+ Konu Cevaplama Paneli
1. Sayfa - Toplam 3 Sayfa var 1 2 3 SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 25

Konu: ''Oğlum Paşa Olsun" Diye Hafız Mektebinden Alır,Avrupa'ya Gönderir''

 1. #1
  Ehil Üye insirah - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2007
  Bulunduğu yer
  Kure-i Arz
  Mesajlar
  3.312

  Standart ''Oğlum Paşa Olsun" Diye Hafız Mektebinden Alır,Avrupa'ya Gönderir''  Ehl-i İmân âhiret hemşirelerim olan kadınlar taifesi ile bir muhaveredir BİRİNCİ NÜKTE
  Risale-i Nur'un en mühim bir esası şefkat olmasından, nisâ taifesi şefkat kahramanları bulunmaları cihetiyle daha ziyade Risale-i Nur'la fıtraten alâkadardırlar. Ve lillâhilhamd bu fıtrî alâkadarlık çok yerlerde hissediliyor. Bu şefkatteki fedakârlık, hakikî bir ihlâsı ve mukabelesiz bir fedakârlık mânâsını ifade ettiğinden, şimdi bu zamanda pek çok ehemmiyeti var.
  Evet, bir valide veledini tehlikeden kurtarmak için hiçbir ücret istemeden ruhunu feda etmesi ve hakikî bir ihlâs ile vazife-i fıtriyesi itibarıyla kendini evlâdına kurban etmesi gösteriyor ki, hanımlarda gayet yüksek bir kahramanlık var. Bu kahramanlığın inkişafı ile hem hayat-ı dünyeviyesini, hem hayat-ı ebediyesini onunla kurtarabilir. Fakat bazı fena cereyanlarla, o kuvvetli ve kıymettar seciye inkişaf etmez. Veyahut sû-i istimal edilir. Yüzer nümunelerinden bir küçük numunesi şudur:
  O şefkatli valide, çocuğunun hayat-ı dünyeviyede tehlikeye girmemesi, istifade ve fayda görmesi için her fedakârlığı nazara alır, onu öyle terbiye eder. "Oğlum paşa olsun" diye bütün malını verir, hafız mektebinden alır, Avrupa'ya gönderir. Fakat o çocuğun hayat-ı ebediyesi tehlikeye girdiğini düşünmüyor. Ve dünya hapsinden kurtarmaya çalışıyor; Cehennem hapsine düşmemesini nazara almıyor. Fıtrî şefkatin tam zıddı olarak, o mâsum çocuğunu, âhirette şefaatçi olmak lâzım gelirken dâvâcı ediyor. O çocuk, "Niçin benim imanımı takviye etmeden bu helâketime sebebiyet verdin?" diye şekvâ edecek. Dünyada da, terbiye-i İslâmiyeyi tam almadığı için, validesinin harika şefkatinin hakkına karşı lâyıkıyla mukabele edemez, belki de çok kusur eder.
  Eğer hakikî şefkat sû-i istimal edilmeyerek, biçare veledini haps-i ebedî olan Cehennemden ve idam-ı ebedî olan dalâlet içinde ölmekten kurtarmaya o şefkat sırrıyla çalışsa, o veledin bütün ettiği hasenâtının bir misli, validesinin defter-i amâline geçeceğinden, validesinin vefatından sonra her vakit hasenatlarıyla ruhuna nurlar yetiştirdiği gibi, âhirette de, değil dâvâcı olmak, bütün ruh u canıyla şefaatçi olup ebedî hayatta ona mübarek bir evlât olur.
  Kainattaki gidisati izlesek ve israfin ve intizamsizligin olmadigini gorsek,sanirim bu bizim icin en buyuk tahkik egitimi olacaktir.

 2. #2
  Ehil Üye insirah - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2007
  Bulunduğu yer
  Kure-i Arz
  Mesajlar
  3.312

  Standart

  Bu sene inzivâda iken ve hayat-? içtimaiyeden çekildiğim halde, baz? Nurcu kardeşlerimin ve hemşirelerimin hat?rlar? için dünyaya bakt?m. Benimle görüşen ekserî dostlardan, kendi ailevî hayatlar?ndan şekvâlar işittim. "Eyvah!" dedim. "?nsan?n, hususan Müslüman?n tahassungâh? ve bir nevi cenneti ve küçük bir dünyas? aile hayat?d?r. Bu da m? bozulmaya başlam?ş?" dedim. Sebebini arad?m. Bildim ki, nas?l ?slâmiyetin hayat-? içtimaiyesine ve dolay?s?yla din-i ?slâma zarar vermek için, gençleri yoldan ç?karmak ve gençlik hevesât?yla sefahete sevk etmek için bir iki komite çal?ş?yormuş.

  Aynen öyle de, biçare nisâ taifesinin gafil k?sm?n? dahi yanl?ş yollara sevk etmek için bir iki komitenin tesirli bir surette perde alt?nda çal?şt?ğ?n? hissettim. Ve bildim ki, bu millet-i ?slâma bir dehşetli darbe, o cihetten geliyor.

