+ Konu Cevaplama Paneli
1. Sayfa - Toplam 2 Sayfa var 1 2 SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 14

Konu: Ciğersuz Hadise

 1. #1
  Yasaklı Üye Cennetâsâ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2007
  Mesajlar
  5.827

  Standart Ciğersuz Hadise
  "De ki: Vazifem karş?l?ğ?nda sizden bir ücret istemiyorum. Sizden istediğim, ancak akrabaya sevgi ve Ehl-i Beytime muhabbettir." Şûrâ Sûresi: 42:23.

  ?K?NC? NÜKTE
  Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, küllî ve umumî vazife-i nübüvvet içinde baz? hususî, cüz'î maddelere karş? azîm bir şefkat göstermiştir. Zâhir hale göre o azîm şefkati o hususî, cüz'î maddelere sarf etmesi, vazife-i nübüvvetin fevkalâde ehemmiyetine uygun gelmiyor. Fakat hakikatte o cüz'î madde, küllî, umumî bir vazife-i nübüvvetin medar? olabilecek bir silsilenin ucu ve mümessili olduğundan, o silsile-i azîmenin hesab?na, onun mümessiline fevkalâde ehemmiyet verilmiş.
  Konu Cennetâsâ tarafından (11.01.08 Saat 12:57 ) değiştirilmiştir.

 2. #2
  Yasaklı Üye Cennetâsâ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2007
  Mesajlar
  5.827

  Standart

  Meselâ, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, Hazret-i Hasan ve Hüseyin'e karşı küçüklüklerinde gösterdikleri fevkalâde şefkat ve ehemmiyet-i azîme, yalnız cibillî şefkat ve hiss-i karâbetten gelen bir muhabbet değil, belki vazife-i nübüvvetin bir hayt-ı nuranîsinin bir ucu ve verâset-i Nebeviyenin gayet ehemmiyetli bir cemaatinin menşei, mümessili, fihristesi cihetiyledir.


  Evet, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, Hazret-i Hasan'ı (r.a.) kemâl-i şefkatinden kucağına alarak başını öpmesiyle, Hazret-i Hasan'dan (r.a.)teselsül eden nuranî nesl-i mübarekinden, Gavs-ı Âzam olan Şah-ı Geylânî gibi pek çok mehdî-misal verese-i nübüvvet ve hamele-i şeriat-ı Ahmediye (a.s.m.) olan zatların hesabına Hazret-i Hasan'ın (r.a.) başını öpmüş. Ve o zatların istikbalde edecekleri hizmet-i kudsiyelerini nazar-ı nübüvvetle görüp takdir ve istihsan etmiş. Ve takdir ve teşvike alâmet olarak, Hazret-i Hasan'ın (r.a.) başını öpmüş.

 3. #3
  Yasaklı Üye Cennetâsâ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2007
  Mesajlar
  5.827

  Standart

  Hem Hazret-i Hüseyin'e karşı gösterdikleri fevkalâde ehemmiyet ve şefkat, Hazret-i Hüseyin'in (r.a.) silsile-i nuraniyesinden gelen Zeynelâbidin, Cafer-i Sadık gibi eimme-i âlişan ve hakikî verese-i Nebeviye gibi çok mehdîmisal zevât-ı nuraniyenin namına ve din-i İslâm ve vazife-i risalet hesabına boynunu öpmüş, kemâl-i şefkat ve ehemmiyetini göstermiştir.

 4. #4
  Yasaklı Üye Cennetâsâ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2007
  Mesajlar
  5.827

  Standart


 5. #5
  Yasaklı Üye Cennetâsâ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2007
  Mesajlar
  5.827

  Standart

  Âl-i Beytten, vazife-i risaletçe muradı, Sünnet-i Seniyyesidir. Sünnet-i Seniyyesine ittibâı terk eden, hakikî Âl-i Beytten olmadığı gibi, Âl-i Beyte hakikî dost da olamaz.

