+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 8 ve 8

Konu: Evladım Yanıyor, İmanım Tutuşmuş Yanıyor

 1. #1
  Gayyur LeMaLaR - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Mesajlar
  108

  Standart

  Asr?n müceddidi olan Bediüzzaman Said Nursi, hayat? ve eserleri ile tüm Müslümanlara örnek olmuştur. Bediüzzaman, Allah sevgisi, tevekkülü, sabr? ve Kuran ahlak?n? yaymadaki kararl?l?ğ? ile sadece kendi döneminde değil, günümüzde de pek çok insan?n ?slam ahlak?n? öğrenmesine vesile olmaktad?r. Tefekkürlerini kaleme ald?ğ? Risale-i Nur Külliyat?nda samimiyet ve hikmet içeren anlat?m?yla okuyanlar?n kalbinde derin etki meydana getirmektedir.

  Geçtiğimiz asr?n müceddidi olan Bediüzzaman, çok küçük yaşlardan itibaren Kurana ve Peygamberimiz (sav)in sünnetlerine dayal? yaşam?ş, Rabbimiz'in emri olan güzel ahlak? çevresindekilere anlatma gayreti içinde olmuş değerli bir ?slam alimidir. Allah?n r?zas?n? kazanmaktan başka hiçbir gayesi olmayan, dünyevi her türlü menfaatten elini çeken bu mübarek zat, bugün milyonlarca mümin taraf?ndan gerçek bir Allah dostu olarak tan?nmakta, teşhis ve tespitleri en muteber kişilerden biri olarak bilinmektedir.
  Bediüzzaman, hayat?n?n yaklaş?k üçte birini, -hiçbir suçu olmamas?na rağmen- hapislerde ve sürgünlerde geçirmiş ve gördüğü eziyetlere rağmen olanlar? tam bir tevekkülle karş?lam?şt?r. Kendisine yap?lanlar?n, hizmetlerinin etkisi ve başar?s? sebebiyle olduğunu çok iyi bilen Bediüzzaman, baş?na gelenleri metanetle karş?layan ve Allaha şükretmek için vesile sayan salih bir mümindir.


  Bediüzzaman: Karş?mda müthiş bir yang?n var. Alevleri göklere yükseliyor, içinde evlad?m yan?yor, iman?m tutuşmuş yan?yor. O yang?n? söndürmeye, iman?m? kurtarmaya koşuyorum. sözleriyle Kuran ahlak?n?n yay?lmas? için gösterdiği çaban?n, iman? kurtarma davas? olduğunu ifade etmiştir. Bediüzzaman Said Nursi pek çok aç?klamas?nda da belirttiği gibi, ele ald?ğ? konularda önceliği daima halk?n acil ihtiyac? olan konulara vermiştir. 80li yaşlara geldiğinde bile büyük azim ve fedakarl?kla Kuran ahlak?n?n yay?lmas?na hizmet eden, insanlar? coşku ile güzel ahlaka çağ?ran Bediüzzaman, geçtiğimiz asr?n en büyük ?slam alimlerinden birisidir.
  Bediüzzaman tebliğ faaliyetlerini yürütürken, geçmişte peygamberlerin karş?laşt?ğ?na benzer olaylarla karş?laşm?ş, çeşitli iftiralara maruz kalm?şt?r. Kendisine türlü eziyetler edilmesine rağmen, Resulullah (sav)?n yolunu takip ederek, onlar? gerektiği yerde affetmiş, gerektiği yerde de Müslüman?n onuruna yak?şan vakarl? tavr? göstermiştir. ?çindeki güçlü Allah sevgisi, Kuran ahlak?na bağl?l?ğ?, bitmek bilmeyen şevk ve heyecan?, eserlerindeki her cümlede kendini aç?kça göstermektedir.
  Binlerce takipçisi, seveni ve talebesi olmas?na rağmen o bununla övünmemiş, her zaman mütevaz? bir hayat? tercih etmiştir. Yaşam? boyunca sahip olduğu bu tevazulu ruh halini, şu sözlerinden de anlamak mümkündür:
  Lezzetli üzüm salk?mlar?n?n özellikleri, kuru çubuğunda aran?lmaz. ?şte ben de öyle bir kuru çubuk hükmündeyim.  Ayr?ca Nefsini ?slah etmeyen, başkas?n? ?slah edemez. Öyle ise, nefsimden başlar?m. ifadesi de onun bu güzel ahlak?n?n başka bir delilidir.


