+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 8 ve 8

Konu: Üstadımızın Sosyalistlikle Alakalı Bazı Yazıları

 1. #1
  Yasaklı Üye nurss_1432 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Mesajlar
  60

  Standart Üstadımızın Sosyalistlikle Alakalı Bazı Yazıları

  “Sosyalistlik desatiri, ?slamiyetin esasat?n? bozamaz. Şu medeniyet-i sefihe bozuyor. Hem çok pahal? düşüyor. Zira maddiyunluk ve engizisyonluk mayesiyle neşvu nema bulan medeniyet-i haz?ra, pek çok aldat?c? ve müşevvik vesait ile mücehhez ve cazibedard?r. O sehhara din, namus ve fazilet mukabilinde kendini sat?yor. Şaşaal?, bir hayat? gösterip takdim ettiğinden dinden, namustan fazla rüşvet al?yor. Sosyalistlik ise, basit, sade bir hayat? takdim ediyor ona mukabil kimseyi dininden, iman?ndan, namusundan büyük bir hisseyi feda etmek icbar etmediği gibi kimsede kendinden mecburiyet hissetmez.
  ?nsan, g?daya ihtiyac? gibi zevke de bir ihtiyac? var. Nefis ve heva cihetinde tatmin edilmezse, ruh ve huda canibinde zevkini arayacakt?r. ?ki adam, birisi seni muşa’şa, cazibedar, eğlenceli bir ziyafete teşrifleriyle davet eder. Diğeri sade bir yer de, basit bir çorbaya seni çağ?r?yor. Birincisine değil cemaat, sünnet belki namaz? da terkedersin, gidersin. ?kincisine sünneti de terketmezsin. Birincisi medeniyet, ikincisi sosyalistliktir.” Asar-? Bediiyye / Hakikat çekirdekleri / 663 - 664
  Beşer de şu zelzele, ?slam’daki tezelzül, tenezzül-ü tezellülü izale ederek ona istiklal istikrar verecek. Belki garb? garip, şark? şarik edecek.
  Bir vakit biri dedi; Medeniyet-i küffar, ?slam’a bela oldu. Şimdi sosyalist ç?kt?, dünyay? kar?şt?rd?. Müfritleri dehşetli.
  Ben demiştim; Hiç korkma! Medeniyet-i avam, sosyalist gayesidir. Düsturlar? bozmuyor, ?slam-? esasat? düşünsün Avrupal?.
  Fakat havvasa mahsus medeniyet-i sefihe, bozmaya çal?ş?rd?. ?slam’a pek pahal? düştü, hem de belal?.
  Büyük rüşveti ald?. Zira ki maddiyunluk, hem engizisyonluk mayesiyle yoğrulmuş, şu haz?r medeniyet-i cazibe, cerbezeli.
  Aldat?c?, müşevvik, vesaitle mücehhez, hevesle cazibedar
  O, sehhare-i fetane, din ve namus, fazilet hissiyat-? meali.
  Bedeline kendini, ?slamlar? sat?yor. Şaşaal? bir hayat, gösterip takdim eder. Dinden hem de namustan, hem de bir iki katl?, fazla rüşvet al?yor. Fakat sosyalistlikse, basit ve hem de sade, bir hayat? gösterir. Cumhure eder takdim. Onun da mukabili kimse dinden, namustan büyük bir hisse vermek, hem de feda etmeye icbar etmez, edemez. Hem de kimse hissetmez kendini ona borçlu
  Nas?l her bir insanda g?daya ihtiyaç var. Onun gibi zevke de bir ihtiyac? vard?r. Nefs ve heva yolunda hem süfli ve hem zelili.
  Zevki tatmin olmazsa ruh ve Hüda veçhinde zevkini arayacak. Mesela burada iki adam var. Sen onlara davetli.
  Birinci pek muşa’şa; hem dahi cazibe dar, eğlenceli heveskar. Serin sir ziyafete teşrifleriyle çağ?r?r. Öbürüsü sadeli fakirane bir yerde, hem basit bir çorbaya seni umumla çağ?r?r. Namaz vakti de gelmiş. Birinci davet için ki, o pek şaşaal?.
  Cemaat ve sünneti, belki de hem namaz? terk edersin, gidersin. Zevksiz diğer davete zevki ruhani olan lezzeti biz zevali.
  ?badet ve sünneti terk etmezsin, gitmezsin. Birinci ziyafetse şimdiki medeniyet. ?kinci ziyafetse avam? medeniyet. O, daha adaletli.
  Adalet-i halisa ?slamiyet’ten ç?kar, ruha hayat veriyor. Hayat?n? öldürmez, zulmetsizdir hayat?, hakikattir kemali.
  ?slam bir ibret ald?. ?slamiyet eskide gaflet edip de küstü. H?ristiyanl?k dini ise kendi hasm? galibi ki, medeniyetle fenni, dost ederek hileli. Kendine mal ederek, o, iki silah? ile bize galebe çald?.
  Şimdi şarkta bir müthiş silah imal edilir. Yak?n oldu ikmali. Bunun k?sm? azam? hem hakt?r, hem mal?m?z. Biz sahip olmal?y?z. Zira hak k?sm?, hakk?m?zd?r. Müzahref k?sm? ise,
  Onlara b?rakmal?, başlar?na vurmal?. Eğer bundan müstağni, eski gibi de küssek o, hayyal H?ristiyanl?k kendine dost ederek, onu aleyhimizde ederek istimal?. ?slam’?n zarar?na yine istihdam eder. Karş?s?nda husumetle dayanmak pek güç olur. O, yeni bir fikirdir, belal? hem faideli .
