+ Konu Cevaplama Paneli
1. Sayfa - Toplam 3 Sayfa var 1 2 3 SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 22

Konu: Şeair-i İslamiye ve Bid'a

 1. #1
  Yönetici HakanBa - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Gaziantep
  Yaş
  33
  Mesajlar
  2.566

  Standart Şeair-i İslamiye ve Bid'a

  Şeair Nedir?

  Nas?l "hukuk-u şahsiye" ve bir nevi hukukullah say?lan "hukuk-u umumiye" nam?yla iki nevi hukuk var. Öyle de, mesâil-i şer’iyede bir k?s?m mesâil, eşhâsa taallûk eder; bir k?s?m umuma, umumiyet itibar?yla taallûk eder ki, onlara "şeâir-i ?slâmiye" tabir edilir.
  29 Mektup 1.K?s?m 8.Nükte sf.385


  *******


  Mesâil-i şeriattan bir k?sm?na "taabbüdî" denilir, akl?n muhakemesine bağl? değildir, emrolduğu için yap?l?r. ?lleti, emirdir.

  Bir k?sm?na "mâkulü’l-mânâ" tabir edilir. Yani, bir hikmet ve bir maslahat? var ki, o hükmün teşriine müreccih olmuş; fakat sebep ve illet değil. Çünkü hakikî illet, emir ve nehy-i ?lâhîdir.
  Şeâirin taabbüdî k?sm?, hikmet ve maslahat onu tağyir edemez. Taabbüdîlik ciheti tereccuh ediyor; ona ilişilmez. Yüz bin maslahat gelse onu tağyir edemez. Öyle de, "Şeâirin faydas? yaln?z malûm mesâlihtir" denilmez ve öyle bilmek hatad?r. Belki o maslahatlar ise, çok hikmetlerinden bir faydas? olabilir.

  Meselâ, biri dese, "Ezan?n hikmeti, Müslümanlar? namaza çağ?rmakt?r. Şu hâlde bir tüfek atmak kâfidir." Halbuki, o divane bilmez ki, binler maslahat-? ezâniye içinde o bir maslahatt?r. Tüfek sesi o maslahat? verse, acaba nev-i beşer nam?na, yahut o şehir ahâlisi nam?na, hilkat-i kâinat?n netice-i uzmâs? ve nev-i beşerin netice-i hilkati olan ilân-? tevhid ve rububiyet-i ?lâhiyeye karş? izhar-? ubudiyete vas?ta olan ezan?n yerini nas?l tutacak?
  29. Mektup 1. K?s?m 9. Nükte sf. 385
  Konu HakanBa tarafından (08.09.07 Saat 18:43 ) değiştirilmiştir.
  "Eğer komünistler mürekkep ve kağıdı yok etmek imkanını da bulsalar, benim gibi birçok gençler ve büyükler fedai olup hakikat hazinesi olan Risale-i Nurun neşri için, mümkün olsa derimizi kağıt, kanımızı mürekkep yapacağız."

  -Zübeyir Gündüzalp-


 2. #2
  Yönetici HakanBa - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Gaziantep
  Yaş
  33
  Mesajlar
  2.566

  Standart

  Bid’a Nedir?


