+ Konu Cevaplama Paneli
1. Sayfa - Toplam 3 Sayfa var 1 2 3 SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 21

Konu: Risale-i Nur Okumaları Üzerine...

 1. #1
  Yönetici SeRDeNGeCTi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  34
  Mesajlar
  5.901

  Standart

  Risale-i Nur Külliyat? Kur’an’?n manevi bir tefsiridir. Yani, Kur’an’?n bu yüzy?la bakan manas?n? gösteren eşsiz bir eserdir. Bu aç?dan düşünüldüğünde, bu eserleri gerçek manada kavraman?n herhangi bir s?n?r? ve sonu olmasa gerektir. Nitekim, eserin sahibi olan Bediüzzaman bile yüzlerce defa Nurlar? okumuş ve her defas?nda farkl? manalar ç?kard?ğ?n? ve ayr? bir lezzet ald?ğ?n? belirtmiştir.
  ?nsan?n maddi ihtiyaçlar? olduğu gibi manevi ihtiyaçlar? da vard?r. Havaya, suya, g?daya ihtiyac? olduğu gibi manevi duygular?n? doyuran, besleyen dini hakikatlere de ayn? oranda, belki daha fazla muhtaçt?r. ?şte, Risale-i Nurlar insan?n manevi ihtiyaçlar?n? en güzel bir şekilde tatmin eden eşsiz eserlerdir. Havaya, suya her gün muhtaç olmak gibi, Risale-i Nur’un imani ve ?slami hakikatlerine de her gün muhtac?z.

  Bu manevi ihtiyac? hissetmek kişiden kişiye değişir. ?htiyaç ne kadar fazla hissedilirse, ayn? oranda Risale-i Nurlar? okuma ve anlama konusunda da fazlaca gayret gösterilecektir. Risale-i Nur’u yeni tan?d?n?z, çölde suya hasret kalan bir insan misali, tam ihtiyac?n?z? hissederek, şevkle okumaya çal?ş?yorsunuz. Fakat anlamakta zorluk çekiyorsunuz. ?ster istemez sorars?n?z. Hangi risaleden başlamal?y?m? Nurlar? hangi s?ray? takip ederek okumal?y?m? Anlamay? kolaylaşt?rmak için nas?l bir metot takip etmeliyim?

  Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki, Nur risaleleri bir öğretmene muhtaç olmadan kişinin kendi gayretiyle anlayabileceği bir eser özelliği taş?r. Yediden yetmişe, cahilden alime toplumun her s?n?f?ndan insan?n ihtiyac? olan? en güzel bir k?vamda verebilen bir eserdir. Fakat, herkesin faydalanma derecesi elbette ayn? oranda olmayacakt?r. Risale-i Nur’daki her bir mesele hemen anlaş?lamaz; fakat, hiç kimse de hissesiz kalmaz. Bediüzzaman, Risale-i Nur’un bir k?s?m yerlerinde bunun nedenini şöyle bir örnekle aç?klam?şt?r: “Büyük bir bahçeye giren bir kimsenin, o bahçenin bütün meyvelerine elleri yetişmez. Fakat, eline girdiği miktar yeter. O bahçe yaln?z onun için değil; belki, elleri uzun olanlar?n da hisseleri var.” Bu nedenle Risale-i Nur okuyucusuna düşen fazla h?rs göstermeden, boyunun yettiğine kanaat etmek ve halis bir teveccühle iman hakikatlerini tekrar ederek daha fazla anlamaya çal?şmak olmal?d?r.

  Nas?l ki yanmayan yakmaz, dolmayan taşmaz, anlamayan anlatamaz. Bu s?r gereği, Risale-i Nur gibi manevi mücevher k?ymetindeki hakikatleri bar?nd?ran bir eserin tam anlam?yla kavranmas? için de zamana ihtiyaç vard?r. Cenab-? Hakk?n kainata koymuş olduğu hikmet kanunlar? gereği hakikatlere basamak basamak ç?kmak gereklidir. Herşeyde olduğu gibi Risale-i Nur’a muhatap oluşta acemilik devresinin yavaş kavray?şlar?, s?k?lmalar?, duygular?n hazmetmekte güçlük çekişleri elbette yaşanacakt?r. Yani bir anlamda Nur dersinin heceleme safhas? olacakt?r. ?hlasla, sab?rla ve tam bir teveccühle hakikatlere muhatap olundukça, okumalar sürdükçe ise ak?lda, kalpte, ruhta ve tüm duygularda canlanmalar başlayacak ve ömür boyu sürecek bir eğitimin tohumlar? at?lacakt?r.


  Hangi Kitaptan Başlamal??

  Öncelikle, Risale-i Nur’un her bir bölümü ilk okunmaya değer bir özelliktedir. Her bir bölüm farkl? bir hakikate pencere olmakta ve farkl? bir ihtiyac? gidermektedir. Bu s?rdand?r ki, Bediüzzaman telif ettiği eserleri için, “Risaletü'n-Nur'un kitaplar? birbirine tercih edilmez. Her birinin kendi makam?nda riyaseti var” demiştir. Kendisi de eline ald?ğ? hangi risale olursa olsun “en birinci budur” diyerek okumuştur.
  Bediüzzaman, Risale-i Nur’un Söz ve Mektuplar?n?n okunmas?yla birçok hakikatlerin anlaş?lacağ?n? söyler. Bediüzzaman’?n “yirmi beş elmas” k?ymetinde gördüğü Yirmi Beşinci Söz, “yirmi dokuz yakut” değerinde gördüğü Yirmi Dokuzuncu Söz ve ?bni Sinan?n “ak?l buna yol bulamaz” diyerek dehas?yla kavrayamad?ğ? haşir meselesini çocuklara bile bildiren Onuncu Söz gibi eşsiz konular yedi yüz sayfal?k “Sözler”in içinde yer al?r. Bu aç?dan, Sözler; birçok hakikatleri bar?nd?rmas?yla, Risale-i Nur Külliyat?n?n temeli olmas?yla ve mevki olarak baş? çekmesiyle öncelikle okunmas? gereken bir eserdir. Ayr?ca, Sözler’deki bilinmeyen kelimelerin öğrenilmesi ve kilit kavramlar?n anlaş?lmas?, Risale-i Nur’un diğer eserlerini okurken ve tefekkür ederken büyük kolayl?klar sağlamaktad?r.

