+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 3 ve 3
Like Tree1Beğeni
 • 1 tarafından fanidünya...

Konu: Enaniyet damarından avlanmak ve enaniyet-i ilmiyeden tevellüd eden "kıskançlık"

 1. #1
  Ehil Üye fanidünya... - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2013
  Yaş
  39
  Mesajlar
  4.292

  Standart Enaniyet damarından avlanmak ve enaniyet-i ilmiyeden tevellüd eden "kıskançlık"

  29.Mekub /Beşinci Desise-i Şeytaniye:
  Ehl-i dalaletin tarafgirleri, enaniyetten istifade edip, kardeşlerimi benden çekmek istiyorlar. Hakikaten insanda en tehlikeli damar, enaniyettir ve en zaîf damarı da odur. Onu okşamakla, çok fena şeyleri yaptırabilirler.
  Desise-i Şeytaniye: Şeytanın hile ve tuzağı.
  Ehl-i dalalet: Kur'anın gösterdiği yoldan ayrılanlar, iman ve islâm yolundan
  sapanlar.
  Tarafgir: Taraf tutan, taraflı olan, kayıran.
  Enaniyet: Kendini beğenme, bencillik.

  Ey kardeşlerim! Dikkat ediniz; sizi enaniyette vurmasınlar, onunla sizi avlamasınlar. Hem biliniz ki: Şu asırda ehl-i dalalet eneye binmiş, dalalet vâdilerinde koşuyor. Ehl-i hak, bilmecburiye eneyi terketmekle hakka hizmet edebilir. Ene'nin istimalinde haklı dahi olsa; mademki ötekilere benzer ve onlar da onları kendileri gibi nefisperest zannederler, hakkın hizmetine karşı bir haksızlıktır. Bununla beraber etrafına toplandığımız hizmet-i Kur'aniye, ene'yi kabul etmiyor. "Nahnü" istiyor. "Ben demeyiniz, biz deyiniz" diyor.
  Ene: Ben.
  Dalalet: İman ve İslâmiyetten ayrılmak, azmak, doğru yoldan ayrılma, azma, batıla yönelme.
  Bilmecburiye: Mecburiyetle, mecbur kalarak, mecburen, zorunlu olarak.
  Nefisperest: Nefsin arzularına aşırı derecede uyan.
  Hizmet-i Kur'aniye: Kurân'ın hizmeti.
  Nahnü: Biz.

  Elbette kanaatınız gelmiş ki, bu fakir kardeşiniz ene ile meydana çıkmamış. Sizi enesine hâdim yapmıyor. Belki, enesiz bir hâdim-i Kur'anî olarak kendini size göstermiş. Ve kendini beğenmemeyi ve enesine tarafdar olmamayı meslek ittihaz etmiş. Bununla beraber, kat'î deliller ile sizlere isbat etmiştir ki: Meydan-ı istifadeye vaz'edilen eserler, mîrî malıdır; yani Kur'an-ı Hakîm'in tereşşuhatıdır. Hiç kimse, enesiyle onlara temellük edemez! Haydi farz-ı muhal olarak ben enemle o eserlere sahib çıkıyorum, benim bir kardeşimin dediği gibi: Madem bu Kur'anî hakikat kapısı açıldı, benim noksaniyetime ve ehemmiyetsizliğime bakılmayarak, ehl-i ilim ve kemal arkamda bulunmaktan çekinmemeli ve istiğna etmemelidirler.
  Hâdim:Hademe, hizmetçi, hizmet eden, işe yarayan.
  Ene: Ben.
  Hâdim-i Kur'an: Kur`ân`ın hizmetkârı.
  İttihaz: Edinme, alma. *Kabul etme, sayma, tutma, addetme. *Kullanma.
  Kat'î: Kesin.
  Meydan-ı istifade: İstifâde sahası.
  Vaz'edilen: Koyulan.
  Kur'an-ı Hakîm: Hikmetlerle dolu Kur'an.
  Tereşşuhat: Sızmalar, sızıntılar.
  Temellük: Sahiplenme, kendine mâl etme, mülk edinme, sahip olma.
  Farz-ı muhal: İmkansızı farz etme, olmayacak bir şeyi olacakmış gibi düşünme.
  Noksaniyet: Eksiklik, noksanlık, nâkıslık.
  Ehl-i ilim: İlim sahipleri.
  İstiğna: Var olanla yetinme, aza kanaat etme, eldekini yeter bulma, tokgözlülük. *Gereksinimsizlik. *Cenab-ı Hakk'tan başka kimsenin minneti altına girmeme, Cenab-ı Hakk'tan başkasına ihtiyacını arzetmeme. *Yüz çevirip bakmama.

