+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 9 ve 9

Konu: Risale-i Nur Nedir?

 1. #1
  Gayyur internettinhoca - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Mesajlar
  134

  Standart

  Risale-i Nur, Bediüzzaman Said Nursi’nin yazd?ğ? bir Kur’an tefsiridir. Müellif, Kur’an-? Kerimi baştan sona tefsir etmek niyetiyle önce ?şaratu’l-?’caz isimli eseri yazm?şt?r. Bu eser, Fatiha suresini ve Bakara suresinin ilk 33 ayetini s?rayla tefsir etmektedir. Arapça olarak telif olunan bu eser, Kuran'?n nazm?ndaki mucizeliği göstermede bir şaheserdir. Müellif, Kuran'?n tamam?n? bu minval üzere 60-70 cilt olarak tefsir etmeyi düşünürken, gelişen olaylar zinciri onu Türkçe bir Kur’an tefsiri yazmaya sevk eder. Sürgüne gönderildiği Barla, Kastamonu ve Emirdağ’da, ayr?ca Eskişehir, Denizli ve Afyon hapishanelerinde 23 y?l boyunca tefsirini yazmaya devam eder.

  Risale-i Nur, Kuran'?n baştan sona tüm ayetlerini değil, özellikle imana ve hakikate taalluk eden bin civar?nda ayetini aç?klar. Aç?klanan bu ayetlerin ?ş?ğ?nda, diğer ayetleri de yorumlayabilecek muazzam bir altyap? kazand?r?r.

  Risale-i Nur'da ele al?nan ayetler, genelde din düşmanlar? taraf?ndan tenkit konusu yap?lm?ş ayetlerdir. Risale-i Nur, onlar?n tenkit ettikleri noktalarda i’caz par?lt?lar? olduğunu, akl? baş?nda olanlara izah ve ispat eder. Nitekim, onun izahlar? sonucu olarak, nice din düşman? ikna olmuş, ?slam’a girmiş, ikna olmayanlar ise en az?ndan ilzam olarak sesini kesmek zorunda kalm?şt?r.

  Risale-i Nur'da, sözgelimi “Namaz nas?l k?l?n?r? Farzlar? ve sünnetleri nelerdir?” gibi konulara girilmez. Ama, “Namaz niçin k?l?n?r? Niçin belli vakitlerde eda edilir?” türünden sorular?n cevab? gayet delilli bir şekilde ele al?n?r. Onu okuyan biri, namaz k?lma konusunda ikna olunca, nas?l k?l?nacağ?n? f?k?h kitaplar?ndan öğrenir.
  Konu MuhammedSaid tarafından (30.05.07 Saat 02:05 ) değiştirilmiştir.
  i'lem eyyuhe'l-aziz!ALLAH'a tevekul edene ALLAH kafidir.

 2. #2
  Pürheves eb_k - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  188

  Standart  Allah razı olsun guzel acıklamaydı.

 3. #3
  Ehil Üye Meyvenin Zeyli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  3.341