  Sünnet-i Seniyyenin herbir nevine tamamen bilfiil ittibâ etmek, ehass-? havassa dahi ancak müyesser olur. Ona bilfiil olmasa da, binniyet, bilkast, taraftarâne ve iltizamkârâne talip olmak, herkesin elinden gelir. Farz ve vâcip k?s?mlara zaten ittibâa mecburiyet var. Ve ubudiyetteki müstehap olan Sünnet-i Seniyyenin terkinde, günah olmasa dahi, büyük sevab?n zayiat? var. Tağyirinde ise büyük hata vard?r. Âdât ve muamelâttaki sünnet-i seniyye ise, ittibâ ettikçe, o âdât, ibadet olur. Etmese itab yok; fakat Habibullah?n âdâb-? hayatiyesinin nurundan istifadesi azal?r.
  Ahkâm-? ubudiyette yeni icadlar bid’att?r. Bid’atlar ise, s?rr?na münafi olduğu için, merduttur. Fakat, tarikatte evrad ve ezkâr ve meşrepler nev’inden olsa ve as?llar? Kitap ve Sünnetten ahzedilmek şart?yla, ayr? ayr? tarzda, ayr? ayr? surette olmakla beraber, mukarrer olan usul ve esasat, Sünnet-i Seniyyeye muhalefet ve tağyir etmemek şart?yla, bid’a değillerdir. Lâkin bir k?s?m ehl-i ilim, bunlardan bir k?sm?n? bid’aya dahil edip, fakat "bid’a-i hasene" nam?n? vermiş. ?mam-? Rabbânî Müceddid-i Elf-i Sâni (r.a.) diyor ki:

  "Ben seyr-i sülûk-i ruhanîde görüyordum ki, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmdan mervî olan kelimat nurludur, Sünnet-i Seniyye şuâ? ile parl?yor. Ondan mervî olmayan parlak ve kuvvetli virdleri ve halleri gördüğüm vakit, üstünde o nur yoktu. Bu k?sm?n en parlağ?, evvelkinin en az?na mukabil gelmiyordu. Bundan anlad?m ki, Sünnet-i Seniyyenin şuâ? bir iksirdir. Hem o Sünnet, nur isteyenlere kâfidir; hariçte nur aramaya ihtiyaç yoktur."

  ?şte, böyle hakikat ve şeriat?n bir kahraman? olan bir zât?n bu hükmü gösteriyor ki, Sünnet-i Seniyye, saadet-i dâreynin temel taş?d?r ve kemâlât?n madeni ve menba?d?r.
  11 Lem’a 9. Nükte

  *******

  Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm ferman etmiş: (1) Yani, (2) s?rr?yla, kavaid-i Şeriat-? Garrâ ve desâtir-i Sünnet-i Seniyye tamam ve kemâlini bulduktan sonra, yeni icadlarla o düsturlar? beğenmemek veyahut-hâşâ ve kellâ-nâk?s görmek hissini veren bid’alar? icad etmek dalâlettir, ateştir.

  Sünnet-i Seniyyenin merâtibi var. Bir k?sm? vâciptir, terk edilmez. O k?s?m, Şeriat-? Garrâda tafsilât?yla beyan edilmiş. Onlar muhkematt?r, hiçbir cihette tebeddül etmez. Bir k?sm? da nevâfil nevindendir. Nevâfil k?sm? da iki k?s?md?r:
  Bir k?sm?, ibadete tâbi Sünnet-i Seniyye k?s?mlar?d?r. Onlar dahi şeriat kitaplar?nda beyan edilmiş; onlar?n tağyiri bid’att?r. Diğer k?sm?, “âdâb” tabir ediliyor ki, Siyer-i Seniyye kitaplar?nda zikredilmiş. Onlara muhalefete bid’a denilmez; fakat âdâb-? Nebevîye bir nevi muhalefettir ve onlar?n nurundan ve o hakikî edepten istifade etmemektir. Bu k?s?m ise, örf ve âdât, muamelât-? f?triyede Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm?n tevatürle malûm olan harekât?na ittibâ etmektir. Meselâ, söylemek âdâb?n? gösteren ve yemek ve içmek ve yatmak gibi hâlât?n âdâb?n?n düsturlar?n? beyan eden ve muaşerete taallûk eden çok sünnet-i seniyyeler var. Bu nevi sünnetlere “âdâb” tabir edilir. Fakat o âdâba ittibâ eden, âdât?n? ibadete çevirir. O âdâbdan mühim bir feyiz al?r. En küçük bir âdâb?n mürâât?, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm? tahattur ettiriyor, kalbe bir nur veriyor.
  Sünnet-i Seniyyenin içinde en mühimi, ?slâmiyet alâmetleri olan ve şeâire de taallûk eden sünnetlerdir. Şeâir, adeta hukuk-u umumiye nev’inden, cemiyete ait bir ubudiyettir. Birisinin yapmas?yla o cemiyet umumen istifade ettiği gibi, onun terkiyle de umum cemaat mes’ul olur. Bu nevi şeâire riyâ giremez ve ilân edilir. Nafile nev’inden de olsa, şahsî farzlardan daha ehemmiyetlidir.

