+ Konu Cevaplama Paneli
1. Sayfa - Toplam 3 Sayfa var 1 2 3 SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 24

Konu: Bediüzzamanın Siyasi Fikri Var mı?

 1. #1
  Dost M. Ali KAYA - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Tokat
  Mesajlar
  11

  Standart

  Bediüzzaman asr?n alimi olduğuna göre siyasi fikri nas?ld?? Partiler üstü mü idi? Tüm siyasilere eşit mi davran?rd?? Oy Kullanm?ş m?d?r? Neden ve ne sebeple kullanm?şt?r? Talebelerine siyasi ders vermiş midir? Talebelerinden siyasete giren var m?? Girmişse hangi partiden ve neden girmiştir? Bediüzzaman onlara ne demiştir?
  Bu hususlar?n müzakereye aç?kmas?n? istiyorum?
  Acaba arkadaşlar ne derler?
  Konu MuhammedSaid tarafından (30.05.07 Saat 00:47 ) değiştirilmiştir.

 2. #2
  Vefakar Üye nurlu dağ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  496

  Standart

  Bu konu güzel ve önemli, müzakereye değer. Üstad?n demokratlar? desteklediğini ve aç?ktan deokratlara oy verdiğini biliyoruz. Ancak bir de eski said-yeni said dönemleri var..Şeytandan s?ğ?n?r gibi siyasetin şerrinden Allaha s?ğ?nd?ğ? zamanlar.. Üzerinde konuşulmaya, bildiklerimizi paylaş?p bilmediklerimizi öğrenmeye değer.
  Allah raz? olsun M.Ali ağabey..
  Konu MuhammedSaid tarafından (30.05.07 Saat 00:48 ) değiştirilmiştir.
  "EKMEKSİZ YAŞARIM HÜRRİYETSİZ YAŞAYAMAM"

