+ Konu Cevaplama Paneli
1. Sayfa - Toplam 6 Sayfa var 1 2 3 ... SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 57

Konu: Has Nurculuk Şartları

 1. #1
  Dost hercaist - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Bulunduğu yer
  istanbul
  Mesajlar
  45

  Standart Has Nurculuk Şartları

  Alıntı Gür Sada Nickli Üyeden Alıntı

  ŞAHSA ÖZELD?R UMUM?YETE H?TAP DEĞ?LD?R

  Nura Dostluğun Şartlar?

  1-Bediüzzaman Said Nursi yi Kuran-? hakimin dellal? bilecek,(mektubat 26.mektup)

  2-Risale-i Nur ve Kuran hakikat?n da ki hizmetime ciddi taraftar olacak, (mektubat 26.mektup)

  3-Haks?zl?ğa,bid’a lara, dalalete taraftar olmayacak, (mektubat 26.mektup)

  4-Risale-i Nurdan istifade etmeye çal?şacak,(mektubat 26.mektup)  Nura Kardeşliğin Şartlar?

  1-Hakiki olarak Risale-i Nurun neşrine çal?şacak, ,(mektubat 26.mektup)

  2-Beş farz namaz? k?lacak, ,(mektubat 26.mektup)

  3-Yedi kebair den uzak kalacak, ,(mektubat 26.mektup)

  yani Katl, zina, şarap, ukuk-u vâlideyn (yani kat-? s?la-i rahim), kumar, yalanc? şahadetlik, dine zarar verecek bid’a lara taraftar olmakt?r. ,(barla L.m.257)  Nur Talebeliğinin Şartlar?

  1-Risale-i Nuru kendi mal? gibi ve telifi hissedip kabul edecek, ,(mektubat 26.mektup)

  2-Risale-i Nura sahip ç?kacak, ,(mektubat 26.mektup)

  3-Hayat?n?n en mühim vazifesi Risale-i nur neşri ve hizmeti bilecek. ,(mektubat 26.mektup)  Dost,Kardeş,Talebe nin Hükmü

  1-Nura dost olan kişi bediüzzaman ?n dellall?k cihetiyle kuran mücevherini risale-i nurdan ders alacak, ,(mektubat 26.mektup)

  bir derste olsa, ,(mektubat 26.mektup)

  2-Nura kardeş olan kişi ibadeti yönüyle şahs? manevinin hay?rlar?na hissedar olur, ,(mektubat 26.mektup)

  3-Nura talebe olan kişi beraber ilahi dergaha yönelecek kalbi bir bağ kuracak kuran? hakimin hizmetinde el ele verip tevfik ve hidayet isteyecek…,(mektubat 26.mektup)  Dost, Kardeş, Talebenin Said Nursi(H.Z)nin yan?ndaki Kazanc?

  1-Eğer Talebe ise her sabah ismiyle bazen hayaliyle Bediüzzaman?n yan?nda bulunur hissedar olur, ,(mektubat 26.mektup)

  2-Eğer Kardeş ise birkaç defa hususi ismiyle ve suretiyle Bediüzzaman?n uhrevi kazanca hissedar olur, ,(mektubat 26.mektup)

  3-Eğer Dost ise farzlar? yap?p günahlardan çekinirse umumi olarak Bediüzzaman?n duas?na dahil olur,(mektubat 26.mektup)

  An şart ki bu üç tabaka bediüzzaman Said nursiyi manevi kazanç ve dualar?na dahil etmesi şart t?r. ,(mektubat 26.mektup)  Hakiki Ve Has Nur Talebesi Olman?n Şartlar?

