+ Konu Cevaplama Paneli
1. Sayfa - Toplam 10 Sayfa var 1 2 3 ... SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 96

Konu: Kuran Bizi Siyasetten Menetmiş

 1. #1
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Bediüzzaman risalelerde, “Kur'an bizi şiddetle siyasetten menetmiş” diyor. Bu cümleyi nas?l anlamal?y?z? Hangi ayetler siyaseti yasakl?yor?
  Siyaset, idareye talip olmakt?r. Başta Hz. Davut ve Hz. Süleyman olmak üzere tarih boyunca nice dindar insanlar idareci olarak hizmet yapm?şt?r. ?slam tarihi boyunca dört halife gibi nice adil hükümdar örnekleri görürüz. Bu noktadan hareketle Bediüzzaman?n "Kur'an bizi siyasetten şiddetle menetmiş" sözünü belli kay?tlarla ve günün şartlar?na göre anlamak gerekir. Bediüzzaman?n kendisi de Osmanl? döneminde bir parça siyasetle iştigal etmiştir.

  Kanaatimizce medar-? bahs olan cümledeki "siyaseti", "Günümüz siyaseti" olarak anlarsak problem hallolacakt?r.

  Çünkü günümüz siyaseti,

  Çoğu yalanc?l?kt?r,

  Entrikalarla doludur,

  ?nsafs?z ve ac?mas?zd?r,

  Ucu ecnebi elindedir. Yani idare edenler tam bağ?ms?z değildir. Bilerek veya bilmeyerek bir tak?m güç odaklar?na alet olmalar? söz konusudur.

  ?şte bu gibi özelliklere sahip olan günümüz siyasetiyle uğraşmak yerine Bediüzzaman doğrudan doğruya iman ve Kuran hakikatlerini anlatmay? tercih etmiştir. Metot olarak ta siyaset üstü kalm?şt?r. Böylece neşretmiş olduğu Kur’an nurlar? çeşitli partilere mensup geniş kitlelere ulaşm?ş, ülkemizde ve ülke d?ş?nda ad?ndan söz edilir büyük hizmetler yap?lm?şt?r.

  Şu noktada mühimdir ki Bediüzzaman'?n bu sözü söylediği y?llarda Türkiye'de tek parti sistemi vard?, siyaset yoluyla bir yere varmak zaten mümkün değildi.

  Ayr?ca Bediüzzaman, cemaat içinde baz? fertlerin cemaati meşgul etmeden şahs? ad?na siyasete girebileceğini söylemiştir.

  Mezkur cümlenin Kur’an’dan mesnedi meselesine gelince:

  Günümüz siyaseti ekseriyet itibariyle yalanc?l?k, iftira, g?ybet, zulüm, insafs?zl?k, cerbeze, körü körüne bağl?l?k gibi özellikler gösterdiğinden, bunlar? yasaklayan ayetleri birer mesnet olarak görebiliriz. Mesela "müminler ancak kardeştir" hükmü Kur’anî bir gerçektir. Fakat günümüz siyaseti mümini mümine düşman yapmaktad?r. Keza Kur’an'a göre "Hiçbir günahkar başkas?n?n günah?n? çekmez." Fakat günümüz siyaseti partizanl?ğ? esas ald?ğ?ndan diğer parti mensuplar?n? karalayarak iş yapar... Örnekleri çoğaltabiliriz.
  Konu MuhammedSaid tarafından (30.05.07 Saat 00:47 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 2. #2
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  56
  Mesajlar
  3.610

  Standart

  BU YAZIYI BAŞKA B?R BAŞLIĞA EKLEM?ŞT?M,?HT?YACA B?NAEN BURAYA DA ALINMASINI UYGUN GÖRÜYORUM.
  S?YAS? PRENS?PLER?M?Z
  Siyasete talip olmak başka ,taalüm-ü siyaset başkad?r.
  Şerrinden kaç?lan siyaset,şerli ve şeytan? dost,dostu şeytan gören bir anlay?ş?n siyasetidir.
  Demaokratl?k bir din değil,bir dünya görüşüdür.
  Demokratlar şeriata talip olmaz ve şeriat ta getirmez,ancak şeriata zemin izhar ederler.
  Demokratlar dine hürmatkar olur,dini yaşamasa da.
  Siyaset dine dost ve hizmetkar edilmeli.
  Din siyasete alet edilmediği gibi,siyaset dinsizliğe de alet edilemez.
  Biz siyaseti bir vazife olarak addetmeli ve vazifemizin gereği olarak görmeliyiz ve vazifemizi yap?p,neticesine kar?şmamal?y?z.
  Bizim siyasete bak?ş?m?z?n muharriki aşk-? islamiye ve hamiyet-i diniye olmal?.Siyasetçilik ve tarafgirlik kesinlikle olmamal?d?r.
  Biz siyasetle devleti idare etme gibi bir metoda kesinlikle müracat etmemeliyiz.Siyaseti ehil olanlar yapmal?,biz doğrular? destekleyip,yanl?şlar? uyarmal?y?z.

