+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 4 ve 4

Konu: Risale'den Kısa Vecizeler...

 1. #1
  Dost vekar - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2008
  Bulunduğu yer
  antalya
  Yaş
  35
  Mesajlar
  5

  Post Risale'den Kısa Vecizeler...

  1- Bismillah her hayr?n baş?d?r. Sözler - 5
  2- Ben nefsimi herkesten ziyade nasihata muhtaç görüyorum. Sözler -5
  3- Herşey, Cenab-? Hakk'?n takdiriyledir. Sözler - 468
  4- Sizin herşey'iniz muhafaza ediliyor. Her ameliniz yaz?lm?şt?r. Mektubat - 227
  5- Şu âlemde mü'minin mü'mine karş? en büyük yard?m? dua iledir.Barla -247
  6- Kabir var, hiç kimse inkâr edemez. Sözler -1 42
  7- Ey arkadaş! ?nsan da baş?boş, serseri, sahibsiz bir hayvan değildir.Mes-- 44
  8- Cesed-i insan; havaya, suya, g?daya muhtaç olduğu gibi, ruh-u insan da namaza muhtaçt?r. Sözler - 778
  9- Zulme r?za zulümdür; tarafdar olsa, zâlim olur. Kastamonu L. - 207
  10- Dinleyen söyleyenden daha iyi anlar. Sözler - 355
  11- Cenab-? Hakk'?n r?zas? ihlas ile kazan?l?r. Lem'alar - 152
  12- Allah'a tevekkül edene Allah kâfidir. Mesnevi - 130
  13- Nasihat istersen, ölüm yeter. Mektubat - 282
  14- Hastal?k, sabun gibi, günahlar?n kirlerini y?kar, temizler. Lem'alar - 209
  15- Nefsini ?slah etmeyen, başkas?n? ?slah edemez. Sözler - 269
  16- Sen baş?boş olmad?ğ?n gibi, bu hâdiseler de baş?boş olamazlar. Şualar -109
  17- Acaba s?rf dünya için mi yarat?lm?şs?n ki, bütün vaktini ona sarfediyorsun! S - 271
  18- Dünya seyyar bir ticaretgâht?r. Öyle ise al?ş-verişini yap, gel...Sözler - 204
  19- Evet bir incir çekirdeğinden koca bir incir ağac?n? ve ince bir sap ile koca bir kavunu bağlay?p ç?karan kudrete hiç bir şey ağ?r gelmez. Mesnevi - 94
  20- Zaman?n geçti kabirden başka mekân?n var m?? Mesnevi - 96
  21- Ömür kuşu da şimşek gibi geçmekte olup, seni kabir yuvas?nda hemen hemen nerede ise yumurtlamak üzeredir. B.Mesnevi - 222
  22- Şimdiden görüyorum ki: Yak?n bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlar?mla veda eyledim. Lem'alar -129
  23- Ömür sermayesi pek azd?r. Lüzumlu işler pek çoktur. Lem. - 202
  24- Misafir olan kimse, beraberce getiremediği bir şeye kalbini bağlamaz. Mesnevi-119
  25- Dost istersen Allah yeter. Evet o dost ise, herşey dosttur. Mektubat -282
  26- "Lezzetleri tahrib edip ac?laşt?ran ölümü çok zikrediniz." Lem'alar - 163
  27- Kabre gideceğini bil, öyle haz?rlan. Lem'alar - 207
  28- Lezzetlerin zevalinden sonra kalan dumanlar?, günahlar?d?r. Mesnevi - 71
  29- Zarara r?zas?yla girene merhamet edilmez ve lây?k değildir. Sözler -147
  30- ?nsan, şu dünyaya bir memur ve misafir olarak gönderilmiş...Sözler - 329
  31- Kad?nlar yuvalar?ndan ç?k?p beşeri yoldan ç?karm?ş, yuvalar?na dönmeli. Sözler -727
  32- Gördüm ki, ben bir yolcuyum. Uzun bir yola gidiyorum, yani gönderiliyorum. Sözler - 325
  33- Ahbab?n gittikleri âlem karanl?kl? değil, yaln?z yerlerini değiştirdiler; yine görüşeceksiniz. Lem'alar -250
  34- Biz gidiyoruz, aldanmakta faide yok. Gözümüzü kapamakla bizi burada durdurmazlar,sevkiyat var. Lem'alar - 224