 3. #3
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Bu meselenin gayet sinsi ve gayet gizli hakikati şudur: Üstad?m?z mânen ve maddeten Demokrat Partiye yard?m için talebelerini hafifçe teşvik etmişti. Bunu, Halk Partisinin muannid müstebidleri anlad?klar? için, mânâs?z bahaneyle habbeyi kubbe yaparak bu muameleyi yapt?lar. Yoksa her tarafta bu kitaplar posta ile al?n?p veriliyor ve buraya da ?stanbul'dan, başka yerlerden geliyor ve ilişilmiyordu. Bu vaziyet çok dessasâne ve ümit edilmeyen bir plând?r. emirdağ lahikas?-269 risaleara.comdaki külliyata göre
  Konu MuhammedSaid tarafından (30.05.07 Saat 00:48 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 4. #4
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Aziz ve çok k?ymetli kahraman kardeşimiz Sungur,
  Evvelâ: Binler selâm eder, Cenab-? Haktan Nur hizmetinizde hay?rl? muvaffak?yetlerinizi dileriz.
  Saniyen: Çok ehemmiyetli ve mahrem bir işi haber veriyoruz. Haber ald?ğ?m?za göre, "Isparta adliyesinde zaptedilen yüz yetmiş cilt Asâ-y? Mûsâ ve Zülfikar mecmualar?-ki, o mecmualar? şimdiki Adliye Bakan? beraatini, iadesini tasdik edip daha evvelce Denizli'de de Üstad?m?za verilen kitaplard?r-bunlar?n imhas? için karar verilmiş. Zemin ve semâvât? hiddete getirecek ve mevcudat? ağlatacak bu müthiş karar?n Demokratlar aleyhinde Halk Partisinin müfrit adamlar? taraf?ndan tertip edilen bir plân olduğundan kat'iyen şüphemiz yoktur. Zira Nur talebelerinin Demokratlar? muhafaza ettiğini ve Demokratlar?n kuvvetli bir istinadgâh? olduğunu müfrit şeytanlar anlam?şlar. Nur talebelerini Demokratlardan bu tarzda nefret ettirip hükûmeti y?kmaya çal?ş?yorlar. Bu plân?n akîm kalmas? ve mecmualar?m?z?n kurtulmas? ve Afyon'daki kitaplar?m?z?n tamamen iade edilmesi için, pek fazla bir ehemmiyet ve gayretle çal?ş?lmas?n? Üstad?m?z sizlere havale ediyor.
  Ziya, Zübeyir
  e.lahikas?-275
  Konu MuhammedSaid tarafından (30.05.07 Saat 00:48 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 5. #5
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Devlet Bakanl?ğ?na,
  Zat?n?za vatan ve milletin mukadderat? mevzuunda, gayet derecede ehemmiyetli, şeytan?n bile zor düşünebileceği bir tarzda tertip edilen Demokratlar aleyhindeki bir plân? ifşa ediyoruz; şöyle ki:
  Bu vatanda dinsizlikle ve istibdad-? mutlak ve eşedd-i zulme karş? yirmi yedi y?ld?r perde alt?ndaki hususî neşriyatla harikulâde bir feragat-i nefisle mücahede eden Bediüzzaman Said Nursî'nin vücuda getirdiği muazzam Nur talebeleri câmias?n?n Demokrat Partiyi muhafaza ettiğini Halk Partisinin müfrit dessaslar? anlam?ş, hattâ bir zamanlar gayet gizli olarak Nur talebelerinin kesretle bulunduğu m?nt?kalara tetkik ve tecessüs için ?smet ç?kar?lm?ş idi.
  ?şte, Anadolu'nun her taraf?nda harika bir kuvvet-i imaniye ile, fevkalâde bir fedakârl?kla bu milletin ?mân ve ?slâmiyete hizmet edip cebbarlar saltanat?n?n esas?ndan ve kökünden y?k?lmas?na medar olan Nur talebelerini Demokratlardan nefret ettirmek için, uhrevî ve dünyevî hayatlar?n?n halâskâr? olan, yüz binlerle ehl-i iman? ve bir k?s?m yüksek tahsil gençliğini tenvir ve irşad eden ve Arabistan'da ve M?s?r'da büyük bir takdir ve tahsine mazhar olan ve mübarekliğine hürmeten Peygamberimizin kabr-i şerifi ve Hacerü'l-Esved üzerine konulan Zülfikar ve Asâ-y? Mûsâ mecmualar?n?n Isparta adliyesi taraf?ndan yak?lmas?na karar verilmek gibi, arz ve semâvât? hiddete getirecek ve mevcudat? ağlatacak derecedeki bir hükmü haber ald?k. Halbuki yüz on dokuz parçadan müteşekkil Risale-i Nur Külliyat?ndan olan bu büyük mecmualar?n parçalar? da Risale-i Nur Külliyat?yla beraber 1944 senesinde Denizli Ağ?r Ceza Mahkemesinde müttefikan beraat verilmiş ve yüksek Temyiz Mahkemesi tasdik etmiştir. Kaziye-i muhkeme haline gelmiş ve bütün eserler, müellif-i muhteremine ve sahiplerine iade edilmiştir. Son Afyon Mahkemesinde de Halk Partisi hükûmetinin komünist vekilinin hususî emirleriyle verdiği garazkâr hükmü, kahraman Demokratlar?n adliye vekili, eski Temyiz Mahkemesinin âdil reis-i muhteremi esas?ndan nakzetmiştir. Nihayet af kanunu ile, gaddarâne giriştikleri ve içinden ç?kamad?klar? iftira ve ithamlar?n üzerine perde çekmişler ve afla neticelendirmişlerdir.