  Selef-i sâlihînin ve muhakkikîn-i ülemanın âsârları, çendan her derde kâfi ve vâfi bir hazine-i azîmedir; fakat bazı zaman olur ki, bir anahtar bir hazineden ziyade ehemmiyetli olur. Çünki hazine kapalıdır; fakat bir anahtar, çok hazineleri açabilir. Zannederim ki, o enaniyet-i ilmiyeyi fazla taşıyan zâtlar da anladılar ki: Neşrolunan Sözler, hakaik-i Kur'aniyenin birer anahtarı ve o hakaiki inkâr etmeye çalışanların başlarına inen birer elmas kılınçtır. O ehl-i fazl u kemal ve kuvvetli enaniyet-i ilmiyeyi taşıyan zâtlar bilsinler ki; bana değil, Kur'an-ı Hakîm'e talebe ve şakird oluyorlar. Ben de onların bir ders arkadaşıyım.
  Selef-i sâlihîn: Ehl-i Sünnet ve Cemaatin ilk rehberleri ve ashab ile tabiînin ileri gelenleri ile tebe-i tâbiînden olan Müslümanlar.
  Muhakkikîn-i ülema: Hakikatleri araştıran müslüman âlimler.
  Âsâr: Eserler, işaretler.
  Çendan: Gerçi, her ne kadar.
  Vâfi: Yeter, tam.
  Hazine-i azîme: Büyük hâzine.
  Ziyade: Fazla, çok.
  Ehemmiyetli: Önemli.
  Enaniyet-i ilmiye: İlimden, ilim sahibi olmaktan gelen benlik, gurur ve enaniyet.
  Neşr: Yaymak.
  Hakaik-i Kur'aniye: Kur'ana ait gerçekler.
  Hakaik: Gerçekler ve doğrular.
  Ehl-i fazl u kemal: İlim, meziyet ve güzel ahlâk bakımından mükemmel insanlar.

  Haydi farz-ı muhal olarak ben üstadlık dava etsem, madem şimdi ehl-i imanın tabakatını, avamdan havassa kadar, maruz kaldıkları evham ve şübehattan kurtarmak çaresini bulduk; o ülema ya daha kolay bir çaresini bulsunlar veyahut bu çareyi iltizam edip ders versinler, tarafdar olsunlar. Ülema-üs sû' hakkında bir tehdid-i azîm var. Bu zamanda ehl-i ilim ziyade dikkat etmeli. Haydi farzetseniz ki, düşmanlarımızın zannı gibi ben, benlik hesabına böyle bir hizmette bulunuyorum. Acaba dünyevî ve millî bir maksad için, çok zâtlar enaniyeti terkedip, firavun-meşreb bir adamın kemal-i sadakatla etrafına toplanıp, şiddetli bir tesanüdle iş gördükleri halde; acaba bu kardeşiniz, hakikat-ı Kur'aniye ve hakaik-i imaniye etrafında, kendi enaniyetini setretmekle beraber, o dünyevî komitenin onbaşıları gibi, terk-i enaniyetle hakaik-i Kur'aniye etrafında bir tesanüdü sizden istemeye hakkı yok mudur? Sizin en büyük âlimleriniz de, ona "Lebbeyk" dememesinde haksız değil midirler?
  Farz-ı muhal: İmkansızı farz etme, olmayacak bir şeyi olacakmış gibi düşünme.
  Ehl-i iman: İman edenler, inananlar.
  Tabakat: Tabakalar, katlar, mertebeler, dereceler.
  Avam: Kültürlü, yüksek tabakadan olmayan; kaba ve cahil halk tabakası, ayak takımı. *Halkın büyük kısmı, umum, herkes; havas'ın zıddı.
  Havass: Hâslar, hâssalar, keyfiyetler, hususlar. *İlerlemiş, ileri kimseler, önde gelenler, üst tabaka, seçkinler, zenginler sınıfı. *Okumuşlar, bilginler, âlimler.
  Evham: Vehimler, zanlar, kuşkular, esassız şeyler, kuruntular.
  Şübehat: Şüpheler.
  Ülema: Alimler, yüksek ilim sahipleri, din bilginleri.
  İltizam: Kendisi için gerekli görme, kendi için lüzumlu sayma, kendi üzerine alma.
  Ülema-üs sû': Kötü âlimler, dünya için âhiretini unutan âlimler, dünyayı dine tercih eden âlimler, menfaat için hakikatı örten âlimler.
  Tehdid-i azîm: Büyük tehdit, büyük korkutma.
  Zannı: Zannetmesi, sanması.
  Dünyevî: Dünya hayatına ait.
  Enaniyet: Kendini beğenme, bencillik.
  Firavun-meşreb: Firavunun yolunda olan.
  Kemal-i sadakat: Tam sadakat, mükemmel bağlılık.
  Tesanüd: Dayanışma, birbirine dayanma, birbirinden destek alma, omuzdaşlık.
  Hakaik-i imaniye: Îmân hakîkatleri.
  Setretmek: Örtmek, kapatmak, gizlemek.
  Komite: Encümen, heyet, alt kurul, komisyon.
  Terk-i enaniyet: Benlik ve enaniyetten vazgeçme.
  Lebbeyk: Buyurun, emredin, efendim!