  35- Merdane kabre bak, dinle ne taleb eder. Sözler -170
  36- Kanaat eden, iktisad eder; iktisad eden, bereket bulur. Mek. -282
  37- Hased, hased edeni yakar. Uhuvvet Risalesi - 38
  38- Hakikî ömrünü, bulunduğun gün bil. Sözler - 273
  39- Şükürde bir zahmet yoktur. Bilakis nimetin lezzetini artt?r?r. Mesnevi-123
  40- Müslüman olduğumuza şükretmeliyiz. Sözler -19
  41- (Ölüm) ile cesed dağ?l?r, ruh bâki kal?r. ?şarat-ül ?'caz - 183
  42- Ölümün hakikat?n? gören kâmil insanlar, ölümü sevmişler. Daha ölüm gelmeden ölmek istemişler. Sözler - 31
  43- Senin vücudun taştan, demirden değildir. Lem'alar - 208
  44- Yaln?z ve yaln?z Allah r?zas? için çal?ş ... ?hlâs Risalesi - 76
  45- Hayat-? ebediye burada kazan?lacakt?r. Mektubat -71
  46- Helâl dairesi geniştir, keyfe kâfi gelir. Harama girmeye hiç lüzum yoktur. Sözler -29
  47- Zekat? vermeyenin herhalde elinden zekat kadar bir mal ç?kacak..Mek-173
  48- Her müşkilat, (Allah'?n) kudretiyle hallolur. Mesnevi - 92
  49- Ecel ve kabir insan? beklediği gibi, Cennet ve Cehennem de insan? bekliyor ve gözlüyor. Sözler - 87
  50- "Lüzumsuz, geçici ve günahl? zevklerin âk?beti, elemler ve teessüfler olmas?ndan istemiyorum." Emirdağ L.- 264
  51- Hastalar?n duas?n? al?n?z, onlar?n duas? makbuldür. Lem'alar -214
  52- ?mana gel, mükedder olma. (Allah) seni senden daha ziyade düşünür. Mesnevi -120
  53- Yard?m vas?tas? zekâtt?r. ?şarat-ül ?'caz - 45
  54- Devlete intisab; hizmet etmek içindir. Maaş kapmak için değildir. A.Bediiye - 331
  55- Mâzide şükrünü eda etmediğin nimetlerin şükrünü kaza etmek lâz?md?r. Mesnevi -137
  56- Eğer namaz k?lmazsan, senin o günkü âlemin zulümatl? ve perişan bir halde gider. Sözler - 273
  57- ?nsandaki nefis ise, şeytan? her vakit dinler. Lem'alar - 74
  58- Dünya durmuyor, gidiyor. ?nsan da beraber gidiyor. Sen de yolcusun. Mesnevi - 130
  59- Aç?lmaz düğümler, (Allah'?n) iradesiyle aç?l?r. Mesnevi - 92
  60- Devam etmeyen bir lezzette, hay?r yoktur. B.Mesnevi- 563
  61- (?nsan, " az çok, büyük küçük her şeyden, her amelinden muhasebe ve sorguya çekilecektir." B.Mesnevi - 444
  62- Seman?n yüzünde, hikmet içinde bir hareketi görmeyi âyet emrediyor. Sözler - 602
  63- ?badet, yarad?l?ş?n ücreti ve neticesidir. ?şarat-ül ?'caz - 98
  64- Şükür, nimeti ziyadeleştirir, gafleti kaç?r?r. Lem'alar - 275
  65- Nefis, hizmet zaman?nda geri kaçar. Mesnevi - 208
  66- Yapan bilir; Elbette bilen konuşur. Mektubat - 89
  67- (Kabirde yatanlar?n lisan-? hâli Biz ölmemişiz ve ölmeyeceğiz, yine sizinle görüşeceğiz. Lem'alar - 199
  68- (Âhiret iman?, ihtiyarlara der Merak etmeyiniz, Sizin ebedî bir gençliğiniz var, gelecek ve parlak bir hayat ve nihayetsiz bir ömür sizi bekliyor. Şualar - 225
  69- Kabrin öbür taraf?ndaki endişe-i istikbal her ferdin en mühim mes'elesidir. L. - 173
  70- Kabrin arkas? için çal?ş?n?z, hakikî saadet ve lezzet ondad?r. Mektubat -283
  71- (Allah), bir insan? kâinat sisteminde hârika cihazlar?yla bir katre sudan birden zahmetsiz yarat?r. Şualar - 659
  72- Ettiğiniz bütün iyilikleriniz muhafaza edilmiş, mükâfatlarInI göreceksiniz. Ş - 225
