+ Konu Cevaplama Paneli
1. Sayfa - Toplam 2 Sayfa var 1 2 SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 11

Konu: Risale-i Nur Ders Usulleri

 1. #1
  Yönetici SeRDeNGeCTi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  34
  Mesajlar
  5.901

  Standart

  DERS USÛLLER?

  Genel işleyiş


  Dersler esas itibariyle üç k?s?mda yap?lmal?d?r:
  1- Hakaik-i îmâniye.

  2- Lâhikalar.

  3- Müdafâalar.

  Büyük şehirlerde ulaş?m problemleri yüzünden ders süresi k?sald?ğ? için iki ana bölümde yap?lmaktad?r.

  1- Îmâni Bahisler.

  2- Lâhika, müdafâa veya içtimâî mevzûlar.  Ders öncesi haz?rl?k


  1- Risâle-i Nur’dan okunacak k?s?m önceden belirlenmelidir.

  2- Okuma esnas?nda zorluklarla karş?laş?lmamas? için okunacak k?s?m önceden okunmal?, arapça ve farsça ibareler tekrar edilerek düzgün okumaya gayret edilmelidir.

  3- Halk?n aras?nda kullan?lmamaktan dolay? bilinmeyen kelimeler tespit edilmeli ve lûgat anlamlar? bilinmelidir

  4- Okunacak k?s?m ile ilgili diğer k?s?mlar Risâle-i Nurlardan bulunarak gözden geçirilmelidir. Eğer anlamaya ve aç?klamaya yard?mc? olacaksa anlayarak okumal?d?r.

  5- Risâlelerdeki müstakil bölümlerin tamam? değil de, bir k?sm? konu bütünlüğünü bozmayacak şekilde derste okumak için seçilebilir. (Mebhas, nükte, nokta vb.)

  6- Herkesin anlayabileceği konular seçilmelidir. Umumi olarak yap?lan derslerde ortalama seviye göz önünde bulundurulmal?, herkesin anlayamayacağ?, anlamak için bir bilgi birikimini gerektiren mevzular seçilmemelidir.  Ders Yap?l?rken Dikkat Edilecek Esaslar


  1- Derse Eûzü Besmele, hamd ve salâvat ile başlanmal?d?r.

  2- Mümkün olduğu kadar düzgün bir telaffuzla okunmal?, noktalama işaretlerine dikkat edilerek vurgulama ve tonlama ayarlanmal?d?r.

  3- Anlaş?l?r ve ortalama bir süratle okunmal?d?r. Ne çok süratli ne de çok yavaş okunmamal?d?r.

  4- Ortalama bir ses seviyesi tercih edilmeli, ne çok yüksek ne de alçak sesle m?r?ldanarak okunmamal?d?r.

  5- Risâle’den okuyup ders yaparken Risâle-i Nur nazara verilmeli, Risâle-i Nur’a ayine olunmal?, nazarlar şahsa değil eserlere çevrilmeli ve perde olunmamal?d?r.

  6- Okuyan kendi nefsini muhatap alarak okumal?d?r.

  7- Lüzumundan fazla izah yap?lmamal?d?r.

  8- Gerekirse aç?klay?c? olmak üzere Risâle-i Nur’un başka bir yerinden nakil yap?labilir. Yaln?z bunun da konu bütünlüğünü bozmadan, lüzumsuz tekrarlara yol açmamas? gerekir.

  9- ?zah gerektiren bir cümle veya paragraf olduğu takdirde önce cümle veya paragraf okunmal?, sonra kelimelerin lûgat anlamlar? verilerek cümle veya paragraf özetlenmelidir. Aç?klay?c? k?sa bir misal verilebilir.

  10- Ders esnas?nda dinleyicilerden sual soran olursa ders yapan k?saca cevap verebilir. Kendisi cevap veremiyorsa haz?r bulunanlardan birinin cevap vermesini sağlayabilir. Eğer sual ders yap?lan konu ile ilgili değilse, dersten sonra cevapland?rmak üzere erteleyebilir. Bunu da muhatab?na nâzik bir dille anlatmal?d?r.