  Hakikat bu merkezde iken ve şimdi eski hükûmete binler hakaretli neşriyatlar, bütün hürriyetle devam ederken ve dört yüz sayfal?k gayet hak ve hakikatl? bir mecmuan?n iki sayfas?nda bir âyetin tefsirini, garaz ve bahaneyle medâr-? mes'uliyet yap?p o mecmuan?n imha cihetine gidilmiş. Doğrudan doğruya eski zâlim parti hesab?na şu maksada matuftur ki, yüz binlerle Nur talebelerini Demokratlar aleyhine çevirip, Demokrat Partisinin sessiz, sadas?z, gösterişsiz, fakat dindarl?klar?yla gayet muhkem bir istinadgâh?n? yok etmek ve Demokrat hükûmetini y?kmakt?r. Bu müthiş ve şeytanî plân?n akîm kalmas? için zât-? âlînize ehemmiyetle ihbar eder ve hürmetlerimizi arz ederiz.
  Üniversite Nur talebeleri nam?na
  Yusuf Ziya Arun
  • • •
  276-277 e.m.l.
  Konu MuhammedSaid tarafından (30.05.07 Saat 00:49 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 6. #6
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Say?n Adnan Menderes,
  Otuz beş seneden beri siyaseti terk eden Üstad?m?z Bediüzzaman Hazretleri, şimdi Kur'ân ve ?slâmiyet ve vatan hesab?na, bütün kuvvetiyle ve talebeleriyle, dersleriyle Demokrat Partinin iktidarda kalmas?n? muhafazaya çal?şt?ğ?na, biz Demokrat Parti mensuplar? ve Nur talebeleri kat'î kanaatimiz gelmiştir.
  Üstad?m?zdan, niçin Demokrat Partiyi muhafazaya çal?şt?ğ?n? sorduk.
  Cevaben: "Eğer Demokrat Parti düşse, ya Halk Partisi veya Millet Partisi iktidara gelecek. Halbuki, Halk Partisi ?ttihatç?lar?n bozuk k?sm?n?n cinayetleri ve hem Cumhuriyetin birinci reisinin Sevr Muahedesiyle ve çok siyasî desiselerin icbariyle on beş senede yapt?ğ? icraat?n?n k?sm-? âzam? tamam?yla eski partiye yüklendiği için, bu asil Türk milleti ihtiyar?yla o partiyi kat'iyen iktidara getirmeyecek.
  Çünkü Halk Partisi iktidara gelecek olursa, komünist kuvveti ayn? partinin alt?nda bu vatana hâkim olacakt?r. Halbuki, bir Müslüman kat'iyen komünist olamaz, anarşist olur. Bir Müslüman hiçbir zaman ecnebîlerle mukayese edilemez. ?şte bunun için, hayat-? içtimaiye ve vatan?m?za dehşetli bir tehlike teşkil eden bu partinin iktidara gelmemesi için, Demokrat Parti'yi, Kur'ân ve vatan ve ?slâmiyet nam?na muhafazaya çal?ş?yorum" dedi.
  "Milletçilere gelince: Eğer bu partide s?rf ?slâmiyet esas olsa, Haşiye Demokrat Partiye yard?m ettiği gibi, muhalif ve muar?z olmayarak, iktidara gelmesine çal?şmaz. Eğer bu parti, ?rkç?l?k ve Türkçülük fikri esas ise, birden hakikî Türk olmayan bu vatandaki ekseriyetin ancak onda üçü Türktür, kalan k?sm? da başka milletlerle kar?şm?şt?r. O zaman, Hürriyetin baş?nda olduğu gibi, bu asil ve mâsum Türk milleti aleyhine bir milliyetçilik tarafgirliği meydana gelecek. O vakit hakikî Türkleri, ecnebîler boyunduruğu alt?na girmeye mecbur edecek. Veya Türkleşmiş sair unsurdan olan ve bu vatanda mevcut ?rkç?l?k ve unsurculuk damar?yla bir ecnebîye istinad ile masum Türk milletini tahakkümleri alt?na alacaklar. Bu durum ise, dehşetli, tehlikeli olduğundan, Kur'ân ve vatan ve millet hesab?na, dindar ve dine hürmetkâr Demokrat Partinin iktidarda kalmas?n? temin etmeleri için ders veriyorum" dedi.
  Say?n Adnan Menderes,
  Bütün gayesi vatan ve milletin selâmeti uğruna çal?şan ve ders veren Üstad?m?z Bediüzzaman gibi mübarek ve muhterem bir zat?n Demokrat Partiye yapt?ğ? yard?m? k?skanan Halk Partisi ve Millet Partisi elemanlar?, iktidar partisi yap?yormuşças?na çeşit çeşit bahane ve eziyet yaparak Üstad?m?z? Demokrat Partiden soğutmak için var kuvvetleriyle çal?şt?klar?na kat'î kanaatimiz gelmiş.