  Ağ?rl?kl? olarak Sözler içindeki temsili hikayeciklerin bir araya getirilerek tasnifiyle ortaya ç?kan “?man ve Küfür Muvazeneleri” de, başlang?ç için tercih edilecek kitaplar aras?nda say?labilir. Konular?n k?sa olmas?, çoğu defa üç beş sayfay? geçmemesi anlamay? kolaylaşt?rmaktad?r. Bu eseri okurken k?sa sürede farkl? bir konuya geçildiği için okuma ve öğrenme şevki de canl? tutulabilmektedir.

  Merak uyand?ran birçok sorunun cevaplar?n?n yer ald?ğ? Mektubat isimli eser de, ilk okuyanlar?n rahatl?kla anlayabilecekleri bölümlerden oluşmaktad?r. Özellikle de, Peygamber Efendimiz’in (a.s.m) farkl? birçok mu’cizelerinin konu edildiği 19. Mektup olan “Mu’cizat-? Ahmediye” risalesi her yaştan insan?n zevkle okuyabileceği ve faydalanabileceği eşsiz bir eserdir.

  Bir başka aç?dan düşünüldüğünde, yaz?lan bu eşsiz eserler, Bediüzzaman’?n davas?, misyonu ve amac? bilindiği taktirde daha bilinçli bir şekilde okunacağ?, inceleneceği ve diğer ihtiyaç sahiplerine tan?tma şevki taş?nacağ? için Said Nursi’nin hayat ve hizmet serüveninin bilinmesi de önem arz eder. Bu nedenle, ilk olarak Tarihçe-i Hayat?n okunmas? da –özellikle baş k?sm?- anlaml?d?r ve bilinçli bir okuman?n başlang?ç işareti say?labilir.

  Risale-i Nurlarla ilk defa muhatap olanlar, okunmas? ve anlaş?lmas? kolay bir yer seçmeye özen göstermelidirler. Bu aç?dan, Sözlerin arkas?nda yer alan, Zübeyir Gündüzalp’in Risale-i Nur ve Bediüzzaman’?n özelliklerini güzel bir üslupla anlatt?ğ? Konferans, Risale-i Nur’a Külliyat?na giriş hükmüne geçebilecek bir bölümdür.

  Taş?nmas? ve okunmas? kolay olan cep boyu kitapç?klardan “Küçük Sözler” ve “Gençlik Rehberi” gibi kitaplar? da başlang?çta okunacak kitaplar aras?nda sayabiliriz..

  Risale-i Nur Enstitüsü taraf?ndan haz?rlanan ve yeni okuyanlar için Risale-i Nur metinlerini okuma - araşt?rma - inceleme çal?şmalar?na katk? sağlayacak Risale-i Nur Külliyat?ndan Örnek Metinler 1, 2, 3 serisi de, bu aç?dan çok faydal? çal?şmalard?r.


  Nas?l bir s?ra takip edilebilir?

  Öncelikle, Risale-i Nur'u baştan sona tamam?n? okuma hedefi taş?nmal?d?r. Çünkü, Risale-i Nur her bir konusu puzzle parçalar? gibi bir bütünlük taş?rlar. Bu aç?dan bütüne dair genel bir bilgi sahibi olmak gerekir.
  Sözler, bir anlamda Risale-i Nur’un tamam?n? da temsil eden bir kitapt?r. Çünkü, diğer eserler bir şekilde Sözler’in içinde yer al?r. Mektubat 33. Söz olarak Sözler içinde yer al?r. Lem’alar da 31. Mektup olarak Mektubat’ta yer ald?ğ? için ayn? zamanda Sözler’in de içindedir. Şualar ise, 31. Lem’ad?r. ?şaratü’l ?caz 30. Mektup; Mesnevi-i Nuriye 33. Lem’ad?r. Barla, Kastamonu ve Emirdağ Lahikalar? ise, 27. Mektubun içinde yer al?r. ?man ve Küfür Muvazeneleri, Asa-y? Musa ve Sikke-i Tasdik-i Gaybi de say?lan kitaplardaki benzer ve birbirini takviye eden konular?n bir araya getirilmesiyle ortaya ç?kan kitaplard?r.

  Yukar?daki bahsettiğimiz bilgileri esas al?rsak şöyle bir s?ralama yapabiliriz: Sözler, Mektubat, Barla Lahikas?, Kastamonu Lahikas?, Emirdağ Lahikas?, ?şaratü’l ?caz, Lem’alar, Şualar, Mesnevi-i Nuriye, ?man ve Küfür Muvazeneleri, Asa-y? Musa ve Sikke-i Tasdik-i Gaybi.

  Risale-i Nur eserlerini belirli bir s?rayla okumadan önce, eser sahibinin hayat? ve davas? hakk?nda etrafl?ca bir bilgi sahibi büyük önem taş?r. Bu anlamda başlang?çta Tarihçe-i Hayat?n okunmas? önem kazanmaktad?r. Ayr?ca, Yeni Asya yay?nlar? aras?nda ç?kan Bediüzzaman Beşlemesi de bir solukta zevkle okunacak bir kaynak olarak tercih edilebilir.

  ?lk okumaya başlayanlar, Tarihçe-i Hayat’tan sonra daha kolay anlaş?labilecek bir k?s?m Risale-i Nur metinlerini yada kitaplar?n? tercih edebilirler. Küçük Sözler, Gençlik Rehberi, ?man ve Küfür Muvazeneleri, Sözler’in sonundaki Konferans, 23. Söz, Meyve Risalesi, ?hlas ve Uhuvvet Risaleleri vb.

