+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 4 ve 4

Konu: Risale-i Nur Müellifi ve Şakirtleri Hakkındaki Gıybet

 1. #1
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart Risale-i Nur Müellifi ve Şakirtleri Hakkındaki Gıybet

  Kardeşlerim,

  Kur'an'ın birtek ayetinin birtek işareti, ihbar-ı gayb nev'inden bir lem'a-i i'câziyeyi tevafuk suretiyle gösterdiğini manevi bir ihtarla gördüm.  *


  "Sizden biri, ölü kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı?" Hucurât Sûresi: 49:12.  bu ayet-i kerimenin makam-ı cifrîsi, şedde ve tenvin sayılmazsa, bin üç yüz elli bir; ' in aslı olmasından bin üç yüz altmış bir ederek; bu tarihte, umur-u azimeden bir dehşetli gıybeti, bu ayetin mana-yı işârî külliyetinde dahil ediyor.


  Umur-u azimeden böyle bir acip gıybet aynı tarihte, aynı senede vukua geldi.


  Şöyle ki:

  On sekiz sene müddetinde sünnet-i seniyeyi muhafaza için başına şapka koymadığından,


  On sekiz senedir haps-i münferit hükmünde ihtilâttan men' ve yalnız bir odada hayatını geçirmeye mecbur edilen


  Ve hususi ibadetgâhında ezan-ı Muhammedî okuyup "Allahu Ekber" dediğinden  Ve "Lâ ilâhe illâllah" hakikatini güneş gibi gösterdiğinden,


  yüz arkadaşıyla taht-ı tevkife alınan ve mahkûm edilen bir adamı,

  yüzer emare ve karinelere istinaden inayet-i ilâhiyeden geldiğine kat'î bir kanaatle işârât-ı Kur'aniyeden bir müjdeyi hem kendine, hem musibetzede arkadaşlarına bir teselli niyetiyle beyan ettiği için, onu gıybet ve galiz tabiratla teşhir etmek ve onun dersleriyle imanlarını kurtaran, masum şakirtlerini ondan tenfir edip şüpheler vermek;


  Güya ortalıkta medâr-ı inkâr hiçbir şey yok ve hiçbir münkeratı ve cinayeti görmüyor gibi,


  Yalnız o biçarenin mevhum bir hatasını, sekiz senede seksen müdakkiklerin nazarında saklanan ve sathî ve inâdî nazarına göre, bir içtihadî yanlışını görüyor zannıyla galiz tabirlerle zemmetmek, elbette bu asırda, bu memlekette Kur'an-ı Mucizü'l-Beyânın kasten işaretine medar olabilir azim bir hadisedir.


  Bence, Kur'an'ın, nasıl ki her sûre ve bazan bir ayet ve bazan bir kelime bir mucize olur; öyle de, bu ayetin tek bir işareti, ihbar-ı gayb nev'inden bir lem'a-i i'câziyedir.

  Bu ayetin bu işareti, bu asırda,

  Risale-i Nur şakirtlerinin hakkındaki gıybete baktığına üç emare var.


  Birincisi: Birinci Şua olan İşârât-ı Kur'aniye risalesinde, Risale-i Nur'a ve tercümanına da işaret eden beşinci ayet olan gayet kuvvetli karinelerle kelime-i kudsiyesi cifir ve ebced hesabıyla ve üç cihet manasıyla Said Nursî'ye tevafuk etmesidir.
  İkinci emare: ila ahir... ayetin makam-ı cifrîsi ve riyazîsi bin üç yüz altmış bir etmesidir ki, aynı tarihte o acip hadise oldu.
  Üçüncü emare: İhtiyarım haricinde, beş vecihle zemmi zemmeden ve Mucizane gıybetten altı cihetle zecreden ayeti karşımda kendini gösterip temessül eyledi. Mânen "Bana bak" dedi. Ben de baktım, birden tesbihat içinde gördüm ki, bin üç yüz elli birden, ta bin üç yüz altmış bir tarihini gösterdi. Halimize baktım; perde altında elli birden, ta altmış bire kadar Risale-i Nur medet beklediği İstanbul âfâkında, perde altında bir nevi taarruz bulunmuş ve altmış birde birden patlamasıdır.  Sikke-i Tasdik-i Gaybi 57
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 2. #2
  acizizfakiriz
  Guest acizizfakiriz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Standart

  EEe Üstad neyin davasında.. Bu davaya omuz vermek gerekirken, sen bir de ehl-i dalalete ve zındıka komitelerine yardım etmek hükmünde bu girişimler de bulunursan, tabi ki bu Kur'an'ın nazarında ve inayet gözünün nazarına ilişp ehemmiyet kesbedecektir..

  Ku'an'ın himayesi Rabbimin inayetinde olduğu gibi manasının tefsiri olan risalelerin hizmeti de inayet altındadır..İnayetle hizmet-i imaniyelerde ömrünüzün sonuna kadar bulunmanız dualarıyla ..teşekkürler.