  Standart

  R?SALE-? NUR KÜLL?YATI, dili ve muhtevas?yla olduğu kadar, telif tarz? ve tertibiyle de orijinal bir eserdir. Ekseriyetle dağlarda, k?rlarda, yahut zindanlar?n amans?z şartlar? alt?nda telif edilen bu eser, telif şartlar?ndan hiç beklenmeyecek bir şekilde, en ağ?r, en derin, en muğlâk ilmî meseleleri incelemekte, en çetin sorular? ele almakta, yüzy?llar boyunca tart?şma konusu teşkil edegelmiş problemler için çözümler ortaya koymakta, çağ?n tereddütlerine cevap getirmekte, üstelik bütün bunlar?, tamamen kendisine has bir üslûp ve metod içerisinde gerçekleştirmektedir.
  Risale-i Nur, yayg?n bir şekilde, “çağdaş bir tefsir” olarak tarif edilegelmiştir. Doğrudan doğruya Kur’ân’a dayanmas? ve bilhassa imana dair bir k?s?m âyet-i kerimeleri geniş şekilde aç?klamas? sebebiyle, bu tarif bir hakikati aksettirmektedir. Ancak, gerek tertip itibar?yla, gerekse aç?klama tarz?yla Risale-i Nur al?ş?lagelen tefsirlerden ayr?ld?ğ? gibi, Külliyat?n baz? parçalar? (On Dokuzuncu Mektup, Yirmi Dokuzuncu Lem’a, On Dokuzuncu Söz, umumiyetle lâhikalar ve müdafaalar gibi) daha başka ilim dallar? içinde mütalâa edilebilecek eserleri teşkil etmektedir. Meselâ ?şârâtü’l-?’câz ile Sünuhat’?n ayn? tasnif içine girecek eserler olmad?ğ?, ilk bak?şta kolayca anlaş?lacakt?r.
  Risale-i Nur’un en az tefsir kadar önem taş?yan bir diğer cephesi, kelâm ilmiyle ilgilidir. Belki de Külliyat?n ekseriyetini kelâm ilmi içinde mütalâa etmek daha doğru olacakt?r. Başta lâhikalar olmak üzere geri kalan bölümlerde ise, hizmet metodlar? ile ilgili bahisler önemli bir ağ?rl?k teşkil etmektedir. Kelâm tarihi ve klâsik kelâm eserleri ile mukayese edildiğinde, Risale-i Nur’un bu sahada yep yeni bir tarz geliştirdiğini, hattâ bir ç?ğ?r açm?ş olduğunu görmek hiç de zor olmayacakt?r. Zaten Risale-i Nur Müellifi, eserlerinin çeşitli yerlerinde bu hususu aç?kça dile getirmektedir.
  Risale-i Nur, konular? ele al?ş tarz?, muhtevas?ndaki derinliği ve kapsaml?l?ğ? birçok kesimin yoğun ilgisini çekmiştir. Bir yandan yurt içinde ve d?ş?nda çeşitli halk kesimleri taraf?ndan okunmakta ve diğer yandan hakk?nda uluslararas? sempozyumlar düzenlenmekte ve birçok akademik makale ve tezlere konu olmaktad?r.

  Ayr?ca Risale-i Nur, bir Kur'ân tefsiri olmas? itibariyle, akl?n yan? s?ra, kalb, ruh ve diğer bütün duygulara da hitap etmektedir. Ahlâk?n bütün boyutlar?na ?ş?k tutmakta ve bir çok sosyal probleme çözümler sunmaktad?r. Ancak onun bu ve benzeri daha bir çok meziyetini en iyi şekilde anlaman?n yolu her halde onu aç?p bizatihi okumak ve yaşamakla olur.

  Büyük şâirimiz merhum Mehmed Âkif, bir üdebâ meclisinde, "Viktor Hügolar, Şekspirler, Dekartlar; edebiyatta ve felsefede, Bediüzzaman'?n bir talebesi olabilirler" demişti.

  Risale-i Nur, Kur'ân-? Mu'ciz-ül Beyân?n bu as?rda bir mu'cize-i mâneviyesi olan yüksek ve parlak bir tefsiridir. Evet Risale-i Nur kalblerin fatihi ve mahbubu, ruhlar?n sultan?, ak?llar?n muallimi, nefislerin mürebbii ve müzekkîsidir.

  ?şte Bediüzzaman Said Nursî; Kur'an-? Kerîm'deki bu asr?n muhtaç olduğu hakikatleri keşfedip, Nur risalelerinde, herkesin kabiliyeti nisbetinde istifade edebileceği bir tarzda tefsir ve îzah etmek muvaffak?yetine mazhar olmuştur. Bunun içindir ki: Risale-i Nur, emsali görülmemiş bir şâheserdir kanaat?na var?lm?şt?r.
  Konu MuhammedSaid tarafından (30.05.07 Saat 02:06 ) değiştirilmiştir.

  Ve sen yine denendiğinde.. Ve yine kalbin daraldığında.. Ve yine bütün kapılar kapandığında.. Ve yine ne yapman gerektiğini bilemediğinde.. Uzun uzun düşün.. Ve hatırla yaratanını!.. "ALLAH kuluna kafi değil mi?" [Zümer Suresi - 36]


 4. #4
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  Ne kadar güzel ki o emsali görülmemiş şaheserler elimizde.Allah bu nimeti güzel değerlendirmeyi nasip etsin.
  Konu MuhammedSaid tarafından (30.05.07 Saat 02:06 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 5. #5
  Ehil Üye Meyvenin Zeyli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  3.341

  Standart

  "Risale-i Nur, tarikat değil, hakikattir; âyât-? Kur'aniye'den tereşşuh eden bir nurdur. Ne şark?n ulûmundan ve ne de garb?n fünûnundan al?nm?ş değil, Kur'an-? Mu'cizülbeyan'?n bu zamana mahsus bir i'caz-? manevîsidir; menfaat-i şahsiye yoktur."
  Kastamonu Lahikas?, 156
  Konu MuhammedSaid tarafından (30.05.07 Saat 02:06 ) değiştirilmiştir.

