+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 5 ve 5

Konu: Hizmette İleri Olmak ile Kardeşini Tercih Etmek

 1. #1
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  ‘Hizmette ileri olmak’ ile ‘kardeşini tercih etmek’ aras?nda  Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin, Risâle-i Nur Külliyat?n?n muhtelif yerlerinde, ‘hizmette ileri olma’y? tavsiye etmekle birlikte, ?hlâs Risâlesi’nde (21. Lem’a) ‘bir hakikat-i imaniyeyi muhtaç bir mü’mine bildirmek’ hizmetiyle ilgili ‘mümkünse, nefsinize bir hodgâml?k gelmemek için, istemeyen bir arkadaşla yapt?rmas? hoşunuza gitsin’ diyerek ‘geri durma’y? tavsiye etmesi, oldukça düşündürücüdür.

  Bu iki hususu telif etmek gerekmektedir. Yani kişinin hem hizmette ileri olmas?, hem de ‘bir hakikat-i imaniyeyi muhtaç bir mü’mine bildirmek’ hizmetinde ‘istemeyen bir arkadaşla’ yap?lmas?ndan hoşlanmas? gerektiği...

  Bediüzzaman Hazretleri, ?hlâs Risâlesi’nde acaba niçin böyle bir vurguya ihtiyaç hissetmiştir? ‘Hizmette ileri olmak’ prensibiyle zahiren çelişir gibi gözüken bu meseleyi anlayabilmek için, öncelikle 21. Lem’a’daki ilgili paragraf? inceleyelim:

  “..‘Onlar? kendi nefislerine tercih ederler.’ (Haşir Sûresi, 59:9.)


  s?rr?yla ihlâs-? tâmm? kazan?n?z.

  Kardeşlerinizin nefislerini nefsinize şerefte, makamda, teveccühte, hattâ menfaat-i maddiye gibi nefsin hoşuna giden şeylerde tercih ediniz.

  Hattâ, en lâtif ve güzel bir hakikat-i imaniyeyi muhtaç bir mü’mine bildirmek ki, en mâsumâne, zarars?z bir menfaattir; mümkünse, nefsinize bir hodgâml?k gelmemek için, istemeyen bir arkadaşla yapt?rmas? hoşunuza gitsin.

  Eğer ‘Ben sevap kazanay?m, bu güzel meseleyi ben söyleyeyim’ arzunuz varsa, çendan onda bir günah ve zarar yoktur; fakat mâbeyninizdeki s?rr-? ihlâsa zarar gelebilir.” (3. Düstur'dan)
  ?lk cümlede, âyet-i kerimenin s?rr?yla ‘tam ihlâs?’ kazand?ran ‘îsâr’ hasleti vurgulanmaktad?r.


  Peki îsâr ne demektir? O da hemen devam?nda aç?klan?r:

  ‘Kardeşlerinizin nefislerini nefsinize şerefte, makamda, teveccühte, hattâ menfaat-i maddiye gibi nefsin hoşuna giden şeylerde tercih ediniz.’

  Dikkat edilirse burada, kardeşinin hem maddî, hem de manevî ücrette tercih edilmesi vurgulanm?şt?r ki, ‘îsâr’ hasletinin iki temel unsuru budur.

  Bediüzzaman buna, bir diğer ?hlâs Risâlesi olan 20. Lem’a’da “..nâstan (insanlardan) gelen maddî ve mânevî ücretten istiğnâ etmek..” cümlesinin hemen akabinde düştüğü ‘îsâr dipnotu’yla da işaret eder.
  Öyleyse bir iman hakikatini, muhtaç bir mü'mine bildirmek hizmetinde başka bir kardeşi tercih etmek, tam da bu ‘îsâr’, yani ‘manevî ücretten istiğna / geri durma’ ile ilgilidir. ?şte ‘Hizmette ileri, ücrette geri olmal?’ prensibi gereği ‘ücrette geri durmak’t?r bu!

  Evet, Bediüzzaman ‘bir hakikat-i imaniyeyi muhtaç bir mü’mine bildirmek’ gibi ‘nefsin hoşuna gidebilecek’, yani ‘mânevî ücreti’ içinde olan hizmetlerde ‘ileri olma’n?n şeklini, kelimenin tam da aksiyle ‘geri durma’yla, yani istiğnayla aç?klam?şt?r.

  Asl?nda buradaki geri duruş, ‘hizmette ileri olma’n?n ta kendisidir.


  Nas?l m??