  11- Ders esnas?nda cemaat gözle kontrol edilmeli jest ve mimikler ile dinleyicilerin dikkatini toplamaya çal?şmal?d?r.

  12- ?kinci derste okunan Lâhika mektuplar?, müdafâalar veya içtimâi mevzular aktüalite ile ahenk içinde olmal?d?r.

  13- Okunan k?s?m bittikten sonra konu k?saca toparlanmal?d?r ve bölümün sonundaki âyet,dua ve salâvatlar okunduktan sonra fâtiha ile bitirilmelidir. Eğer okumak için seçilen k?s?m müstakil bölümlerin sonuna rastlamad?ğ? için sonunda âyet ve dua yok ise bölümün sonu aç?larak salâvat, dua ve âyet oradan okunmal?d?r.  Dersi Yapacak Kişilerin Genel Özellikleri


  1- Dersi okuyacak kimse mümkün mertebe Risâle-i Nur’a ve mevzuya vâk?f olmal? ve mukteza-y? hale mutab?k ders yapmal?d?r.

  2- Ders yapanlar umumiyetle cemaat?n tan?d?ğ? ayn? kişiler olmal?. Bu, derse gelenlerin devaml?l?ğ?n? temin eder.

  3- Ders yapan kimsenin inisiyatifinde olmak şart?yla misafireten derste bulananlara da teberrüken k?sa bir bahis, Lâhika veya müdafâa okutulabilir.

  4- Dersi yapan kimse herkesten önce derste haz?r bulunmal? ve ders bittikten sonra gitmelidir.

  5- Dersi yapan?n k?l?k k?yafeti düzgün olmal?, t?raşl? ve bak?ml? olmal?d?r.  Ders Yap?lan Yerin Durumu


  1- Ders yap?lacak yerin temizliğine özen gösterilmeli, eşyalar?n tertipli ve yerli yerinde olmas? sağlanmal?d?r.

  2- Gerekiyorsa tamirat, bak?m ve boya işleri ihmal edilmeden yap?lmal?d?r.

  3- Ders başlamadan önce salon havaland?r?lmal? ve kötü kokular giderilmelidir. Ayakkab?l?k, çöp gibi koku kaynaklar? önceden dezenfekte edilmeli, banyo, abdesthane, mutfak ve tuvaletlere ernet vb. gibi koku gidericiler yerleştirilmelidir.

  4- Dikkati yok eden unsurlardan biri de havas?zl?k olduğu için ders esnas?nda da havaland?rma sağlanmal?d?r.

  5- Ders yap?lan yerde yeteri kadar ayd?nlatma sağlanmal?, elektrik kesintilerine karş? tedbir al?narak önceden, şarjl? ayd?nlatma armatörü, lüks, gaz lambas? veya mum bulundurulmal?d?r.

  6- Çay aras? verildiğinde su ve çay dağ?t?m? eksiksiz olarak yap?lmal?d?r.

  7- Dershanede, Risale-i Nur Külliyat? ders kürsüsünde eksiksiz olarak, derslerden önce haz?r edilmelidir.

  8- Yeteri kadar ayakkab?y? alabilecek büyüklükte bir ayakkab?l?k, k?ş?n palto ve ceketleri asmak için yeteri büyüklükte ask? temin edilmelidir.

  9- K?ş aylar? için ders yap?lan yerin ?s?s? orta derecede olmal?, ne çok soğuk ne de çok s?cak olmamal?d?r. Kaloriferli yerlerde, ders esnas?nda çok s?cak olmamas? için kaloriferler önceden kapat?lmal? veya düşük ayarda çal?şt?r?lmal?d?r.