  Muktesit meslek olan siyasetin doğru prensiplerini ehil olanlara söylemeli ve onlara bu düsturlar? ulaşt?rmal?y?z.Hakl? olan tarafa -ahrarlara-yard?mc? olmal? ve onlara kuvve-i manevi olup dua etmeliyiz.

  Biz merkeze devleti değil,insan? alarak insanlar?n iman?n? önceleyen bir metodu tatbik etmeliyiz.Bizim davam?z iman davas?d?r.Demokratlar da merkeze insan? alarak onlar?n hürriyet ve insan haklar?na hizmet ettiği için bizim onlara destek olmam?z gerekir,bu siyaset yapmak ve devlete talip olup,devleti yönetmek kesinlikle değildir.Biz iman?n cerayan?nday?z. Demokratlar iman hizmetimizde bize yard?mc? olabilir ve meslekleri icab? hürriyetçi olduklar?ndan dinsizliğe muhaliftirler.Bu duruşlar? islamiyete hizmet hesab?na geçer.

  Üstad? bir bütün olarak anlamal? ve Risale-i Nurlar? da bir bütün olarak kabul etmeliyiz ki iman,hayat ve şeriat vazifeleri hep birlikte mütedahil daireler olarak tahakkuk etsin.Üstad bu vazifelerin ölçülerini göstermiş ve uygulamas?n?da bizzat yaşayarak ortaya koymuşyur.Risale-i Nurlar birbirleri ile çelişen eserler değil,birbirini şerh,izah eden ve tamamlayan ve tekmil eden eserlerdir.Bu nedenle bir bölüme tak?lmaktan çok bütüne bakmal? ve bir bölümün izahlar?n? başka bölümlerle tamamlamal?y?z.Yoksa cüz ile bütünü anlayamaz ve noksan kal?r?z.Hata yapmaktan da kurtulamay?z.
  Konu MuhammedSaid tarafından (30.05.07 Saat 00:47 ) değiştirilmiştir.

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


 3. #3
  Yasaklı Üye erhan3471 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Mesajlar
  13

  Standart

  eĞer Kuran S?yaset? Men Etm?Ş Olsaydi Resulullah Sav ?lg?lenmez D? S?yasetle , Amma Kurani En ?y? Anlayan Resulullah Sav OlduĞuna GÖre , Demekk? Kuran S?yaset? Men Etm?yor.

 4. #4
  Gayyur dilşah - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2007
  Mesajlar
  62

  Standart

  erhan kardeşim aynen kat?l?yorum bencede siyasetçiler kuran ve islam hakikatlerinden uzaklaşt?klar? için dini siyasetten ay?rmaya çal?ş?yorlar

 5. #5
  acizizfakiriz
  Guest acizizfakiriz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Standart

  Siyaset, dinin hadimi olmalı. Hadimi olacağına efendi yapanlar ziyandadır..

 6. #6
  Ehil Üye nâme-i nur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2006
  Mesajlar
  1.460

  Standart

  Alıntı erhan3471 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  eĞer Kuran S?yaset? Men Etm?Ş Olsaydi Resulullah Sav ?lg?lenmez D? S?yasetle , Amma Kurani En ?y? Anlayan Resulullah Sav OlduĞuna GÖre , Demekk? Kuran S?yaset? Men Etm?yor.
  ''Hattâ ehl-i hakikat, hakikat ve marifetullah? bulmak için kesret dairelerini unutmağa çal?ş?yorlar, tâ kalb dağ?lmas?n ve lüzumlu ve k?ymetli şeye sarfetmek lâz?m gelen merak?, zevki, şevki lüzumsuz fâni şeylerde telef olmas?n. Hattâ bu ehemmiyetli s?rdand?r ki, din düsturlar?n?n bir hâdimi olmak cihetinde (güneş gibi imanlar taş?yan bir k?s?m sahabeler ve onlara benzeyen mücahidînden, selef-i sâlihînden başka) siyasetçi, ekserce tam müttaki dindar olamaz. Tam ve hakikî dindar, müttaki olanlar siyasetçi olmazlar. Yani maksad-? aslî siyasetini yapanlarda, din ikinci derecede kal?r, tebaî hükmüne geçer.''(Emirdağ L.)