 3. #3
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  Eğirdir Müftüsüne son ihtar

  Eski bir dost ve ilim noktas?nda bir arkadaş olmak üzere sizinle bir hasb?hal edeceğim. ?kimize taallûk eden mühim bir musibet-i diniyeyi size haber veriyorum. Bunun telâfisine mümkün olduğu kadar beraber çal?şmal?y?z. Şöyle ki:
  Zat?n?z, herkesten ziyade hizmetimize taraftar ve hararetle himayetkâr olmak lâz?m gelirken, maatteessüf, meçhul sebeplerle, aksimize tarafgirâne ve bize karş? soğukça rakîbane bakt?ğ?n?zdan, oğlunuzu bu köyde yerleştirip ona dost-ahbap buldurmak için çal?şt?n?z. Neticesinde, burada öyle bir vaziyet has?l olmuş ki, mahiyetini düşündükçe senin bedeline ruhum titriyor.Çünkü, kaidesince, bu vaziyetten gelen günahlardan, seyyiattan siz mes'ulsünüz.

  ...
  Fakat bu köyde, madem sekiz senedir ki, s?rf esâsât-? imaniye, usul-ü hakaik-i diniyeyle meşgulüz. Elbette, bu köyde bize karş? muannidâne bir heyetin takip edeceği esas, imans?zl?ğa ve usul-ü diniyeye muhalif, hatta z?nd?ka hesab?na bir hareket yerine girer. Bilinsin bilinmesin, netice öyle ç?kar. Çünkü, bu havalide umumca tebeyyün etmiş ki, siyaset cereyanlar?yla alâkadar değilim; belki yaln?z hakaik-i diniyeyle meşgulüz. Şimdi burada birisi bize muhalif hareket etse, hükûmet hesab?na olamaz; çünkü mesleğimiz siyasî değil. Hem yeni bid'alar hesab?na da olamaz; çünkü hakikî meşgalemiz esâsât-? imaniye ve Kur'âniyedir.
  Hem resmî Diyanet dairesinin emirleri hesab?na dahi değil; çünkü emirlerini tenkit ve muhalefet meşgalesi bizi kudsî hizmetimizden men ettiği için, o meşgaleyi başkas?na b?rak?p onunla meşgul olmuyoruz. Mümkün olduğu kadar o emirlere karş? temas ettirmemeye çal?ş?yoruz.

  Öyleyse, sekiz sene bu cereyan-? imanî merkezi olan bu köyde,

  Bize karş? muhalefetkârâne ve mütecâvizâne vaziyet alan, ne nam verilirse verilsin, muhalefeti z?nd?ka hesab?na ve imans?zl?k nam?na kaydedilecek.


  Barla Lahikas? 195
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 4. #4
  acizizfakiriz
  Guest acizizfakiriz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Standart

  İki sene evvel benim hakkımda bir müdür sebepsiz, gıyabımda tezyifkârâne, hakaretli sözler söylemişti.

  Sonra bana söylediler. Bir saat kadar Eski Said damarıyla müteessir oldum.

  Sonra, Cenâb-ı Hakkın rahmetiyle şöyle bir hakikat kalbe geldi, sıkıntıyı izale edip o adamı da bana helâl ettirdi. O hakikat şudur:

  Nefsime demiştim: Eğer onun tahkiri ve beyan ettiği kusurlar şahsıma ve nefsime ait ise, Allah ondan razı olsun ki, benim nefsimin ayıplarını söyler. Eğer doğru söylemişse, beni nefsimin terbiyesine sevk eder ve gururdan beni kurtarmaya yardımdır. Eğer yalan söylemişse, beni riyadan ve riyanın esası olan şöhret-i kâzibeden kurtarmaya yardımdır. Evet, ben nefsimle musalâha etmemişim. Çünkü terbiye etmemişim. Benim boynumda veya koynumda bir akrep bulunduğunu biri söylese veya gösterse, ondan darılmak değil, belki memnun olmak lâzım gelir.

  Eğer o adamın tahkiratı, benim imana ve Kur'ân'a hizmetkârlığım sıfatıma ait ise, o bana ait değil. O adamı, beni istihdam eden Sahib-i Kur'ân'a havale ediyorum. O Azîzdir, Hakîmdir.

  Eğer sırf beni sövmek, tahkir etmek, çürütmek nevinden ise, o da bana ait değil. Ben menfi ve esir ve garip ve elim bağlı olduğundan, haysiyetimi kendi elimle düzeltmeye çalışmak bana düşmez. Belki misafir olduğum ve bana nezaret eden şu köye, sonra kazaya, sonra vilâyete hükmedenlere aittir. Bir insanın elindeki esirini tahkir etmek, sahibine aittir; o müdafaa eder.
  Madem hakikat budur. Kalbim istirahat etti,
  "Ben işimi Allah'a havale ediyorum. Muhakkak ki Allah kullarını hakkıyla görür." (Mü'min Sûresi: 40:44))
  dedim. O vakıayı olmamış gibi saydım, unuttum. Fakat maatteessüf sonra anlaşıldı ki, Kur'ân onu helâl etmemiş. 16.mekt

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 02.12.14, 10:32
 2. Risale i Nur Şakirtleri
  By ebu_zer in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 10.11.08, 15:23
 3. Risale-i Nur Şakirtleri Tarafından Sorulan Suale Cevaptır.
  By uhuvvet-i islamiye in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 31.07.08, 14:08
 4. Risale-i Nur'un Küçük ve Masum Şakirtleri
  By sessizciglik in forum Risale-i Nur'u Yeni Tanıyanlara
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 12.04.07, 11:33
 5. Risale-i Nur'un Küçük Ve Masum Şakirtleri
  By elff in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 04.09.06, 00:00

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0