+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 6 ve 6

Konu: Bediüzzaman Hazretlerinden Ramazan ve Oruç Nükteleri

 1. #1
  Ehil Üye Meyvenin Zeyli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  3.341

  Standart Bediüzzaman Hazretlerinden Ramazan ve Oruç Nükteleri

  *Hususan Şaban ve Ramazanda akıldan ziyade kalb hissedardır, ruh hareket eder.  *Ramazan-ı Şerifteki savm, İslâmiyetin erkân-ı hamsesinin birincilerindendir. Hem şeair-i İslâmiyenin azamlarındandır.  *Ramazan-ı Şerifteki orucun çok hikmetleri; hem Cenab-ı Hakk'ın rububiyetine, hem insanın hayat-ı içtimaiyesine, hem hayat-ı şahsiyesine, hem nefsin terbiyesine, hem niam-ı İlahiyenin şükrüne bakar hikmetleri var.  *Ramazan-ı Şerifte ise, ehl-i iman birden muntazam bir ordu hükmüne geçer.  *Ramazan-ı Şerif'teki oruç, hakikî ve hâlis, azametli ve umumî bir şükrün anahtarıdır.  *Ramazan-ı Şerifte en zenginden en fakire kadar herkesin nefsi anlar ki: Kendisi mâlik değil, memlûktür; hür değil, abddir. Emir olunmazsa en âdi ve en rahat şeyi de yapamaz, elini suya uzatamaz diye mevhum rububiyeti kırılır, ubudiyeti takınır, hakikî vazifesi olan şükre girer.


  *Ramazan-ı Şerifteki oruç; en gafillere ve mütemerridlere, za'fını ve aczini ve fakrını ihsas ediyor.  *Ramazan-ı Şerifte güya âlem-i İslâm bir mescid hükmüne geçiyor; öyle bir mescid ki, milyonlarla hâfızlar, o mescid-i ekberin kûşelerinde o Kur'an’ı, o hitab-ı semavîyi Arzlılara işittiriyorlar


  *Ramazan-ı Şerifte sevab-ı a'mal, bire bindir. Kur'an-ı Hakîm'in nass-ı hadîs ile herbir harfinin on sevabı var; on hasene sayılır, on meyve-i Cennet getirir. Ramazan-ı Şerifte herbir harfin, on değil bin ve Âyet-ül Kürsî gibi âyetlerin her bir harfi binler ve Ramazan-ı Şerifin Cum'alarında daha ziyadedir. Ve Leyle-i Kadir'de otuz bin hasene sayılır.


  *Ramazan-ı Şerif âdeta bir âhiret ticareti için gayet kârlı bir meşher, bir pazardır. Ve uhrevî hasılât için, gayet münbit bir zemindir. Ve neşvünema-i a'mal için, bahardaki mâh-i Nisandır. Saltanat-ı rububiyet-i İlahiyeye karşı ubudiyet-i beşeriyenin resm-i geçit yapmasına en parlak, kudsî bir bayram hükmündedir. Ve öyle olduğundan, yemek-içmek gibi nefsin gafletle hayvanî hacatına ve malayani ve hevaperestane müştehiyata girmemek için oruçla mükellef olmuş.


  *Ramazan-ı Şerif; bu fâni dünyada, fâni ömür içinde ve kısa bir hayatta bâki bir ömür ve uzun bir hayat-ı bâkiyeyi tazammun eder, kazandırır.


  *Evet, bir tek Ramazan, seksen sene bir ömür semeratını kazandırabilir. Leyle-i Kadir ise, nass-ı Kur'an ile bin aydan daha hayırlı olduğu bu sırra bir hüccet-i katıadır.  *Ramazan-ı Şerifteki oruç onbeş saat, sahursuz ise yirmi dört saat devam eden bir müddet-i açlığa sabır ve tahammül ve bir riyazettir ve bir idmandır. Demek, beşerin musibetini ikileştiren sabırsızlığın ve tahammülsüzlüğün bir ilâcı da oruçtur.  *Ramazan-ı Şerifte mü'minler, derecatına göre ayrı ayrı nurlara, feyizlere, manevî sürurlara mazhar oluyorlar. Kalb ve ruh, akıl, sır gibi letaifin o mübarek ayda oruç vasıtasıyla çok terakkiyat ve tefeyyüzleri vardır.