 6. #6
  Yasaklı Üye Cennetâsâ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2007
  Mesajlar
  5.827

  Standart

  Âl-i Beytin efradı ise, itikad ve İmân hususunda sairlerden çok ileri olmasa da, yine teslim, iltizam ve tarafgirlikte çok ileridedirler. Çünkü İslâmiyete fıtraten, neslen ve cibilliyeten taraftardırlar. Cibillî taraftarlık zayıf ve şansız, hattâ haksız da olsa bırakılmaz. Nerede kaldı ki, gayet kuvvetli, gayet hakikatli, gayet şanlı bütün silsile-i ecdadı bağlandığı ve şeref kazandığı ve canlarını feda ettikleri bir hakikate taraftarlık, ne kadar esaslı ve fıtrî olduğunu bilbedâhe hisseden bir zat, hiç taraftarlığı bırakır mı? Ehl-i Beyt, işte bu şiddet-i iltizam ve fıtrî İslâmiyet cihetiyle, din-i İslâm lehinde ednâ bir emâreyi kuvvetli bir bürhan gibi kabul eder. Çünkü fıtrî taraftardır. Başkası ise, kuvvetli bir bürhan ile sonra iltizam eder.

 7. #7
  Ehil Üye seyyah_salih - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2007
  Bulunduğu yer
  Şan(S)lıUrfa'DaN
  Yaş
  51
  Mesajlar
  15.435

  Standart

  Hem Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, Ümmü Seleme'nin, daha diğerlerin rivayet-i sahihiyle haber vermiş ki, "Hazret-i Hüseyin, Taff, yani Kerbelâ'da katledilecektir." -5- Elli sene sonra, ayn? vak'a-i ciğersûz vukua gelip o ihbar-? gaybîyi tasdik etmiş.
  Hem mükerreren ihbar etmiş ki: "Benim Âl-i Beytim, benden sonra yani "katle ve belâya ve nefye maruz kalacaklar." -6- Ve bir derece izah etmiş, aynen öyle ç?km?şt?r.
  Marifet ufku....

  Muhabbet denizinde çalan bir melodi gibidir

 8. #8
  Ehil Üye seyyah_salih - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2007
  Bulunduğu yer
  Şan(S)lıUrfa'DaN
  Yaş
  51
  Mesajlar
  15.435

  Standart

  ?kinci sual: Âl-i Abâ hakk?ndad?r.
  Kardeşim, Âl-i Abâ hakk?ndaki cevaps?z kalan sualinizin çok hikmetlerinden yaln?z birtek hikmeti söylenecek. Şöyle ki:
  Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, giydiği mübarek abâs?n?, Hazret-i Ali (r.a.) ve Hazret-i Fat?ma (r.a.) ve Hazret-i Hasan ve Hüseyin'in (r.a.) üstlerine örtmesi ve onlara bu suretle, -1- âyetiyle dua etmesinin esrar? ve hikmetleri var. S?rlar?ndan bahsetmeyeceğiz. Yaln?z, vazife-i risalete taallûk eden bir hikmeti şudur ki:
  Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, gayb-âşinâ ve istikbal-bîn nazar-? nübüvvetle, otuz k?rk sene sonra Sahabeler ve Tâbiînler içinde mühim fitneler olup kan döküleceğini görmüş. ?çinde en mümtaz şahsiyetler, abâs? alt?nda olan o üç şahsiyet olduğunu müşahede etmiş. Hazret-i Ali'yi (r.a.) ümmet nazar?nda tathir ve tebrie etmek ve Hazret-i Hüseyin'i (r.a.) tâziye ve teselli etmek ve Hazret-i Hasan'? (r.a.) tebrik etmek ve musalâha ile mühim bir fitneyi kald?rmakla şerefini ve ümmete azîm faydas?n? ilân etmek ve Hazret-i Fat?ma'n?n zürriyetinin tâhir ve müşerref olacağ?n? ve Ehl-i Beyt ünvan-? âlisine lây?k olacaklar?n? ilân etmek için, o dört şahsa, kendiyle beraber "Hamse-i Âl-i Abâ" ünvan?n? bahşeden o abây? örtmüştür.
  Evet, çendan Hazret-i Ali (r.a.) halife-i bilhak idi. Fakat dökülen kanlar çok ehemmiyetli olduğundan, ümmet nazar?nda tebriesi ve beraati vazife-i risalet hasebiyle ehemmiyetli olduğundan, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, o suretle onu tebrie ediyor. Onu tenkit ve tahtie ve tadlil eden Haricîleri ve Emevîlerin mütecaviz taraftarlar?n? sükûta davet ediyor. Evet, Haricîler ve Emevîlerin müfrit taraftarlar? Hazret-i Ali (r.a.) hakk?ndaki tefritleri ve tadlilleri ve Hazret-i Hüseyin'in (r.a.) gayet fecî, ciğersûz hadisesiyle Şîalar?n ifratlar? ve bid'alar? ve Şeyheynden teberrîleri, ehl-i ?slâma çok zararl? düşmüştür.
  ?şte bu abâ ve dua ile, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, Hazret-i Ali (r.a.) ve Hazret-i Hüseyin'i (r.a.) mesuliyetten ve ittihazdan ve ümmetini onlar hakk?nda sû-i zandan kurtard?ğ? gibi, Hazret-i Hasan'? (r.a.), yapt?ğ? musalâha ile ümmete ettiği iyiliğini vazife-i risalet noktas?nda tebrik ediyor ve Hazret-i Fat?ma'n?n (r.a.) zürriyetinin nesl-i mübareki, âlem-i ?slâmda Ehl-i Beyt ünvan?n? alarak âli bir şeref kazanacaklar?n? ve Hazret-i Fat?ma (r.a.) -2- diyen Hazret-i Meryem'in validesi gibi zürriyetçe çok müşerref olacağ?n? ilân ediyor.
  Marifet ufku....