  Haşiye
  ?slâmiyet milleti herşeye kâfidir. Din, dil bir ise, millet de birdir. Din bir ise, yine millet birdir. 422-emlahikas?

  Konu MuhammedSaid tarafından (30.05.07 Saat 00:49 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 7. #7
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Hem hiçbir tarihte bir ?slâm, H?ristiyan olduğunu ve kanaatle başka bir dini ?slâmiyete tercih etmiş olduğu işitilmediğinden, iktidar partisinde bulunan az bir k?s?m, dinin zarar?na siyaset nam?yla üçüncü cereyana yard?m etse de, madem o Demokrat Partisi, meslek itibar?yla öteki iki cereyan-? azîmenin durmas?nda ve def etmesinde mecburî vazifeleri olmas?ndan, bu vatana ve ?slâmiyete büyük bir faydas? dokunabilir. Bu cihetten biz, Demokratlar? iktidar yerinde muhafaza etmeye Kur'ân menfaatine kendimizi mecbur biliyoruz. Onlardan hay?r beklemek değil, belki dehşetli, baştaki iki cereyana siyasetlerince muar?z olduklar? için, onlar?n az bir k?sm? dine verdikleri zarar?, vücudun parçalanmas?na bedel, yaln?z bir parmağ? kesmek gibi pek cüz'î bir zararla pek küllî bir zarardan kurtulmam?za sebep oluyorlar bildiğimizden, o iktidar partisinin lehinde ehl-i dini yard?ma davet ediyoruz. Ve dinde lâübali k?sm?n? dahi cidden îkaz edip "Aman, çabuk hakikat-i ?slâmiyeye yap?ş?n?z!" ihtar ediyoruz ki, vatan ve millet ve onlar?n hayat? ve saadeti, hakaik-i Kur'âniyeye dayanmak ve bütün âlem-i ?slâm? arkas?nda ihtiyat kuvveti yapmak ve uhuvvet-i ?slâmiye ile 400 milyon kardeşi bulmak ve Amerika gibi din lehinde ciddî çal?şan muazzam bir devleti kendine hakikî dost yapmak, ?mân ve ?slâmiyetle olabilir. Biz bütün Nurcular ve Kur'ân hizmetkârlar? onlara hem haber veriyoruz, hem ?slâmiyete hizmete muvaffakiyetlerine dua ediyoruz. Hem de rica ediyoruz ki, bu memleketin bir ehemmiyetli mahsulü ve vatanda ve şimdi âlem-i ?slâmda pek büyük faydas? ve hizmeti bulunan Risale-i Nur'u müsaderelerden kurtar?p neşrine hizmet etsinler. Bu vatandaki dindarlar? kendine taraftar etsinler. Ve selâmeti bulsunlar.
  Said Nursî
  424-eml
  Konu MuhammedSaid tarafından (30.05.07 Saat 00:49 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 8. #8
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Hüseyin Avni ve Tahsin Tola ile bir hasbihaldir
  Biz Nur şakirtleri, Üstad?m?z?n hizmetinde ve mesleğinde bulunduğumuzdan, siyasetlerle alâkam?z yoktur. Fakat Demokratlar Nurlar?n neşrine müsaadekâr olmalar? ve eskiden beri Nurun men'ine dair zulümleri yapmad?klar?ndan, Demokrat?n hat?r? için seçimlerle alâkadar olduk. Evvelki defa gibi bu defa da Nurcular?n epey faydas?, Demokrat lehine oldu. Üstad?m?za ve Nurlara en ziyade faydas? dokunan eski adliye vekili Hüseyin Avni ve Senirkent Meb'usu Tahsin Tola herkesten ziyade kazanmalar? lâz?mken kazanmamalar? bizi çok müteessir etti diye Üstad?m?za söyledik. Bize dedi ki:
  "Müteessir olmay?n?z. Ben de sizinle beraber olarak onlar? tebrik etmeliyiz. Çünkü, iki sene zarf?nda elli sene kadar hükûmete, vatana, millete, dine, âsâyişe hizmet ettiklerine delil-i kat'î, kerametkârâne Üstad?m?z?n ona müracaat? olmadan Rehberin kurtulmas?n? arzu ettiği ayn? dakikada, müsadere edilen iki yüz Rehberin bize iadesine emir vermesiyle iki yüz bin adam Rehberden istifade etmesiyle ona duac? olmas?; ve Tahsin Tola'n?n ehemmiyetli çal?şmas?yla Sözler mecmuas? resmen Ankara'da tab edilmesiyle hem âsâyişe, hem Demokrata, hem bu vatan ve millete yüz sene meb'usluk etmek kadar faydas? oldu. Şimdi bu kadar mânevî, hakikî, hususan bâkî ve uhrevî kâr onlara yeter. Bir iki sene memuriyet ve meb'usluğa çal?şmakla o bâki elmas gibi hizmetlerini, k?r?lacak fâni şişeye âlet yapmamak gerektir. Onun için ben onlar? tebrik ediyorum. Siz de onlar? tebrik ediniz, 431-eml  san?r?m sorular?n bütün cevab?n? risalei nurdan alm?ş olduk.