  1 “Her bid’at dalâlettir ve her dalâlet Cehennem ateşindedir.” Müslim, Cum’a: 43; Ebû Dâvud, Sünnet: 5; Nesâî, Î’deyn: 22; ?bn-i Mâce, Mukaddime: 6, 7; Dârimî, Mukaddime: 16, 23; Müsned, 3:310, 371, 4:126, 127.
  2 “Bugün sizin dininizi kemâle erdirdim.” Mâide Sûresi, 5:3.
  11 Lem’a 6. Nükte
  "Eğer komünistler mürekkep ve kağıdı yok etmek imkanını da bulsalar, benim gibi birçok gençler ve büyükler fedai olup hakikat hazinesi olan Risale-i Nurun neşri için, mümkün olsa derimizi kağıt, kanımızı mürekkep yapacağız."

  -Zübeyir Gündüzalp-


 3. #3
  Yönetici HakanBa - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Gaziantep
  Yaş
  33
  Mesajlar
  2.566

  Standart

  ?slamiyeti tahrif niyeti ile ortaya at?lan Bid’alar?n temeli ve mümkün olmayacağ?

  Saniyen, ehl-i bid’a, ecnebî ink?lâpç?lar?ndan böyle meş’um bir fikir ald?lar ki: Avrupa, Katolik mezhebini beğenmeyerek, başta ihtilÂlciler, ink?lâpç?lar ve filozoflar olarak, Katolik mezhebine göre ehl-i bid’a ve Mutezile telâkki edilen Protestanl?k mezhebini iltizam edip, Frans?zlar?n ?htilÂl-i Kebîrinden istifade ederek, Katolik mezhebini k?smen tahrip edip Protestanl?ğ? ilân ettiler. ?şte, körü körüne taklitçiliğe al?şan buradaki hamiyetfüruşlar diyorlar ki: "Madem H?ristiyan dininde böyle bir ink?lâp oldu; bidâyette ink?lâpç?lara mürted denildi, sonra H?ristiyan olarak yine kabul edildi. Öyleyse, ?slâmiyette de böyle dinî bir ink?lâp olabilir."

  Elcevap: Bu k?yas?n, Birinci ?şaretteki k?yastan daha ziyade fark? zâhirdir. Çünkü, din-i ?sevîde, yaln?z esâsât-? diniye Hazret-i ?sâ Aleyhisselâmdan al?nd?. Hayat-? içtimaiyeye ve füruat-? şer’iyeye dair ekser ahkâmlar, Havariyun ve sair rüesa-y? ruhaniye taraf?ndan teşkil edildi. K?sm-? âzam? kütüb-ü sab?ka-i mukaddeseden al?nd?. Hazret-i ?sâ Aleyhisselâm dünyaca hâkim ve sultan olmad?ğ?ndan ve kavânin-i umumiye-i içtimaiyeye merci olmad?ğ?ndan, esâsât-? diniyesi, hariçten bir libas giydirilmiş gibi şeriat-? H?ristiyaniye nam?na örfî kanunlar, medenî düsturlar al?nm?ş, başka bir suret verilmiş. Bu suret tebdil edilse, o libas değiştirilse, yine Hazret-i ?sâ Aleyhisselâm?n esas dini bâki kalabilir, Hazret-i ?sâ Aleyhisselâm? inkâr ve tekzip ç?kmaz.

