+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 7 ve 7

Konu: Nur Talebelerinin Sosyal Bir Vazifesi

 1. #1
  Yönetici SeRDeNGeCTi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  34
  Mesajlar
  5.901

  Standart

  Alıntı alikadir Nickli Üyeden Alıntı
  dün-06-12-2006 günü hürriyet gazetesinde yalç?n doğan'?n yaz?s?n? okudum:islam dininin avrupadaki durumu hakk?nda idi,ve bu durumdan bahsedilirken bir anketten bahsetmiş yalç?n bey diyor ki:art?k ?slam dini ciddi anlamda tart?ş?l?yor avrupada hem de olumsuz anlamda ve bu oran (olumsuz yönde eleştiri yapanlar?n oran?) %30'dan %45'e yükselmiş....
  tabi bu ifadeleri akl?mda kald?ğ? kadar?yla yazmaya çal?şt?m.doğrusu ben bu yaz?y? okuyunca şaş?rd?m çünki gelişmeler onu göstermiyordu:her gün yeni bir hidayet öyküsü duyuyoruz ve inan?lmaz,muhteşem,takdir-e şayan çal?şmalar oluyor avrupa'da.mesela rotterdam islam üniversitesi (türkiye'de dahi yok daha..)velhas?l..
  bende yalç?n beye bu anket değerlerini hangi kurumun,ne zaman,nerede yapt?ğ? çal?şmalar sonucu elde ettiğini soran bir e-posta gönderdim dün.
  ama daha cevap alamad?m(cevab? al?nca burada yay?nlar?z inşaallah)

  hizmetttekidava arkadaşlar?m,bence bu önemli bir vazifedir sorgulayal?m,uyan?k olal?m,belki aldan?r?z ama aldatmay?z düsturuyla davam?z? savunal?m.

  muhabbetle
  alikadir kardeşim üflemekle güneş söndürülebilir mi? Avrupadaki hakperest bilim adamlar? "2050 y?l?na kadar Avrupa islamlaşacakt?r." diyor. Bediüzzaman "avrupa bir osmanl?ya (islam devleti manal?) hamiledir, onu doğuracakt?r." diyor. Avrupada son bir kaç y?l içerisinde aç?lan cami say?s? 2500, kapanan kilise say?s? 2000. Bu adamlar?n gözü kör, ne gösterirsen göster göremezler...
  Fakat bir yerinde de hakl?, ?slam Avrupada ciddi manada tart?ş?l?yor fakat "müsbet" manada tart?ş?l?yor. ?slam'?n ne denli hak olduğu, ?Slam'?n bu zamanda her müşkülü hallettiği konuşuluyor.
  Konu MuhammedSaid tarafından (29.05.07 Saat 21:59 ) değiştirilmiştir.
  Anlamını Bilmediğiniz Kelimelerin Üzerine Çift Tıklayınız...

  Sual: Belki onlar eski hali istiyorlar?
  Cevap: Size kısa bir söz söyleyeceğim; ezber edebilirsiniz: İşte, eski hal muhal; ya yeni hal veya izmihlâl...
  (Bediüzzaman Said Nursi)


  Ne hayal, ne kuruntu hakikat istiyorum.
  Hakikat, hakikat, hakikat istiyorum!.. (Osman Yüksel SERDENGEÇTİ)
 2. #2
  Yönetici SeRDeNGeCTi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  34
  Mesajlar
  5.901

  Standart

  Alıntı alikadir Nickli Üyeden Alıntı
  bilmukabele efendim,dediklerinize aynen kat?l?yoruz zaten avrupa'da kalan agabeylerden de aynen bu şekilde haberleri duymaktay?z...
  bu arada say?n yalç?n doğan bey hala e-postay? cevaplamad?
  vesselam
  Biraz zor cevaplar
  Konu MuhammedSaid tarafından (29.05.07 Saat 21:59 ) değiştirilmiştir.
  Anlamını Bilmediğiniz Kelimelerin Üzerine Çift Tıklayınız...

  Sual: Belki onlar eski hali istiyorlar?
  Cevap: Size kısa bir söz söyleyeceğim; ezber edebilirsiniz: İşte, eski hal muhal; ya yeni hal veya izmihlâl...
  (Bediüzzaman Said Nursi)


  Ne hayal, ne kuruntu hakikat istiyorum.
  Hakikat, hakikat, hakikat istiyorum!.. (Osman Yüksel SERDENGEÇTİ)
 3. #3
  Yönetici SeRDeNGeCTi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  34
  Mesajlar
  5.901

