+ Konu Cevaplama Paneli
1. Sayfa - Toplam 5 Sayfa var 1 2 3 ... SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 44
Like Tree1Beğeni

Konu: Risale-i Nur'da Tesanüd

 1. #1
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  57
  Mesajlar
  3.610

  Standart

  Tesânüd: Dayan?şma, birbirine dayanma, birbirinden destek alma, omuzdaşl?k manalar?n? içermektedir.Bu manalar?n hayat?m?za tezahurundan önce kainattaki mevcudat aras?ndaki tesanütü Risale-i Nurlardan nazarlara sunal?m.


  Ve keza, meselâ bulutla arz gibi câmid ve mütehalif şeylerde tecavüb ve muavenet, yani birbirinin hâcetine cevap vermek ve seyyarat gibi şemsten pek uzak olan y?ld?zlar?n şemse veya birbirine tesanüd etmeleri, bütün eşyan?n bir Müdebbirin idaresinde bulunduğuna şehadet ederek( la ilahe illahüve)ile ilân eder.
  Herbir zerrede, Vâcibü'l-Vücudun s?fatlar?n? farz etmek lâz?m geliyor. Çünkü, nak?ştaki kemal, san'attaki hüsün, o s?fatlar? ister. Hem şirketi kabul etmeyen vücub hakk?nda, gayr-? mütenahi şeriklerin farz? lâz?md?r. Hem herbir zerrenin, bütün zerrelere hem hâkim-i mutlak, hem mahkûm-u mutlak olmas? lâz?m geliyor. Çünkü, nizam ve intizam öyle ister. Hem herbir zerrede, ihatal? bir şuur, tam bir ilim lâz?md?r. Çünkü, zerreler aras?nda tesanüd ve muvazene vard?r. Bu tesanüt ve muvazene ise ilimle olur. (Mesnevî-i Nuriye - Katre)


  Ferdiyet cilvesi, kâinat yüzünde öyle bir sikke-i vahdet koymuştur ki, kâinat? tecezzî kabul etmez bir küll hükmüne getirmiştir. Bütün kâinata tasarruf edemeyen bir zat, hiçbir cüz'üne hakikî mâlik olamaz. O sikke de şudur:
  Kâinat?n mevcudat?, envâlar? en muntazam bir fabrika çarklar? gibi birbirine muavenet eder, birbirinin vazifesini tekmile çal?ş?r. Öyle bir tesanüd, öyle birbirine muavenet, öyle birbirinin sualine cevap vermek ve birbirinin imdad?na koşmak ve birbirine sar?lmak, birbiri içine girmek suretiyle öyle bir vahdet-i vücut teşkil ediyorlar ki, bir insan?n cesedindeki unsurlar gibi, birbirinden kabil-i tefrik olmaz. Bir unsurun dizginini tutan, umumun dizginlerini tutamazsa, o tek unsurun dizginini zaptedemez.

  ?şte, kâinat?n simas?ndaki bu teavün, tesanüd, tecavüb, teanuk, pek parlak bir sikke-i kübrâ-y? vahdettir. (Otuzuncu Lem'a)
  Konu MuhammedSaid tarafından (28.05.07 Saat 05:47 ) değiştirilmiştir.

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


 2. #2
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  57
  Mesajlar
  3.610

  Standart

  Evet, nas?l ki sahife-i arz üstünde Ehad ve Samedin hâtemlerini görebiliyorsun. Bak, kitab-? kâinat üstünde de, büyüklüğü nispetinde bir vuzuh ile hâtem-i vahdet okunuyor. Çünkü, şu mevcudat, bir fabrikan?n ve bir kasr?n ve bir muntazam şehrin eczalar? gibi birbirine karş? muavenet ellerini uzatm?ş, birbirinin sual-i hâcetlerine lebbeyk derler. El ele verip, bir intizamla çal?ş?rlar. Baş başa verip, zevilhayata hizmet ederler. Omuz omuza verip, bir gayeye müteveccihen, bir Müdebbire itaat ederler.