  Cumhura müteveccih, muhatab? avamd?r. Şu cumhuru avama, tercih olan bir fikir, ger kutsiyet olmazsa, yak?n olur zevali, çabuk söner de ölür. O, yeni desatire bir kutsiyet verecek, iki muazzam din var. Ona ziya. Buna zulmetli. Buna zulmet, ona ziyal?. Şu şarki keskin fikir, vakte gözünü açm?ş. Baş?nda duran hasm?, H?ristiyan dini bulmuş, hasm?n elinde silah, yine o din olmal?.
  Öyleyse o fikir onunla hiç bar?şmaz. Elbet o fikir ve meslek, beka yaşamak ister. Yaşamas? cumhurda kat’an takarrür ister. Kalp etmeli kabulü.
  Avam kalbinde takarrur, bir kutsiyet ister. Kutsiyeti verecek içtimai din ister. Avam? çok düşünmüş ihsanl?, merhametli bir şeriat ister. Demek ister istemez dehalet edecek. ?slamiyet’e teslim olacak. Ya ölecek bunu iyi bilmeli.
  Eğer desen nedendir. ?slamiyet pek garip düştü ve zay?f oldu. ?zzeti kayboldu Saadeti afile tali’le gurup ettik. Y?ld?z tulu etmedi. Derim onun sebebi, garba karş? ihtihsan, muhabbetimiz oldu. Biz menhus bir muhabbetle, garba teveccüh ettik.
  Şemsi ?slamiyet’te guruba yüz tutturduk. Garbtan şedit nefretle ne vakit yüz çevirip şarka bir muhabbetle cidden teveccüh ettik.
  Şevketi ?slamiyet kameri işrak eder, ?slamiyet şemsinden nuru al?r, dağ?t?r. Hilali teali eder, aldand?k hata ettik, muhabbeti hariçte husumeti dahilde sarf ettik. Hem de düştük. Kalkmak için laz?md?r, bunlar? becayiş etmek. Hata ettikte gördük. Asar-? Bediiyye / Lemaat / 621, 622, 623
  Vukufsuz Ehl-i Vukufa Cevap;
  Medar-? hayret bir taarruzdur ki, k?rk gün k?rk küsür sene (1) evvel yaz?lm?ş ve mükerreren tab edilmiş bir meseleyi Urfa ehli vukufu bütün, bütün yanl?ş mana vererek, hem güya bu sene yaz?lm?ş diye bir propaganda nam?n? vermişler. O meselede budur;
  Eski harp-i umuminin bidayetinde ve içinde o harpte müttefikimiz olan Alman’la alakam?z? k?rmak ve garbl?laşmak perdesi alt?nda bir purutl?ğa yani siyaseti dinsizliğe alet yapmaya çal?şan baz? münaf?klar diyordurlar ki;
  “Alman, sosyalistlikle gidiyor. Bizim dinimize zarar verecek” dediler. Ben de o zaman demiştim;
  “Sosyalistlik, ?slamiyete ilişemez ve dinimize zarar veremez. Hem bizi sosyalistliğe sokamaz. Fakat garpl?laşmak ?ngiliz ve Frans?z?n medeniyetinin fena k?sm?, bizim dinimizi k?smen terk etmeye mukabil, zararl? bir medeniyete bizi mecbur edecekler. Onun fenal?klar?, iyiliklerine galebe eden böyle bir medeniyete, bizim müttefikimiz olan Alman?n sosyalistliği dinimize ilişmediği ve bizi sosyalistliğe sevk etmediği için tercih ediyoruz.” diye o zaman demiştim.
  ?şte meselenin hakikat? bu iken, k?rk sene evvel bir mesele yaz?lm?ş ve neşredilmiş, kimse ilişmemiş ve mahkemelerde beraat görmüşlerdir. Şimdi hasta olduğum için müdde-i umumi ifademi almaya yan?ma geldi ve dedi ki;
  “Urfa’daki ehl-i vukuf el-hutbetuş şamiyenin zeylindeki vecizelerden “sosyalistlik garbi medeniyetlere müreccaht?r.” diye olan kelimesine boşeviklik lehinde bir propaganda yap?yor demişler.” Bende dedim; boşeviklik ayr?, sosyalistlik ayr?d?r. Sosyalist Alman nerede, Komünist Rus nerede? Hem bu kadar manas?z k?rk küsür sene evvel yaz?lan bu meseleden dolay? Nurun Urfa’daki üç kahraman talebelerini haps ettiler.
  Yine müdde-i umumi dedi ki;
  “ehl-i vukuf bir cümleyi daha medar-? mesuliyet yap?yor. O da sizin M. Kemal’e “Kemal, namaz k?lmayan haindir” dediğindir. Hem namaz k?lanlarla, k?lmayanlar aras?na bir tefrika sokuyor. O halde suçludur.” Bende dedim;
  “Yüzer ayat-? Kur’aniyede Müslümanlar için en büyük hakikat, imandan sonra namaz olduğunu mükerreren emrediyor. Hem o zaman meclisi mebusanda benim M. Kemel’e bu sözü söylediğim halde, o bana ilişmedi ve itiraz etmediği halde, otuz beş sene sonra böyle vukufsuz ehl-i vukufun yanl?ş raporlar?yla Nurun kahraman fedailerine ilişmek bence Rus hesab?na bir propagandad?r veya Rus hesab?na propagandaya alet olmuşlard?r ki, Kur’an?n hakaikiyle komünist Rus’a cephe alan ve tam mücadele eden dinin fedailerine ilişiyorlar.