  Ayr?ca, Külliyat? s?ras?yla okurken Risale-i Nur’un dört büyük kitab? olan Sözler, Mektubat, Lem’alar ve Şualar’?n aras?nda Lahikalar? (Barla, Kastamonu, Emirdağ) okumak şeklinde bir takip de tercih edilebilir. Böylece, imani ve içtimai konular?n s?rayla birbirini takviye eder bir şekilde okunmas? sağlanm?ş olacakt?r.

  Risale-i Nur Külliyat?n? oluşturan on iki kitap okunduktan sonra Risale-i Nur meslek ve meşrebiyle ilgili konulardan derlenen Hizmet Rehberi ile Bediüzzaman’?n siyasi tespitlerinin yer ald?ğ? Beyanat ve Tenvirler isimli kitapç?klar da okunmal?d?r. Ayr?ca, Üstad?n eski hayat?nda kaleme ald?ğ? Muhakemat, Münazarat, Hutbe-i Şamiye, Divan-? Harb-i Örfi ve Sünuhat gibi kitapç?klar?n da okunmas? ve genel bir bilgi sahibi olunmas? ihmal edilmemesi gereken bir durumdur.


  Daha iyi anlamak için neler yap?labilir?
  Üsluba ve dile aşinal?k kazanma


  Risale-i Nur’un üslubuna aşina olmak ve manevi atmosferini sürekli yaşamak ad?na düzenli okumalar yapmal?.
  Risale-i Nur’u yeni okumaya başlayan biri çok fazla al?şk?n olmad?ğ? enterasan bir dille ve üslupla karş?laş?r. Risalenin diline al?şmak ve daha iyi anlamak için vakit buldukça kelime ezberlemeye çal?şmak gerekir. Bu aç?dan sözlükler mutlaka en yak?n dostumuz olmal?d?r.

  Okurken bilinmeyen kelimeler bir yere not al?nabilir. Daha sonra bu kelimeler değişik haf?za teknikleriyle ezberlenebilir. Ayr?ca, yeni bas?lan bir k?s?m kitaplar?n yan taraf?nda o sayfaya ait tüm bilinmeyen kelimelerin verilmesi bu konuda epey kolayl?k sağlamaktad?r. Sözler kitab?n? bu şekilde okuyan ve kelimelerini öğrenen biri, büyük bir ihtimalle diğer kitaplarda çok fazla kelime s?k?nt?s? çekmeyecektir.

  En fazla bir y?l içinde tüm eserleri okumak için çaba sarfedilmeli. Okumalar? düzenli hale getirmek ve aksamalar olup olmad?ğ?n? takip edebilmek için “okuma takip tablosu” oluşturulabilir.

  Özel okumalar? kesinlikle ihmal etmeden, az da olsa sürekli okumaya çaba sarf edilmelidir. Bazen bir sat?r okumak durumunda kal?nsa bile, kitab? aç?p o sat?rlar? okuma prensip edinilmelidir.

  Risale-i Nur eserleri bir bütün olduğu için, anlamada denge ve bütünlük boyutu göz önünde bulundurulmal?d?r. Bir puzzle’?n parçalar? gibi olan bu bütünlüğü yakalamak için ayr? bir çaba sarf edilmelidir.


  Zihinsel ve Duygusal Haz?rl?k

  ?hlas risalesinde geçen “bir sene bu risaleleri ve bu dersleri anlayarak ve kabul ederek okuyan, bu zaman?n mühim, hakikatli bir alimi olabilir” gerçeği ak?ldan ç?kar?lmamal?.
  Kendi nefsimizi muhatap alarak ve sürekli sorgulayarak okumal?.

  ?htiyaç hissederek, bilmediğinin fark?na vararak, samimiyet ve gayretle Nur’lara muhatap olmak hakikatlerin aç?lmas?na, daha iyi anlaş?lmas?na yol açar.

  Her okunduğunda insan?n iç alemine yep yeni manalar?n doğacağ? bilincine var?lmal?. Bir konuyu çok iyi bildiğini sanman?n ortaya ç?karacağ? monotonluk girdab?na düşmekten kaç?nmal?.

  Risale-i Nur yaln?zca akla yada yaln?zca kalbe hitap eden bir eser değildir. Tüm duygular?n bunda hisseleri vard?r. Bu nedenle akl?n k?sa elleriyle tutulamayan bir k?s?m hakikatlere diğer duygular?n pencereleriyle muhatap olmak gerekir. Bediüzzaman’?n ifadesiyle Allah’? tan?tan delillerin bir k?s?m hava gibi, bir k?sm? su gibi ve bir k?sm? da nur gibidir. Bu hakikatleri kalp, ruh ve s?r gibi duygularla yönelmek gerekmektedir.

  Her meseleyi tüm detaylar?yla anlamak için aş?r? h?rs göstermemelidir. Hakikatlerin doruklar?na basamak basamak ç?k?labileceği bilinciyle sahip olunan sabr? yaşan?lan güne yoğunlaşt?rmal?d?r.


  Sorgulayarak Okuma

  Risale-i Nur’u sorgulayarak ve dikkatli bir şekilde inceleyerek okumak. “Niçin?”, “neden?”, “nerede?”, “ne zaman?” ve “nas?l?” gibi sorularla hakikatlerin derinliklerine dalmak ve s?radanl?ğ?n s?ğl?ğ?ndan uzaklaşmak.
  Risale-i Nur hakikatlerini “ak?l midesi”nde hazmetmeye çal?şmak ve ancak analizlerle, sentezlerle hazmedilebilen hakikatlerin diğer duygular? besleyeceği gerçeğini ak?ldan ç?karmamak.