  Evet, şems ve kamerden, gece ve gündüzden, k?ş ve yazdan tut, tâ nebatat hayvanlar?n imdad?na, hayvanlar insanlar?n imdad?na, zerrat-? g?daiye semerat?n imdad?na, mevadd-? taamiye, hüceyrat-? bedenin imdad?na koşup gelmelerine kadar câri olan düstur-u teavünle bütün mevcudat, Kerîm bir Mürebbinin emriyle hareket ettiklerini gösteriyorlar.

  ?şte, şu kâinat içinde câri olan bu tesanüd, bu teavün, bu tecavüb, bu teânuk, bu musahhariyet, bu intizam, birtek Müdebbirin terbiyesiyle idare ve birtek Mürebbînin tedbiriyle sevk edildiğine kat'iyen şehadet eden bu meşhudumuz hikmet-i âmme içindeki inayet-i tâmme ve o inayet içindeki rahmet-i vasia ve o rahmet içindeki r?zk-? âmm ve her müterezzika lây?k bir tarzda r?z?k vermek, öyle parlak bir hâtem-i tevhiddir ki, bütün bütün kör olmayan görür. (Mesnevî-i Nuriye - Nur'un ?lk Kap?s?)
  Konu MuhammedSaid tarafından (28.05.07 Saat 05:48 ) değiştirilmiştir.

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


 3. #3
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  57
  Mesajlar
  3.610

  Standart

  Mehâsin-i ubudiyetin binlerinden yaln?z buna bak ki, Nebî Aleyhisselâm, ubudiyet cihetiyle muvahhidînin kalblerini iyd ve Cuma ve cemaat namazlar?nda ittihad ettiriyor ve dillerini bir kelimede cem ediyor. Öyle bir surette ki, şu insan, Mâbûd-u Ezelînin azamet-i hitab?na, hadsiz kalblerden ve dillerden ç?kan sesler, dualar, zikirlerle mukabele ediyor. O sesler, dualar, zikirler birbirine tesanüd ederek ve birbirine yard?m edip ittifak ederek öyle geniş bir surette Mâbûd-u Ezelînin ulûhiyetine karş? bir ubudiyet gösteriyor ki, güya küre-i arz kendisi o zikri söylüyor, o duay? ediyor ve aktâr?yla namaz k?l?yor ve etraf?yla, semâvât?n fevkinde izzet ve azametle nâzil olan Namaz? dos doğru k?l?n." Bakara Sûresi, 2:43. emrini, küre-i arz imtisal ediyor. Bu s?rr-? ittihad ile, kâinat içinde bir zerre gibi zay?f, küçük bir mahlûk olan şu insan, ubudiyetin azameti cihetiyle Hâl?k-? Arz ve Semâvât?n mahbub bir abdi ve arz?n halifesi, sultan? ve hayvânât?n reisi ve hilkat-i kâinat?n neticesi ve gayesi oluyor.(Onyedinci Lema)
  Konu MuhammedSaid tarafından (28.05.07 Saat 05:48 ) değiştirilmiştir.

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


 4. #4
  Ehil Üye osmanoğlu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Uşak
  Mesajlar
  1.856

  Standart

  Bir şey herşeysiz olmaz
  Kâinatta serbeser s?rr-? tesânüd müstetir, hem münteşir. Hem cevânibde tecâvüb, hem teâvün gösterir.
  Ki, yaln?z bir Kudret-i âlemşümûldür yapt?r?r, zerreyi her nisbetiyle halk edip yerleştirir.
  Kitâb-? âlemin her sat?r?yla her harfi hayy; ihtiyaç sevk ediyor, tan?şt?r?r.
  Her nereden gelirse gelsin, nidâ-i hâcete lebbeykzendir; s?rr-? tevhid nâm?na etraf? görüştürür.
  Zîhayat her harfi, herbir cümleye müteveccih birer yüzü, hem de nâz?r birer gözü bakt?r?r.
  Konu MuhammedSaid tarafından (28.05.07 Saat 05:48 ) değiştirilmiştir.
  "Ey Rabbimiz! Biz indirdiğin kitaba inandık ve peygambere uyduk. Sen de bizi, Senin birliğine ve peygamberinin doğruluğuna şahitlik edenlerle beraber yaz." Âl-i İmrân Sûresi: 3:53.