  1o- Cemaatin ders yap?lan yere gelişi ve dersten sonra ayr?lmas? esnas?nda hizmet ve ilginin en iyi şekilde sağlanmas?na çal?ş?lmal?d?r.  Dersin Süresi


  1- ?nsan dikkatinin kesintisiz olarak en fazla otuz dakika süreceği nazarda tutularak ders sürelerinin en fazla k?rk beş dakikay? geçmemesi sağlanmal?d?r. (±5 dk)
  2- ?kinci ders Lâhika mektuplar? veya müdafâalardan yirmi- yirmi beş dakikay? geçmeyecek şekilde yap?lmal?d?r.

  3- Birinci ders ve ikinci ders aras?nda mutlaka çay aras? verilmelidir ve cemaatin kalabal?kl?ğ?na göre süre ayarlanmal?d?r. Görüşme, tan?şma ve kaynaşmaya vesile olan çay aralar?na önem verilmeli ve ihmal edilmemelidir. Özellikle yeni gelenlerle tan?ş?lmal?, sohbet edilmeli ve ilgilenilmelidir. Bu esnada geçirilen on beş dakika veya yar?m saatlik sürenin asla kay?p olduğu düşünülmemeli, dersin bir parças? kabul edilmelidir.

  4- Ders, aşr-i şerif ( Kur’an’dan k?sa bir bölüm) okunarak bitirilmelidir.

  5- Dersin son bitiş saati uzaktan gelenlerin ulaş?m problemleri göz önüne al?narak geç vakitlere kalmamal?d?r.
  Konu MuhammedSaid tarafından (28.05.07 Saat 05:21 ) değiştirilmiştir.
  Anlamını Bilmediğiniz Kelimelerin Üzerine Çift Tıklayınız...

  Sual: Belki onlar eski hali istiyorlar?
  Cevap: Size kısa bir söz söyleyeceğim; ezber edebilirsiniz: İşte, eski hal muhal; ya yeni hal veya izmihlâl...
  (Bediüzzaman Said Nursi)


  Ne hayal, ne kuruntu hakikat istiyorum.
  Hakikat, hakikat, hakikat istiyorum!.. (Osman Yüksel SERDENGEÇTİ)
 2. #2
  Gayyur aciz_fakirim - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Konya
  Mesajlar
  65

  Standart

  Alıntı Gür Sada Nickli Üyeden Alıntı
  Allah raz? olsun.Ders için düşünülmesi gereken her mevzu eksiksiz verilmiş.?nşaAllah bu yaz? dikkatleri celb eder.Ve derslere gösterilen özen ve itminan?n kavileşmesine vesile olur.
  Allah ebeden raz? olsun.Bütün maddeler kafi miktarda vurgulanm?ş..Rabbim uygulamay? nasip etsin. A.E.O.
  Konu MuhammedSaid tarafından (28.05.07 Saat 05:21 ) değiştirilmiştir.
  hayat uzun gibi görünsede,gün kısa...

 3. #3
  Ehil Üye Meyvenin Zeyli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  3.341

  Standart

  Hamdi Sağlamer, Zübeyir ağabeyin ders usulünü anlat?yor:

  Dersten önce, imanî bahisten 30 dakika ve arada 10 da­ki­ka­l?k çay fasl?... Sonra müdafaalardan 30 dakika ve arada 10 dakikal?k çay fasl?... Daha sonra lâhikalardan 30 dakika ve sonunda da Kur’an okunur ve dağ?l?n?rd?. Kendisi ders bitinceye kadar mutlaka iki dizi üzerinde oturur, gerekirse Üstad?n hayat?ndan hat?ralarla derse renk katard?.

  ?stanbul’da üniversite dersleri yerleştikten sonra Ankara’da da ayn? şekilde üniversite hizmetlerini başlat?p yerleştirdi.

  Bazen yersiz münakaşalar?m?z olurdu. Zübeyir Ağabey bunlar? işitir ve gelir “Kardeşim, sad?rdan değil, sat?rdan.” der, kitaptan yerini bulur, doğrusunu okur ve bizi delilli ko­nuşmaya ve o k?s?r mücadeleyi verimli hâle getirmeye çal?ş?rd?.
  Konu MuhammedSaid tarafından (28.05.07 Saat 05:22 ) değiştirilmiştir.