  Risale-i Nur hakikatlerini sorgulamal?, mihenge vurmal? ve öncelikli olarak kendi nefsimize okumal?y?z. Gerektiğinde eski kulaktan duyma bilgilerimize format çekerek Nur risalelerine muhatap olmal?y?z.

  Bazen bir kelimenin bile çok önemli bir hakikate anahtar olabileceğini unutmamak.

  Okunan konunun anafikrini, anahtar cümlesini tespit etmeye çal?şmak ve konuda geçen anahtar kavramlar üzerinde düşünmek.

  Risaleyi zorlanma duygusu olmadan anlamak çok zor. Emek ister, zaman ister, talep ister.


  Hayata ve pratiğe geçirme

  Risale-i Nur’dan öğrenilen hakikatleri hayata geçirmeye çal?şmal?. Hayat? da Nur hakikatlerine göre yorumlamada titizlik göstermeli. Böylece, içi d?ş? bir insan olmaya çal?şmal?.
  Yaşan?lan her bir duygu halinin yada olay?n asl?nda Risale-i Nur’un bir hakikatinin daha iyi anlaş?lmas? için bir f?rsat olabileceği gerçeğini zihinden ç?karmamal?.

  Gaflet ve günahlar nedeniyle bir k?s?m hakikatlerin perdelendiği bilinci taş?nmal?. Baş büyük yükleri kald?rd?ğ? halde gözün en küçük bir yüke bile tahammül edememesi gerçeğinden hareketle, bir k?s?m duygular?n en küçük gaflet durumunu bile kald?ramad?ğ?n? fark etmek; insana ait tüm hassas duygular? canland?ran ve onlar?n manevi g?das? olan iman hakikatlerini Risale-i Nur’lardan öğrenmeye çal?şmal?.


  Müzakere ve mütalaa etme

  Risale-i Nur okurken anlamakta zorluk çekilen yada tamamen anlaş?lmayan konular? not etmek ve Risale-i Nur konular?na hakim kişilerle soru-cevap tarz?nda müzakere etmek. Özellikle, Risale-i Nur’a y?llar?n? vermiş ağabeylerin birikimlerinden azami derecede istifade edilmeli.
  Vakit buldukça kendinize yak?n bulduğunuz bir arkadaş?n?zla da birlikte risale okuyabilir ve özel bir k?s?m konular? mütalaa edebilirsiniz.

  Risale-i Nur hakikatlerinin inceliklerine ve derinliklerine ulaşmaya merakl? bir arkadaş grubuyla belirli peryotlarla ve planl? bir ders program? çerçevesinde münazaral? dersler yapabilirsiniz.


  Ayr?ca…

  Risalelerdeki mana bütünlüğünü sağlayan, pekiştiren ve hakikatlere farkl? pencereler açan benzer kelimelerin ard arda s?ralanmas?, bir başka aç?dan, asl?nda iç lugatçe gibi bir işlev görür. Bu sayede bir k?s?m bilinmeyen kelimelerin anlamlar?n? tahmin etmek mümkün olur. Fakat, zamanla o kelimeler aras?ndaki nüanslara da dikkati yoğunlaşt?rmak gerekecektir. Bu yöntemle, Risale-i Nur hakikatlerine çok boyutlu bir perspektifle bakabilme yeteneği kazan?lacak ve bir k?s?m hakikatlerin inceliklerine inebilmek mümkün olabilecektir. Birkaç örnek vermek gerekirse: “Mahşer ise bir beyderdir, harmand?r.” , “Nihayet ihtilât içinde ve kar?şm?ş olduklar? halde, nihayet derecede imtiyaz ve farkla birbirinden ayr?l?yor.” , “Onu bütün hakaik?na temel taş? ve üssü’l esas yap?yor.”
  Ayr?ca, bilinmeyen kelimelerin çoğunda temel bir mant?k var. Bazen bir kelimenin anlam?n? ve kökünü bilmeniz, başka kelimeler hakk?nda fikir yürütmenizi de kolaylaşt?r?r ve sözlüğe bakmadan o kelimenin anlam?n? ç?karman?za yard?mc? olur. (nizam-intizam-muntazam-tanzim, ilim-alim-talim-muallem, ikram-kerem-kerim-mükerrem-ekrem, şükür-şakir-teşekkür-müteşekkir vb.)

  Risale-i Nur’da geçen bir k?s?m kavramlar üzerinde durmak da anlamay? derinleştirmek aç?s?ndan önemlidir. Bu nedenle ehadiyet-vahdaniyet, uluhiyet-rububiyet, cüz-cüz’i-kül-külli, hatem-sikke-turra, mektubat-? Samedaniye, mana-i ismi-mana-i harfi gibi Risale-i Nur’un temel kavramlar? üzerinde durmak ve bu konuyla ilgili kaleme al?nm?ş yaz?lar? okumak faydal?d?r.

  Ayr?ca, Risale-i Nur’daki simetrileri görmeye çal?şmak gerekir. Yani, anlat?lan hikaye ve temsiller ile hakikatler aras?ndaki ilişkileri; cümle içinde birbiri ard?na gelen kelimelerin uyumlu bir şekilde kullan?lmas?n? ve anlam? güçlendirici, destekleyici bir şekilde yerleştirilmesindeki yönleri görmeye çal?şmal?.

  Risale-i Nur’da geçen veciz cümleler ezberlenebilir.

  Risale-i Nur’da hangi konular?n nerelerde geçtiği hakk?nda özet bilgi sahibi olmaya çal?şmal?. Birbiriyle ilgili konular hakk?nda bağlant?lar kurmak için eşzamanl? okumalar yap?labilir. Örneğin, haşir hakikatiyle ilgili temel bir risale olan 10. Söz’le birlikte, 28. ve 29. Söz’lerin, 11. Şua olan Meyve Risalesinin 8. ve 9. Meselelerinin s?ras?yla okunmas? gibi.

