+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 4 ve 4

Konu: Üstadımızın Vasiyetnamesi Ve Son Dersi

 1. #1
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  Aziz, s?dd?k kardeşlerim ve varislerim,

  Ecel gizli olmas?ndan, vasiyetname yazmak sünnettir. Benim metrukat?m ve Risale-i Nur dan olan benim hususi kitaplar?m ve güzel ciltlenmiş mecmualar?m ve sair şeylerimin bütününü, Gül ve Nur fabrikalar?n heyetine, başta Hüsrev ve Tahiri olarak o heyetten on iki(haşiye)kahraman kardeşlerime vasiyet ediyorum. Onlara b?rak?yorum ki, emr-i Hak olan ecelim geldiği zaman, benim arkamda o metrukat?m, benim bedelime o sad?k ve mübarek ellerde hizmet-i Nuriye ve imaniyede çal?şs?n ve istimal edilsin.
  Kardeşlerim, bu vasiyetten telaş etmeyiniz. Ben, teessürattan ve dokuz defa zehirlenmekten, pek çok zay?f olmakla beraber gizli münaf?klar?n desiselerle müteaddit suikastlar? için bu vasiyeti yazd?m. Merak etmeyiniz, inayet-i Rabbaniye ve h?fz-? ?lahi devam ediyor.

  Kardeşiniz
  Said Nursi
  • • •

  haşiye: Kardeşim Abdülmecid, Zübeyir, Mustafa Sungur, Ceylan, Mehmed Kaya, Hüsnü, Bayram, Rüştü, Abdullah, Ahmed Aytimur, At?f, Tillolu Said, Mustafa, Mustafa, Seyyid Salih.  emirdağ lahikas?/118


  Konu elff tarafından (01.06.07 Saat 20:02 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 2. #2
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  Alıntı insirah Nickli Üyeden Alıntı
  Üstad?n bir de son dersi var
  Onu bulursam yay?nlar?m ya da siz bulursan?z.
  Muhteşem ve etkiliyeci bir mektup.
  Orada mesela taviz verilmemesinden de bahsediyor ve bize son kez sanki nur talebelerinin neler yapmas? gerektiğinden bahsediyor.
  Umum Nur talebelerine Üstad Bediüzzaman’?n
  vefat?ndan önce vermiş olduğu en son derstir


  Aziz kardeşlerim,
  Bizim vazifemiz müsbet hareket etmektir. Menfî hareket değildir. R?za-y? ?lâhîye göre s?rf hizmet-i imaniyeyi yapmakt?r, vazife-i ?lâhiyeye kar?şmamakt?r. Bizler âsâyişi muhafazay? netice veren müsbet ?mân hizmeti içinde herbir s?k?nt?ya karş? sab?rla, şükürle mükellefiz.
  Meselâ, kendimi misal alarak derim: Ben eskiden beri tahakküme ve terzile karş? boyun eğmemişim. Hayat?mda tahakkümü kald?rmad?ğ?m, birçok hadiselerle sabit olmuş. Meselâ, Rusya’da kumandana ayağa kalkmamak, Divan-? Harb-i Örfîde idam tehdidine karş? mahkemedeki paşalar?n suallerine beş para ehemmiyet vermediğim gibi, dört kumandanlara karş? bu tavr?m, tahakkümlere boyun eğmediğimi gösteriyor. Fakat bu otuz senedir müsbet hareket etmek, menfî hareket etmemek ve vazife-i ?lâhiyeye kar?şmamak hakikati için, bana karş? yap?lan muamelelere sab?rla, r?za ile mukabele ettim. Cercis Aleyhisselâm gibi ve Bedir, Uhud muharebelerinde çok cefa çekenler gibi, sab?r ve r?za ile karş?lad?m.
  Evet, meselâ seksen bir hatâs?n? mahkemede ispat ettiğim bir müdde-i umumînin yanl?ş iddialar? ile aleyhimizdeki karar?na karş?, beddua dahi etmedim. Çünkü as?l mesele bu zaman?n cihad-? mânevîsidir. Mânevî tahribat?na karş? sed çekmektir. Bununla dahilî âsâyişe bütün kuvvetimizle yard?m etmektir.
  Evet, mesleğimizde kuvvet var. Fakat bu kuvvet, âsâyişi muhafaza etmek içindir. düsturu ile-ki "Bir câni yüzünden onun kardeşi, hanedan?, çoluk-çocuğu mesul olamaz"-işte bunun içindir ki, bütün hayat?mda bütün kuvvetimle âsâyişi muhafazaya çal?şm?ş?m. Bu kuvvet dahile karş? değil, ancak hâricî tecavüze karş? istimal edilebilir. Mezkûr âyetin düsturuyla vazifemiz, dahildeki âsâyişe bütün kuvvetimizle yard?m etmektir. Onun içindir ki, âlem-i ?slâmda âsâyişi ihlâl edici dahilî muharebat ancak binde bir olmuştur. O da aradaki bir içtihad fark?ndan ileri gelmiştir. Ve cihad-? mâneviyenin en büyük şart? da vazife-i ?lâhiyeye kar?şmamakt?r ki, "Bizim vazifemiz hizmettir; netice Cenab-? Hakka âittir. Biz vazifemizi yapmakla mecbur ve mükellefiz."