  Ben de siz hemşirelerime ve gençleriniz olan mânevî evlâtlar?ma katiyen beyan ediyorum ki:

  Kad?nlar?n saadet-i uhreviyesi gibi saadet-i dünyeviyeleri de ve f?tratlar?ndaki ulvî seciyeleri de, bozulmaktan kurtulman?n çare-i yegânesi, daire-i ?slâmiyedeki terbiye-i diniyeden başka yoktur. Rusya'da o biçare taifenin ne hale girdiğini işitiyorsunuz.

  Risale-i Nur'un bir parças?nda denilmiş ki:
  Akl? baş?nda olan bir adam, refikas?na muhabbetini ve sevgisini, beş on senelik fâni ve zâhirî hüsn-ü cemâline bina etmez. Belki, kad?nlar?n hüsn-ü cemâlinin en güzeli ve daimîsi, onun şefkatine ve kad?nl?ğa mahsus hüsn-ü sîretine sevgisini bina etmeli-tâ ki, o biçare ihtiyarlad?kça, kocas?n?n muhabbeti ona devam etsin. Çünkü onun refikas?, yaln?z dünya hayat?ndaki muvakkat bir yard?mc? refika değil, belki hayat-? ebediyesinde ebedî ve sevimli bir refika-i hayat olduğundan, ihtiyarland?kça daha ziyade hürmet ve merhametle birbirine muhabbet etmek lâz?m geliyor. Şimdiki terbiye-i medeniye perdesi alt?ndaki hayvancas?na muvakkat bir refakatten sonra ebedî bir mufarakate mâruz kalan o aile hayat?, esas?yla bozuluyor.

  Hem Risale-i Nur'un bir cüz'ünde denilmiş ki:

  Bahtiyard?r o adam ki, refika-i ebediyesini kaybetmemek için saliha zevcesini taklit eder, o da salih olur. Hem bahtiyard?r o kad?n ki, kocas?n? mütedeyyin görür, ebedî dostunu ve arkadaş?n? kaybetmemek için o da tam mütedeyyin olur, saadet-i dünyeviyesi içinde saadet-i uhreviyesini kazan?r. Bedbahtt?r o adam ki, sefahete girmiş zevcesine ittibâ eder, vazgeçirmeye çal?şmaz, kendisi de iştirak eder. Bedbahtt?r o kad?n ki, zevcinin f?sk?na bakar, onu başka bir surette taklit eder. Veyl o zevc ve zevceye ki, birbirini ateşe atmakta yard?m eder. Yani, medeniyet fantaziyelerine birbirini teşvik eder.

  Lemalar | Yirmi Dördüncü Lem´a | 204
  Kainattaki gidisati izlesek ve israfin ve intizamsizligin olmadigini gorsek,sanirim bu bizim icin en buyuk tahkik egitimi olacaktir.

 3. #3
  Yasaklı Üye hasandemir - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  458

  Standart

  Başlıktaki sözü geniş düşünmeliyiz.Şöyle ki,Avrupa tarzında dünyevi eğitim yapan okullara çocukları göndermekte çocuğu Avrupa'ya göndermekten farksızdır.Demek ki,okullarda verilen laik eğitimden çocuklarımızı muhafaza etmenin yollarını aramamız gerekiyor.
  Avrupa'daki eğitim çocukları dinden uzaklaştırırken bizdeki sistem dindarlaştırmıyor.Ama genelde biz okulları irfan yuvası olarak algılıyoruz,nedense.

 4. #4
  Ehil Üye insirah - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2007
  Bulunduğu yer
  Kure-i Arz
  Mesajlar
  3.312

  Standart

  Geniş ve ince düşünmeliyiz.Bir çok ailede ''Aman evlad?m okusun aman şu makama gelsin,namaz?n? sonra da k?lar,kaza eder,baş?n? sonra da kapat?r,eve gelince örter ''vs..düşünce tarz? ile çocuklar?n? yak?yorlar.Şefkat gibi ulvi bir duyguyu yanl?ş yerde kullan?yorlar.Sonrada o çocuktan tokat yiyince,''Ben ne yapt?m da bu cocuk bana böyle davrand?'' ahu figanlar...

  Rabbim nefislerimize uydurmas?n,bu zamanda evlad yetiştirmek cidden çok zor.Ancak çocugu küçük yaşta kurana yollamayan ama basketbol,yüzme kursuna yollayan,sabah uykusu bölünmesin daha küçük diye sabah namaz?na uyand?rmayan ebeveynler,bunun sanc?s?n? y?llar sonra çekmekte.
  Osmanl? zaman?nda daha kundaktaki bebeğe,sabah namaz? vaktinde burnu hafif s?k?l?p sabah namaz?na uyand?r?l?rm?ş,ki al?şs?n şimdiden diye...