  Risale-i Nur CD’leri ve internet gibi teknolojik imkanlar? kullanarak Risale-i Nur’da herhangi bir konuyla ilgili geçen tüm metinlere ulaşmak, art?k çok kolaylaşm?şt?r. ?htiyaç hissedildikçe bu imkanlardan da sonuna kadar yararlan?lmal?.

  Risale okumalar? için özel bir ajanda yada defter tutulabilir. Bu dokümana konu, sayfa, bilinmeyen kelimeler, özet, anafikir, anahtar kavramlar, zihne tak?lan sorular, vecizeler yaz?labilir.

  Ayr?ca, Risale okumalar? ciddi bir çal?şma program? ve takvimi oluşturularak düzenli bir hale getirilebilir. Bir hafta yada bir ay içinde hangi konular?n okunacağ?, günün hangi vaktinde okuma yap?lacağ? ve süreç sonunda belirlenen hedeflere ne kadar ulaş?labildiğinin belirlenebilmesi için okuma çizelgesi oluşturulmas? gibi düzenlemeler yap?labilir.

  Risalelerden elde edilen bir bilginin makale, f?kra veya gözlem yaz?s? gibi bir yaz? türünde kullan?lmas? da öğrenilen bilginin kal?c?l?ğ?n? sağlamas? aç?s?ndan önemlidir.

  Mahallerde düzenli olarak sürdürülen derslere kat?lmak suretiyle yeni ve farkl? bak?ş aç?lar? kazan?labilir. Nur talebelerinin şahs-? manevisinin atmosferini yaşatan dersler ayr? bir şevk ve motivasyon kaynağ?d?rlar.

  Bediüzzaman’la ve Risale-i Nur’un konular?yla ilgili yaz?l? ve görsel kaynaklar takip edilebilir. Bu konularla ilgili gazetelerde, dergilerde, kitaplarda ve internet ortam?nda yay?nlanan yaz? ve makalelerden mümkün olduğunca istifade edilebilir.

  Bütün bunlarla birlikte Risale-i Nur’dan öğrenilen hakikatler en yak?n çevreden başlanarak diyalog kurulan herkesle, onlar?n durumlar? da göz önünde bulundurularak paylaş?labilir. Bu bir sohbet havas?nda gerçekleşebileceği gibi, özel bir ortamda ders yapmak tarz?nda da olabilir. Böylece, teorik olarak edinilen bilgiler bir anlamda pratiğe dönüşmüş de olacağ?ndan çok daha iyi hazmedilmiş olacakt?r.

  Bir kaç paragraf da olsa yatmadan önce Risale-i Nur’dan okuma yap?labilir. Böylece hem güne güzel bir hatime verilmiş olur hem de rüya aleminde de hakikatlerle ilgili olabilme yolu aç?lm?ş olur.



  ZÜBEY?R GÜNDÜZALP Ağabeyin Tavsiyeleri


  Risale-i Nur niçin okunmal??


  Bütün bedenî ve ruhî hastal?klar?n sebebi, imanî ve ?slamî bir eser okumamakt?r. Allah bu muvakkat öm­rü, ebedî bir hayat? kazanmak için vermiştir. Bu fani dünyada baki dünya ve ahiret saadetlerini kazanabil­menin çaresi Allah'? bildiren, tan?tan, O’nun emirlerini yap?p nehiylerinden (işlenmesini men ettiği şeyler­den) kaçarak, günahlar? işlemeye mani olacak tahkiki iman dersi veren kitaplar? okumakt?r. Bu eserlerin bu zamanda en yükseği, en tesirlisi, en büyüğü; Risale-i Nur Külliyat?d?r.
  ?nsan vücudunun sağl?ğ? için yemek, içmek, hava almak nas?l en ehemmiyetli bir ihtiyaçsa, insan kafas?, kalbi, ruhu için de tahkiki bir iman ve ?slamiyet’e sa­hip k?lan, Allah'? ve Peygamber Efendimiz’i (a.s.m.) hakk?yla tan?tan ve bildiren bir marifetullah kitab? olan Nur Ri­salelerini de okumak da işte öyle bir ihtiyaçt?r.

  ?manî, ?slamî bir eseri okumamak en muz?r bir has­tal?kt?r, okuyamamak say?s?z maddî ve manevî ka­zanç ve faziletlerden mahrum olman?n, yoksun kal­man?n en aşikar bir numunesidir. Dinî, millî ve içtimaî bak?mlardan çöküntü ve fenal?klar? netice ver­menin en bariz ve en aç?k bir sebebidir.

  Her Müslüman ve insan, her genç ve ihtiyar, her er­kek, her k?z ve kad?n?n Risale-i Nur gibi, insan? insan eden, Müslüman’a Müslüman’ca hayat zevkini veren iman ve ?slamiyet dersleriyle maneviyat?n? kuvvetlen­diren ve nurland?ran, dinî, dünyevî felaketlerden kur­taran bir şaheseri okumas?; f?trat?n?n, yarad?l?ş?n?n ar­zu ettiği en zengin, en güzel, en değerli bir maneviyat hazinesidir.

  Bunun içindir ki Nur Talebeleri, Nur Risalelerini defalarca okuya okuya, bu okumay? b?rakamayacak bir hale gelmişlerdir; insan? ebedî zevk ve lezzetlerle coşturan bu feyyaz okumay? terk edemeyecek ruhi ve ulvi bir haslete nail olmuşlard?r.

  Cismanî ve ruhanî varl?ğ?m?z? Kur'anî Nurlarla Nurland?ran ve ehl-i iman? ?lahi bir cazibe ile kendine cezbeden, çeken bu Nur Efşan mütalaa, Nur Talebelerinde al?şkanl?k haline gelmiştir.

  Nur Talebeleri, belki ekmeksiz yaşaman?n müm­kün olacağ?, fakat Nur Risalelerini okumadan yaşa­man?n, hayattar kalman?n mümkün olamayacağ? inanc?n? veren bir i'tiyad güzelliğine eriştikleri kanaatlerine sahip olmuşlard?r. Kitaps?z bir kimsenin, fay­das?z basit bir adamdan daha basit ve bayağ? olduğu neticesine varm?şlard?r.