  Bediüzzaman buna ayn? paragrafta şöyle işaret eder:

  “Eğer ‘Ben sevap kazanay?m, bu güzel meseleyi ben söyleyeyim’ arzunuz varsa, çendan onda bir günah ve zarar yoktur; fakat mâbeyninizdeki s?rr-? ihlâsa zarar gelebilir.”

  Yani, kardeşler aras?ndaki ihlâs s?rr?n? muhafazaya yönelik önemli bir tedbiri, ‘şahsî sevap’ kazanmaktan üstün bir ‘hizmet’ olarak görmüş ve as?l böyle bir hizmette ileri olmay? teşvik etmiştir Bediüzzaman. Şahs-? manevînin s?hhatli işleyişi buna bağl?d?r zira. Onun “Bizim, sizin hizmetinize değil, tesanüdünüze ihtiyac?m?z vard?r” sözü de bu anlamdad?r. Yani ihlâs ve tesanüdü muhafaza etme gayreti içerisinde olmak, en büyük hizmettir ayn? zamanda. ?şte hizmette ileri olmak!
  Gelelim diğer ayr?nt?lara...


  Akla tak?labilecek hususlar da, bu ayr?nt?larda gizli. Bediüzzaman sözkonusu hizmetle ilgili olarak, mutlak sûrette ‘istemeyen bir arkadaşla yapt?rmas? hoşunuza gitsin’ demiyor. ‘..mümkünse..’ diyor.

  Buradaki nüanstan, ilk olarak, ‘eğer ortada tercih edilecek bir kardeş varsa...’ mesaj?n?n ç?kar?lmas? mümkün olmakla birlikte; bunun yan?nda ‘eğer ehilse, kabiliyetliyse, şartlar? uygunsa vs.’ gibi bir dizi ‘mümkün’ler de ç?kar?labilir. Akla tak?lan muhtemel bir soruyu, san?r?m bu nüans çözmektedir.
  Bir diğer önemli nüans ise, ‘..nefsinize bir hodgâml?k gelmemek için..’ ifadesinde gizlidir.


  Yani sergilenecek bu güzel haslet, bu sebeple yap?l?rsa anlaml?d?r.

  Aksi takdirde tembellik ve rahata meyil gibi sebeplerden kaynaklanan ‘işi birbirine havale etme, nemelâz?m başkas? düşünsün’ gibi bahanelerle bu hizmetten geri durmak, işin kimyas?n? bozacakt?r.
  Gelelim, dikkatimizi çeken bir diğer önemli ve son nüans olan ‘..hoşunuza gitsin’ tâbirine.


  Bu vurgunun da rastgele konmad?ğ? aşikâr. ‘?stemeyen bir arkadaş’?n o hizmeti görmesine ‘imkân tan?ma’n?n ötesinde bir mânâ vard?r burada.

  Ayn? zamanda ‘hoşa da gitmeli’dir bu. Yani en ufak bir nefsî, hissî pürüz kalmamal?d?r. Hatta değil hoşlanmak, ?hlâs’?n dördüncü düsturunda ifade edildiği gibi, kardeşimizin bu hizmetten kazanacağ? şerefi şahs?m?zda tasavvur edip, onunla şakirâne iftihar etmeliyizdir de.
  ?şte Bediüzzaman böylesine sağlam bir şahs-? manevî olma dersini vermiştir. ?nşallah dersi alanlardan olabiliriz...