  73- Amelinizde r?za-y? ?lahî olmal?. Eğer o raz? olsa, bütün dünya küsse ehemmiyeti yok. Lem'alar -160
  74- Kusurlu geçmiş zamanlar?ma pişman ve nâdim olup, evvelki güldüklerime şimdi ağl?yorum. Barla L.- 97
  75- Namaz k?lan?n diğer mübah dünyevî amelleri, güzel bir niyet ile ibadet hükmünü al?r. Sözler -21
  76- Herşey kader ile takdir edilmiştir. Öyle ise k?smetine raz? ol ki, kolayl?k üstünde kolayl?k göresin. B.Mesnevi - 257
  77- Kavga kap?s?n? kapamak için banka kap?s?n? kapay?n?z. S. - 409
  78- Ey insan, düşün! Sen alâküllihal öleceksin. Lem'alar - 86
  79- Sen her cihetten fakir ve O'na muhtaçs?n. B.Mesnevi - 257
  80- Senin şu fâni dünyana bedel, bâki bir Cennet seni bekler. Mektubat - 227
  81- Arkadaş, topraktan ve toprağa ink?lab etmekten, kabirden ve kabre girip yatmaktan tevahhuş etme! Mesnevi - 241
  82- Bizler uzun bir seferdeyiz. Buradan kabre, kabirden haşre, haşirden ebed memleketine gitmek üzereyiz. Mesnevi - 220
  83- Elbette en bahtiyar odur ki: Dünya için âhireti unutmas?n, âhiretini dünyaya feda etmesin. Mektubat - 71
  84- ?nsan hayvan gibi yaşamamal?d?r. Ve yaşamaz. Muhakemat - 139
  85- Kendine gel. ?nsaniyete lây?k bir surette yüksel. Sözler - 679
  86- Bil, Ey Aziz Kardeşim! Tefekkür, gafleti izale eder. Mes. -147
  87- Ölüm sekerat? uyand?rmadan evvel uyan! Mesnevi - 130
  88- Bir şey tamamiyle elde edilemediği takdirde, o şeyi tamamiyle terketmek câiz değildir. ?şarat-ül ?'caz - 9
  89- Şu k?sa, fâni ömrünü ... Bâki şeylere sarfet ki, bâki kals?n. Mesnevi - 182
  90- Allah nam?na vermek, Allah nam?na almak lâz?md?r. Mek. -14
  91- Allah için işleyiniz, Allah için görüşünüz, Allah için çal?ş?n?z. O vakit sizin ömrünüzün dakikalar?, seneler hükmüne geçer. Lem'alar -17
  92- Ey dil, iyi tad! Bir tavla kap?c?s? ve bir fabrika yasakç?s? nerede? Hazine-i hassa-i rahmet nâz?r? nerede? Sözler - 28
  93- Evet ümidvar olunuz. Şu istikbal ink?lâb? içinde en yüksek gür sadâ, ?slâm?n sadâs? olacakt?r. Tarihçe-i Hayat -133
  94- Devam? olmayan şeyde kalb için hakikî bir lezzet yoktur. B. Mesnevi - 257
  95- Eğer akl?n varsa, kanaata al?ş ve r?zaya çal?ş. Mektubat - 286
  96- Kabir kap?s?n? kapamad?ğ?n?z için, siz kat'î olarak bu yolun yolcususunuz. S.- 634
  97- Cisminin küçüklüğüne bak?p da günahlar?n? küçük zannetme. Mesnevi - 118
  98- Herkes sana kabir kap?s?na kadar arkadaşl?k eder. Sözler - 170
  99- Eğer Allah'? buldunsa, bütün eşya senindir gör. Sözler - 220
  100- Hayat apartman? y?k?l?yor. Ömür tayyaresi şimşek gibi geçiyor. Mesnevi -109
  101- Ne iyilik ve ne fenal?k, cezas?z kalmayacakt?r. Gençlik R. - 112
  102- (Kur'an mü'mine der Hayat?n az ise, hayat-? bâkiyeyi düşün..Sözler - 635
  103- (Kur'an mü'mine der Ömrün k?sa ise; ebedî bir ömrün var, merak etme. S. - 635
  104- Fâniyim, fâni olan? istemem. Sözler - 221
  105- Âcizim, âciz olan? istemem. Sözler - 221
  106- En ziyade musibet ve meşakkate giriftar olanlar, insanlar?n en iyisi, en kâmilleridirler. Lem'alar - 213
  107- Kur'an kalblere kuvvet ve g?dad?r. Ruhlara şifad?r. Mesnevi - 127
  108- Kendini baş?boş zannetme. Sözler - 170