  Ve sen yine denendiğinde.. Ve yine kalbin daraldığında.. Ve yine bütün kapılar kapandığında.. Ve yine ne yapman gerektiğini bilemediğinde.. Uzun uzun düşün.. Ve hatırla yaratanını!.. "ALLAH kuluna kafi değil mi?" [Zümer Suresi - 36]


 4. #4
  Vefakar Üye nurlu dağ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  496

  Standart

  Zübeyir ağabey....muhteşem bir insanm?ş..Onu tan?d?kça üstad?n onu neden çok sevdiğini anl?yorum. Bir de, konu ders usulünden aç?lm?şken, Zübeyir ağabey, ders yaparken yine risale-i nurla aç?klamam?z? tavsiye ediyor. Bazen ders yapan abi ve ya abla bir başl?yor kendi hayat?ndan bir örnek vermeye, sonra dinleyiceler de kendi baş?ndan geçenleri başl?yorlar anlatmaya.... olmuyor yani..
  Konu MuhammedSaid tarafından (28.05.07 Saat 05:22 ) değiştirilmiştir.
  "EKMEKSİZ YAŞARIM HÜRRİYETSİZ YAŞAYAMAM"

 5. #5
  Pürheves fbsamet - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2006
  Bulunduğu yer
  Kütahya
  Yaş
  34
  Mesajlar
  264

  Standart

  Alıntı insirah Nickli Üyeden Alıntı
  Alıntı Meyvenin Zeyli Nickli Üyeden Alıntı
  Dersten önce, imanî bahisten 30 dakika ve arada 10 da­ki­ka­l?k çay fasl?... Sonra müdafaalardan 30 dakika ve arada 10 dakikal?k çay fasl?... Daha sonra lâhikalardan 30 dakika ve sonunda da Kur’an okunur ve dağ?l?n?rd?. Kendisi ders bitinceye kadar mutlaka iki dizi üzerinde oturur, gerekirse Üstad?n hayat?ndan hat?ralarla derse renk katard?.


  Bu şekilde ders tarz? vay be...
  Genelde yap?lan tarz şu:
  40 dk ders-Çay molas?-10/20dk mektup sona dağ?lma..Ah keşke bunu uygulasak.Şu yapt?g?m?z şeyden bile s?k?lanlar var.Ki nefsimize sorsak bakal?m ne der
  Allah raz? olsun..

  Zaten genelde de,gerek dersanelerde gerekse de evlerde uygulana gelen ders okuma şemaili bu gibi..sadece işte,sürelerde farkl?l?klar var,kardeşlerimizin de belirtmiş olduğu kriterlere bağl? olarak..Allah raz? olsun..Tam h?z devam!..
  Konu MuhammedSaid tarafından (28.05.07 Saat 05:24 ) değiştirilmiştir.
  www.facebook.com/RisaleOfis
  Takip etmenizi öneririm.

 6. #6
  Dost mehmet39 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Bulunduğu yer
  Kırklareli
  Mesajlar
  21

  Standart

  Allah raz? olsun
  Konu MuhammedSaid tarafından (28.05.07 Saat 05:24 ) değiştirilmiştir.

 7. #7
  Gayyur risalem - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  50