  Muhabbet denizinde çalan bir melodi gibidir

 9. #9
  Ehil Üye seyyah_salih - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2007
  Bulunduğu yer
  Şan(S)lıUrfa'DaN
  Yaş
  51
  Mesajlar
  15.435

  Standart

  muharrem ay?na girdiğimiz bu günlerde,ciğersuz hadiseyi hat?rlatt?ğ?n?z için teşekürler....
  Konu Ebu Hasan tarafından (12.01.08 Saat 10:04 ) değiştirilmiştir.
  Marifet ufku....

  Muhabbet denizinde çalan bir melodi gibidir

 10. #10
  Yasaklı Üye Cennetâsâ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2007
  Mesajlar
  5.827

  Standart

  Ah Hasanım Vah Hüseynim

  Bu gün matem günü geldi
  Ah Hasanım vah Hüseynim
  Senin derdin bağrım deldi
  Ah Hasanım vah Hüseynim
  Şehit olmuş Şah-ı Merdan
  Şah Hüseynim vah Hüseynim

  Benimle gelenler gelsin
  Serini verenler versin
  Hüseyinler şehit olsun
  Ah Hasanım vah Hüseynim
  Şehit olmuş Şah-ı Merdan
  Şah Hüseynim vah Hüseynim

  Kerbelanın yazıları
  Şehit düştü gazileri
  Fatma Ana kuzuları
  Ah Hasanım vah Hüseynim
  Şehit olmuş Şah-ı Merdan
  Şah Hüseynim vah Hüseynim

  Kerbelanın önü düzdür
  Geceler bana gündüzdür
  Şah kerbelada yalnızdır
  Ah Hasanım vah Hüseynim
  Şehit olmuş Şah-ı Merdan
  Şah Hüseynim vah Hüseynim

  Gökte yıldız paralandı
  Şehriban ana daralandı
  Şah Hüseyin yaralandı
  Ah Hasanım vah Hüseynim
  Şehit olmuş Şah-ı Merdan
  Şah Hüseynim vah Hüseynim

  Bir su verin masum cana
  Zalim içti kana kana
  Fatma Ana yana yana
  Ah Hasanım vah Hüseynim
  Şehit olmuş Şah-ı Merdan
  Şah Hüseynim vah Hüseynim

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Kur'ân ve hadise uymaya dair
  By rasulgülleri_nuryarenleri in forum İslami Konular ve İman Hakikatleri
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 30.10.14, 20:34
 2. Bediüzzaman'ı Ağlatan Hadise
  By Abdulbaki in forum Bediüzzaman'ın Hayatı (Eski, Yeni ve Üçüncü Said Dönemleri)
  Cevaplar: 113
  Son Mesaj: 13.06.09, 00:28
 3. 500 Bin Hadis Arasından Seçtiğim 5 Hadise Uy....
  By **Muttakİ** in forum Hadis-i Şerifler
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 21.11.08, 20:00
 4. Kur’an ve Hadise Sarılma Zamanı
  By nurçi38 in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 02.09.07, 04:41
 5. Zübeyr Gündüzalp'den İbretlik Bir Hadise
  By gulsah in forum Risale-i Nur Talebeliği
  Cevaplar: 7
  Son Mesaj: 19.02.07, 15:19

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Yemek Tarifleri ListeNur.de - islami siteler listesi
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0