  109- "Nekadar güzel yap?lm?ş" de, "Ne kadar güzeldir." Deme. Gençlik rehberi - 143
  110- Demek değmez ki al?nsa, çürük mald?r hep bu çarş?da. Öyle ise geç, iyi mallar dizilmiş arkas?nda... Sözler - 205
  111- Umumî ve en mühim bir ihtiyaç ancak âhirettir. Mesnevi - 38
  112- Mevlâ görelim neyler, neylerse güzel eyler. Mektubat - 225
  113- Eğer vermek istemeseydi, istemek vermezdi. Mektubat - 302
  114- Büyük görünme küçülürsün. Sözler - 724
  115- Merak ilmin hocas?d?r. Sünuhat - 45
  116- "Namaz, dinin direğidir." ?şarat-ül ?'caz - 43
  117- Şu vücud, sende vedia ve emanettir. Sözle r -213
  118- (Dünya) misafirler için yap?lm?ş bir hand?r ki daima dolup boşal?yor. Mesnevi - 43
  119- Mal istersen, kanaat yeter. Mektubat - 282
  120- Düşman istersen, nefis yeter. Mektubat - 282
  121- Devam olmayan bir şeyde lezzet yoktur. Mesnevi - 129
  122- Nefis daima kötü şeylere sevkeder. Lem'alar - 275
  123- Dünya bir gün bize haydi d?şar? diyecek. Lem'alar - 208
  124- Dünyaya ne için geldiğini öğren. Lem'alar - 208
  125- Seni yaratan? düşün, kabre gideceğini bil, öyle haz?rlan. Lem'alar - 207
  126- Kabir var, hiç kimse inkâr edemez. Sözler - 142
  127- K?yamette arz ölüp, siz sağ olarak ç?kacaks?n?z. Sözler - 432
  128- Bilirsin ki; ömür k?sad?r, lüzumlu işler pek çoktur. Barla L. - 66
  129- Dünya seni terketmeden evvel, sen dünyay? terket. D.H. Örfi - 31
  130- Zaman gösterdi ki: Cennet ucuz değil, Cehennem dahi lüzumsuz değil. Mek. - 472
  131- Misafir, yolunu düşünmeli. Nas?lki bu odadan ç?kacağ?m, ... diğer bir gün de dünyadan ç?kacağ?m. Lem'alar - 236
  132- Nev'-i beşerin en büyük mes'elesi Cehennem'den kurtulmakt?r. Şualar- 232
  133- Bir bülbülü yaratan, bütün kuşlar? yaratan olabilir. Şualar - 662
  134- Hakikî ve elemsiz lezzet, yaln?z imanda ve iman ile olabilir. Şualar - 199
  135- Sizdeki gençlik kat'iyen gidecek. Sözler -145
  136- Âhiretin vücudu, dünyan?n vücudu kadar kat'î ve şübhesizdir. Lem'alar - 310
  137- (Dünya) bizi terketmeden, biz onu terke çal?şmal?y?z. Lem: 208
  138- Ömür durmuyor, çabuk gidiyor. Tarihçe-i hayat -: 555
  139- Elbette pek yak?nda birbirimizden ayr?lacağ?z. Tarihçe - 554
  140- Hayat, teessürat ile tasaffi edip, teellümat ile cilalanarak kuvvet buluyor. B.Mes: 380
  141- ?nsanlara dinlettirmek ve hidayet vermek, Cenab-? Hakk'?n vazifesidir. Lem'alar - 131
  142- Madem her vakit ecel gelebilir; eğer insan? gaflet içinde yakalasa, ebedî hayat?na çok zarar verebilir. Lem'alar - 212
  143- Günahlar, hayat-? ebediyede daimî hastal?klard?r. Lem'alar - 209
  144- Hastal?k gafleti dağ?t?r, âhireti düşündürür, ölümü tahattur ettirir. Lem - 212
  145- Hastalar?n kalbini hoşnud etmek, teselli vermek, mühim bir sadaka hükmüne geçer. Lem'alar - 214
  146- Elbette biz baş?boş değiliz. Sözler - 287
  147- (Allah; ) Kabirden sizi ihya edip, haşre getirip, huzur-u kibriyas?nda hesab?n?z? görecektir. Sözler - 116
  148- Bediüzzaman diyor ki: "Bir zaman gelecek, herkes benim halime g?bta edecektir." Tarihçe-i hayat - 48
  149- Ehl-i iman ile bütün kâinat alâkadard?r, ondan memnundur. Lem'alar - 86