  1-Yarat?l?ş gayesini dünyaya gönderiliş sebebini ve tek görevini Risale-i Nur neşri ve hizmeti bilir. ,(Emirdağ .L.1)

  2-Risale-i Nur haricindeki hiçbir düşünce fikir nasihat onun için önemi yoktur ve etkilenmez sadece Risale-i Nur neyi yap derse tüm teslimiyetle onu ifaya çal?ş?r. ,(Kastamonu L.mektup no:49)

  3-Sadece Risale-i Nur için konuşur onun için yer onun için oturur, (Emirdağ .L.1)

  4-Risale-i Nur o nurcunun atan kalbi düşünen akl? al?p verdiği nefesi att?ğ? ad?m? d?r. ,(Emirdağ .L.1)

  5-Risale-i Nuru şahsi hiçbir şeye alet etmez,(tüm külliyat?n hasetsen ihlas risalesi düsturu )

  6-Dünyevi rütbede,dünya ya güzel gözükmeye asla çal?şmaz nazarlar? Risale-i Nura verir.(Emirdağ .L.1 ve ihlas risalesi)

  7-Risale-i Nur davas? için anadan babadan yardan ayr?l?r dünyay? terk eder ölüme gülerek gider, (Emirdağ .L.1)

  8-Risale-i Nur davas? için her türlü işkence sald?r? ve taarruza karş? ehemmiyet vermez işine devam eder. (hutbe-i şamiye)

  9-Risalei Nur davas?nda Nurcu olmayan insanlar?n görüşleri nurcunun nazar?nda önemi yoktur dinlenmez(1.şua,8,18,28Lma)

  10-Risale-i Nur davas?nda ki Nurcu tarikat?n zaman? olmad?ğ?n? bilir ve evliya kutup hatta gavs gelse ancak nur talebesinin yan?nda kardeş olmaya çal?şs?n ama evliyal?ğ? yada kutupluğu nurcunun yan?nda bir şey ifade etmez.(Kastamonu L.m.no.21)

  11-Risale-i Nura karş? ç?kan Allah’a savaş ilan etmiştir,(14.şua)

  12-Risale-i Nur Kuranla bir bütündür onun müdafisidir mucizesidir,(1.şua 8,18,28, lema. lahikalar)

  13-Nur talebesi bilir ki dünya risale-i nurla dönüyor o yok edilirse o an k?yamet kopar. (14.şua)

  14-Nur talebesi nurcuyum diyen herkesle istişare etmez risale-i nuru mihenk yapar eğer karş?s?ndakinin nurcu olduğuna kanaat getirirse o zaman fikrini al?r an şart ki Risale-i Nura bağl? kal?ns?n.(bir düstur )

  15-Nur talebesi Risale-i Nur içine giren fitneleri izaleye çal?ş?r,(hutvat- sitte)

  16-Nur talebesi sadaka zekat almaz mecburi kalsa alsa açl?ktan ölse dahi o zekat sadakay? risale-i nur neşrine verir.(ihlas R.)

  17-Nurcu için Risale-i Nur can?ndan kendi saadetinden önemlidir.(1.şua.T.hayat)

  18-Nur talebesi dünya saadetini de gerekirse ahretini de feda eder,(bütün külliyat)

  19-Nur talebesi neticeye değil hizmetine bakar.(ihlas risalesi)

  20-Nur talebesi Risale-i Nuru sadeleştirmeye kalkmak isteyenlere ve o zihniyete düşmand?r. (Mektubat sh:372)

  21-Nur talebesi farzlara ayr?nt? füruat diye hitap edenlere düşmand?r.(müslüman?n görevidir)

  22-Nur talebesinin hizmetni gören kişiler sen uçmuşsun dendiğinde onu diyen kişi sadece ahmakt?r süfyaniyete yamak t?r.(th)

  23-Nur talebesine Fanatik sin dendiğinde o nurcu anlar ki davas?na sahip ç?k?yor.(t.hayat)

  24-Nur talebesi her şeyini feda eder ama Risale-i Nuru asla.(R.külliyat?)