  Kardeşlerim, enaniyetin işimizde en tehlikeli ciheti, kıskançlıktır. Eğer sırf lillah için olmazsa, kıskançlık müdahale eder, bozar. Nasılki bir insanın bir eli, bir elini kıskanmaz ve gözü, kulağına hased etmez ve kalbi aklına rekabet etmez. Öyle de: Bu heyetimizin şahs-ı manevîsinde herbiriniz bir duygu, bir a'zâ hükmündesiniz. Birbirinize karşı rekabet değil, bilakis birbirinizin meziyetiyle iftihar etmek, mütelezziz olmak bir vazife-i vicdaniyenizdir.
  lillah: Allah için(cc).
  Hased: Başkasının iyi hâlini istememe; çekememezlik, kıskançlık.
  Şahs-ı manevî: Manevî şahıs; belli bir şahıs olmayıp, kendisine bir şahıs gibi muâmele edilen şirket, cemaat, cemiyet gibi ortaklıklar; belli bir kişi olmayıp bir cemaatten meydana gelen mânevî şahıs.
  Mütelezziz: Lezzet alan, tat hisseden, hazzeden, hoşlanan.
  Vazife-i vicdaniye: Vicdanî vazife.

  Bir şey daha kaldı, en tehlikesi odur ki: İçinizde ve ahbabınızda, bu fakir kardeşinize karşı bir kıskançlık damarı bulunmak, en tehlikelidir. Sizlerde mühim ehl-i ilim de var. Ehl-i ilmin bir kısmında, bir enaniyet-i ilmiye bulunur. Kendi mütevazi de olsa, o cihette enaniyetlidir. Çabuk enaniyetini bırakmaz. Kalbi, aklı ne kadar yapışsa da; nefsi, o ilmî enaniyeti cihetinde imtiyaz ister, kendini satmak ister, hattâ yazılan risalelere karşı muaraza ister. Kalbi risaleleri sevdiği ve aklı istihsan ettiği ve yüksek bulduğu halde; nefsi ise, enaniyet-i ilmiyeden gelen kıskançlık cihetinde zımnî bir adavet besler gibi, Sözler'in kıymetlerinin tenzilini arzu eder tâ ki kendi mahsulât-ı fikriyesi onlara yetişsin, onlar gibi satılsın. Halbuki bilmecburiye bunu haber veriyorum ki:
  Ehl-i ilim: İlim sahipleri.
  Enaniyet-i ilmiye: İlimden, ilim sahibi olmaktan gelen benlik, gurur ve enaniyet.
  Cihet: Yön, taraf.
  İmtiyaz: Ayrıcalık, diğerlerinden ayrılmak.
  Muaraza: Karşı çıkma, karşı gelme, mücadele.
  Risale: Küçük kitap, ilmi konuda yazılmış küçük kitap.
  İstihsan: Beğenme, güzel bulma.
  Zımnî: Gizli, saklı, örtülü.
  Adavet: Düşmanlık.
  Tenzil: İndirme, aşağı indirme.
  Mahsulât-ı fikriye: Düşünce ürünleri.
  Bilmecburiye: Mecbur olarak, ister istemez.