  150- Biz, hizmetle mükellefiz. Neticeleri ve muvaffak?yet, Cenab-? Hakk'a aittir. Kastamonu L.- 88
  151- Her şeyin iyisine bak!. Sözler -35
  152- Helâl dairesi geniştir. Keyfe kâfi gelir. Sözler - 29
  153- Sen burada misafirsin ve buradan da diğer bir yere gideceksin. Mesnevi - 119
  154- Dünya madem fânidir, değmiyor alâka-i kalbe...Mektubat - 79
  155- Kur'an: Ak?llara istikamet ve nur ve hayata hayat ve saadet veriyor.Söz - 446
  156- "Mü'minin niyeti, amelinden hay?rl?d?r." Sözler - 361
  157- Kadere iman eden, gamlardan kurtulur. Şualar - 260
  158- En büyük hata , insan, kendini hatas?z zannetmesidir. Tarihçe-i Hayat - 72
  159- Şeytan? dinleyen bir nefis, kusurunu görmek istemez. Lem - 88
  160- Bu dünya eğer daimî olsa idi ve yolumuzda ölüm olmasayd? ... Ben de seninle beraber senin haline ac?yacakt?m. Lem'alar - 208
  161- Evet bu kâinat?n perdesi alt?nda çok acaib şeyler vard?r, bizleri bekliyorlar. Mes - 27
  162- Bu insan zanneder mi ki, baş? boş b?rak?lacak ve yar?nki hesaba çekilmeyecek. B.Mesnevi - 70
  163- Madem iman gibi hadsiz derecede k?ymetdar bir nimet bizde vard?r; ihtiyarl?k da hoştur, hastal?k da hoştur, vefat da hoştur. Lem'alar - 238
  164- Seherdir ehl-i zenbin tevbegâh?. Sözler - 234
  165- Uyan ey gözlerim vakt-i seherde. Sözler - 234
  166- ?nsan bu âleme ilim ve dua vas?tas?yla tekemmül etmek için gelmiştir.S - 316
  167- Allah'?n nuru ile nurlanan bir gönlün semas?n? hangi bulutlar kaplayabilir? T. H. - 9
  168- Rahat, zahmette; zahmet, rahattad?r. Lem'alar - 125
  169- Sizin hanenizdeki masum evlâdlar?n?zla masumane sohbet, yüzer sinemadan daha ziyade zevklidir. Lem'alar - 203
  170- Bir tek saat, beş vakit namaza abdestle kâfi gelir. Sözler - 21
  171- Tenbellikle namaz? terkeden veyahud k?ymetini bilmeyen; ne kadar câhil, ne derece hâsir, ne kadar zararl? olduğunu bilâhare anlar, ama iş işten geçer. ?. ?'caz - 43
  172- Herşey gibi, elbette gençliğin dahi lezzetleri gidecek. Lem - 233
  173- Bir saatin sanatkâr? nas?l saatini çevirir, açar, gösterir, tarif eder; Kur'an dahi, elinde kâinat? tutmuş öyle yap?yor. Mektubat - 190
  174- (Tabiat), bir nak?şt?r, nakkaş olamaz. Lem'alar - 186
  175- Dindaşlar?n?zla ittifak ediniz.. yani, ihtilafa düşmeyiniz. Lem'alar - 155
  176- Şeytan?n arkadaşlar? çoktur. A'sar-? Bediiye: Münazarat
  177- Bir tek adam seninle hidayete gelse, sahra dolusu k?rm?z? koyun, keçiden daha hay?rl?d?r. Şualar - 336
  178- Mâdem Allah var. Elbette âhiret vard?r. Sözler -104
  179- Milletin kalb hastal?ğ?; za'f-? diyanettir. Bunu takviye ile s?hhat bulabilir. H. Ş. - 86
  180- ?nsan ibadetine i'timad etmemelidir ve dâima ibadetinin artmas?na çal?şmal?d?r. ?şarat-ül ?'caz - 99
  181- Dünyan?n lezaizi zehirli bala benzer. Lezzeti nisbetinde elemi de vard?r. Mes-125
  182- "Bir saat tefekkür, bir sene ibadet-i nâfile hükmünde" Kastamonu L.- 10
  183- Bütün y?ld?zlar? elinde tutmayan, birtek zerreye Rab olamaz. Sözler - 591
  184- (?nsan) Kusur etse, istiğfar etmeli. Yâ Rab! Kusurumuzu afvet, bizi kendine kul kabul et ...Âmin. Sözler - 29