  25-Nur talebesi zulme r?za göstermez tavr?n? gösterir.(M.28.mektup)

  26-Nur talebesi ispatl? olmayan?n peşinden gitmez akli mant?ki ilmi delilli müdakkik olur.(Risale-i Nur düsturu)

  27-Nur talebesi sad?k ihlasl? sebatkar olur elindeki baki elmaslar? cam k?r?klar?yla asla değiştirmez (Risale-i Nur düsturu)

  28-NUR TALEBES? R?SALE-? NURU SÜREKL? OKUR haricindekilere Risale-i nur için nazar eder. (Emirdağ .L.1)
  Alıntı isan?n_askeri Nickli Üyeden Alıntı
  ?nşallah oluruz kardeş
  gür sada,

  yazd?klar?n?z umuma hitap olmasa dahi üstad kendisi bir derleme yapm?ş; talebeliğin , kardeşliğin ve dost olman?n gerekliliklerini kendine has üslupla aks-ül amel oluşturmayacak, kişiyi ümitsizliğe sevk etmeyecek şekilde, icazl? bir üslup kullan?p/ derinliğini kişilerin fehimlerine b?rakarak bir mektup neşretmiş. bunun geri kalan?n -belki ayr?nt?s?n?n- hizmet rehberi konumundaki lahikalarda derc edilmesinin bir hikmeti olsa gerek. bence yeterli görülmüş ki, ikinci bir derlemeye girilmemiş ve farkl? yerlerde izah edilmiş.
  umuma hitap etmese dahi, bu şekilde özellikle kendi cümlelerimizle yazd?ğ?m?z ifadelerde dikkat edilmesinden yanay?m. herkes kendi f?trat?na, hasse ve hisselerine göre faydalan?r ve keyfiyet zamanla taadüt eder. dikkatinizi çekerim ki, lahikalardaki mektuplar?n çoğu genel anlamda ayn? vurguyu taş?sa da, çeşitliklilik arz eder, aziz s?dd?k, vefakar/ cefakar/ gayretli vs. üstad tek bir kal?ba hasr etmemiş, ve hasiyetler lahikalarda gerekli şekilde derc edilmiş diye düşünüyorum. böyle izhar edildikte, belki su-i zan'a vesile olur. belki futur verir...

  kald? ki, yazd?klar?n?z iktibas edildi yerlerden sizin ald?ğ?n?z hissedir, kime söylenmiş, hangi makamda söylenmiş, bunlara bakmadan kendi cümlelerinizle yapt?ğ?n?z ifadeler umuma teşmil edilemez. derlemenizin hatta yaz?n?z?n baş?na "kendi fehmimdir" ifadesini ekleseniz, kar?ş?kl?ğa muhal olmaz inşallah. nur davas?nda nurcu olmayan diyorsunuz, kimin davan?n içinde ne kadar oluduğunu, hangisinin ihlasa mazhar yani ki, allah kat?nda değerli olduğu, benim talebeliğe kabul edilişim izhar etmiş gibi... karş?mdakini neye göre değerlendireceğim gibi konular uzun ve önemlidir.

  risale-i nura karş? ç?kan diyorsunuz, bunu çok islam kardeşimiz için bile kullananlar ç?kabilir. burda niyet "zarar veren" olsa gerek. bu gün karş? ç?kan gibi görünen, bu daire içinde görünenlerin ifratl? tav?rlar? veya şahsi kusurlar?ndan veya bilmemektendir/ bizim kendi hizmetimizdeki samimiyetimiz,ihlas?m?z ve kavl-i leyyinimizle, (ki doğru ayineliğimizle) yar?n bizi de geçer inşallah. forumlarda dahi görülüyor ki, karş? ç?karm?ş gibi görülen kardeşlerimizin çoğu, doğru muhatabiyetle mesleğimize dost oluyorlar. bunlar? unutmamak laz?m.

  yazd?klar?m, niyetinizin halisiyetine dair bir şüphen değil, sadece "müsbet" bir uyar? yapmak istedim. helal ediniz.
  vesselam.

  "9-Risalei Nur davas?nda Nurcu olmayan insanlar?n görüşleri nurcunun nazar?nda önemi yoktur dinlenmez(1.şua,8,18,28Lma)
  11-Risale-i Nura karş? ç?kan Allah’a savaş ilan etmiştir
  22-Nur talebesinin hizmetni gören kişiler sen uçmuşsun dendiğinde onu diyen kişi sadece ahmakt?r süfyaniyete yamak t?r.(th)"
  Konu MuhammedSaid tarafından (30.05.07 Saat 00:55 ) değiştirilmiştir.