  Hiçbir günahkar başkas?n?n günah?n? yüklenemez. (En’am Sûresi: 164.)


  Ben de Celâleddin Harzemşah gibi, "Benim vazifem hizmet-i imaniyedir; muvaffak etmek veya etmemek Cenab-? Hakk?n vazifesidir" deyip ihlâs ile hareket etmeyi Kur’ân’dan ders alm?ş?m.
  Haricî tecavüze karş? kuvvetle mukabele edilir. Çünkü düşman?n mal?, çoluk çocuğu ganimet hükmüne geçer. Dahilde ise öyle değildir. Dâhildeki hareket, müsbet bir şekilde mânevî tahribata karş? mânevî, ihlâs s?rr?yla hareket etmektir. Hariçteki cihad başka, dahildeki cihad başkad?r. Şimdi milyonlar hakikî talebeleri Cenab-? Hak bana vermiş. Biz bütün kuvvetimizle dahilde ancak âsâyişi muhafaza için müsbet hareket edeceğiz. Bu zamanda dahil ve hariçteki cihad-? mâneviyedeki fark pek azîmdir.  Konu elff tarafından (01.06.07 Saat 20:03 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 3. #3
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  Bir mesele daha var; o da çok ehemmiyetlidir. Hükm-ü Kur’âna göre, bu zamanda mimsiz medeniyetin icabat?ndan olarak hâcât-? zaruriye dörtten yirmiye ç?km?ş. Tiryakilikle, görenekle ve itiyadla, hâcat-? gayr-? zaruriye, hâcât-? zaruriye hükmüne geçmiş. Âhirete ?mân ettiği halde, "Zaruret var" diye ve zaruret zann?yla dünya menfaati ve maişet derdi için dünyay? âhirete tercih ediyor.
  K?rk sene evvel, bir başkumandan beni bir parça dünyaya al?şt?rmak için baz? kumandanlar?, hattâ hocalar? benim yan?ma gönderdi. Onlar dediler:
  "Biz şimdi mecburuz. kaidesiyle, Avrupa’n?n baz? usullerini medeniyetin icaplar?n? taklide mecburuz" dediler.
  Ben de dedim: "Çok aldanm?şs?n?z. Zaruret su-i ihtiyardan gelse, kat’iyen doğru değildir; haram? helâl etmez. Su-i ihtiyardan gelmezse, yani zaruret haram yoluyla olmam?şsa zarar? yok. Meselâ; Bir adam su-i ihtiyar?yla haram bir tarzda kendini sarhoş etse ve sarhoşlukla bir cinayet yapsa, hüküm aleyhine câri olur, mâzur say?lmaz, ceza görür. Çünkü, su-i ihtiyar?yla bu zaruret meydana gelmiştir. Fakat bir meczup çocuk cezbe halinde birisini vursa, mâzurdur. Ceza görmez. Çünkü ihtiyar? dahilinde değildir."
  ?şte, ben o kumandana ve hocalara dedim: "Ekmek yemek, yaşamak gibi zarurî ihtiyaçlar haricinde başka hangi zaruret var? Su-i ihtiyardan, gayr-? meşru meyillerden ve haram muamelelerden tevellüd eden hareketler haram? helâl etmeye medar olamazlar. Sinema, tiyatro, dans gibi şeylerde tiryaki olmuşsa, mutlak zaruret olmad?ğ? ve su-i ihtiyardan geldiği için, haram? helâl etmeye sebep olamaz. Kanun-u beşerî de bu noktalar? nazara alm?ş ki, ihtiyar haricinde zaruret-i kat’iye ile, su-i ihtiyardan neş’et eden hükümleri ay?rm?şt?r. Kanun-u ?lâhîde ise, daha esasl? ve muhkem bir şekilde bu esaslar tefrik edilmiş."
  Bununla beraber zaman?n ilcaat?yla zaruretler ortal?kta zannederek baz? hocalar?n bid’alara taraftarl?ğ?ndan dolay? onlara hücum etmeyiniz. Bilmeyerek "Zaruret var"