  Standart

  bismillah


  Allah iyiliginizi versin bu kirkber dakika yarim saat meselesini kim nerden cikarmis bilen varsa yazsin insallah, bizim bildigimiz saatlerce okunur okunurken ve ders yapildimi saatlerce surer ve birak dikkat dagilmasini disariyi unutur dersi dinleyenler bunu def ataten yasayan kardeslerimiz coktur diye dusunuyorum burda
  masallah usul diye yazilan seylere bakinca masallah ne güzel bir liste cikarmissiniz, ders icin lazim olan bir kac vardir diye biliriz
  birincisi risalei okuyacak biri
  ikincisi dinleyecek biri o olmasada olur melekler ve ruhaniler var
  baskada sarti ustadimizin talebelerinin yaptigi her usul gecerlidir diyebiliriz kisitlama olmaz ve zaman denilen sey de 24 saat gecerlidir kim kendine ne kadar uyarsa derse istirak eder uygun olmayan ayrilir isine bakar uygun olanlar isterse devam eder dersler , arabada olur dagda olur yolda olur okulda tenefuste olur hatta benim kahraman kardasimin askerde yaptigi gibi egitim arasinda verilen istirahatlerdede olur gece 3 te de olur bu nasil bir usul sizce
  usul o olaki kimseyi kisitlamaya herkes kendine uygun yol ola azi,eti ise
  önce kurandan konu ile ilgili ayet okunurki bu risalede her dersin basinda hemen hemen vardir , ve konu ile ilgili hadis kitablarindan bir kac hadisi serif okunsa ve ILMIHAl den bir kac hukum okunsa ve risalei nurdanda bolca okunsaki risale i nur sadece akillara hitap etmiyorki anlayacaklarin akli seviyelerine göre ders olsun o eserler marifetullahtir kalb ruh ilaahir tum latifeler gidalanir bunu her ders dinleyen hisseder ne ise yinede yazdiginiz usullere bir ek olsun diye biraz zenginlestirelim kasdi ile yazdik insallah hata etmemisizdir hata ettik ise kusurumuza bakmayin insallah dua edin bizlerede saygilarimizla bir kardesiniz...
  Konu MuhammedSaid tarafından (28.05.07 Saat 05:24 ) değiştirilmiştir.
  ümitvar olunuz...

 8. #8
  Ehil Üye Meyvenin Zeyli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  3.341

  Standart

  risalem kardeşim yazıyor üzerinden nerelerden alıntı olduğu. Ayrıca sizin dikkatiniz dağılmayabilir. Ama şahsen benim dikkatimin de dağıldığı zamanlar oluyor uzadığı taktirde ders. Ve biraz aradan sonra devam ettiğimizde daha verimli sürüyor ders. Üstelik derse sadece Nura selahiyeti bulunanlar gelmiyor. Her kesimden katılım oluyor. Yukarıda kastedilen program zaten umumi dersler için daha ziyade. Size de maşallah bu arada. Allah gayretinizi artırsın. Bizlere de dua edin. Selametle...

  Ve sen yine denendiğinde.. Ve yine kalbin daraldığında.. Ve yine bütün kapılar kapandığında.. Ve yine ne yapman gerektiğini bilemediğinde.. Uzun uzun düşün.. Ve hatırla yaratanını!.. "ALLAH kuluna kafi değil mi?" [Zümer Suresi - 36]


 9. #9
  Yönetici SeRDeNGeCTi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  34
  Mesajlar
  5.901