  *Kardeşliğimiz hatırı için, şaban ve ramazan hürmetine birbirine küsmemek ve kardeş olup barışmak lâzım ve elzemdir.  *Ramazan-ı şerifte hayrı birden bine çıkan evradlarımızla meşgul olup ilmî derslerimizle bu cüz'î, geçici sıkıntılara ehemmiyet vermemeğe çalışmak büyük bir bahtiyarlıktır.  *Seksen sene ibadetli bir ömrü bahtiyarlara kazandıran Ramazan-ı mübarekte inşâallah Nur'un şirket-i manevîsi o kazanca mazhar olacak. Bayrama kadar elden geldiği kadar Nurcular ihlas ile birbirinin dualarına manevî âmîn demeli ki, birisi o sekseni kazansa herbiri derecesine göre hissedar olur. En zaîf ve en ağır yükü bulunan bu hasta kardeşinize elbette manevî yardım edersiniz.  Ve sen yine denendiğinde.. Ve yine kalbin daraldığında.. Ve yine bütün kapılar kapandığında.. Ve yine ne yapman gerektiğini bilemediğinde.. Uzun uzun düşün.. Ve hatırla yaratanını!.. "ALLAH kuluna kafi değil mi?" [Zümer Suresi - 36]


 2. #2
  Ehil Üye Meyvenin Zeyli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  3.341

  Standart

  *Şu mübarek Şehr-i Ramazan, Leyle-i Kadr'i ihata ettiği için, kendisi de ömür içinde bir leyle-i kadirdir ki, muvaffak olan?n ömrüne bin ömür katar. Dakikas? bir gündür. Saati iki ay, günü birkaç sene hükmünde bir ömr-ü bâkidir.  *Mâh-? Ramazan'da kazanç bire bindir.