  Rabbim hakikatleri yaşamay? nasip etsin.
  Yetiştireceğimiz evladlar?,nefislerimize b?rakmas?n

  Amin
  Kainattaki gidisati izlesek ve israfin ve intizamsizligin olmadigini gorsek,sanirim bu bizim icin en buyuk tahkik egitimi olacaktir.

 5. #5
  Yasaklı Üye Cennetâsâ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2007
  Mesajlar
  5.827

  Standart

  Kastamonu'da lise talebelerinden bir kısmı yanıma geldiler. "Bize Hâlıkımızı tanıttır; muallimlerimiz Allah'tan bahsetmiyorlar," dediler.
  Ben dedim: Sizin okuduğunuz fenlerden her fen, kendi lisân-ı mahsusuyla, mütemâdiyen Allah'tan bahsedip, Hâlıkı tanıttırıyorlar. Muallimlerideğil, onları dinleyiniz.
  13. söz

 6. #6
  acizizfakiriz
  Guest acizizfakiriz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Standart

  Cam? almak için mücevheri verenler belki en ala cam? alabilirler. Ama o mücevher k?r?lacak cam almak için değil, baki elmaslar için sermayedir.

 7. #7
  Ehil Üye yasemenn - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Feb 2007
  Mesajlar
  2.468

  Standart

  Bakiye harcanmak için verilmiş o muhteşem sermayeleri fanide heba, şefkatin suistimali...
  Cihan dolu bela başında varken ne bağırırsın küçük bir beladan, gel tevekkül kıl;
  Tevekkül ile bela yüzüne gül, ta o da gülsün. O güldükçe küçülür, eder tebeddül...

 8. #8
  Dost NURYOLCU - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2007
  Mesajlar
  46

  Standart

  Amerikada 2 milyon çocuk aileleri taraf?ndan okula gönderilmeyip evde eğitim gördürülüyor. Genelliklede dini-ahlaki nedenlerle insanlar okula göndermiyor. bu konuda art?k Home-education ad? alt?nda bir sektör bile oluşmuş. keşke türkiyedede sadece kendi değerleirmizin verildiği bir eğitimi seçme hakk?m?z olsa.

 9. #9
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  Alıntı NURYOLCU Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Amerikada 2 milyon çocuk aileleri tarafından okula gönderilmeyip evde eğitim gördürülüyor. Genelliklede dini-ahlaki nedenlerle insanlar okula göndermiyor. bu konuda artık Home-education adı altında bir sektör bile oluşmuş. keşke türkiyedede sadece kendi değerleirmizin verildiği bir eğitimi seçme hakkımız olsa.
  Evde eğitim ingiltede de çok yaygın.

  Bana çok mantıklı geliyor, rezalet yuvası okullara, kurtlar sofrasına çocuğunu gidip kendi elerinle bırakmaktansa..

  İnsanlar bilinçlendikçe kızların ayrı okutulduğu okulları talep edecekler.

  Amerikada 80 tane bayan üniversitesi var. Türkiye'deki anne babalar çocuklarını nasıl bir ortama bıraktığının farkında değil.

  Talep arz meselsi, inşaallah, ileride medresetüzzahra misali müsbet eğitim veren kurumlar açılır.

  Üstadın söylediği sıralamada: iman- hayat-şeriat. Önce tahkiki imana sahip olup, günaha net hayır diyebilmek gerek.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 10. #10
  Müdakkik Üye .münzevi. - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2007
  Mesajlar
  957

  Standart

  Alıntı elff Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Talep arz meselsi, inşaallah, ileride medresetüzzahra misali müsbet eğitim veren kurumlar açılır.
  inş. kardeşim inş. belli mi olur belki de vardır! (?)

  BENİMLE GELEN PİŞMAN OLMAZ,

  BENİMLE GELEN PİŞMAN OLURSA,

  RUZ-İ MAHŞERDE SIRTIMIN YÜKÜ OLSUN,

  AN ŞART Kİ BU DAVAYA KARŞI

  SEBAT VE SADAKATİNİ BOZMASIN!

  SAİD NURSİ (r.a)

  NEDEN EY GAFİL!

  Realiteleri Ütopyaların haline getiriyorsun!


+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Seni Ben "Ellerin Olsun" Diye mi Sevdim?
  By brindar in forum Mizah
  Cevaplar: 5
  Son Mesaj: 12.07.21, 15:43
 2. Rabb'in de: "Sizin bilmediğinizi ben biliyorum!" diye onlara cevab verdi.
  By fanidünya... in forum İslami Konular ve İman Hakikatleri
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 30.10.14, 14:32
 3. Cevaplar: 92
  Son Mesaj: 07.05.09, 00:20
 4. Doğum Günün Kutlu Olsun Oğlum:((
  By **Muttakİ** in forum Kıssadan Hisseler, İbretli Öyküler
  Cevaplar: 17
  Son Mesaj: 30.10.08, 23:29
 5. Sen Ey Riyakar Nefsim! "Dine Hizmet Ettim" Diye
  By gulsah in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 4
  Son Mesaj: 04.04.07, 14:30

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0