 2. #2
  Gayyur semensima - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  142

  Standart

  Risale-i nurdakî şahsî tasarrufunuz şahs?n?zda kalmal?d?r.Üstad hususi dairede Hüsrev gibi has talebelerine dahi şerh yazmay? yasaklam?şt?r.Risalelere şerh yazma hususunu merak edenler hayatta olan talebelerine sorarak üstad?m?z?n hassasiyetini öğrenebilirler.Nitekim zübeyir ağabey de konferansta buna dair tahşidatta bulunmuştur.Hercai rumuzlu kardeşimize ziyadesiyle kat?l?yorum.Üstad?m?z?n buyurduğu gibi bizler müsbet harekete mecburuz."Nurlara karş? ç?kan Allah'a savaş ilan etmiştir." gibi ifadeler bizim meşrebimize münasip değildir.Hem tarihçe-i hayatta ilerde bir kutb-u azam ç?ksa nurlara itiraz etse elini öpünüz ve izah ediniz diyor üstad.Demek ki itiraz her zaman su-i niyetten olmaz.Baz? zaman ilmin noksanl?ğ?ndan yahud bir anlay?ş fark?ndan kaynaklanabilir.?tidalli olup izah etmek gerekir.Kusuruma bakmay?n?z,vesselam...
  Konu MuhammedSaid tarafından (30.05.07 Saat 00:55 ) değiştirilmiştir.
  Ne bana yanan olur âteş-i dilden özge;
  Ne kapımı çalan olur bâd-ı sabadan gayrı...

 3. #3
  Ehil Üye aşur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Mesajlar
  1.446

  Standart

  Alıntı Gür Sada Nickli Üyeden Alıntı
  Eyvallah kardeşim.
  Evvela: Bizim hakk?m?z herkese helaldir.Üstad?m?z?n ifadesiyle;"Bizler kusurumuzu görene ve bize bildirene, fakatt hakikat olmak şart?yla,minnettar oluyoruz;Allah raz? olsun deriz.Boynumuzda bir akrep bulunsa,?s?rmadan at?lsa nas?l memnun oluruz.Kusurumuzu -fakatt garaz ve inad olmamak şartiyle ve bid'alara ve dalalete yard?m etmemek kayd?yla- kabul edip minnettar oluyoruz.(tarihçe-i hayat)"derim.

  Saniyen:Bu yaz? kendi derlemem ve fehmim değildir.Tamamen risale-i nurdan dercedilmiştir.Zaten kaynaklar parantez içinde belirtilmiştir.Yoksa kendi fehmimi umuma aşikar etmek haddimin fevk?ndedir.Zira böyle kendi fehmimi öne ç?karmak gibi manalara gelen bir hareket hodfuruşluk ve hodbinlikten ileri gelir.Ve ihlasa münafidir.
  Salisen:Bu düsturlara mana-i harfiyle bakmak iktiza eder.Zaten risale-i nurun bir özelliği de budur.Gazete gibi okunmaz.?nceliklere nazar edilir.Nas?l ki;her sözün manas? zahiren görüldüğü gibi olsayd? tenkid edilmedik hadis kalmazd?.Ve de muhaddislere ihtiyaç duyulmazd?.Öyle de bu düsturlara da bu anlam çerçevesinde nazar etmek iktiza eder.

  Yapt?ğ?n?z uyar?dan çok müteşekkirim.?nşaAllah yazd?klar?m yanl?ş fehmetmenize ve su-i zann?n?za sebebiyet vermez.Umum kardeşlerimden özürdiliyorum Ve Cenab-? Erhamürrahimin'den aff?m? niyaz ediyorum.Dua ile vesselam...  Allah raz? olsun. Güzel bir çal?şma olmuş. Tabi ben nurcuyum diyenleri bağlar. Diğerlerini bağlamaz. Herkes bu gözle okumal?
  Konu MuhammedSaid tarafından (30.05.07 Saat 00:55 ) değiştirilmiştir.

