ve plan?n? taş?yan bir sandukça
  • Onun levaz?mat?n? ve teşkilat?n? taş?yan bir tezgâh
  • Onun başlang?çtaki incecik gelirlerini ve latifane giderlerini ve tanzimat?n? taş?yan bir makina
  • ”Kaf-nun” tezgâh?ndan (Kün=ol! emrinden) ç?kan birer latif sandukça
  • Birer san’at harikas?
  • Meyvenin kalbi durumundad?r.

  “Canl?lar?n mukadderat (kader) programlar?n?n kutucuklar? olan çekirdekler”, küçüklükleriyle beraber, bir âlem gibidirler. Hatta, “çekirdekteki nakş? kader olan mânevî ağaç, bağdaki nesc-i kudret olan mücessem ağaçtan daha aciptir.” Yani, çekirdek küçük bir ağaç, ağaç büyük bir çekirdek gibidir. Bağda kudretin bir dokumas? olan ağaçta ne yaz?lm?şsa, kaderin bir nakş? olan çekirdekte ayn?s? yaz?lm?şt?r. Bu noktadan, o çekirdek, ağaçtan daha hayret vericidir, diyebiliriz.
  Bediüzzaman, tefsirinin pek çok yerinde çekirdeklerin bu hayret verici yönlerine dikkat çeker. Çekirdek ve çiçekte tevhid için iki marifet mi’rac? keşfederek, tabiatç?lar? boğan ayn? yerde ab-? hayat? bulur. Çekirdekten hakikata ve marifet nuruna ererek “çekirdekten yetişme” sözüne bir masadak olur.

  Meyve,
  • Ağac?n şekil, hal ve vas?flar?n? bildiren bir tarifename
  • Onun vazifelerini ve menfaatlerini ve hassalar?n? aç?klayan bir beyanname
  • O ağac?n benzerlerini, türünü ve gelecek nesillerini o meyvenin kalbinde bulunan çekirdekler ile ders veren bir fezleke
  • Bir birlik mührüdür.
  Meyveye, içindeki tohumcuklarla beraber şu cihetlerle de bakabiliriz:

  Meyveler ve içindeki tohumcuklar,
  • Hikmetle terbiye eden Allah’?n birer mu'cizesi
  • Allah?n birer sanat harikas?
  • ?lâhî rahmetin birer hediyesi
  • Cenab? Hakk’?n bir ve tek olduğunun maddî bir delili
  • Cenab? Hakk?n ahiretteki lütuflar?n?n birer müjdecisi
  • Bak?şlar? çokluktan birliğe çeviren vahdet aynalar?
  • Kaderin gözle görülen işaretleri
  • Kaderin mücessem remizleridir.
  Meyveden aklen ve kalben bu ince mânâlar? almak, dil ile ald?ğ?m?z lezzetten elbette çok daha fazla bir lezzete sebebiyet verir. Dil ile al?nan lezzette hayvanlarla müşterek iken, aklen-kalben ald?ğ?m?z bu mânâlarla melekleri geçebiliriz. Çünkü melekler, nurani ve ruhani varl?klar olduklar?ndan, insan derecesinde bu ince mânâlara muhatap olamazlar.

  Ağac?n içi,
  • Bir kimyahane
  • Hiçbir dal?, meyveyi ve yaprağ? g?das?z b?rakmayan ölçülü bir erzak kazan?
  • Bir fabrika. Öyle bir fabrika ki, o ağac?n bütün ecza ve azas?n? teşkil, tedvir ve tedbirini gayet hassas ölçüyle ölçtüğü gibi; bütün ayr? ayr? azalar?na lâz?m olan maddeleri ve r?z?klar?, gayet mükemmel bir intizam alt?nda sevk, taksim ve dağ?tmakla beraber, ak?llar? hayret içinde b?rakan, şimşek çakmak gibi bir sür’at ve saati kurmak gibi bir kolayl?k ve bir orduya “arş!” demek gibi bir birlik ve beraberlik ile, o harika fabrika işliyor.

  Ağac?n d?ş?,
  • Musanna ve münakkaş bir hulle, bir libas, yani, süslü ve nak?şl? bir elbisedir. Bu elbise, o ağac?n dal, budak, aza ve eczalar?yla tam kametine göre biçilmiş, kesilmiş, süslendirilmiş. Ne bol geliyor, ne de dar.
  Bir ağac?n çekirdeği Cenab? Hakk?n “Evvel” ismine mazhard?r ;meyvesi “Ahir” ismine mazhad?r; elbisesi “Zahir” ismine mazhard?r ve içinde ki tezgah da“Bat?n” ismine mazhard?r.
  Konu elff tarafından (01.06.07 Saat 20:23 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 6. #6
  Yasaklı Üye melek_şeytanı - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2006
  Bulunduğu yer
  Aksaray
  Mesajlar
  29

  Standart

  çok güzel bir konu sizi tebrik ederim başar?lar?n?z devam?n? isterim ha
  Konu elff tarafından (01.06.07 Saat 20:23 ) değiştirilmiştir.

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Ağaçlar ve Bitkiler Ne Diyor?
  By NURS-İ in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 01.12.09, 00:27
 2. Risale-i Nur Penceresinden: Bitkiler ve Ağaçlar
  By yakaza in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 27.03.09, 20:49
 3. Şifalı Bitkiler (e-kitap tarzında)
  By furkan1907 in forum Sağlık
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 09.02.09, 17:09
 4. Savaşçı Bitkiler
  By Melis in forum Resim - Fotoğraf Galeri
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 04.02.09, 12:13
 5. Bitkiler Konuşuyor
  By Meyvenin Zeyli in forum Sağlık
  Cevaplar: 6
  Son Mesaj: 10.08.07, 01:02

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0