  selametle kal?n.
  Konu MuhammedSaid tarafından (30.05.07 Saat 00:50 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 9. #9
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  Çok partili hayata geçildiğinde "din ve vatan nam?na, hürriyet-i şer'iyeye vesîle olacaklar" dediği Demokratlara destek veren Bediüzzaman, siyasal kat?l?m? ile Demokratlar? dine hizmet etmeye teşvik etmiştir. O y?llarda "siyaseti dinsizliğe alet" edenlere mukabil "bir k?s?m dindar ehl-i siyasetin dini siyaset-i ?slamiyeye" alet etmeye çal?şacaklar?n? hisseden Bediüzzaman, talebelerini ve bütün Müslümanlar? bu tür gelişmelere karş? ikaz etmiş ve yazd?ğ? mektuplarla bu yöndeki tesbitlerini ortaya koymuştur. Bu zamanda terbiye-i ?slamiye zedelendiğinden insanlar?n pekçoğunda hürmet, emniyet, sadâkat ve salâbet kaybolmuş olduğundan din ad?na siyaset meydan?na at?lan parti(ler) dini siyasete alet etmeye mecbur kalacaklard?r. Dolay?s? ile bu, din ad?na, vatan ve millet hesab?na büyük bir zarar olacakt?r.Bediüzzaman, talebelerine vasiyetnâmesi hükmünde olan son dersinde ise, adeta hayat? boyunca din ve ?mân hizmetinde takip ettiği ve uygulad?ğ? ölçüleri özetleyerek siyaseten tak?nd?ğ? tavr?n makul ve mükemmel izah?n? yapm?şt?r.
  Konu MuhammedSaid tarafından (30.05.07 Saat 00:50 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 10. #10
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Bediüzzaman risalelerde, “Kur'an bizi şiddetle siyasetten menetmiş” diyor. Bu cümleyi nas?l anlamal?y?z? Hangi ayetler siyaseti yasakl?yor?
  Siyaset, idareye talip olmakt?r. Başta Hz. Davut ve Hz. Süleyman olmak üzere tarih boyunca nice dindar insanlar idareci olarak hizmet yapm?şt?r. ?slam tarihi boyunca dört halife gibi nice adil hükümdar örnekleri görürüz. Bu noktadan hareketle Bediüzzaman?n "Kur'an bizi siyasetten şiddetle menetmiş" sözünü belli kay?tlarla ve günün şartlar?na göre anlamak gerekir. Bediüzzaman?n kendisi de Osmanl? döneminde bir parça siyasetle iştigal etmiştir.