  Said Nursi RA. (Asar-? Bediiyyenin Son K?sm?ndan)


  Konu Ebu Hasan tarafından (19.10.07 Saat 11:15 ) değiştirilmiştir.

 2. #2
  Yasaklı Üye umut46 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Mesajlar
  231

  Standart

  emeğine sağl?k abi benim gözler bozuk tam okuyam?yacam çok küçük

 3. #3
  Vefakar Üye sultanhani - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2007
  Mesajlar
  435

  Standart

  nurss_1432 kardeşim allah raz? olsun
  Sosyalistlik desatiri, ?slamiyetin esasat?n? bozamaz. Şu medeniyet-i sefihe bozuyor. Hem çok pahal? düşüyor. Zira maddiyunluk ve engizisyonluk mayesiyle neşvu nema bulan medeniyet-i haz?ra, pek çok aldat?c? ve müşevvik vesait ile mücehhez ve cazibedard?r. O sehhara din, namus ve fazilet mukabilinde kendini sat?yor. Şaşaal?, bir hayat? gösterip takdim ettiğinden dinden, namustan fazla rüşvet al?yor. Sosyalistlik ise, basit, sade bir hayat? takdim ediyor ona mukabil kimseyi dininden, iman?ndan, namusundan büyük bir hisseyi feda etmek icbar etmediği gibi kimsede kendinden mecburiyet hissetmez."
  biz sosyalistliğe karş? refleks oluştururken medeniyeti haz?ra "hürriyet" perdesi alt?nda ve "herkes reyinde hürdür" vb. beşeri ak?mlara karş? refleks oluşturamad?k. Vede müthiş aldand?k. hem itikatlar?m?z sars?ld?, hemde sefatç? olup ç?kt?k.Hemde o cereyanlar malesef "parmak"kar?şt?rd?lar.
  Konu sultanhani tarafından (19.10.07 Saat 13:29 ) değiştirilmiştir.
  Ey derde derman isteyen, yetmez mi dert derman sana” diyen zat gibi bizde “Ey bu asrın manevi elemini nefsine çektiren ...kardeş; Yetmez mi Kur’an ve iman hizmeti sana?”diyoruz.
  Hulusi Ağabey


 4. #4
  Müdakkik Üye nurçi38 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Mesajlar
  759

  Standart

  Alıntı nurss_1432 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  “Sosyalistlik desatiri, İslamiyetin esasatını bozamaz. Şu medeniyet-i sefihe bozuyor. Hem çok pahalı düşüyor.