  Halbuki, din ve şeriat-? ?slâmiyenin sahibi olan Fahr-i Âlem Aleyhissalâtü Vesselâm iki cihan?n sultan?, şark ve garp ve Endülüs ve Hind birer taht-? saltanat? olduğundan, din-i ?slâm?n esâsât?n? bizzat kendisi gösterdiği gibi, o dinin teferruat?n? ve sair ahkâm?n?, hattâ en cüz’î âdâb?n? dahi bizzat o getiriyor, o haber veriyor, o emir veriyor. Demek, füruat-? ?slâmiye, değişmeye kabil bir libas hükmünde değil ki, onlar tebdil edilse esas din bâki kalabilsin. Belki, esas-? dine bir cesettir, lâakal bir cilttir. Onunla imtizaç ve iltiham etmiş; kabil-i tefrik değildir. Onlar? tebdil etmek, doğrudan doğruya Sahib-i Şeriati inkâr ve tekzip etmek ç?kar.

  Mezâhibin ihtilâf? ise, Sahib-i Şeriatin gösterdiği nazarî düsturlar?n tarz-? tefehhümünden ileri gelmiştir. "Zaruriyât-? diniye" denilen ve kabil-i tevil olmayan ve "muhkemat" denilen düsturlar? ise, hiçbir cihette kabil-i tebdil değildir ve medar-? içtihad olamaz. Onlar? tebdil eden, baş?n? dinden ç?kar?yor,
  ("Okun yaydan f?rlamas? gibi dinden ç?karlar." Buharî, Enbiyâ: 6) kaidesine dahil oluyor.
  29. Mektup 7. K?s?m ?kinci ?şaret sf. 421

  "Eğer komünistler mürekkep ve kağıdı yok etmek imkanını da bulsalar, benim gibi birçok gençler ve büyükler fedai olup hakikat hazinesi olan Risale-i Nurun neşri için, mümkün olsa derimizi kağıt, kanımızı mürekkep yapacağız."

  -Zübeyir Gündüzalp-


 4. #4
  Müdakkik Üye nurçi38 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Mesajlar
  759

  Standart

  Allah bizi yedi büyük günahtan biri olan dine zarar verecek bid'alara taraftar olmaktan muhafaza buyursun..

  Çok önemli mektuplar bunlar çok.. Allah raz? olsun..

  İstisnalar Çoğalırsa Kaide Olur...


 5. #5
  Yönetici HakanBa - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Gaziantep
  Yaş
  33
  Mesajlar
  2.566

  Standart

  Yak?n tarihimizde yaşanm?ş olaylar?n işaretiyle Bid’alar?n icad? ve şeair-i ?slamiyenin tağyiri.


  Beşinci Şua’da zikredilen hadislerin ne zaman telif edildi?

  Üçüncü esas: Sab?k mahkememizde bir müddeiumumînin yanl?ş bir mânâ ile Beşinci Şuaya dair suallerinde kanun hesab?na değil, belki bir ölmüş şahs?n dostluğu taassubu hesab?na mânâs?z ve lüzumsuz itirazlar? sebebiyle bu gelecek uzunca tafsilât? vermeye mecbur oldum.

  Evvelâ: Bu Beşinci Şuay? hükümetin eline geçmeden evvel biz mahrem tutuyorduk. Hem bütün taharrilerde bende bulunmad?. Hem maksad? yaln?z avâm?n imanlar?n? şüphelerden ve müteşabih hadisleri inkârdan kurtarmakt?r. Dünya cihetine üçüncü, dördüncü derecede, dolay?s?yla bakar. Hem verdiği haberler doğrudur. Hem ehl-i siyaset ve dünya ile mübareze etmiyor, yaln?z ihbar eder. Hem şah?slar? tayin etmiyor. Küllî bir surette, bir hakikat-i hadîsiyeyi beyan eder. Fakat, o küllî hakikati bu as?rdaki dehşetli bir şahsa tam tatbik etmişler. Onun için bu senelerde yeni telif edilmiş zann?yla itiraz ettiler. Hem o risalenin asl?, Dârü’l-Hikmetten daha eskidir. Yaln?z bir zaman sonra tanzim edildi, Risale-i Nur’a girdi. Şöyle ki:

