+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 1 ve 1

Konu: Hizmetin Dünyaya ve Manaya Yönelişi

 1. #1
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart Hizmetin Dünyaya ve Manaya Yönelişi

  Hizmetin dünyaya ve mânâya yönelişi


  Dünyan?n önümüzdeki döneminde ön plana ç?kacak olan farkl?l?k iletişimin kavramlar ve kelimeler alan?ndan çok duygular alan?na kaymas? olacakt?r.

  Duygular ise zaman ve mekan s?n?rl?l?ğ?n? önemli ölçüde aşm?ş fonksiyonlard?r.

  Bu alg?land?ğ?nda olabilirler ve olamazlar hakk?ndaki hükümler önemli ölçüde değişecek ve yeni bir dünya ve varl?k alg?s? insanl?ğa hakim olacakt?r.

  Maddî dünyaya s?n?rl? bak?ş aç?lar?n?n idrak edemeyeceği şekilde varl?klar ve olaylar aras?nda zaman ve mekan ötesi bağlant?lar gözlenmktedir.

  Bu bağlant?lar ayn? zamanda yaşamama?ş ve ayn? mekan? paylaşmayan fertler aras?nda çok güçlü bağlar oluşturmuş ve ayn? gaye etraf?nda halka olmalar?n?n zemini olmuştur. Bu asl?nda derinliğine incelendiğinde fertler ars? çok güçlü bir iletişim ve birliktelik ya da ortak gaye zeminidir.

  Bu irtibat alan? as?rlar sonra yaşayan insanlar? Hazret-i Muhammed(a.s.m.) ile ayn? gaye etraf?nda biraraya getirecek ve “Bedr’in arslanlar?” ile ayn? duygular? paylaşt?racak çok farkl? bir irtibat alam?d?r.

  Duygudan duyguya ve bilinçalt?ndan bilinçalt?na olan bu iletişim as?rlar öncesinden bu zamana dualar?n ve bu zaman?n insanlar?n?n kalplerinde as?rlar öncesinde yaşam?ş olanlara yüreğin en derinlerinde samimi bir sevginin zemini olabilir.

  Hayat?n en önemli gayesi anlamland?r?labilmesi olmal?. Bu aç?dan bak?ld?ğ?nda her işleyiş, her k?p?rdan?ş ayr? bir önem kazan?yor. Çevremizde cereyan eden oluşlar, yani kainat ya da kevnler, varl?klar alemi sürekli bir şeyler anlatma çabas? içinde. Şimşeğin çak?ş?nda, yağmurun sağnak sağnak inişinde, rüzgar?n uğultusunda, dağlar?n görüntüsünde, k?sacas? varl?k aleminde ne var ve hangi işleyiş varsa hepsinde pek çok anlamlar yüklü ve her haliyle bir şeyler anlatmak istediklerini ifade ediyorlar.
  ?nsan?n yeryüzüne gönderilmesinde ve varl?k aleminin yarat?lmas?nda gözetilen temel maksad?n sonsuz bir güzelliğin varl?klar şeklinde ifade edilmesi ve şuur boyutunda yans?t?lmas? s?rr? olduğu yine varl?k ve şuur aras? iletişimden anlaş?lmaktad?r.
  Bu anlamda ferdin ve ferdin de bir parças? olarak içinde var olduğunu alg?lad?ğ? varl?ğ?n anlamland?r?lmas? ve yine bu ikili bağlant?n?n temel meyvesi olarak ortaya ç?kmaktad?r. Bu cümleden olarak tarihin farkl? dönemlerinde farkl? varl?k alg?lar? ve kimlik tan?mlar? ortaya ç?km?şt?r.

  Tarihi boyunca insanl?k, varl?k alemini ve kendi benliğini anlamak ve anlamland?rmak konumunda ve çevresindeki işleyişlerle iletişim halindedir. Varl?k alemi ile ilgili farkl? zamanlarda ortaya konan farkl? yaklaş?mlar insan hayat? ile ilgi her şeyi ve doğal olarak kendi canl?l?ğ?, hayat? ve sağl?ğ? ile ilgili problemleri çok yak?ndan etkilemektedir. Kendini alg?lama şekli varl?ğ? alg?lama şeklini ve varl?ğ? alg?lama şekli bedeni ile ilgili problemleri alg?lama şeklini etkileyecektir.
  On dokuzuncu yüzy?l?n ön planda tutulan felsefi yaklaş?mlar? pozitivizm, determinizm, sekülerleşme gibi kavramlar?n etraf?nda şekillenmiştir. Bu çerçevede alg?lan bir varl?k aleminde bilim mutlak hükümranl?ğ?n? kurmuş ve her şeyin şekillenmesindeki temel güç olarak alg?lanm?şt?r. Sanayi ve teknolojideki baş döndürücü gelişmeler ve bilimin varl?ğa mutlak anlamda hükmedebileceği intiba?n? veren uygulamalar bilimin taht?n? iyice sağlamlaşt?rm?şt?r.
  Art?k varl?k, maddi plana s?n?rl? ve analitik yaklaş?m içinde parçalara ayr?lm?ş ve her parçan?n kendi iç bütünlüğü d?ş?nda parçalar aras? bağlant?n?n göz önüne al?nmad?ğ? bir tarzda alg?lan?r olmuştur.

  Pozitivist düşüncenin bu güçlü gelişi daha önceki dönemlerin bilgi birikimini bir anda silip at?vermiş ve kendi tan?mlad?ğ? varl?k dünyas?n? tan?mlar? ile uyuşmayan geçmiş dönemlere ait bilgileri değişik suçlamalarla reddetmiştir.