  Zira maddiyunluk ve engizisyonluk mayesiyle neşvu nema bulan medeniyet-i hazıra, pek çok aldatıcı ve müşevvik vesait ile mücehhez ve cazibedardır. O sehhara din, namus ve fazilet mukabilinde kendini satıyor.

  Şaşaalı, bir hayatı gösterip takdim ettiğinden dinden, namustan fazla rüşvet alıyor.

  Sosyalistlik ise, basit, sade bir hayatı takdim ediyor ona mukabil kimseyi dininden, imanından, namusundan büyük bir hisseyi feda etmek icbar etmediği gibi kimsede kendinden mecburiyet hissetmez.

  İnsan, gıdaya ihtiyacı gibi zevke de bir ihtiyacı var. Nefis ve heva cihetinde tatmin edilmezse, ruh ve huda canibinde zevkini arayacaktır.

  İki adam, birisi seni muşa’şa, cazibedar, eğlenceli bir ziyafete teşrifleriyle davet eder. Diğeri sade bir yer de, basit bir çorbaya seni çağırıyor.

  Birincisine değil cemaat, sünnet belki namazı da terkedersin, gidersin. İkincisine sünneti de terketmezsin. Birincisi medeniyet, ikincisi sosyalistliktir.” Asar-ı Bediiyye / Hakikat çekirdekleri / 663 - 664


  Beşer de şu zelzele, İslam’daki tezelzül, tenezzül-ü tezellülü izale ederek ona istiklal istikrar verecek. Belki garbı garip, şarkı şarik edecek.


  Bir vakit biri dedi; Medeniyet-i küffar, İslam’a bela oldu. Şimdi sosyalist çıktı, dünyayı karıştırdı. Müfritleri dehşetli.


  Ben demiştim; Hiç korkma! Medeniyet-i avam, sosyalist gayesidir. Düsturları bozmuyor, İslam-ı esasatı düşünsün Avrupalı.

  Fakat havvasa mahsus medeniyet-i sefihe, bozmaya çalışırdı. İslam’a pek pahalı düştü, hem de belalı.

  Büyük rüşveti aldı. Zira ki maddiyunluk, hem engizisyonluk mayesiyle yoğrulmuş, şu hazır medeniyet-i cazibe, cerbezeli.

  Aldatıcı, müşevvik, vesaitle mücehhez, hevesle cazibedar
  O, sehhare-i fetane, din ve namus, fazilet hissiyat-ı meali.

  Bedeline kendini, İslamları satıyor. Şaşaalı bir hayat, gösterip takdim eder.

  Dinden hem de namustan, hem de bir iki katlı, fazla rüşvet alıyor. Fakat sosyalistlikse, basit ve hem de sade, bir hayatı gösterir. Cumhure eder takdim.

  Onun da mukabili kimse dinden, namustan büyük bir hisse vermek, hem de feda etmeye icbar etmez, edemez.

  Hem de kimse hissetmez kendini ona borçlu
  Nasıl her bir insanda gıdaya ihtiyaç var.

  Onun gibi zevke de bir ihtiyacı vardır. Nefs ve heva yolunda hem süfli ve hem zelili.
  Zevki tatmin olmazsa ruh ve Hüda veçhinde zevkini arayacak. Mesela burada iki adam var. Sen onlara davetli.

  Birinci pek muşa’şa; hem dahi cazibe dar, eğlenceli heveskar.

  Serin sir ziyafete teşrifleriyle çağırır. Öbürüsü sadeli fakirane bir yerde, hem basit bir çorbaya seni umumla çağırır. Namaz vakti de gelmiş. Birinci davet için ki, o pek şaşaalı.

  Cemaat ve sünneti, belki de hem namazı terk edersin, gidersin. Zevksiz diğer davete zevki ruhani olan lezzeti biz zevali.

  İbadet ve sünneti terk etmezsin, gitmezsin. Birinci ziyafetse şimdiki medeniyet. İkinci ziyafetse avamı medeniyet. O, daha adaletli.

  Adalet-i halisa İslamiyet’ten çıkar, ruha hayat veriyor. Hayatını öldürmez, zulmetsizdir hayatı, hakikattir kemali.