  Risale-i Nur nas?l okumal??

  Okuyacaklar?m? yaln?z muhataplar için değil, evvele­mir­de kendim için, kendim bilmek ve öğrenmek için, onlar? en mükemmel ve en güzel bir surette hazmetmek için oku­rum.
  Hem okuyacağ?m mevzuya ne kadar derinlik ve fazla vu­ku­fiyet peyda edersem, onu ne kadar mükemmel hazme­der­sem, onun k?ymet ve künhünü ne kadar ziyade idrak eder, ta­n?rsam, ona karş? o derece bir iştiyak ve itminan besler ve ondan o derece istifade ve istifaze ederim.

  Okuduğuma karş? ak?l ve kalbimde o derece emin ve muh­kem bir vaziyet has?l olur ki, o okuduğum hak ve haki­ka­te, hiçbir kimse mukavemet edemez ve hiçbir kimse beni mağlup edemez.

  Kuranî, imanî ve ?slâmî bir mevzuyu okumaya başla­y?nca onu derinden derine ve mükerreren mütalaa ederim.

  Gece, gündüz ve diğer boş saatlerimde, yani yolda ve va­s?­tada bulunduğum vakitlerde dahi onu zihnimden geçiri­rim. Sat?rlar?n? gözlerimin önüne getiririm. Dimağ?m onun istilas?na uğram?ş gibi olurcas?na kadar onunla zihnen meş­gul olurum.

  Bir çok mevzuya ait çeşit çeşit kitaplar? sathî veya dik­kat­li okumaktan, bir meslek ve gaye-i hayat edinilmeye de­ğer bir şaheseri iyice okumak, zamanlar?m?z?n çoğunu ebedî ve eze­lî hakikatler hazinesi olan bu esere hasretmek, daha üstün ve daha değerli bir harekettir.

  Bir eserin güzellikleri, hususiyetleri ve meziyetleri ilk oku­nuşta insana görünmez.

  Elimize ald?ğ?m?z Nur Külliyat?ndan herhangi bir kitab? en az üç defa okuduktan sonra, Risale-i Nur’un füsunkâr ve cazibedar güzellikleri parlak bir surette bize görünmeye baş­lar.

  Bizi kendine bağlar, ?lâhî bir cezbe ile bizi kendine cezbe­der. Rahmanî ve Kur’ânî bir kuvvet-i cazibe bizi Nur Risalelerini bir ömür boyunca okumak saadetine sevkeder.


  Başar?ya Götüren Prensipler

  • Daima okumak.
  • 180 değil, 1080... (defa okunsa yine az.)

  • Az da olsa devaml? okumak.

  • Sat?r sat?r, kelime kelime okumak.

  • Akl?n? çal?şt?rarak oku.

  • Harfi harfine kitabî ol.

  • Her şey, her mesele okumakla halledilir. Zira eserlerde hepsi var. Fakat insan görmüyor.

  • Dem ve damarlar?m?za kar?şacak derecede okumak.

  • ?stidatlar? inkişaf ettirmek için çok okumak.

  • Okumak, okumak, okumak... Yine okumak. Okumaktan yorulunca ne okuduğunu okumak. Veya kitab-? kebir-i kainat? okumak.

  • Oku, oku; her gün oku. Okudukça oku ki, ru­hun nur-u ?lahî ile parlas?n. Kalbin nur-u Kur'an'la temizlensin. Akl?n nur-u ?slam'la işlesin ve yükselsin.

  • Hususî okuman? terk etme.

  • Okuyamamaktan kork.

  • Bütün tehlike okuyamamaktan ç?k?yor.

  • Yatarken imanî bahisleri okumak.

  • Hizmet hizmet derken şahsî dersini unutan?n hizmeti muvakkat olur.

  • Hizmet için değil, nefsimi ?slah için okumal?y?m.

  • Tenkit için okur, istifade edemez. Başkas? için okur, istifade edemez. Kendi nefsi için okur, istifade eder.

  • Şimdi oku, kabirde okuyamazs?n.

  • En mühim iki şey: (1) okumak; (2) uhuvvet (kardeşlik) ve ihlas (samimiyet) dairesinde hizmet.

  • Kalemen, amelen, lisanen çal?ş.

  • Okumak, yazmak, dinlemek, susmak.

  • Her sohbette dinleyici ol. Daima öğrenmeye çal?ş. Yetişmeye muhtaç olduğun şuurunu muhafaza et.

  • Ezberlemek haf?zay? açar.

  • Yüksek yerlerin haf?za üzerindeki tesiri büyük­tür.

  • Her şeyini "bugün" bil.

  • Daima azimli olmak.

  • Himmetini dağ?tma.

  • Bilseniz ki, gayret ne kadar k?ymettard?r; bir dakika boş durmazd?n?z.

  • Yapt?ğ?n işi bütün mevcudiyetinle, hayat?n ve mevcudiyetin ona bağl? imiş gibi yap.

  • Her an muvaffak ve muzaffer olacağ?m cehdi içinde olmal?s?n. Bir işi bitirmeden başka bir işe el atmamal?s?n.

  • Bir yerde devaml? kalmak gaflet verir.

  • Büyük zatlar?n sözünde bazen yetmiş mana bulunur.

  • Gençlikle insan ne ile meşgul olursa, istidatlar? onda inkişaf eder.

  • ?nsan?n k?rk yaş?na kadar istidatlar? ve kabili­yetleri al?şkanl?k haline gelir.

  • Senin ne bedeninde, ne zihninde hiçbir ar?za yok. Seni y?ld?ran karş?laşt?ğ?n haller baş?na gelmeden, o haller hakk?nda düşündüklerindir. O haller baş?na gelmeden onlar?n merak?n? çekmek ak?ls?zl?kt?r.