 5. #5
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  Alıntı hüşyar Nickli Üyeden Alıntı
  Aziz, s?dd?k kardeşlerim,
  Lâtif ve mânidar ve beşaretli iki hadiseyi beyan ediyorum.

  Birincisi: Meyusâne bir hat?radan müjdeli bir ihtar:
  Bugünlerde hat?r?ma geldi ki, hayat-? içtimaiyeye giren hangi şeye temas etse, ekseriyetle günahlara maruz kal?yor. Her cihette günahlar serbestçe insan? sar?yorlar. "Bu kadar günahlara karş? insan?n hususi ibadet ve takvâs? nas?l mukabele edebilir?" diye meyusâne düşündüm.

  Hayat-? içtimaiyedeki Risale-i Nur talebelerinin vaziyetlerini tahattur ettim. Risale-i Nur şakirtleri hakk?nda necatlar?na ve ehl-i saadet olduklar?na dair kuvvetli işaret-i Kur’aniyeyi ve beşaret-i Aleviyeyi ve Gavsiyeyi düşündüm. Kalben dedim ki: "Herbiri bin yerden gelen günahlara karş? bir dille nas?l mukabele eder, galebe eder, necat bulur?" diye mütehayyir kald?m. Bu tahayyürüme mukabil ihtar edildi ki:

  Risale-i Nur’un hakikî ve sad?k şakirtlerinin mâbeynlerindeki düstur-u esasiye olan iştirak-i âmâl-i uhreviye kanunuyla
  ve samimi ve halis tesanüd s?rr?yla herbir halis, hakikî şakirt, bir dille değil, belki kardeşleri adedince dillerle ibadet edip istiğfar eder. Bin taraftan hücum eden günahlara, binler dille mukabele eder. Baz? melâikenin k?rk bin dille zikrettikleri gibi, halis, hakikî, müttakî bir şakirt dahi k?rk bin kardeşinin dilleriyle ibadet eder, necata müstehak ve inşaallah ehl-i saadet olur. Risale-i Nur dairesinde sadakat ve hizmet ve takvâ ve içtinab-? kebâir derecesiyle o ulvî ve küllî ubudiyete sahip olur. Elbette, bu büyük kazanc? kaç?rmamak için, takvâda, ihlasta, sadakatte çal?şmak gerektir.

  Kastamonu Lahikas? 67.shf
  risaleinurenstitusu.org
  Kâinat?n mevcudat?, envâlar? en muntazam bir fabrika çarklar? gibi birbirine muavenet eder, birbirinin vazifesini tekmile çal?ş?r.

  Öyle bir tesanüd, öyle birbirine muavenet, öyle birbirinin sualine cevap vermek ve birbirinin imdad?na koşmak ve birbirine sar?lmak, birbiri içine girmek suretiyle ..


  Hayat mücadeledir diyenlerin kulaklar? ç?nlas?n.Herbir şey zerreden hayvanlara, gezegenlere birbirinin yard?m?na koşmuş.Bu mükemmel düzeni yine bulaş?k elini herşeye kar?şt?ran insan bozmuş.

  Allah raz? olsun, ne güzel bir konu aç?lm?ş yine.

  Eklentileri bekliyoruz.
  Konu MuhammedSaid tarafından (28.05.07 Saat 05:49 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 6. #6
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  57
  Mesajlar
  3.610

  Standart

  Alıntı Ç€M!ÇOğLU Nickli Üyeden Alıntı

  Aziz kardeşlerim,

  Evvel âhir tavsiyemiz, tesanüdünüzü muhafaza; enâniyet, benlik, rekabetten tahaffuz ve itidal-i dem ve ihtiyatt?r.

