+ Konu Cevaplama Paneli
1. Sayfa - Toplam 5 Sayfa var 1 2 3 ... SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 49

Konu: Üstad'ı Fazla Büyütmüyor muyuz Acaba?

 1. #1
  Dost saglıkcı - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Bulunduğu yer
  Afyonkarahisar
  Mesajlar
  21

  Standart

  Ben Haz?r KonuŞma Yer? BulmuŞ Ken Yazam Ded?m Ya Ben De Nur Talebes?y?m Ve Esk?de Sayilirim Ama Şu Hep Can?m? Sikti Neden Acaba Üstad Nedense Paygamberden Fazla SÖz Ed?l?yo Sahabe Hayat? Anlat?lm?yor Bunu Bana Etrafim Dak? ?nsanlar Da Bana Soruyolar Yok Öle B?rsey Ded?m Ama Neden Se Bende Öle Olduguna ?nanmaya BaŞlad?m
  Konu MuhammedSaid tarafından (30.05.07 Saat 01:31 ) değiştirilmiştir.

 2. #2
  Ehil Üye aşur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Mesajlar
  1.446

  Standart

  Alıntı F?L?ST?N Nickli Üyeden Alıntı  Görünüşte öyle...
  Ama ben böyle görünmesinin sebebini şöyle yoruyorum kendimce : zamansal yak?nl?k.

  Ustad'?n yaşad?ğ? y?llar bize çok yak?n, ve hakk?nda birinci elden çok ayr?nt?l? bilgilerimiz var.

  Ama as?l s?r şurdan kaynaklan?yor. ?şte bu derece zamansal yak?nl?ğa karş?n onun taa Asr? saadette yaşanan islam? kendi hayat?na geçirmesi. Böylesine bir islami yaşay?ş, üstad?n yaşad?ğ? dönemde de günümüzde de görülmüş değil, dolay?s?yla bizleri büyülüyor. Ustad? gözümüzde hakl? olarak çok yüceltiyor. Ustad?n bu üstün halinin hakkalyakin bilinmesi ona bu kadar teveccühü doğuruyor.

  Evet hepimiz, Hz. Ömer (ra.), Hz Ali (ra) ... gibi yüce şahsiyetlerin yaşam öykülerini az çok biliriz, hatta baz? durumlar için onlar?n hayatlar?ndan belli örnekler vermek klasik hala gelmiştir. Ne var ki bunlar art?k birer masal gibi gelir, kabul edilmiştir, bizde ünsiyet peyda etmiştir, etkisini yaşayamay?z. Bu hepimizin öleceğimizi kabul etmesi ama gene de dünya peşinde koşmas?na benziyor..

  Ama ben Ustad? çok sevmede sak?nca görmüyorum. Çünkü Ustad? seven elbette Allah? (cc) , Peygamber (Asm) ve Kuran? KErimi çok sevecektir. Aksi mant?ksal bir çelişki olur.