  Zaruretler mahzurlu şeyleri mübah k?lar.
  zann?yla hareket eden o biçarelere vurmay?n?z. Onun için kuvvetimizi dahilde sarf etmiyoruz. Biçare, zaruret derecesine girmiş, bize muhalif olanlardan hoca da olsa onlara ilişmeyiniz. Ben tek baş?mla daha evvel aleyhimdeki o kadar muar?zlara karş? dayand?ğ?m, zerre kadar fütur getirmediğim, o hizmet-i imaniyede muvaffak olduğum halde, şimdi milyonlar Nur talebesi olduğu halde, yine müsbet hareket etmekle onlar?n bütün tahkiratlar?na, zulümlerine tahammül ediyorum.
  Biz dünyaya bakm?yoruz. Bakt?ğ?m?z vakit de onlara yard?mc? olarak çal?ş?yoruz. Âsâyişi muhafazaya müsbet bir şekilde yard?m ediyoruz. ?şte bu gibi hakikatler itibar?yla, bize zulüm de etseler hoş görmeliyiz.
  Risale-i Nur’un neşri her tarafta kanaat-i tamme verdi ki, Demokratlar dine taraftard?rlar. Şimdi bir Risaleye ilişmek, vatan, millet maslahat?na tamamen z?tt?r.
  Konu elff tarafından (01.06.07 Saat 20:04 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 4. #4
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  Alıntı insirah Nickli Üyeden Alıntı
  Çokkk Sağol..Güzel oldu.Başörtüüsü hakk?nda aç?lan başl?ga son taraf eklenebilir
  sen de sağol

  üstad?m?z?n son dersinin tam metni emirdağ lahikas? sayfa 455 te
  Konu elff tarafından (01.06.07 Saat 20:04 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Üstadımızın Has Talebeleri Hakkında
  By myd38 in forum Risale-i Nur Talebeliği
  Cevaplar: 20
  Son Mesaj: 30.12.09, 09:37
 2. Üstadımızın Bir Keramet-i Gaybiyesi
  By elcevaz13 in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 18.02.08, 20:48
 3. Üstadımızın Kerameti
  By Ömer Said in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 29.12.06, 23:25
 4. Üstadımızın Bizlere Bir Uyarısı Var...
  By elff in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 06.11.06, 10:52

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0