  185- Cenab-? Hak herşeyden daha büyüktür. B.Mesnevi - 121
  186- ?nsan der: "Çürümüş kemikleri kim diriltecek?" Sen, de: "Kim onlar? bidayeten inşa edip hayat vermiş ise, o diriltecek." Sözler - 114
  187- Sivrisineğin gözünü halkeden, Güneş'i dahi o halketmiştir. Mektubat - 468
  188- Bu zamanda en büyük ihsan, bir vazife, iman?n? kurtarmakt?r. Emirdağ L - 62
  189- Bak çeşmelere, çaylara, ?rmaklara... Yerden, dağlardan kaynamalar? tesadüfî değildir. Sözler - 671
  190- Kur'an, bitmez ve tükenmez bir hazinedir. Mektubat - 388
  191- Bu meydan-? imtihanda olanlar, baş? boş değiller; saadet saraylar? ve zindanlar onlar? bekliyorlar...Sözler - 52
  192- "Beli bükülmüş ihtiyarlar?n?z olmasayd?, belâlar sel gibi üzerinize dökülecekti." Lem'alar - 236
  193- Hastal?ğ?n faidelerini, sevab?n? ve çabuk geçeceğini düşün, merak? kald?r, hastal?ğ?n kökünü kes. Lem'alar - 210
  194- (?nsan), Bir çiçeği istediği gibi, koca bir bahar? da ister. Sözler - 319
  195- Ölüm, muz?r hayvanlarla dolu bir hapisten geniş bir sahraya ç?kmak gibidir. ?şarat-ül ?'caz - 180
  196- Bir derman, haddinden geçse, dert getirir. Mektubat - 475
  197- Her vakit "Besmele"ye, ... ihtiyaç vard?r. Mesnevi - 231
  198- Hastal?ğ?n hafifleşmesini istersen, merak etmemeye çal?ş. Lem'alar - 210
  199- Mâdem ben de bu vatan?n bir evlâd?y?m, bu vatan?n saadetine hizmet etmek benim için farzd?r. Emirdağ - 105
  200- ?hlâs? kazanmak çok mühimdir. Lem'alar - 133
  201- Hiç kimse, hiçbir işini besmelesiz b?rakmas?n. ?şarat-ül ?'caz - 15
  202- Bu dünya ebedî kalmak için yarat?lm?ş bir menzil değildir. Mesnevi - 43
  203- Cennet dahi ucuz değildir, mühim fiat ister. Mektubat - 397
  204- Kur'an'?n zincirini muhkem tut. Onun sözüne kulak ver. Başkalar? seni aldatmas?n. Nurun ilk kap?s? - 143
  205- ?şlediğimiz herbir günah, kafam?za giren herbir şübhe, kalb ve ruhumuza yaralar açar. Lem'alar - 8
  206- (Allah), ar?n?n kanat sahifesini, hüceyrat ve zerrat ile yazd?ğ? gibi, sema sahifesini de y?ld?zlar ve güneşler ile yazar, tezyin eder. B. Mesnevi – 271
  Yeryüzü bir mescit
  Mekke bir minber
  Medine bir mihrap
  O Bürhan-? Babir
  Peygamber Aleyhisselatü vesselam
  Bütün ehli imana imam
  Bana, 'sen, şuna buna niçin sataşt?n?' diyorlar. Fark?nda değilim. Karş?mda müthiş bir yang?n var. Alevleri göklere yükseliyor. ?çinde evlad?m yan?yor, iman?m tutuşmuş yan?yor. O yang?n? söndürmeye, iman? kurtarmaya koşuyorum. Yolda biri beni kösteklemek istemiş de ayağ?m ona çarpm?ş, ne ehemmiyeti var. O müthiş yang?n karş?s?nda bu küçük hadise bir k?ymet ifade eder mi? Dar düşünceler, dar görüşler... Ben cemiyetin iman selâmeti yolunda âhiretimi de feda ettim. Gözümde ne Cennet sevdas? ne Cehennem korkusu var. Cemiyetin yirmi beş milyon (Türkiye'nin o günkü nüfusu) Türk cemiyetinin iman? nam?na bir Said değil bin Said feda olsun. Kur'an'?m?z yeryüzünde cemaatsiz kal?rsa Cennet'i de istemem. Oras? bana zindan olur. Milletimin iman?n? selâmette görürsem Cehennem'in alevleri içinde yanmaya raz?y?m. Çünkü vücudum yanarken gönlüm gül gülistan olur."
  (Tarihçe-yi Hayat, "?sparta Hayat?")