  Kanaatimizce medar-? bahs olan cümledeki "siyaseti", "Günümüz siyaseti" olarak anlarsak problem hallolacakt?r.

  Çünkü günümüz siyaseti,

  Çoğu yalanc?l?kt?r,

  Entrikalarla doludur,

  ?nsafs?z ve ac?mas?zd?r,

  Ucu ecnebi elindedir. Yani idare edenler tam bağ?ms?z değildir. Bilerek veya bilmeyerek bir tak?m güç odaklar?na alet olmalar? söz konusudur.

  ?şte bu gibi özelliklere sahip olan günümüz siyasetiyle uğraşmak yerine Bediüzzaman doğrudan doğruya iman ve Kuran hakikatlerini anlatmay? tercih etmiştir. Metot olarak ta siyaset üstü kalm?şt?r. Böylece neşretmiş olduğu Kur’an nurlar? çeşitli partilere mensup geniş kitlelere ulaşm?ş, ülkemizde ve ülke d?ş?nda ad?ndan söz edilir büyük hizmetler yap?lm?şt?r.

  Şu noktada mühimdir ki Bediüzzaman'?n bu sözü söylediği y?llarda Türkiye'de tek parti sistemi vard?, siyaset yoluyla bir yere varmak zaten mümkün değildi.

  Ayr?ca Bediüzzaman, cemaat içinde baz? fertlerin cemaati meşgul etmeden şahs? ad?na siyasete girebileceğini söylemiştir.

  Mezkur cümlenin Kur’an’dan mesnedi meselesine gelince:

  Günümüz siyaseti ekseriyet itibariyle yalanc?l?k, iftira, g?ybet, zulüm, insafs?zl?k, cerbeze, körü körüne bağl?l?k gibi özellikler gösterdiğinden, bunlar? yasaklayan ayetleri birer mesnet olarak görebiliriz. Mesela "müminler ancak kardeştir" hükmü Kur’anî bir gerçektir. Fakat günümüz siyaseti mümini mümine düşman yapmaktad?r. Keza Kur’an'a göre "Hiçbir günahkar başkas?n?n günah?n? çekmez." Fakat günümüz siyaseti partizanl?ğ? esas ald?ğ?ndan diğer parti mensuplar?n? karalayarak iş yapar... Örnekleri çoğaltabiliriz.
  Konu MuhammedSaid tarafından (30.05.07 Saat 00:50 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Milliyet Fikri ve Demokrasi Konferansı
  By YİĞİDO in forum İnanca ve Düşünceye Özgürlük Platformu
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 06.10.11, 15:39
 2. Münazarat ekseninde milliyet fikri ve demokrasi konferansına davet
  By aşur in forum Bediüzzaman ve Risale-i Nur Çalışmaları
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 22.09.11, 13:18
 3. Büyük Bir Hizmet Fikri Var mısınız?
  By GaRiB_SeYyaH in forum Serbest Kürsü
  Cevaplar: 7
  Son Mesaj: 19.12.08, 17:47
 4. Bediüzzaman Said Nursî’nin Zülcenaheyn Fikri
  By SeRDeNGeCTi in forum Bediüzzaman ve Risale-i Nur Çalışmaları
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 09.07.08, 13:29
 5. Kimin Aklı Fikri Düğmede Biliyoruz!
  By emaneten in forum Gündem
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 18.01.08, 13:03

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0