  Said Nursî
  Bu zamanda, hususan bu s?ralarda, Risale-i Nur'un şakirtleri tam bir metanet ve tesanüd ve dikkat etmeye muhtaçt?rlar. Lillâhilhamd, Isparta ve havalisi kahramanlar? demir gibi bir metanet göstermesiyle, başka yerlere de hüsn-ü misal oldu. (Kastamon?u Lâhikas? - Mektup No: 124)


  Sizler, ara s?ra, ?hlâs ve ?ktisat Lem'alar?n? ve bazan Hücumat-? Sitte risalesini mâbeyninizde beraber okumal?s?n?z. Sizin şimdiye kadar fevkalâde sebat ve metanet ve tesanüt ve ittifak?n?z, bu memlekete medâr-? iftihar olacak ve istikbalini kurtaracak derecededir. Dikkat ediniz, bu yeni f?rt?na sizin tesanüdünüzü bozmas?n. (Kastamon?u Lâhikas? - Mektup No: 142)

  Zaten mabeyninizde samimî tesanüt ve meşveret-i şer'iye, sizi öyle şeylerden muhafaza eder. ?çinizdeki şahs-? mânevinin fikrini, o meşveretle bildirir. (Kastamon?u Lâhikas? - Mektup No: 90 )

  Çok ihtiyat ve dikkat ve sebat ve tesanüt lâz?md?r ki, tâ onlar?n bu plân? da akîm kals?n. Plân da budur: "Risale-i Nur talebeleri içinde tesanüdü bozmak." (Kastamon?u Lâhikas? - Mektup No: 150)
  Konu MuhammedSaid tarafından (28.05.07 Saat 05:50 ) değiştirilmiştir.

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


 7. #7
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  Evet, velâyetin kerâmeti olduğu gibi, niyet-i hâlisan?n dahi kerâmeti vard?r. Samimiyetin dahi kerâmeti vard?r. Bâhusus lillâh için olan bir uhuvvet dairesinde ki kardeşlerin içinde, ciddî, samîmi tesânüdün çok kerâmetleri olabilir. Hattâ şöyle bir cemâatin Şahs-? mânevîsi bir velî-i kâmil hükmüne geçebilir; inâyâta mazhar olur. (Mektubat,361)
  Konu MuhammedSaid tarafından (28.05.07 Saat 05:51 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 8. #8
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  bütün nur cemaatlerine karşı tesanüdü nasıl yapmalıyız?
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 9. #9
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  Belki, daire-i ?slâmiyet içinde, hangi meşrepte olursa olsun, medar-? muhabbet ve uhuvvet ve ittifak olacak çok rab?ta-i vahdet bulunduğunu düşünüp ittifak ederek,
  Hem ehl-i dalâlet ve haks?zl?k,tesanüd sebebiyle, cemaat suretindeki kuvvetli bir şahs-? mânevînin dehâs?yla hücumu zaman?nda, o şahs-? mânevîye karş?, en kuvvetli ferdî olan mukavemetin mağlûp düştüğünü anlay?p, ehl-i hak taraf?ndaki ittifak ile bir şahs-? mânevî ç?kar?p, o müthiş şahs-? mânevî-i dalâlete karş? hakkaniyeti muhafaza ettirmek,


  Konu MuhammedSaid tarafından (28.05.07 Saat 05:51 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 10. #10
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart  bu şahsi manevi nasıl ortaya çıkacak?


  cemaatler biraraya gelerek mi?
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Nur Mesleğinde İhlas Sadakat Tesanüd
  By NİSANUR in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 17.12.19, 09:47
 2. Risale-i Nurda Bir Risale Var ki Bir Kutb-u Azamdan Beklenen Feyzi Verebilir....?
  By MuM in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 22.02.09, 00:47
 3. İhlas & Uhuvvet & Sadakat & Tesanüd
  By ŞİMŞEK MUSTAFA in forum Serbest Kürsü
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 14.11.08, 21:24
 4. Tesanüd
  By ademyakup in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 40
  Son Mesaj: 20.10.08, 10:37
 5. Tenkid, Tesanüd ve Sırr-ı Tevhid Arsındaki İlişki Nasıldır.?
  By _MerHeM_ in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 32
  Son Mesaj: 27.08.08, 13:32

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0