  Standart

  Alıntı insirah Nickli Üyeden Alıntı
  R?sale-i nur'da 13.lema'da Şeytan bahsinde şu geçiyor ya,Başar? ,muvaffakiyet illa çokca kazanmak değildir.Az da olsa kalite..Buna da tohum örneklerini veriyor.?slam dini garip doğmuştur garip gidecektir hadis-i şerifi olmakla beraber-Serdengeçti kardeşin de ifade ettiği gibi-Üstad?m?z?n bir çok müjdeli haberleri var.?lla ki bunu fazla muvaffakiyet olarak da anlamamal?y?z.
  Alıntı ZÜLF?KAR Nickli Üyeden Alıntı
  şu istikbal ink?lab? içinde en yüksek gür seda islam?n sedas? olacakt?r..

  bu vecizeyi kimin söylediği çok önemli..
  rüyada hitabede ki üstad?n o nurani cemaatin sorduğu sorulara verdiği cevaplardan sonra B?RDEN O MECL?STEN TASD?K EMARELER? TEZAHÜR ED?YOR..
  EVET ,ÜM?TVAR OLUNUZ,şu istikbal ink?lab? içinde en yüksek gür seda islam?n sedas? olacakt?r..
  Sâda demek istediniz san?r?m
  Konu MuhammedSaid tarafından (29.05.07 Saat 22:01 ) değiştirilmiştir.
  Anlamını Bilmediğiniz Kelimelerin Üzerine Çift Tıklayınız...

  Sual: Belki onlar eski hali istiyorlar?
  Cevap: Size kısa bir söz söyleyeceğim; ezber edebilirsiniz: İşte, eski hal muhal; ya yeni hal veya izmihlâl...
  (Bediüzzaman Said Nursi)


  Ne hayal, ne kuruntu hakikat istiyorum.
  Hakikat, hakikat, hakikat istiyorum!.. (Osman Yüksel SERDENGEÇTİ)
 4. #4
  Pürheves yagmur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Bulunduğu yer
  İzmir
  Mesajlar
  211

  Standart

  ?slam Avrupa'n?n ?kinci En Büyük Dini
  Tüm dünyada olduğu gibi Avrupa'da da ?slam h?zl? bir yükseliş içerisindedir ve bu yükseliş özellikle birkaç y?ld?r daha çok dikkat çekmektedir. Son y?llarda 'Avrupa'da ?slam'?n yükselişi', 'Müslümanlar?n Avrupa'daki konumu', 'Avrupa toplumlar? ve Müslümanlar aras?ndaki diyalog' gibi ana başl?klar alt?nda toplanabilecek pek çok tez, araşt?rma ve makale yay?nlanm?şt?r. Akademisyenler taraf?ndan haz?rlanan bu yay?nlar?n yan? s?ra medya da, ?slam ve Müslümanlar konusunu oldukça s?k ele alm?şt?r. Bu ilginin temelinde hiç şüphesiz Müslümanlar?n say?s?n?n gittikçe art?yor olmas? yer almaktad?r. Üstelik bu art?ş iddia edildiği gibi yaln?zca Müslüman ülkelerden Avrupa'ya yaşanan göçten kaynaklanmamaktad?r. Elbette bu göçlerin de Müslüman nüfusun art?ş?nda önemli bir etkisi vard?r, ancak pek çok araşt?rmac?n?n bu konuya yönelmesindeki as?l sebep, din değiştirip Müslüman olmay? tercih edenlerin say?s?ndaki art?şt?r.
  Avrupa toplumlar? içinde ?slam'? seçerek din değiştirenlerin gittikçe çoğalmas?n? ilgi ile takip eden kurumlardan biri, merkezi Vatikan'da bulunan Katolik Kilisesi'dir. 1999 y?l?n?n Ekim ay?nda yap?lan Avrupa Katolik Kiliseler Toplant?s?'n?n ana gündem maddesi yeni milenyumda kilisenin hangi pozisyonda olacağ?n? değerlendirmekti. Toplant?ya kat?lan hemen hemen tüm din adamlar?n?n as?l olarak üzerinde durduklar? konu ise ?slam'?n Avrupa'daki h?zl? yükselişi oldu. Toplant?da yap?lan konuşmalar? sayfalar?na taş?yan National Catholic Reporter dergisinin verdiği habere göre, baz? radikal kişiler, Müslümanlar?n Avrupa'da güçlenmesini engellemenin tek yolunun ?slamiyet'e ve Müslümanlara karş? hoşgörüden vazgeçmek olduğunu belirtirken, daha objektif ve tutarl? olan kişiler de her iki dinin de mensuplar?n?n ayn? Allah'a iman ettiklerinin dolay?s?yla bu iki din aras?nda herhangi bir çat?şma veya mücadelenin söz konusu olamayacağ?n?n alt?n? çizmişlerdir. Öyle ki toplant?n?n Almanca olarak yap?lan bir oturumunda, Almanya Kardinali Karl Lehmann, "?slam'da, pek çok H?ristiyan?n tahmin ettiğinden çok daha fazla çoğulculuk vard?r" diyerek,radikallerin ?slam ile ilgili öne sürdükleri iddialar?nda doğruluk pay? olmad?ğ?n? söylemiştir
  Konu MuhammedSaid tarafından (29.05.07 Saat 22:01 ) değiştirilmiştir.