 7. #7
  Ehil Üye nâme-i nur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2006
  Mesajlar
  1.460

  Standart

  ''Milyarlar seneden ziyade olan hayat-? ebediyeye çal?şmas?n? ve kazanmas?n?, meşkûk bir iki sene hayat-? dünyeviyeye lüzumsuz, fuzulî bir surette kar?şmayla feda etmemek için; hem en mühim, en lüzumlu, en saf ve en hakikatli olan hizmet-i iman ve Kur’ân için şiddetle siyasetten kaç?yor.''
  .............
  "Kur’ân ve iman?n hizmeti niçin beni men ediyor?" dersen, ben de derim ki:
  Hakaik-i imaniye ve Kur’âniye birer elmas hükmünde olduğu halde, siyasetle âlûde olsayd?m, elimdeki o elmaslar, iğfal olunabilen avam taraf?ndan, "Acaba taraftar kazanmak için bir propaganda-i siyaset değil mi?" diye düşünürler. O elmaslara âdi şişeler nazar?yla bakabilirler. O halde, ben o siyasete temas etmekle, o elmaslara zulmederim ve k?ymetlerini tenzil etmek hükmüne geçer.
  (Mektûbat'tan)


  ifadeler şu ayeti akl?ma getirdi..

 8. #8
  Ehil Üye Seha - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2006
  Mesajlar
  1.626

  Standart

  Kur'an bizi siyesetten men etmemiş. Risale-i Nur'da men etmemiş. Hal böyle olunca Said Nursi'de men edemez.

  Risale-i Nur'da men edilen siyaset şudur!

  Ehl-i dünyan?n amaç için her şeyi mübah gören ve cidal olan siyaseti; Meleği şeytan , şeytan? melek gösteren tarafgir siyaseti; intikam siyasetini; dini, ticareti ve her türlü siyaset üstü değerleri kendine alet yapan siyaseti Kur'an yasak etmiştir.

  Yoksa elbete Kur'an'da siyaset vard?r.
  Muhabbetle
  Sakın, sakın, sakın! Çabuk, bu şimdiye kadar demir gibi kuvvetli tesanüdünüzü tamir ediniz.

 9. #9
  Ehil Üye nâme-i nur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2006
  Mesajlar
  1.460

  Standart

  Alıntı seha Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster

  Yoksa elbete Kur'an'da siyaset vardır.
  Muhabbetle
  elbette güzel bir tesbit. maşaALLAH

  problem de zaten Risale-i Nur siyasetten ibarettir gibi zannedilince çıkıyor. yoksa Risalelerde de siyasetten bahsetmiş. ama siyasetten ibaret değil.

 10. #10
  acizizfakiriz
  Guest acizizfakiriz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Standart

  Eğer uçları ecnebî elinde olan dünya siyasetine karışmak için bir iştahım olsaydı, değil sekiz sene, belki sekiz saat kalmayacak, tereşşuh edecekti, kendini gösterecekti. mekt

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Şöyle Bi Siyasetten Sıyrılıp Ufak Bi İlahiye Ne dersiniz...
  By MuM in forum Ezgi, İlahi ve Kur'an-ı Kerim Tilavetleri
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 30.01.09, 12:21
 2. Üstad'ın Şiddetle ve Nefretle Siyasetten ve İdareye Karışmaktan Kaçınmasının Hikmeti
  By Meyvenin Zeyli in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 11
  Son Mesaj: 19.11.08, 11:59
 3. Bizi Anlayanlar: Anlar Bizi
  By seyyah_salih in forum Şiirler
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 13.09.08, 11:39
 4. Üstadın Siyasetten İçtinap Etmesi Nedendir ?
  By Piri Reis in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 31.07.08, 13:34
 5. “Kur'an Bizi Şiddetle Siyasetten Menetmiş” Sözünü Nasıl Anlamalıyız?
  By recbisen in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 26.04.08, 14:59

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0