  İslam bir ibret aldı. İslamiyet eskide gaflet edip de küstü. Hıristiyanlık dini ise kendi hasmı galibi ki, medeniyetle fenni, dost ederek hileli. Kendine mal ederek, o, iki silahı ile bize galebe çaldı.

  Şimdi şarkta bir müthiş silah imal edilir. Yakın oldu ikmali. Bunun kısmı azamı hem haktır, hem malımız. Biz sahip olmalıyız.

  Zira hak kısmı, hakkımızdır. Müzahref kısmı ise,
  Onlara bırakmalı, başlarına vurmalı.

  Eğer bundan müstağni, eski gibi de küssek o, hayyal Hıristiyanlık kendine dost ederek, onu aleyhimizde ederek istimalı. İslam’ın zararına yine istihdam eder.

  Karşısında husumetle dayanmak pek güç olur. O, yeni bir fikirdir, belalı hem faideli .
  Cumhura müteveccih, muhatabı avamdır. Şu cumhuru avama, tercih olan bir fikir, ger kutsiyet olmazsa, yakın olur zevali, çabuk söner de ölür.

  O, yeni desatire bir kutsiyet verecek, iki muazzam din var. Ona ziya. Buna zulmetli. Buna zulmet, ona ziyalı. Şu şarki keskin fikir, vakte gözünü açmış. Başında duran hasmı,

  Hıristiyan dini bulmuş, hasmın elinde silah, yine o din olmalı.
  Öyleyse o fikir onunla hiç barışmaz.

  Elbet o fikir ve meslek, beka yaşamak ister. Yaşaması cumhurda kat’an takarrür ister. Kalp etmeli kabulü.

  Avam kalbinde takarrur, bir kutsiyet ister. Kutsiyeti verecek içtimai din ister. Avamı çok düşünmüş ihsanlı, merhametli bir şeriat ister. Demek ister istemez dehalet edecek. İslamiyet’e teslim olacak. Ya ölecek bunu iyi bilmeli.

  Eğer desen nedendir. İslamiyet pek garip düştü ve zayıf oldu. İzzeti kayboldu Saadeti afile tali’le gurup ettik. Yıldız tulu etmedi. Derim onun sebebi, garba karşı ihtihsan, muhabbetimiz oldu. Biz menhus bir muhabbetle, garba teveccüh ettik.

  Şemsi İslamiyet’te guruba yüz tutturduk. Garbtan şedit nefretle ne vakit yüz çevirip şarka bir muhabbetle cidden teveccüh ettik.

  Şevketi İslamiyet kameri işrak eder, İslamiyet şemsinden nuru alır, dağıtır. Hilali teali eder, aldandık hata ettik, muhabbeti hariçte husumeti dahilde sarf ettik. Hem de düştük. Kalkmak için lazımdır, bunları becayiş etmek. Hata ettikte gördük. Asar-ı Bediiyye / Lemaat / 621, 622, 623

  Vukufsuz Ehl-i Vukufa Cevap;

  Medar-ı hayret bir taarruzdur ki, kırk gün kırk küsür sene (1) evvel yazılmış ve mükerreren tab edilmiş bir meseleyi Urfa ehli vukufu bütün, bütün yanlış mana vererek, hem güya bu sene yazılmış diye bir propaganda namını vermişler. O meselede budur;
  Eski harp-i umuminin bidayetinde ve içinde o harpte müttefikimiz olan Alman’la alakamızı kırmak ve garblılaşmak perdesi altında bir purutlığa yani siyaseti dinsizliğe alet yapmaya çalışan bazı münafıklar diyordurlar ki;

  “Alman, sosyalistlikle gidiyor. Bizim dinimize zarar verecek” dediler. Ben de o zaman demiştim;

  “Sosyalistlik, İslamiyete ilişemez ve dinimize zarar veremez. Hem bizi sosyalistliğe sokamaz. Fakat garplılaşmak İngiliz ve Fransızın medeniyetinin fena kısmı, bizim dinimizi kısmen terk etmeye mukabil, zararlı bir medeniyete bizi mecbur edecekler.

  Onun fenalıkları, iyiliklerine galebe eden böyle bir medeniyete, bizim müttefikimiz olan Almanın sosyalistliği dinimize ilişmediği ve bizi sosyalistliğe sevk etmediği için tercih ediyoruz.” diye o zaman demiştim.