  • Deha dikkati değil, dikkat dehay? verir.

  • Bir insan meşru ve sebatkar bir şekilde çal?ş­mas?n? ve nizaml? yaşamas?n? bilmezse, kabiliyetle­rini inkişaf ettiremez. Çal?şmak, sadakat ve sebat et­mek suretiyle kendisini yetiştirmek iradesine sahip değilse, kabiliyetlerini geliştirmekte muvaffak ola­maz.

  • Mütedeyyin (dindar) bir mü'mindeki s?k?nt? hali, onda ruhî inkişaf ve terakkiye olan istidad?n de­lili ve tereşşuhat?d?r. Hem meşakkat, alamet-i makbuliyettir.

  • Meşakkat bizim g?dam?zd?r.

  • Üç şey kalbe nasihat tesir ettirmez: uyku sevgisi. rahat sevgisi, taam sevgisi (hadis meali).

  • Az yemeye dikkat. Dolu mide dikkati ref eder (kald?r?r). Tefekkür, şükür hisleri kalkar, insan? kasa­vet bağlar.


  Dikkat ve Haf?za

  • ?yi bir haf?zan?n baz? vas?flar?:
  Kolayl?k ve çabukluk, yani az zamanda ve fazla zahmet çekmeksizin bir mevzuu anlama kabiliyeti.

  Sağlaml?k; yani uzun zaman değişmemesi.

  Kavray?ş, yan? haf?zan?n mümkün' olduğu kadar fazla şeyleri muhafaza etme kabiliyeti.

  • Haf?zan?n tecrübe île adeta ihtisas peyda ettiği görülmektedir. Haf?za, zekan?n en büyük sermayesi­dir.

  • Mahfuzat?m?z (ezberimizdekiler) zihnimizin sermayesidir. Haf?zas?nda sermaye olmayan bir ze­ka, faydal? bir halde işleyemez.

  • Tatbik edilmeyen tecrübeler, malumat y?ğ?n?ndan başka bir şey değildir.

  • Haf?za alakaya tabidir. Haf?zaya hakim olan, alakad?r.

  • H?fz, dikkat ve alakan?n gücü derecesinde kuv­vetli olur. Bir şeyi ne kadar dikkatle ve alakayla te­lakki ödersek, bellememiz ihtimali o kadar çok olur. Çok defa kolayca öğrenilen şeyler çabuk unutulur.

  • Sarf edilen gayret, fikirde bir çok bağlar?n vü­cuda gelmesine sebep olur.

  • Bir şeyi ezberledikten sonra vakit vakit tekrarlar yapmak zarureti vard?r.

  • Biz dikkatimize büyük mikyasta hakim olabiliriz - mevzuumuzu tekrarlamak suretiyle.

  • Haf?zada fas?lal? tekrar, fas?las?z tekrardan da­ha faydal?d?r. Çünkü zihin, fas?lalar esnas?nda şuur­suz bir surette o mevzu hakk?nda faaliyette bulunur.

  • Ezberleme ya aynen ya mealen olur. Aynen ez­berlemeyi itiyad etmemeli. Bir şeyin hülasas?n? bel­lemek itiyad?n? kazanmal?d?r.

  • Anlayarak ve dimağen hazmederek ezberlemeli.

  • Aynen ezber, lisanda terakki ve inkişaf için fay­dal?d?r.

  • Mealen ezber muhakeme kabiliyetim inkişaf et­tirir.

  • Zihnen çal?şan insanlar yaln?z arzu ettikleri şeyleri hat?rda tutmaya muvaffak olurlar.

  • ?drak ne kadar gayretle yap?lm?ş ise, h?fz etme o nispette kuvvetli olur. Sarf edilen gayret, fikirler aras?nda bağlar?n meydana gelmesine sebep olur. ?d­rak zaman? ne kadar uzarsa, bellemek ihtilmali o ka­dar ziyadedir.

  • ?ntiba ne kadar şiddetli dursa, haf?za o kadar kuvvetli olur. Mesela heyecanla öğrendiklerimizi unutamay?z.

  • ?ntiba ne kadar tekerrür ederse, haf?za o nispette emniyetli olur. Birkaç defa görülen veya okunan eser, diğerlerinden daha ziyade hat?rlan?r, intiba ne kadar vaz?h ve berrak olursa, onu bellemek ve unut­mamak imkan? o derece artar. -Aç?k yaz?lm?ş maka­le, vaz?h söylenen konferans gibi.-

  • Bir intiba, hasselerimizden ne kadar fazlas?n? alakadar ederse, haf?za o nispette emniyetli olur. Bir defa yazmak, birkaç defa okumaya muadildir.

  • Bir intiba, ne kadar fazla tedaî uyand?r?rsa, o nispette iyi h?fz ve hat?rlama olur. Telâhuk-u efkar (fikirlerin birleşmesi) neticesinde zihin inkişaf eder.

  • Haf?za fikirlerin tedaîsine tabidir. Muhtelif ha­diseler ne kadar muhtelif suret ve tarzlarda düşünü­lürse, o nispette kolay h?fz olunurlar

  • Evvelce idrak edilmiş olan şeylerin zihinde te­şekkülü temsilî muhayyiledir. Hat?ralar? maziden şimdiye getirir.

  • Vücuda getirici muhayyile, zihnin evvelce idrak ettiği şekillerden tamamen ayr? olarak yeni terkipler husule getirmek hususundaki kabiliyetidir. Vücuda getirici muhayyilenin amil ve sebepleri şunlard?r:

  Fikrî amiller.

  Hîssî amiller

  Gayr-î şuurî amiller.

  • ?nsan sahip olduğu bilgiler aras?nda ne kadar fazla tahlil ve terkip ameliyesi yapm?şsa, muhayyilesinin vücuda getirici kabiliyeti o derece artar.