  Bundan k?rk sene evvel ve Hürriyetten bir sene evvel ?stanbul’a geldim. O zaman Japonya’n?n Başkumandan?, ?slâm ulemas?ndan dinî baz? sualler sormuştu. Onlar? ?stanbul hocalar? benden sordular. Hem çok şeyleri o münasebetle sual ettiler.
  Ezcümle, bir hadiste, "âhir zamanda dehşetli bir şah?s sabah kalkar, aln?nda ’Hâzâ kâfirün’ yaz?lm?ş bulunur" diye hadis var deyip benden sordular. Dedim: "Bir acîp şah?s bu milletin baş?na geçer ve sabah kalkar, baş?na şapka giyer ve giydirir."
  Şualar sf. 313
  "Eğer komünistler mürekkep ve kağıdı yok etmek imkanını da bulsalar, benim gibi birçok gençler ve büyükler fedai olup hakikat hazinesi olan Risale-i Nurun neşri için, mümkün olsa derimizi kağıt, kanımızı mürekkep yapacağız."

  -Zübeyir Gündüzalp-


 6. #6
  Yönetici HakanBa - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Gaziantep
  Yaş
  33
  Mesajlar
  2.566

  Standart

  K?yamet alemetleri ile alakal? hadislerin tevilleri.


  Rivâyette var ki, "âhirzamanda Allah Allah diyecek kalmaz."1
  bunun bir tevili şu olmak gerektir ki: "Allah Allah Allah" deyip zikreden tekkeler, zikirhâneler, medreseler kapanacak ve ezan ve kamet gibi şeâirde ismullah yerine başka isim konulacak demektir…
  5. Şua sf.503

  *************


  Bir rivayette, "?slâm Deccal? Horasan taraflar?ndan zuhur edecek" denilmiş.
  bunun bir tevili şudur ki: Şark?n en cesur ve kuvvetli ve kesretli kavmi ve ?slâmiyetin en kahraman ordusu olan Türk milleti, o rivayet zaman?nda Horasan taraflar?nda bulunup daha Anadolu’yu vatan yapmad?ğ?ndan, o zamandaki meskenini zikretmekle Süfyanî Deccal onlar?n içinde zuhur edeceğine işaret eder.
  Gariptir, hem çok gariptir: Yedi yüz sene müddetinde ?slâmiyetin ve Kur’ân’?n elinde şeref-şiar, bârika-âsâ bir elmas k?l?nç olan Türk milletini ve Türkçülüğü, muvakkaten ?slâmiyetin bir k?s?m şeâirine karş? istimal etmeye çal?ş?r! Fakat muvaffak olmaz, geri çekilir.
  5. Şua sf. 515
  "Eğer komünistler mürekkep ve kağıdı yok etmek imkanını da bulsalar, benim gibi birçok gençler ve büyükler fedai olup hakikat hazinesi olan Risale-i Nurun neşri için, mümkün olsa derimizi kağıt, kanımızı mürekkep yapacağız."