 5. #5
  Pürheves yagmur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Bulunduğu yer
  İzmir
  Mesajlar
  211

  Standart

  Birleşmiş Milletler'in 1999 y?l?nda yapt?rd?ğ? bir araşt?rma, Avrupa'da Müslüman nüfusun 1989 ile 1998 aras?nda %100'den daha büyük bir h?zla artt?ğ?n? göstermektedir.77 Bugün Avrupa'da, 3.2 milyonu Almanya'da, 2 milyonu ?ngiltere'de, 4-5 milyonu Fransa'da, diğerleri de başta Balkanlar olmak üzere Avrupa geneline yay?lm?ş yaklaş?k 13 milyon Müslüman yaşad?ğ? bildirilmektedir.78 Ve bu rakam Avrupa nüfusunun %2'sinden fazlas?n? oluşturmaktad?r.
  Avrupa'daki Müslümanlarla ilgili yap?lan araşt?rmalar?n ortaya koyduğu bir başka gerçek daha vard?r: Bir yandan Müslümanlar?n say?s? artarken, bir yandan da Müslümanlar aras?nda dini bilinçlenme de yaşanmaktad?r. Frans?z Le Monde gazetesinin Ekim 2001 tarihinde yapt?rd?ğ? bir ankete göre Avrupa'daki Müslümanlar, 1994 y?l?nda yap?lan araşt?rmaya oranla daha çok namazlar?na devam edip daha çok camiye gitmektedirler, oruç tutanlar?n say?s? da 1994'e oranla çok daha fazlad?r. Üstelik bu bilinçlenme daha çok üniversite öğrencileri aras?nda görülmektedir.
  Aktüel dergisi ise 1999 y?l?nda yabanc? bas?na dayanarak haz?rlanm?ş bir haberinde, Bat?l? araşt?rmac?lar?n bundan yaklaş?k 50 y?l sonra Avrupa'n?n ?slam'?n en önemli yay?lma merkezlerinden biri olacağ?n? bildirmektedir.
  Sosyolojik ve demografik araşt?rmalar?n işaret ettiği bu gelişmelerin yan? s?ra unutulmamas? gereken tarihi bir gerçek daha vard?r. O da Avrupa'n?n ?slam ile yeni tan?şmad?ğ?, asl?nda ?slam'?n Avrupa'n?n ayr?lmaz bir parças? olduğudur
  Konu MuhammedSaid tarafından (29.05.07 Saat 22:01 ) değiştirilmiştir.

 6. #6
  Gayyur Meftun - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Nevşehir
  Mesajlar
  65

  Standart

  Kardeşim bu adam?n dediği doğru değildir.Bu adam zaten adam olsa böyle bi haber varsa bile bu şekilde yay?nlamaz.Bu haber varsayal?m ki doğru olsa bize ne yapabilir ki.Bizim vazifemiz avrupa toptan mümin olsa bile omuzlar?m?zda aynen durur. Çünkü bizim görevimiz tebliğdir,hidayet değil....
  " ?slam Avrupa'n?n ?kinci En Büyük Dini "
  Say? önemli olsayd?,Allah kat?nda makbul din birinci olurdu,üstelik aç?k ara farkla ...
  Konu MuhammedSaid tarafından (29.05.07 Saat 22:01 ) değiştirilmiştir.
  Dünya gamından geçip, yokluğa kanat açıp,
  Şevk ile her dem uçup, çağırırım dost, dost!

 7. #7
  Gayyur Ebu Laşey - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2006
  Mesajlar
  59

  Standart

  " ?slam Avrupa'n?n ?kinci En Büyük Dini "
  Say? önemli olsayd?,Allah kat?nda makbul din birinci olurdu,üstelik aç?k ara farkla ...
  Konu MuhammedSaid tarafından (29.05.07 Saat 22:01 ) değiştirilmiştir.

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. İnsan ve Vazifesi
  By yakaza in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 6
  Son Mesaj: 27.03.09, 20:40
 2. Kulun Vazifesi
  By mehmetemin in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 30.03.08, 14:38
 3. Nur Talebelerinin İki Mühim Vazifesi: Yazi ve Ezber
  By Kur'aniyyun in forum Risale-i Nur Talebeliği
  Cevaplar: 94
  Son Mesaj: 05.01.08, 15:58
 4. İnsan ve Vazifesi
  By delailinnur in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 29.10.07, 19:00
 5. Risale-i Nur'un Vazifesi Nedir?
  By insirah in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 11.08.07, 21:56

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0