  Bilim o kadar kendinden emin ve analiz ederek parçalara ay?rarak tan?mlad?ğ? madde konusundaki bilgilere o kadar güvenmektedir ki, art?k son noktaya geldiği düşünülmüştür.

  Bu güçlü rüzgar yirminci yüzy?lda da etkilerini belirgin şekilde hissettirmekle birlikte bu yüzy?l?n başlar?ndan itibaren pozitivist bak?ş?n ve bilimsellik ad? alt?nda maddi aleme ve laboratuara s?n?rl? varl?k anlay?ş?n?n taht? sars?lmaya başlam?şt?r.

  Fiziğin geldiği yeni noktada her an yeni bir değişimin gerçekleştiği hiçbir şeyin kararl? ve bütünden bağ?ms?z olamad?ğ? bir varl?k anlay?ş? atom içi alemin keşfi ile maddi dünya anlay?ş?n? sarsm?şt?r.

  Parçalar?n bütünü meydana getirdiği düşüncesi yerini her bir parçan?n ayr? bir bütün olduğu düşüncesine b?rakm?şt?r.

  Her bütün, bütünlerin toplam? içinde yine onlarla da bütünleşerek yer almaktad?r. Çok küçük zaman dilimlerinde çok h?zl? değişimlerin yaşand?ğ?, her şeyin her şeyle irtibatl? olduğu ve bu irtibat?n ak?l almaz ölçülerde k?sa zaman dilimleri içinde kurulduğu yeni varl?k tablosu kaos, belirsizlikler şeklinde ifade edilen kavramlar? alemimize taş?m?şt?r.

  Art?k varl?ğ?n bütünü sebep-sonuç ilişkileri kurularak geleceğin belirlendiği determinist yaklaş?mdan çok uzaklaşm?şt?r. Bilimin kendine aş?r? güvenen bir eda ile “olmaz” ya da “olur” şeklinde ortaya koyduğu hükümlerden pek çoğunun bir anlam? kalmam?şt?r.

  Bilinemezlikler, belirsizlikler, ihtimaller daha ön plana ç?km?ş ve yeni dönemin varl?k alg?s? köklü değişikliklere Bütün bu değişikliklerden sonra art?k yeni dönem duygular?n çağ? olacak gibidir.

  Kat? bir madde alg?s? ve etraf?nda şekillenmiş madddi alem tan?m? art?k daha kuşat?c?, esnek ve şeffaf yaklaş?mlara dönüşecek ve manevi değerler, inanmak yükselen değerler olacak gibidir.
  Art?k maddenin anlam? alg?lar alan?n?n d?ş?na taşm?ş ve maddeye yönelen insanl?k şahs-? manevisi anlam?n? daha derinlerde keşfetme aray?ş? doğurmuştur.
  Bu da dünyan?n geleceğinde dinin yükselen değer olacağ?n?n çok önemli bir işareti olmal?d?r.

  Son Haşir Sempozyumu art?k dini kavramlar ve manevi değerler etraf?nda bütünleşecek insanl?ğ?n ve bu bütünleşme sürecinin mozaiğinin Risale-i Nur olacağ?n?n çok önemli bir müjdesi olmal?d?r.

  Art?k nur talebeleri günlük olaylardan ve dünya siyasetinden daha derinlere yönelip alt alanda güçlendirilmiş manevi yaklaş?mlarla dünyaya ?ş?k tutma aray?ş? içine girmelidir.

  Art?k tabakalaşma sürecine giren beşerin daha derinlerde ve manevi alanda yani duygular?n ve manalar?n alan?nda çal?şmalar?na çok büyük ihtiyaç var.

  Bu art?k hedef ve dünyaya yönelik maksatlarda bir bütünleşme ve ortak tezler üretmeyi gerekli k?lmaktad?r.

  Nur talebelerinin nurani alandaki ittifak? dünya bar?ş?n?n ve manevi değerlerin yükseldiği bir dünyan?n çok güçlü bir duas? olacakt?r.

  Kainat kitab?ndaki veriler de nur talebeleri üzerinde böyle bir f?tri vazife olduğunu ve f?trat?n gereğinin bu olduğunu ortaya koymaktad?r. Bu noktada, nur talebeleri ve nura gönül verenler yeni bir durum değerlendirmesi yapmal? ve zaman?n omuzlar?na yüklediği vazifenin yeni yorumu ile hizmetlerin plan? ve stratejik yaklaş?mlar belirlenmelidir.

  Bu durumda maddi alan ve siyasi zeminden çok mana alan?na ve Kur’ani değerlere ve Risale-i Nur’un acz, fakr, şefkat ve tefekkür alan?na bir kayma olacakt?r.

  HAKAN YALMAN 27.11.2006 YEN? ASYA

  Konu MuhammedSaid tarafından (30.05.07 Saat 00:21 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Allah Yolunda Hizmetin Fazileti
  By BiRDüNYaUMuT in forum İslami Konular ve İman Hakikatleri
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 16.09.14, 16:53
 2. İnsanlığa Hizmetin Önemi
  By SeRDeNGeCTi in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 03.04.08, 01:54
 3. Cevaplar: 6
  Son Mesaj: 17.10.07, 12:33
 4. Hizmetin Önemi
  By edep in forum Kıssadan Hisseler, İbretli Öyküler
  Cevaplar: 5
  Son Mesaj: 09.09.07, 18:42
 5. Hizmetin Temel Dinamikleri
  By asyam in forum Risale-i Nur Talebeliği
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 12.07.06, 16:31

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0