  1.Bu dünya ebedî kalmak için yarat?lm?ş bir menzil değildir. Mesnevi - 43
  2.Cennet dahi ucuz değildir, mühim fiat ister. Mektubat - 397
  3.Kur'an'?n zincirini muhkem tut. Onun sözüne kulak ver. Başkalar? seni aldatmas?n. Nurun ilk kap?s? - 143 4.?şlediğimiz herbir günah, kafam?za giren herbir şübhe, kalb ve ruhumuza yaralar açar. Lem'alar - 8
  (Şu dünya); Bir lezzet verse, bin elem takar, çektirir. Lem - 129
  5.Zaman ihtiyarland?kça, Kur'an gençleşiyor. Mektubat - 475
  6. Mâdem, Cenab-? Hak var, her şey var. Mektubat - 289
  7.Senin yemen için sana kavun ve elmay? haz?rlayan zât, elbette senden daha çok senin yediğini alîmdir. B. Mesnevi - 398
  8.Gururu b?rak, aczini anla, mâlikini tan?, vazifeni bil, dünyaya ne için geldiğini öğren. Lem'alar - 208
  9."Allah'tan başka bütün çağ?rd?ğ?n?z ve ibadet ettiğiniz şeyler toplansalar, bir sineği halkedemezler." Lem'alar - 241
  10.Nefsini ?slah etmeyen, başkas?n? ?slah edemez.Öyle ise nefsimden başlar?m. S - 269
  11.Geçmiş günlerin zahmeti, bugün rahmete kalbolmuş; elemi gitmiş, lezzeti kalm?ş. Sözler - 270
  12. Eyvah! Aldand?k. Şu hayat-? dünyeviyeyi sabit zannettik. O zan sebebiyle bütün bütün zayi' ettik. Sözler - 212
  13.Beni dünyaya çağ?rma, Ona geldim fena gördüm. Sözler - 219
  14.Hayat?n lezzetini ve zevkini isterseniz, hayat?n?z? iman ile hayatland?r?n?z ... S - 146
  15. Güzel gören, güzel düşünür. Güzel düşünen, hayat?ndan lezzet al?r.Mek- 473
  16.- (Toprak), hadsiz bir rahmetin perdesidir ve içine giren hiçbir şey baş? boş kalm?yor. Emirdağ 1 - 237
  17."En hay?rl? genç odur ki; ihtiyar gibi ölümü düşünüp âhiretine çal?şarak, gençlik hevesat?na esir olmay?p gaflette boğulmayand?r." Mektubat - 282
  18.Cehennem ağz?n? açm?ş bekliyor. Cennet ise ağuş-u nazdaranesini açm?ş gözlüyor. Sözler - 525
  19.Dünyevî bir lezzette çok elemler var. Bir üzüm tanesini yedirir, on tokat vurur gibi hayat?n lezzetini kaç?r?r. Sözler - 150
  20.Eyvah! Hem gençlik gitti, hem ömür gitti, hem müflis olarak kabre gidiyorum; keşki akl?m? baş?ma alsayd?m. Mektubat - 422
  21.Bazan bir saat tefekkür, bir sene ibadetten daha hay?rl? olur." Emirdağ L. 1 - 104
  22.Gördüm ki: Ömrüm koşarak gidiyor, âhirete yak?nlaşm?ş. Lem'alar - 256