  • Zihinde hayaller ne kadar kuvvetli ve çok olursa muhayyile unsurlar? o kadar bol ve sağlam de­mektir. Bunun için, bellenen şeylerin Kur'anî hakikatlar gibi aç?k ve sağlam olmas?, hem haf?za, hem muhayyile için çok faydal?d?r.





  www.risaleinurenstitusu.org
  Konu MuhammedSaid tarafından (30.05.07 Saat 02:14 ) değiştirilmiştir.
  Anlamını Bilmediğiniz Kelimelerin Üzerine Çift Tıklayınız...

  Sual: Belki onlar eski hali istiyorlar?
  Cevap: Size kısa bir söz söyleyeceğim; ezber edebilirsiniz: İşte, eski hal muhal; ya yeni hal veya izmihlâl...
  (Bediüzzaman Said Nursi)


  Ne hayal, ne kuruntu hakikat istiyorum.
  Hakikat, hakikat, hakikat istiyorum!.. (Osman Yüksel SERDENGEÇTİ)




 2. #2
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  "Bunun içindir ki Nur Talebeleri, Nur Risalelerini defalarca okuya okuya, bu okumayı bırakamayacak bir hale gelmişlerdir; insanı ebedî zevk ve lezzetlerle coşturan bu feyyaz okumayı terk edemeyecek ruhi ve ulvi bir haslete nail olmuşlardır."


  "Risale-i Nur’dan öğrenilen hakikatleri hayata geçirmeye çalışmalı. Hayatı da Nur hakikatlerine göre yorumlamada titizlik göstermeli. Böylece, içi dışı bir insan olmaya çalışmalı. "
  Konu MuhammedSaid tarafından (21.07.07 Saat 15:12 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....



  ***


 3. #3
  Ehil Üye aşur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Mesajlar
  1.446

  Standart

  Başar?ya götüren prensipler çok harika. Bunlar?n gereğini yaparsak okumada ve hizmette problem olmaz.
  Konu MuhammedSaid tarafından (30.05.07 Saat 02:15 ) değiştirilmiştir.

 4. #4
  Yasaklı Üye ANTİKOR - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Bulunduğu yer
  Malatya
  Mesajlar
  255

  Standart



  bu forumu başlatandan allah razı olsun(amin ecmain)

 5. #5
  Gayyur HuZuNLu_GuRBeT - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Bulunduğu yer
  Sivas
  Mesajlar
  111

  Standart

  Am?n.. ?nŞ...
  Konu MuhammedSaid tarafından (30.05.07 Saat 02:15 ) değiştirilmiştir.
  BeYNiM TıPKı BiR SoRuLaR HaRMaNı KaFaMDa MeÇHuLLeR CeVaBı SiSLi..SaRMıÞ BuÐuLu HüZüN DöRT BiR YaNı KaLBiM aNNeMiN KaLBi GiBi SiSLi... AH GURBET ZALİM GURBET HÜZÜNLÜ GURBET

 6. #6
  Vefakar Üye nihannn - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Bulunduğu yer
  Nuristan
  Mesajlar
  541

  Standart

  Allah razı olsun çok faydalı bi çalışma olmuş...
  Yare açik yare yare açmaya yare ne hacet
  Feryadim duyulur asikare dile dökmeye ne hacet
  Güllerim döndü hare hare küsmeye ne hacet
  Dil avare dudak bi çare parelenmeye ne hacet...


 7. #7
  Pürheves eb_k - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  188

  Standart

  Allah razı olsun...

 8. #8
  Gayyur semensima - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  142

  Standart

  Ben bu sorgulayarak okuma ibaresine takıldım.Sorgu kuşku taşır,en güzel örnek karakolda komiserin yaptığıdır.İdrake çalışarak okumak daha yerinde olur gibime geldi.Veya soru sorarak okumak.Sorgu sormak kökünden de gelse ıstılahta farklı bir anlama haizdir ve felsefecilerin zihniyetini taşır.
  Ne bana yanan olur âteş-i dilden özge;
  Ne kapımı çalan olur bâd-ı sabadan gayrı...

 9. #9
  Pürheves sliha87 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Bulunduğu yer
  Denizli
  Mesajlar
  264

  Standart









  çook önemli bir yazı...aro
  Hiç kimseyi bildiğinin ötesinde yargılayamazsın ve bildiğin ne kadar da az...halil cibran

 10. #10
  Vefakar Üye edeb_ya_Huu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  363

  Standart

  ben de kat?l?yorum arkadaslara güzel bi yaz? ALLAH haz?rlayanlardan
  raz? olsun.yaln?z bi yer kafama takl?d?:her sey?n? bugun bil.serdengecti abi bunu biraz daha açarsan?z sev?n?r?m...
  Konu MuhammedSaid tarafından (30.05.07 Saat 02:16 ) değiştirilmiştir.
  Dopdulu bir şevkle çıkıp yollara düşeli,geçtin manaları küheylan gibi encama ereceğin heyecanından belli,şahlan ki geliyor gökler ötesinden tebşir.

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Mevlid günü risâle-i nur okumaları
  By 1kul in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 05.04.09, 06:32
 2. Hayatı Anlamlandırmanın Ontolojik İnşa Süreci Olarak Risale Okumaları
  By sarıca in forum Bediüzzaman ve Risale-i Nur Çalışmaları
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 17.05.08, 09:51
 3. Risale Okumaları Metodları Hakkında Bilgi
  By zerre06 in forum Risale-i Nur'u Yeni Tanıyanlara
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 16.03.08, 17:40
 4. Çocukların Dilinden Risale-i Nur Okumaları
  By SeRDeNGeCTi in forum Sesli ve Görüntülü Risale-i Nur Sohbetleri
  Cevaplar: 5
  Son Mesaj: 05.02.08, 22:29
 5. Risale-i Nur Okumaları İçin Pratik Teklifler
  By elff in forum Risale-i Nur'u Yeni Tanıyanlara
  Cevaplar: 21
  Son Mesaj: 17.09.07, 14:08

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0