  -Zübeyir Gündüzalp-


 7. #7
  Yönetici HakanBa - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Gaziantep
  Yaş
  33
  Mesajlar
  2.566

  Standart

  Hadisle haber verilen tahripçi kişi


  Risale-i Nur’un bir mahrem parçası, şimdiki zaman tamamıyla tayin ettiği bir hadisin hakikatini tefsir bahsinde şeflerin başı Lozan Muahedesinde hiçbir zaman hiçbir Müslüman hakikî Türkü, hiçbir Nasraniyete ve Yahudiliğe ve başka dine girmeyen ve İslâm kahramanları olan Türkleri Protestan yamaya malûm Hahambaşı ile ittifak ederek rey veren o adam, bütün ulemâ-yı İslâmın "Cevazı yok" diye ittifakan hükmettikleri halde, on cihetle kanunlarla onu bütün bu vatandaki mâsum Müslümanlara cebren giydirdiği ve tarih-i beşerde bu çeşit mânâsız acip bir cebr-i umumî yapmak ve hiçbir kanuna uymayan keyfî kanun namına kanunla onu bu millet-i İslâmiyeye cebren giydirmek; elbette o adama, o Lozan Muahedesinde verdiği dehşetli fikrini ispat etmiş ki, din-i İslâma gayet muzır olarak hadisin haber verdiği adam bu zamanda o şeftir.
  Emirdağ Lahikası sf. 286
  "Eğer komünistler mürekkep ve kağıdı yok etmek imkanını da bulsalar, benim gibi birçok gençler ve büyükler fedai olup hakikat hazinesi olan Risale-i Nurun neşri için, mümkün olsa derimizi kağıt, kanımızı mürekkep yapacağız."

  -Zübeyir Gündüzalp-


 8. #8
  Yasaklı Üye aön - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2007
  Mesajlar
  320

  Standart

  Alıntı nurçi38 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Allah bizi yedi büyük günahtan biri olan dine zarar verecek bid'alara taraftar olmaktan muhafaza buyursun..

  Çok önemli mektuplar bunlar çok.. Allah razı olsun..
  Amin...

 9. #9
  Yönetici HakanBa - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Gaziantep
  Yaş
  33
  Mesajlar
  2.566

  Standart

  Bid’aya Taraftarlık


  Bid’a Büyük günahlardandır.

  Hem mektubunuzda yedi kebâiri soruyorsunuz. Kebâir çoktur; fakat ekberü’l-kebâir ve mûbikat-ı seb’a tâbir edilen günahlar yedidir: Katl, zina, şarap, ukuk-u vâlideyn (yani kat-ı sıla-i rahim), kumar, yalancı şehadetlik, dine zarar verecek bid’alara taraftar olmaktır.
  Barla Lahikası sf. 178


  Nur dairesinde olanların özellikleri ve şartları

  İkinci cihet, sırf Kur’ân-ı Hakîmin dellâlı olduğum cihetledir. Bu kapıdan girenleri ale’r-re’si ve’l-ayn kabul ediyorum. Onlar da üç tarzda olur: Ya dost olur, ya kardeş olur, ya talebe olur.
  Dostun hassası ve şartı budur ki: Katiyen Sözlere ve envâr-ı Kur’âniyeye dair olan hizmetimize ciddî taraftar olsun; ve haksızlığa ve bid’alara ve dalâlete kalben taraftar olmasın; kendine de istifadeye çalışsın.
  Kardeşin hassası ve şartı şudur ki: Hakikî olarak Sözlerin neşrine ciddî çalışmakla beraber, beş farz namazını edâ etmek, yedi kebâiri işlememektir.
  Talebeliğin hassası ve şartı şudur ki: Sözleri kendi malı ve telifi gibi hissedip sahip çıksın ve en mühim vazife-i hayatiyesini onun neşir ve hizmeti bilsin.
  26. Mektup 10. Mesele


  Camilere Bid’a girmesinin sonucu?