  Standart

  Alıntı risalem Nickli Üyeden Alıntı
  bismillah


  Allah iyiliginizi versin bu kirkber dakika yarim saat meselesini kim nerden cikarmis bilen varsa yazsin insallah, bizim bildigimiz saatlerce okunur okunurken ve ders yapildimi saatlerce surer ve birak dikkat dagilmasini disariyi unutur dersi dinleyenler bunu def ataten yasayan kardeslerimiz coktur diye dusunuyorum burda
  masallah usul diye yazilan seylere bakinca masallah ne güzel bir liste cikarmissiniz, ders icin lazim olan bir kac vardir diye biliriz
  birincisi risalei okuyacak biri
  ikincisi dinleyecek biri o olmasada olur melekler ve ruhaniler var
  baskada sarti ustadimizin talebelerinin yaptigi her usul gecerlidir diyebiliriz kisitlama olmaz ve zaman denilen sey de 24 saat gecerlidir kim kendine ne kadar uyarsa derse istirak eder uygun olmayan ayrilir isine bakar uygun olanlar isterse devam eder dersler , arabada olur dagda olur yolda olur okulda tenefuste olur hatta benim kahraman kardasimin askerde yaptigi gibi egitim arasinda verilen istirahatlerdede olur gece 3 te de olur bu nasil bir usul sizce
  usul o olaki kimseyi kisitlamaya herkes kendine uygun yol ola azi,eti ise
  önce kurandan konu ile ilgili ayet okunurki bu risalede her dersin basinda hemen hemen vardir , ve konu ile ilgili hadis kitablarindan bir kac hadisi serif okunsa ve ILMIHAl den bir kac hukum okunsa ve risalei nurdanda bolca okunsaki risale i nur sadece akillara hitap etmiyorki anlayacaklarin akli seviyelerine göre ders olsun o eserler marifetullahtir kalb ruh ilaahir tum latifeler gidalanir bunu her ders dinleyen hisseder ne ise yinede yazdiginiz usullere bir ek olsun diye biraz zenginlestirelim kasdi ile yazdik insallah hata etmemisizdir hata ettik ise kusurumuza bakmayin insallah dua edin bizlerede saygilarimizla bir kardesiniz...
  Risalem kardeşim. Üstteki çal?şma bildiğim kadar?yla Risale-i Nur Enstitüsüne aittir. Bu maddeler Risale-i Nur derslerine k?s?tlama getirmek için değil "dersi en verimli hale getirebilmek" içindir. Mesela "45dakika yar?m saat" meselesi bilimsel bir çal?şman?n ç?kar?m?d?r. ?nsan kapasitesinin ne kadar kontrol dahilinde kald?ğ? hesapğlanarak bulunmuştur. Dersler saatlerce sürdürülebilir fakat önemli olan okunan yerden al?nmas? gereken hissenin çokluğudur. ?stifade ediyoruz çok şükür fakat "neden en yüksek seviyede yararlanmayal?m?" Hem sadece kendimiz için düşünmeyelim, bu dairenin içinde bir çok kesim var.
  Ayr?ca şunu aşmal?y?z art?k: Der zaman? "hadi aç kardeşim bir yerden oku." demek, bence istifademizi doruk seviyesine ç?kartmaz. Belki o gün haz?r değildir, uygun bir halde değildir veya ders yapmak değil dinlemek istiyordur bilinmez. Bu bak?mdan çal?şarak, haz?rlaranak, konu taramas? yaparak okunan derslerin tad? ve istifadesi mutlaka ayr? olacakt?r, buna çok defa şahi,t olmuşumdur.
  Konu MuhammedSaid tarafından (28.05.07 Saat 05:25 ) değiştirilmiştir.
  Anlamını Bilmediğiniz Kelimelerin Üzerine Çift Tıklayınız...

  Sual: Belki onlar eski hali istiyorlar?
  Cevap: Size kısa bir söz söyleyeceğim; ezber edebilirsiniz: İşte, eski hal muhal; ya yeni hal veya izmihlâl...
  (Bediüzzaman Said Nursi)


  Ne hayal, ne kuruntu hakikat istiyorum.
  Hakikat, hakikat, hakikat istiyorum!.. (Osman Yüksel SERDENGEÇTİ)
 10. #10
  Dost ALTIN_NESiL - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  3

  Standart  ALlah razı olsun güzel bi yaplaşım teşekkürler

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Risâle-i Nur'un Bize Verdiği Ders
  By Şahide in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 19.10.16, 18:47
 2. Risale-i Nur'dan Ders Konuları
  By SeRDeNGeCTi in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 28
  Son Mesaj: 11.12.13, 23:52
 3. Risale-i Nur Her Tabakaya Ders Verir
  By saimpolat in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 28.07.09, 00:05
 4. Risale i Nur'larında Kendine Has Usûlleri Vardır Elbette!!!
  By aczmendi reşha in forum Bediüzzaman ve Risale-i Nur Çalışmaları
  Cevaplar: 13
  Son Mesaj: 02.08.08, 20:06

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0