 4. #4
  Dost Gür_Sada - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Mesajlar
  6

  Standart

  Amin ecmain inşaAllah...
  Konu MuhammedSaid tarafından (30.05.07 Saat 00:56 ) değiştirilmiştir.
  Arz-ı hacet yok!Halim sana ayandır.Söze gerek yok!Suskunluğum sana beyandır...

 5. #5
  Gayyur semensima - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  142

  Standart  Abdullah Yeğin ağabey,"İnsanların ekserisinin konuşmalaranın yüzde sekseni malayani mevzulardadır.O yüzden nur talebesi lafi dönüp dolaştırıp nurlara getirmeli,nurun hakikatlerinden bahsetmeli." diyor.O yüzdenforumun bu bölümünün daha aktif olması en büyük temennim.Bu fikir teatisine vesile olduğu için Gür Sada kardeşimize teşekkür ederim.Muhabbetle...
  Ne bana yanan olur âteş-i dilden özge;
  Ne kapımı çalan olur bâd-ı sabadan gayrı...

 6. #6
  Yasaklı Üye ANTİKOR - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Bulunduğu yer
  Malatya
  Mesajlar
  255

  Standart

  allah razı olsun senden (amin ecmain)

 7. #7
  Yasaklı Üye ANTİKOR - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Bulunduğu yer
  Malatya
  Mesajlar
  255

  Standart

  amin

  GÜZEL GÖREN GÜZEL DÜŞÜNÜR GÜZEL DÜŞÜNEN HAYATINDAN ZEVK ALIR
  (BED?ÜZZAMAN SA?D NURS? ) ÜSTADIMIZ
  Konu MuhammedSaid tarafından (30.05.07 Saat 00:56 ) değiştirilmiştir.

 8. #8
  Yasaklı Üye ANTİKOR - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Bulunduğu yer
  Malatya
  Mesajlar
  255

  Standart

  selamunaleykum nasılsın ? bu bölümdeki emeklerinden dolayı allah razı olsun senden (amin) cümlemizden de

 9. #9
  Dost Gür_Sada - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Mesajlar
  6

  Standart

  Amin ecmain olsun kardeşim...
  Arz-ı hacet yok!Halim sana ayandır.Söze gerek yok!Suskunluğum sana beyandır...

 10. #10
  Dost hercaist - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Bulunduğu yer
  istanbul
  Mesajlar
  45

  Standart


  teşekkür ederim,
  müsbet olduğunu umduğum uyar?m?n, yerini bulmuş olduğunu, ifade edebildiğimi ve anlaş?labildiğimi umuyorum.
  nurlardan taraf?n?zdan derc edilmiştir ve kendi cümlelerinizle aktar?lm?ş ve sizin ifade etmek itediğiniz manaya göre biraraya getirilmiş olduklar?ndan sizin fehminiz tabirini kulland?m, size ait düşünce ve hakikatler olmas?ndan ziyade...
  müferrah olabilirsiniz, "yanl?ş fehmetmenize ve su-i zann?n?za"/ma vesile olmad?, "olabilir" endişesiyle yaz?ld?...
  mukabelenizin samimiyeti için ayr?ca teşekkür ederim.
  eyvallah.
  Konu MuhammedSaid tarafından (30.05.07 Saat 00:56 ) değiştirilmiştir.

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Nurculuk Şartları...
  By Ehl-i telvin in forum Risale-i Nur Talebeliği
  Cevaplar: 4
  Son Mesaj: 30.06.09, 22:57
 2. Mod Olma Şartları
  By MelanKolia in forum Mizah
  Cevaplar: 4
  Son Mesaj: 12.12.08, 00:10
 3. Risale-i Nur'a Talebe Olmanın Şartları
  By şahin_46 in forum Risale-i Nur Talebeliği
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 16.06.08, 15:51
 4. Risale-i Nur'dan İstifade Şartları
  By yenipınar in forum Bediüzzaman ve Risale-i Nur Çalışmaları
  Cevaplar: 18
  Son Mesaj: 16.03.08, 20:43
 5. Risale-i Nur Şakirtliğinin Şartları
  By istanbuldannurdamlalari in forum Risale-i Nur Talebeliği
  Cevaplar: 37
  Son Mesaj: 20.09.07, 10:34

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0