  Eserlerinde, insanlar?n Allaha olan imanlar?n? güçlendirecek samimi anlat?mlara yer vermiş, hikmetli üslubu ile kendisinden sonra gelen insanlar?n da Kuran ahlak?na sahip olup, imanda derinleşmelerine vesile olmuştur. ?nsanlar? Rabbimiz'in örneksiz yaratma sanat?n? incelemeye ve düşünmeye davet etmiştir:
  Her varl?k kendi hal diliyle bizlere Rabbimiz'i tan?t?r, onu dinleyelim.
  Kuran ahlak?n? tebliğ ederken kulland?ğ? samimi ve kararl? anlat?m, çevresindeki insanlar?n Allaha ve ahiret gününe olan iman?n? pekiştirmiştir. Ayr?ca yak?n talebelerini kendisinden sonra da bu eserlerin yay?lmas? için yetiştirmiştir. Nitekim yak?nlar? da onun b?rakt?ğ? bu değerli eserlerin yay?lmas? için çaba harcam?ş ve milyonlarca insan?n Kuran ahlak?n? tan?mas?na vesile olmuşlard?r.


  Bediüzzaman?n Müslümanlara örnek olan başka bir özelliği de hiçbir zaman ümitsizliğe r?za göstermemesi, müminleri daima müjdeleyici ve şükredici olmaya çağ?rmas?d?r. Örneğin, baz? öğrenciler ona gelip, “Allah’tan bahsetmesini” istediklerinde onlar?, salih bir Müslüman üslubu ile iman hakikatlerini görmeye çağ?rm?ş ve “Sizin okuduğunuz fenlerden her fen (her bir bilim dal?), kendi lisan-? mahsusuyla (kendine has dili ile), mütemadiyen (sürekli) Allahtan bahsedip, Hal?k? tan?tt?r?yorlar” diyerek müjdeleyici üslubu ile yol göstermiştir.


  Lider kişiliğiyle Kuran ahlak?n? yaşamalar? için çok farkl? kesimlerden pek çok insan? biraraya getiren Bediüzzaman Said Nursi, Siz farzlar? yapsan?z, yapt?ğ?n?z sair (diğer) işler de ibadet hükmüne geçer sözü ile Kuran ahlak?n? yaşamadaki kolayl?ğa dikkat çekmiş ve bu tavr? ile ?slamiyeti yeni tan?yan insanlar? da güzel ahlaka teşvik etmiştir. Bediüzzaman, Kurandaki hüküm ve tavsiyeleri kendi döneminde yaşayan insanlar?n anlay?ş ve ihtiyaçlar?na uygun olarak izah etmiştir. Örneğin kardeşlik, tevekkül ve ihlas gibi önemli kavramlar? en anlaş?l?r şekilde aç?klam?ş, detayl? gibi görünen konular? bile günlük hayattan örneklerle yediden yetmişe herkesin anlayabileceği şekilde anlatm?şt?r.
  Konu MuhammedSaid tarafından (19.07.07 Saat 12:38 ) değiştirilmiştir.
  "Faniyim, fani olanı istemem. Acizim, aciz olanı istemem.
  Ruhumu Rahman'a teslim eyledim, gayrı istemem.
  İsterim, fakat bir Yar-ı Baki isterim."

 2. #2
  Dost Gür_Sada - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Mesajlar
  6

  Standart

  Allah razı olsun.Kalplerimiz Risale-i nura musahhar olsun inşaAllah...
  Arz-ı hacet yok!Halim sana ayandır.Söze gerek yok!Suskunluğum sana beyandır...

 3. #3
  Pürheves dertas - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Antalya
  Mesajlar
  209

  Standart

  Orjinalini yazan: LeMaLaR

  .
  Ayr?ca Nefsini ?slah etmeyen, başkas?n? ?slah edemez. Öyle ise, nefsimden başlar?m. ifadesi de onun bu güzel ahlak?n?n başka bir delilidir.  Önce kendi nefsinden başlamas?...Zaten anlat?mdaki tatminiyet biraz da bundan gelmiyor mu..Anlat?yoruz ,peki etkili olabiliyor muyuz?Yani yaşatmadan önce yaş?yor muyuz?Zaten söylediğimiz herşey başta kendi nefsimize.....
  Konu MuhammedSaid tarafından (30.05.07 Saat 09:21 ) değiştirilmiştir.
  Burada vazifelerini aksatanlar,berzahta ve
  sıratta da aksayarak seke
  seke yürürler...