  "Bu dürûs-u Kur'aniyenin dairesi içinde olanlar, allâme ve müçtehidler de olsalar; vazifeleri -ulûm-u imaniye cihetinde- yalnız yazılan şu Sözler'in şerhleri ve izahlarıdır veya tanzimleridir. Çünki çok emarelerle anlamışız ki: BU ULÛM-U İMANİYEDEKİ FETVA VAZİFESİYLE TAVZİF EDİLMİŞİZ. Eğer biri, dairemiz içinde nefsin enaniyet-i ilmiyeden aldığı bir his ile, şerh ve izah haricinde birşey yazsa; soğuk bir muaraza veya nâkıs bir taklidcilik hükmüne geçer. Çünki çok delillerle ve emarelerle tahakkuk etmiş ki: Risale-i Nur eczaları, Kur'anın tereşşuhatıdır; bizler, taksim-ül a'mal kaidesiyle, herbirimiz bir vazife deruhde edip, o âb-ı hayat tereşşuhatını muhtaç olanlara yetiştiriyoruz!.."
  Dürûs-u Kur'aniye: Kur'an dersleri.
  Allâme: Çok büyük âlim.
  Müçtehid: Âyet ve hadislerden şer'î hükümler çıkarabilen, gerekli bütün ehillik şartlarına sahip olan, geniş ve derin bilgili din âlimi.
  Ulûm-u imaniye: İman ilimleri, imanla ilgili ilimler.
  Şerh: Açma. *Açıklama, izah etme, yorumlama.
  Tavzif: Vazifelendirme, görevlendirme.
  Muaraza: Karşı çıkma, karşı gelme, mücadele.
  Nâkıs: Noksan, eksik.
  Emare: Belirti, ipucu.
  Tahakkuk: Gerçek olarak meydana çıkma, bir şeyin doğruluğunun meydana çıkması, gerçekliğinin anlaşılması.
  Ecza: Kısımlar, parçalar.
  Tereşşuhat: Sızmalar, sızıntılar.
  Taksim-ül a'mal: Vazife bölümü, iş bölümü.
  Deruhde: Üstlenme.
  Âb-ı hayat: Hayat suyu.


  Said Nursi

  Ararad bunu beğendi.

 2. #2
  Pürheves hatme - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Mar 2015
  Mesajlar
  182

  Standart

  kalbi risaleleri sevdiği ve aklı istihsan ettiği ve yüksek bulduğu halde; nefsi ise, enaniyet-i ilmiyeden gelen kıskançlık cihetinde zımnî bir adavet besler gibi, sözler'in kıymetlerinin tenzilini arzu eder tâ ki kendi mahsulât-ı fikriyesi onlara yetişsin, onlar gibi satılsın.


  .

 3. #3
  Ehil Üye Ararad - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2013
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  2.323

  Standart

  Kardeşlerim, enaniyetin işimizde en tehlikeli ciheti, kıskançlıktır. Eğer sırf lillah için olmazsa, kıskançlık müdahale eder, bozar. Nasılki bir insanın bir eli, bir elini kıskanmaz ve gözü, kulağına hased etmez ve kalbi aklına rekabet etmez. Öyle de: Bu heyetimizin şahs-ı manevîsinde herbiriniz bir duygu, bir a'zâ hükmündesiniz. Birbirinize karşı rekabet değil, bilakis birbirinizin meziyetiyle iftihar etmek, mütelezziz olmak bir vazife-i vicdaniyenizdir....
  Hak ile iştigal etmezsen
  batıl seni istila eder...

  İ. Şafii.

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. "Ene" ve "Zerre"den İbaret Bir "Elif" Bir "Nokta"dır.
  By Ene-Zerre in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 29
  Son Mesaj: 21.04.17, 20:29
 2. Hayatıyla bir "Elif" yazar, "Vav" vuslatıyla yürür, yüreği "Hu" okur..
  By gamze-i_dilruzum in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 21.04.17, 20:28
 3. "Enaniyet" ile "öz güven" arasındaki fark nedir?
  By _vatan_ in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 24.04.14, 17:39
 4. Cevaplar: 6
  Son Mesaj: 03.12.08, 14:56
 5. Risale-i Nurda Tefhimi Teshil Eden "Çocuk Misalleri"
  By köylu in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 07.07.08, 21:52

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Yemek Tarifleri ListeNur.de - islami siteler listesi
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0