  Abdullah Efendi gibi bazı adamlar, ehl-i keşiften rivayeten, bu geçen Ramazan’da Ehl-i Sünnet ve Cemaat için bir ferec, bir fütuhat olacağını haber verdikleri halde, zuhur etmedi. Böyle ehl-i velâyet ve keşif neden hilâf-ı vâki haber veriyorlar? Benden sordular. Ben de, birden, sünuhat kabilinden olarak verdiğim cevabın muhtasarı şudur:
  Hadis-i şerifte vârit olmuştur ki, "Bazen belâ nâzil oluyor; gelirken karşısına sadaka çıkar, geri çevirir." Şu hadisin sırrı gösteriyor ki, mukadderat, bazı şerâitle vukua gelirken geri kalır. Demek, ehl-i keşfin muttali olduğu mukadderat mutlak olmadığını, belki bazı şerâitle mukayyet bulunduğunu ve o şerâitin vuku bulmamasıyla o hadise de vukua gelmiyor. Fakat o hadise, ecel-i muallâk gibi, Levh-i Ezelînin bir nevi defteri hükmünde olan Levh-i Mahv-İspatta mukadder olarak yazılmıştır. Gayet nadir olarak Levh-i Ezelîye kadar keşif çıkar. Ekseri oraya çıkamıyor.
  İşte bu sırra binaen, geçen Ramazan-ı Şerifte ve Kurban Bayramında ve daha başka vakitlerde, istihraca binaen veya keşfiyat nevinden verilen haberler, muallâk oldukları şerâiti bulamadıkları için vukua gelmemişler ve haber verenleri tekzip etmiyorlar. Çünkü mukadder imiş, fakat şartı gelmeden o da vukua gelmemiş.
  Evet, Ramazan-ı Şerifte bid’aların ref’ine Ehl-i Sünnet ve Cemaatin ekseriyetle hâlis duası bir şart ve bir sebeb-i mühim idi. Maalesef camilere Ramazan-ı Şerifte bid’alar girdiğinden, duaların kabulüne sed çekip ferec gelmedi. Nasıl ki, sabık hadisin sırrıyla, sadaka belâyı ref’ eder; ekseriyetin hâlis duası dahi ferec-i umumîyi cezb eder. Kuvve-i cazibe vücuda gelmediğinden, fütuhat da verilmedi.
  16. Lem’a sf. 155
  "Eğer komünistler mürekkep ve kağıdı yok etmek imkanını da bulsalar, benim gibi birçok gençler ve büyükler fedai olup hakikat hazinesi olan Risale-i Nurun neşri için, mümkün olsa derimizi kağıt, kanımızı mürekkep yapacağız."

  -Zübeyir Gündüzalp-


 10. #10
  Yönetici HakanBa - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Gaziantep
  Yaş
  33
  Mesajlar
  2.566

  Standart

  Şeairin İhyası  Üstad neden ısrarla Türkiye’de olmam lazımdı diyor.

  Dördüncüsü : Senin mektubunda benim istirahatimi ve eğer iktidarım olsa, benim Şam ve Hicaz tarafına gitmeme dair sizin hükumet-i hazıraya müracaat maddesi ise:
  Evvela: Biz, imanı kurtarmak ve Kur’ân a hizmet için, Mekke de olsam da buraya gelmek lazımdı. Çünkü, en ziyade burada ihtiyaç var. Binler ruhum olsa, binler hastalıklara müptela olsam ve zahmetler çeksem, yine bu milletin imanına ve saadetine hizmet için burada kalmaya Kur’ân dan aldığım dersle karar verdim ve vermişiz.
  Emirdağ Lahikası sf. 169

  Risale-i Nurun Şeair-i İslamiye noktasındaki hizmet ve kıymeti

  Bu remzin beyanından evvel en mühim, iki suale cevap yazılacak.
  Birinci sual: Bütün kıymettar kitaplar içinde Risale-i Nur, Kur’ân’ın işaretine ve iltifatına ve Hazret-i İmam-ı Ali’nin (r.a.) takdir ve tahsinine ve Gavs-ı Azamın teveccüh ve tebşirine veçh-i ihtisası nedir? O iki zâtın kerametle Risale-i Nur’a bu kadar kıymet ve ehemmiyet vermenin hikmeti nedir?