  İşte meselenin hakikatı bu iken, kırk sene evvel bir mesele yazılmış ve neşredilmiş, kimse ilişmemiş ve mahkemelerde beraat görmüşlerdir. Şimdi hasta olduğum için müdde-i umumi ifademi almaya yanıma geldi ve dedi ki;

  “Urfa’daki ehl-i vukuf el-hutbetuş şamiyenin zeylindeki vecizelerden “sosyalistlik garbi medeniyetlere müreccahtır.” diye olan kelimesine boşeviklik lehinde bir propaganda yapıyor demişler.” Bende dedim; boşeviklik ayrı, sosyalistlik ayrıdır. Sosyalist Alman nerede, Komünist Rus nerede? Hem bu kadar manasız kırk küsür sene evvel yazılan bu meseleden dolayı Nurun Urfa’daki üç kahraman talebelerini haps ettiler.

  Yine müdde-i umumi dedi ki;

  “ehl-i vukuf bir cümleyi daha medar-ı mesuliyet yapıyor. O da sizin M. Kemal’e “Kemal, namaz kılmayan haindir” dediğindir. Hem namaz kılanlarla, kılmayanlar arasına bir tefrika sokuyor. O halde suçludur.” Bende dedim;

  “Yüzer ayat-ı Kur’aniyede Müslümanlar için en büyük hakikat, imandan sonra namaz olduğunu mükerreren emrediyor. Hem o zaman meclisi mebusanda benim M. Kemel’e bu sözü söylediğim halde, o bana ilişmedi ve itiraz etmediği halde, otuz beş sene sonra böyle vukufsuz ehl-i vukufun yanlış raporlarıyla Nurun kahraman fedailerine ilişmek bence Rus hesabına bir propagandadır veya Rus hesabına propagandaya alet olmuşlardır ki, Kur’anın hakaikiyle komünist Rus’a cephe alan ve tam mücadele eden dinin fedailerine ilişiyorlar.

  Said Nursi RA. (Asar-ı Bediiyyenin Son Kısmından)


  Allah razı olsun kardeşim..

  İstisnalar Çoğalırsa Kaide Olur...


 5. #5
  Gayyur nur.talebesi_ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Bulunduğu yer
  .YeŞiL bURSA.
  Mesajlar
  73

  Standart

  Allah raz? olsun Hepinizden....Çok Güzel Paylaş?mlar? var bu sitenin...

  Geçsin Günler Hafatalar..

  Aylar Mevsimler Yıllar...

  Zaman Sanki Bir Rüzgar

  Ve Bir Su Gibi Aksın..

  Sen Gözlerimden Bir Renk..

  Kulaklarımda bir ses

  Ve İçimde bir Nefes

  Olarak Kalacaksın...


 6. #6
  Yasaklı Üye semerat - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2008
  Mesajlar
  120

  Standart

  Sarı bediye aramamotorlarında geçiyormu?

 7. #7
  Yasaklı Üye abdussamedfani - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2008
  Bulunduğu yer
  kayseri
  Yaş
  46
  Mesajlar
  1.195

  Standart

  sosyalizm öldü yıllar önce.
  bahsini bile etmeyi abes görürüm.

  şu an için en büyük tehditler;
  1.milliyetçilik
  2.sefih avrupa medeniyeti
  3.misyonerler.

  süfayniyet de en büyük tehdit ama şükür her geçen gün kan kaybediyor ve sosyalizmin gittiği cehenneme bir daha dönmemek üzere gidecek inşallah.

 8. #8
  Gayyur harbi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Apr 2008
  Mesajlar
  109

  Standart

  said nursi'yi sosyalizme sempati duyan biri gibi göstermeye çalışan bir yazı...
  bu derlemeyi sosyalizm meraklısı biri yapmış olabilir.

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Risale-i Nurda Bulunan Bazı Hatalar ve Yanlış Anlaşılan Bazı Konular
  By hasan hüseyin akın in forum Bediüzzaman ve Risale-i Nur Çalışmaları
  Cevaplar: 15
  Son Mesaj: 31.08.15, 17:16
 2. Meleküti, Berzahi, Misali Şeylere Bazı Nümune ve Bazı Esaslar
  By zisangul in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 5
  Son Mesaj: 13.04.09, 10:46
 3. Risale-i Nurda Tıp İle Alakalı Bazı Beyanlar
  By _tahsiye_ in forum Sağlık
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 02.10.08, 18:49
 4. Bazı Sorgulama Yazıları
  By sitem in forum Gündem
  Cevaplar: 6
  Son Mesaj: 11.12.07, 13:54

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Yemek Tarifleri ListeNur.de - islami siteler listesi
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0