 4. #4
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  çok güzel bir yazı..allah razı olsun
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 5. #5
  Müdakkik Üye terennüm - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  910

  Standart

  Allah raz? olsun.
  Üstad?n en etkileyici sözlerinden biridir benim nazar?mda:

  Karş?mda
  müthiş bir yang?n var. Alevleri göklere yükseliyor, içinde evlad?m
  yan?yor, iman?m tutuşmuş yan?yor. O yang?n? söndürmeye, iman?m?
  kurtarmaya koşuyorum.
  Konu MuhammedSaid tarafından (30.05.07 Saat 09:21 ) değiştirilmiştir.

 6. #6
  Dost midrar - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2012
  Mesajlar
  1

  Standart

  Allah razı olsun sondan başa doğru msjları okuyorum sadece 06 yılındaki bir mesaja değil okuyan arkadaşların hepsine ahlaktan bahsedildiği için soruyorum.
  Ben ahlakı imanla birlikte düşünüyorum. Maalesef ki ahlakı iyi olmayanlar da var. Kur'an, Hadisler ve Risale-i Nur bu birlikteliğe ne diyor?

 7. #7
  Gayyur fakrime - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2012
  Mesajlar
  93

  Standart

  i: Nefs-i insaniye gafletle kendini unutuyor. Mahiyetindeki hadsiz aczi, nihayetsiz fakrı, gayet derecedeki kusurunu göremez ve görmek istemez. Hem ne kadar zaîf ve zevale maruz ve musibetlere hedef bulunduğunu ve çabuk bozulur dağılır et ve kemikten ibaret olduğunu düşünmez. Âdeta polattan bir vücudu var gibi, lâyemûtane kendini ebedî tahayyül eder gibi dünyaya saldırır. Şedid bir hırs ve tama' ile ve şiddetli alâka ve muhabbet ile dünyaya atılır. Her lezzetli ve menfaatli şeylere bağlanır. Hem kendini kemal-i şefkatle terbiye eden Hâlıkını unutur. Hem netice-i hayatını ve hayat-ı uhreviyesini düşünmez; ahlâk-ı seyyie içinde yuvarlanır.
  Mektubat ( 400 )


  Ahlak-ı seyyie ,yukarıdaki satırlarda böyle geniş nazardan ifade edilmiş.Kötü ahlak bu ise, ''Güzel Ahlak'' tanımına ulaşmak kolaylaşır.
  Aslında ''hulk''manasında ahlak,Kur'an-ı kerim olarak anlaşılmış,ifadesini bulmuş.Mes'eleyi ''Edep''olarak değerlendirirsek,Risale-i Nur,zaten baştan sona Kur'an edebini her yönüyle anlatır. Selametle.

 8. #8
  Gayyur fakrime - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2012
  Mesajlar
  93

  Standart

  Nefs-i insaniye gafletle kendini unutuyor. Mahiyetindeki hadsiz aczi, nihayetsiz fakrı, gayet derecedeki kusurunu göremez ve görmek istemez. Hem ne kadar zaîf ve zevale maruz ve musibetlere hedef bulunduğunu ve çabuk bozulur dağılır et ve kemikten ibaret olduğunu düşünmez. Âdeta polattan bir vücudu var gibi, lâyemûtane kendini ebedî tahayyül eder gibi dünyaya saldırır. Şedid bir hırs ve tama' ile ve şiddetli alâka ve muhabbet ile dünyaya atılır. Her lezzetli ve menfaatli şeylere bağlanır. Hem kendini kemal-i şefkatle terbiye eden Hâlıkını unutur. Hem netice-i hayatını ve hayat-ı uhreviyesini düşünmez; ahlâk-ı seyyie içinde yuvarlanır.Mektubat ( 400 )
  Ahlak-ı seyyie ,yukarıdaki satırlarda böyle geniş nazardan ifade edilmiş.Kötü ahlak bu ise, ''Güzel Ahlak'' tanımına ulaşmak  kolaylaşır.<br>    Aslında ''hulk''manasında ahlak,Kur'an-ı kerim olarak anlaşılmış,ifadesini bulmuş.Mes'eleyi ''Edep''olarak değerlendirirsek,Risale-i Nur,zaten baştan sona Kur'an edebini her yönüyle anlatır. Selametle.<br>    </div>

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Canım Yanıyor Allah'ım
  By BiKeS_ in forum Şiirler
  Cevaplar: 13
  Son Mesaj: 11.02.20, 09:02
 2. Evladım, evet biliyorum ki elinde Kitap var.
  By *SAHRA* in forum Serbest Kürsü
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 07.09.13, 13:18
 3. Mânevî Evlâdım, Fedakâr Hizmetkârım Zübeyir
  By 1kul in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 7
  Son Mesaj: 02.04.09, 18:41
 4. Ateş Yanıyor Ya İbrahimler Nerede?
  By Garip_Maznun in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 29.01.09, 22:01

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0