  Ve sen yine denendiğinde.. Ve yine kalbin daraldığında.. Ve yine bütün kapılar kapandığında.. Ve yine ne yapman gerektiğini bilemediğinde.. Uzun uzun düşün.. Ve hatırla yaratanını!.. "ALLAH kuluna kafi değil mi?" [Zümer Suresi - 36]


 6. #6
  Yasaklı Üye Şakird - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  194

  Standart

  http://www.risaleara.com/yazilar.asp?id=27 çok güzel bir yaz? biraz uzun ama yinede herkesin bakmas?n? isterim
  selametle
  Konu MuhammedSaid tarafından (30.05.07 Saat 02:06 ) değiştirilmiştir.

 7. #7
  Gayyur osmanyuksel - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Bulunduğu yer
  Mersin
  Mesajlar
  119

  Standart

  Risale-i Nur ,ne doğunun ilminden,nede bat?n?n fenninden gelir......., Doğrudan doğruya Kur'an'?n şahs-? manevisidir...Şahsi menfaat yoktur...
  Konu MuhammedSaid tarafından (30.05.07 Saat 02:07 ) değiştirilmiştir.

 8. #8
  Ehil Üye Meyvenin Zeyli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  3.341

  Standart

  "Risaleti'n-Nur, sair uleman?n eserleri gibi yaln?z akl?n ayağ? ve nazar?yla ders vermez ve evliya misillü yaln?z kalbin keşif ve zevkiyle hareket etmiyor; belki akl?n ve kalbin ittihat ve imtizac? ve ruh ve sair letaifin teavünü ayağ?yla hareket ederekevc-i âlâya uçar, taarruz eden felsefenin değil ayağ?, belki gözü yetişmediği yerlere ç?kar, hakaik-? imaniyeyi kör gözüne de gösterir."

  Kastamonu Lahikas?, 12-13
  Konu MuhammedSaid tarafından (30.05.07 Saat 02:07 ) değiştirilmiştir.

  Ve sen yine denendiğinde.. Ve yine kalbin daraldığında.. Ve yine bütün kapılar kapandığında.. Ve yine ne yapman gerektiğini bilemediğinde.. Uzun uzun düşün.. Ve hatırla yaratanını!.. "ALLAH kuluna kafi değil mi?" [Zümer Suresi - 36]


 9. #9
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  Risale-i Nur ahize ve nakile ile mücehhez bir radyo-yu Kur'âniyedir ki, onun tel ve lambalar?, ayna, tel ve bataryalar? hükmündeki sat?rlar?, kelimeleri, harfleri öyle intizamkarane ve icazdarane bast edilmiştir ki, yar?n her ilim ve fen adamlar? ve her meşrep ve meslek sahipleri, ilim ve iktidarlar? miktar?nda alem-i gayb ve alem-i şehadetten ve ruhaniyat aleminden ve kainattaki cereyan eden her hadisattan haberdar olabilir.
  Konu MuhammedSaid tarafından (30.05.07 Saat 02:07 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Risale-i Nur Mesleği Nedir? Meşreb Nedir? Mizac Nedir?
  By MuM in forum Risale-i Nur Talebeliği
  Cevaplar: 10
  Son Mesaj: 28.07.09, 15:35
 2. RisaLe-i Nur Nedir? [ Öğrenmek İstiyorum İçeriği Nedir ? ]
  By KivirciX in forum Risale-i Nur'u Yeni Tanıyanlara
  Cevaplar: 11
  Son Mesaj: 22.07.09, 08:51
 3. Risale Nedir,Amacı Nedir?
  By halil@çöl in forum Risale-i Nur'u Yeni Tanıyanlara
  Cevaplar: 16
  Son Mesaj: 03.02.08, 13:37
 4. Risale-i Nur Nedir?
  By bayrambjk in forum Risale-i Nur'u Yeni Tanıyanlara
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 10.09.07, 21:49
 5. Risale-i Nur Nedir ve Hakikatler Muvacehesinde Risale-i Nur ve Tercümanı Ne Mahiyette
  By ubeyde_21 in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 24.08.07, 21:39

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0