  *Şimdiden biz tedbir ettik ki: ?ki Kur'an'?, Risale-i Nur'un buradaki has talebeleri Ramazan-? Şerif'te, her biri her günde bir cüz'ünü sizin ile beraber okumak ile, Ramazan'?n her gününde bir hatme-i Kur'aniye olarak, manevî ve çok geniş bir mecliste, Isparta ve Kastamonu'yu ihata eden bir dairede halka tutan Risale-i Nur talebelerinin ve o dairenin merkezinde sizler bulunmak cihetiyle Risale-i Nur şakirdlerinin etraf?n?zda olarak; Nakşî'de hatme-i hacegân tarz?nda, fakat çok büyük bir mikyasta Risale-i Nur'un bütün şakirdleri manen haz?r ve o dairede bulunuyor niyetiyle, tasavvuru ile okunmak, o kudsî hatmeyi yapmak, Cenab-? Hakk'?n rahmetinden tevfik niyaz ederiz.  *Demek Risale-i Nur'un sad?k şakirdlerinden birisi, Leyle-i Kadr'in hakikat?n? ve Ramazan'?n yüksek mertebesini kazansa, umum hakikî sad?k şakirdler sahib ve hissedar olmak, vüs'at-? rahmet-i ?lahiyeden çok kuvvetli ümidvâr?z.  *Bu mübarek Ramazan'da iştirak-i a'mal düstur-u esasiyle, her bir has kardeşimizin k?rkbin dili bulunan bir melaike hükmünde, k?rkbin diller ile, yani kardeşlerin adedince manevî dilleri ile ettikleri ve edecekleri dualar, rahmet-i ?lahiye nezdinde makbul olmas?n? o lisanlar adedince, Cenab-? Erhamürrâhimîn'den niyaz ediyoruz. Bu mahiyetteki Ramazan?n?z? tebrik ediyoruz.  *Şu musibetin en ehemmiyetli sebebi; küfran-? nimet ve şükürsüzlük ve nimet-i ?lahiyenin k?ymetini takdir etmemeklikten gelen bir isyan olduğundan, Âdil-i Hakîm nimetinin hususan g?da k?sm?n?n, hususan hayat noktas?nda en büyük nimet olan ekmeğin hakikî lezzetini ve çok ehemmiyetli k?ymetini ve nimetiyet noktas?nda fevkalâde derecesini göstermekle, hakikî şükre sevketmek hikmetiyle, Ramazan gibi riyazet-i diniyeye riayet etmeyen şükürsüz insanlara bu musibeti verip, ayn? hikmet için adalet etmiş.  *Alenen nakz-? s?yamla Ramazan?n hürmetini k?ran bedbahtlara gelen o musibet, masumlar? da incitir. Fakat Risale-i Nur şakirdleri ve masumlar?, o musibeti lehlerine döndürüp, hay?rl? bir riyazete kalbederler. Kanaat ve iktisadla karş?larlar.  *Bu mübarek Ramazan-? Şerif'teki dualar, ihlas bulunmak şart?yla inşâallah makbuldür.  *Risale-i Nur'un ekser hakikatlar?, Ramazan'da ve tesbihatda zuhuru gibi; bu Hülâsat-ül Hülâsa, aynen Ramazan'da ve tesbihatta zuhur etti.  *Bu aşr-i âhir-i Ramazan'da her gece, hususan tek gecelerde Leyle-i Kadr'in bulunmak ihtimali kuvvetli olduğunu hadîs-i şerif ferman ediyor. Onun için Nurcular, o nur-u azamdan istifadeye çal?şmak gerektir.  *Âhiret ticareti için en çok kârl? bir pazar ve manevî hayata bir bahar olan bu şuhûr-u mübarekte hususan Leyle-i Berat Şa’ban-? Muazzam?n ortas?nda ve leyle-i kadr’in Ramazan?n her gecesinde bulunmak ihtimali ile aramak ve Risale-i Nur’un her bir şakirdi şirket-i maneviye s?rr?yla umum kardeşlerimin hesab?na çal?şmak vazifemizdir. Cenab-? Hak muvaffak eylesin, âmîn.  *Bu Ramazan-? Şerif'te, Kur'an’? zevk ve şevk ile okumak çok ihtiyac?m vard?.  *Birinci Sual: Bu büyük zelzelenin maddî musibetinden daha elîm manevî bir musibeti olarak, şu zelzelenin devam?ndan gelen korku ve me'yusiyet ekser halk?n ekser memlekette gece istirahat?n? selbederek dehşetli bir azab vermesi nedendir?  Yine manevî cevab: Şöyle denildi ki: Ramazan-? Şerifin teravih vaktinde kemal-i neş'e ve sürur ile sarhoşças?na gayet heveskârane şark?lar? ve bazan k?zlar?n sesleriyle radyo ağz?yla bu mübarek merkez-i ?slâmiyetin her köşesinde cazibedarane işittirilmesi, bu korku azab?n? netice verdi.  *Bu hâdise, hem şiddetli k?şta, hem karanl?kl? gecede, hem dehşetli soğukta, hem Ramazan?n hürmetini tutmayan bu memlekete mahsus olmas?; hem tahribat?ndan intibaha gelmediklerinden, hafifçe gafilleri uyand?rmak için, o zelzelenin devam etmesi gibi çok emarelerin delaletiyle bu hâdise ehl-i iman? hedef edip, onlara bak?p namaza ve niyaza uyand?rmak için sars?yor ve kendisi de titriyor.  *Leyle-i Kadir gizli olmas?ndan Ramazan?n her gecesinde; hususan n?sf-? ahîrede ve bilhassa aşr-? âhirde ve bilhassa yirmibir, yirmiüç, yirmibeş, yirmiyedi, yirmidokuzda bulunmas? ihtimaliyle, onlarda aramal? diye hadîste vard?r.  *Eğer oruç olmazsa, nefisperest çok zenginler bulunabilir ki, açl?k ve fakirlik ne kadar elîm ve onlar şefkate ne kadar muhtaç olduğunu idrak edemez.  *Demek vâcib olmad?ğ? halde, nafile nev'inde yedi yaş?ndan hadd-i büluğa kadar, büyükler gibi namaz k?l?p oruç tutan çocuklar; mütedeyyin büyükler gibi mükâfat görmek için otuzüç yaş?nda olacaklar diye bir k?s?m tefsirler bu noktay? izah etmeden umum çocuklara teşmil etmişler, has iken âmm zannetmişler.