  _______________________________:::::::::::::::::::Al?nt?::::::::::::::::::________________________________ _________
  Konu vekar tarafından (18.01.08 Saat 11:07 ) değiştirilmiştir.

 2. #2
  Dost CUMALİ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2008
  Mesajlar
  11

  Standart

  MaŞallah Çok GÜzel SÖzler ToplamiŞsin Allah Razi Olsun

 3. #3
  Ehil Üye Fehim - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Yaş
  57
  Mesajlar
  1.866

  Standart

  ?şte görüyorsun ki, her saat, senin akl?n kabul etmediği o tebdil-i diyar gibi, çok ink?lâblar, tebdiller oluyor. Şu toplanmak, dağ?lmak ve şu hallerden anlaş?l?yor ki, bu görünen süratli içtimâlar, dağ?lmalar, teşkiller, tahripler içinde başka bir maksad var...

 4. #4
  Dost Bodrumlu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Feb 2008
  Bulunduğu yer
  MUĞLA
  Mesajlar
  6

  Standart Allah razı olsun

  Allah razı olsun kardeşim, şimdi bunu döküm halinde alıyım

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Risale-i Nurlar Dan Kısa Kısa Açıklamalı
  By _vatan_ in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 25.05.14, 16:18
 2. Risale i Nurdan Vecizeler...
  By NİSANUR in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 11
  Son Mesaj: 06.08.12, 00:41
 3. Risale-i Nur'dan Vecizeler
  By edep_yahû in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 10.08.08, 13:04
 4. Risale-i Nur 'dan Vecizeler 1.0
  By By_JaCKeD in forum Program İndirme
  Cevaplar: 6
  Son Mesaj: 16.03.08, 11:26
 5. Risale-i Nurdan Vecizeler
  By Şakird in forum Resim - Fotoğraf Galeri
  Cevaplar: 4
  Son Mesaj: 28.11.06, 15:58

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0