  tezer@yeniasya.com.tr

  ?smail TEZER

  YEN? ASYA 25.11.2006

  http://www.yeniasya.com.tr/2006/11/2...ka/default.htm
  Konu MuhammedSaid tarafından (30.05.07 Saat 00:45 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 2. #2
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  Hizmette ileri, menfaatte geri
  Hizmet zaman? öne at?l?p nefsini ileri sürmek; menfaat ve mükâfat s?ras?nda ise, geriye çekilip arkada durmak, günümüz insan?n?n kendinde tatbik edebileceği en zor bir hâdise. Ancak, Nur talebeleri ve Kur’ân şâkirtleri için, taş?d?klar? “ihlâs s?rr?” gereği, bunun d?ş?na ç?kamayacaklar? ve aksi yönde gidemeyecekleri bir mecbûrî istikamet. Yoksa, hizmetlerindeki birinci düstûru olan “hakiki ihlâs” k?r?l?r, bozulur, kaybolur.
  Nazar?n? dünyaya çevirmiş günümüz bir k?s?m insan?, şan-şöhret peşine düşmüş; gözünü makam-mevki h?rs? bürümüştür. Kimi reyting peşinde koştururken, kimi de servetine servet katman?n hayaline yatm?şt?r. Uyku ve gaflet perdesi yer yer o derece kal?nlaşm?şt?r ki, en kuvvetli tokmaklar dahi baz?lar?n? uyand?rmaya yetmemektedir.
  Ölümü düşünmez, hat?r?na bile getirmez. Kaza, belâ, hastal?k, musibet dersin, onu da başkas?na yak?şt?r?r; asla üzerine almaz. “Nasihat istersen, ölüm yeter” dersin; yahut: “Ne kadar yüce olursa şân?n; âk?beti iki taşt?r nişân?n” levhas?n? gösterirsin; ald?r?ş bile etmez.
  Peki, nereye ve ne zamana kadar? Dünyay? yutsa doymayan h?rsl? gözlerin, bir avuç toprakla tan?şmas? vaktine kadar...
  ?şte, dünyan?n bütün maddî-mânevî menfaati ve bilumum mükâfat?, o bir avuç kara toprak önünde dize gelir, beş paral?k olur.O ândan sonras? için lâz?m ve geçerli olan şeyler art?k başkalaşm?ş, farkl? bir hüviyet kazanm?şt?r. Ne mal-mülk, ne şan-şöhret, ne para ve ne de servet gibi menfaatler... Dünyada iken öne ç?kan, önemsenen hiçbir maddî değerin, orada değeri kalmaz.
  As?l yolculuk ordan başlam?ş ve aslî vatana o yoldan gidilir. Hayatta iken, nefis hesab?na kazan?lan menfaat ve mükâfatlar geride durmuş; hizmet nâm?na korunan değerler ise, öne geçmiş, projektör gibi yolu ayd?nlat?yor.
  ?hlâs öyle bir kuvvettir ki, dünya hayat? gibi âhiret hayat?n? da ayd?nlat?yor, huzur veriyor; o uzun yolu k?salt?yor ve en son gidilecek menzil-i maksûda nâil ediyor. ?hlâsa ayk?r? kazan?lan şeyler, o uzun seyr ü seferde birer ayakbağ? olup meşakkat verirken; ihlâsl? amel ile elde edilen zerrecikler dahi orada birer kol kanat hükmüne geçip s?kleti at?yoru, yükü hafifletiyor. O halde her ne işe al atarsak atal?m, o iş, his ve heves nâm?na değil; dâvâ ve hizmet ad?na ve ayn? ulvî maksada matuf olmal?. Böylesine ulvî bir maksatla yaşay?p bütün hareketini ona binâ etmek, şüphesiz en zor bir harekettir. Ama zorluğu ve zahmeti nisbetinde de rahmeti vard?r, saadeti vard?r... Latif Salihoğlu Yeni Asya
  Konu MuhammedSaid tarafından (30.05.07 Saat 00:45 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 3. #3
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  O kardeşte eğer senin gibi risalei nur iyi biliyor,
  dersi iyi anlat?yorsa eğer tercih edip onun okumas?,anlatmas? sağlan?l?r.
  Şayet az okumuş,anlatmay?da başaram?yorsa tercih edilir mi?
  Elbette edilmez.
  Demek Ki;Tercihinde şartlar? vard?r.
  En önemlisi;işin ehli olmas?,
  işin ehli olmayan tercih edilir m??
  Konu MuhammedSaid tarafından (30.05.07 Saat 00:45 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 4. #4
  Ehil Üye aşur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Mesajlar
  1.446

  Standart

  Ben bir yerde bir söz okumuştum. '' Hizmette ve külfette mermi gibi ileride, ücrette ve nimette kovan gibi geride olunuz.'' Bu söz hizmetteki şahsi tavrımızın nasıl olması gerektiğini çok güzel ifade ed,iyor. Allah bizleri '' HİZMETTE VE KÜLFETTE KOVAN GİBİ GERİDE, ÜCRETTE VE NİMETTE MERMİ GİBİ İLERİDE OLANLAR'' dan eylemesin.

 5. #5
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  amin amin aşur kardeşim.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Hizmette İleri Olmak
  By bEtüL in forum Risale-i Nur Talebeliği
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 22.11.09, 21:57
 2. Yaratışta En Kısa En Hafif Yolu Tercih Etmek Ne Demektir?
  By semerat in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 10
  Son Mesaj: 19.11.08, 14:58
 3. Hizmette Başarılı Olmak İçin
  By Ehl-i telvin in forum Risale-i Nur Talebeliği
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 24.02.07, 16:08
 4. Bilerek ve Severek Tercih Etmek
  By HakanBa in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 17.08.06, 17:59

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0