  Ve sen yine denendiğinde.. Ve yine kalbin daraldığında.. Ve yine bütün kapılar kapandığında.. Ve yine ne yapman gerektiğini bilemediğinde.. Uzun uzun düşün.. Ve hatırla yaratanını!.. "ALLAH kuluna kafi değil mi?" [Zümer Suresi - 36]


 3. #3
  Ehil Üye Meyvenin Zeyli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  3.341

  Standart

  Ve bir dua


  “Sizin mübarek Ramazan-? Şerifinizi tebrik ediyoruz. Cenab-? Erhamürrâhimîn bu Ramazan-? Mübareke'nin hürmetine Rahmeten-lil-Âlemîn olan Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'?n ümmetine rahmetiyle imdad eylesin! Âmîn. Âsâr-? gazab-? ?lahî olan âfât ve dalaletlerden muhafaza eylesin! Âmîn. Ve Risale-i Nur şakirdlerini neşr-i envar-? Kur'aniyede muvaffak eylesin! Âmîn.”


  (al?nt?)

  Ve sen yine denendiğinde.. Ve yine kalbin daraldığında.. Ve yine bütün kapılar kapandığında.. Ve yine ne yapman gerektiğini bilemediğinde.. Uzun uzun düşün.. Ve hatırla yaratanını!.. "ALLAH kuluna kafi değil mi?" [Zümer Suresi - 36]


 4. #4
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  Allah razı olsun kardeşim, ne kadar müjdeli cümleler..

  Ramazan ayımız "Ramazan" gibi olsun inşallah..
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 5. #5
  Gayyur kamkuli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2007
  Bulunduğu yer
  SAKARYA
  Mesajlar
  144

  Standart

  Allah ebeden razı olsun..sızden bu sıteyı olutrandan katkı saglayan ve destek olanlardan...hayrlı muhabbetler cumleten..
  Beşer Zülum Eder;Kader Adalet Eder.....

 6. #6
  acizizfakiriz
  Guest acizizfakiriz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Standart

  Güzel bir çalışma olmuş. Tebriklerle hayırlı ve bereketli ramazanlara nail olmanızı dilerim.

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Seferde ramazan oruç tutulur mu
  By capay in forum Fıkıh
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 28.08.12, 07:22
 2. Risale-i Nur'da Ramazan ve Oruç - Video
  By SeRDeNGeCTi in forum Sesli ve Görüntülü Risale-i Nur Sohbetleri
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 01.08.11, 20:38
 3. Oruç ve Ramazan Ayı İle İlgili Hadisler...
  By Majâz in forum Hadis-i Şerifler
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 30.08.08, 21:10
 4. Risâle-i Nur'da Ramazan ve Oruç
  By ayseguL in forum Bediüzzaman ve Risale-i Nur Çalışmaları
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 30.07.08, 20:18
 5. Ramazan'da Oruç Tutan Katolik
  By SeRDeNGeCTi in forum Gündem
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 10.10.06, 16:43

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Yemek Tarifleri ListeNur.de - islami siteler listesi
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0