  Elcevap: Malûmdur ki, bazı vakit olur, bir dakika, bir saat; ve belki bir gün, belki seneler kadar; ve bir saat, bir sene, belki bir ömür kadar netice verir ve ehemmiyetli olur. Meselâ, bir dakikada şehid olan bir adam, bir velâyet kazanır. Ve soğuğun şiddetinden incimad etmek zamanında ve düşmanın dehşet-i hücumunda bir saat nöbet, bir sene ibadet hükmüne geçebilir.

  İşte, aynen öyle de, Risale-i Nur’a verilen ehemmiyet dahi, zamanın ehemmiyetinden, hem bu asrın şeriat-ı Muhammediyeye (a.s.m.) ve şeâir-i Ahmediyeye (a.s.m.) ettiği tahribatın dehşetinden, hem bu âhirzamanın fitnesinden eski zamandan beri bütün ümmet istiâze etmesi cihetinden, hem o fitnelerin savletinden mü’minlerin imanlarını kurtarması noktasından, Risale-i Nur öyle bir ehemmiyet kesb etmiş ki; Kur’ân ona kuvvetli işaretle iltifat etmiş. Ve Hazret-i İmam-ı Ali (r.a.) üç kerametle ona beşaret vermiş. Ve Gavs-ı Azam (r.a.) kerametkârâne ondan haber verip tercümanını teşci etmiş.

  Evet, bu asrın dehşetine karşı taklidî olan itikadın istinad kaleleri sarsılmış ve uzaklaşmış ve perdelenmiş olduğundan, her mü’min, tek başıyla dalâletin cemaatle hücumuna mukavemet ettirecek gayet kuvvetli bir iman-ı tahkikî lâzımdır ki dayanabilsin.
  Risale-i Nur, bu vazifeyi en dehşetli bir zamanda ve en lüzumlu ve nazik bir vakitte, herkesin anlayacağı bir tarzda, hakaik-i Kur’âniye ve imaniyenin en derin ve en gizlilerini gayet kuvvetli bürhanlarla ispat ederek, o iman-ı tahkikîyi taşıyan hâlis ve sadık şakirtleri dahi, bulundukları kasaba, karye ve şehirlerde, hizmet-i imaniye itibarıyla âdetâ birer gizli kutup gibi, mü’minlerin mânevî birer nokta-i istinadı olarak, bilinmedikleri ve görünmedikleri ve görüşülmedikleri halde, kuvve-i mâneviye-i itikadları cesur birer zâbit gibi, kuvve-i mâneviyeyi ehl-i imanın kalblerine verip mü’minlere mânen mukavemet ve cesaret veriyorlar.
  8. Şua 8. Remiz sf.645
  "Eğer komünistler mürekkep ve kağıdı yok etmek imkanını da bulsalar, benim gibi birçok gençler ve büyükler fedai olup hakikat hazinesi olan Risale-i Nurun neşri için, mümkün olsa derimizi kağıt, kanımızı mürekkep yapacağız."

  -Zübeyir Gündüzalp-


+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Şeriat-ı İslamiye Nedir?
  By Abdulbaki in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 168
  Son Mesaj: 25.05.08, 13:46
 2. Tesettür Şeair-i İslamiyedendir...
  By ademyakup in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 5
  Son Mesaj: 05.03.08, 17:48
 3. Şeair-i İslamiye Olan İbadetler
  By Meyvenin Zeyli in forum Bediüzzaman ve Risale-i Nur Çalışmaları
  Cevaplar: 10
  Son Mesaj: 02.09.07, 13:31
 4. Şeair-i İslamiyeye Riya Giremez
  By Ömer Said in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 09.03.07, 23:08
 5. Şeair-i İslamiye (Müslümanlık Alametleri)
  By Meyvenin Zeyli in forum Bediüzzaman ve Risale-i Nur Çalışmaları
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 17.07.06, 18:25

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Yemek Tarifleri ListeNur.de - islami siteler listesi
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0