  Alıntı aLt?nBaşak Nickli Üyeden Alıntı
  Bediüzzaman ve Risale-i Nurlar
  20. as?r hastanesine ç?kar?lm?ş bir baştabiptir Bediüzzaman Said Nursi. 20. asr?n hastal?ğ?, "iman zay?fl?ğ?" olduğundan eserlerini iman üzerine yazm?şt?r.
  ?man?n esaslar?n? ispatl? şekilde anlatm?şt?r. Risale-i Nurlar ispat yolunu seçmiştir. Çünkü müspet ilimlerin yayg?n olduğu bu devirde iman hakikatleri de ispatl? olarak verilmeli. Üslup yönünden bizi maziye bağlayan, Risale-i Nurlar? anlayanlar, hadisleri ve tefsirleri de anlarlar. Bediüzzaman'?n yaşay?ş? gösterdi ki zamana uymak değil, zaman? kendimize uydurmak zorunday?z. En tesirli tebliğ, ?slamiyet'i yaşayarak yap?lan tebliğdir. Said Nursi m?knat?s gibiydi. ?nsanlar? kendine çekerdi. Said Nursi'nin kitaplar? dünyan?n her taraf?na yay?ld?. Evler dershane oldu. O, yaşay?ş?yla Asr-? Saadet'ten bugüne gelmiş bir mü'min gibiydi. "Potansiyel suçlu" tabiriyle, suçu olmad?ğ? halde ömrü sürgünlerde, hapishanelerde geçti. 1956 senesinde Tarihçe-i Hayat'? kendisine götürdüğümde "Biz Kur'an okumas?n? bilmiyoruz, ne yapal?m?" dediğimizde, buyurdu ki: "Günah-? kebairi terk, sünnet-i seniyyeye ittiba, namaz? tadil-i erkan ile k?lmak, sonunda tesbihat? çekmek." O zaman bu tabirleri anlamam?şt?m. Müftüye sormuştum, o da demişti ki: "Büyük ?slam ?lmihali'ni al, onu oku, uygula." ?şte benim hayat?m böyle kurtuldu. Tan?d?klar?mdan kimisi ayyaş, kimisi kumarbaz olurken, baz?lar? da intihar etti. Beni ?slamiyet kurtard?. Yüz Soruda Bediüzzaman Said Nursi kitab?mda, Üstad'? ve Risale-i Nurlar? geniş geniş anlatma imkân? buldum. Anlad?m ki cemaatler ?slam üniversitesinin fakülteleridir. ?slamiyet'i cemaatlerde öğrenmek ve yaşamak daha kolay. Müceddid, dinde yenilik yapmaz, ?slami anlay?şta yenilik getirir. Bediüzzaman'?n getirdiği yenilik, "Allah'?n yaratt?klar?n? anlatan ders kitaplar? ?slam'a ayk?r? olamaz." Yani biyoloji canl?lar? anlat?r, canl?lar? yaratan Allah't?r. Allah'?n yaratt?klar?n? anlatan biyoloji, ?slam'a ayk?r? olamaz, ?slam'?n d?ş?nda tutulamaz... Bediüzzaman diyor ki: "1948'de lise talebelerinden bir k?sm? yan?ma geldiler. ‘Bize Hal?k'?m?z? tan?tt?r, muallimlerimiz Allah'tan bahsetmiyorlar.' dediler. Ben de dedim: Sizin okuduğunuz fenlerden her fen kendi lisan-? mahsusuyla mütemadiyen Allah'tan bahsedip, Hal?k'? tan?tt?r?yor." Said Nursi, okulla camiyi, seccadeyle tezgah? bütünleştirdi. Evi yoktu, yard?mc?s? yoktu, bazen Barla Dağ?'nda kald?ğ?nda, yatağ? yoktu, yorgan? yoktu. Orada oturur, Esmaü'l-Hüsna'n?n tecellisini seyre dalard?. Hiçbir şeyi olmayan Bediüzzaman'?n bugün, her yerde dershaneleri var, milyonlarca talebeleri var. Onun hizmetini hiçbir şey durduramad? ve durduramaz. O, insanlar? hem kalbinden hem beyninden fethetti. ?limle iman? bir bütün olarak ele ald?. Bediüzzaman diyor ki:
  "Aziz, S?dd?k Kardeşlerim!"
  "Birden ruhuma gelmiş bir endişeyi beyan ediyorum. Ehl-i dalalet, Risale-i Nur'un elmas k?l?nçlar?na mukabele edemedikleri için, şakirdleri içinde, derd-i maişet cihetinden ve bahar mevsimi gafletinden istifade ederek; meşrebler veya hissiyatlar? muhalefetinden zay?f damarlar? bulup, şakirdler içindeki tesanüdü sarsmak istediklerini hissettim ve anlad?m. Sak?n! Çok dikkat ediniz. ?çinize bir mübayenet düşmesin. ?nsan, hatadan hali olamaz, fakat tövbe kap?s? aç?kt?r. Nefis ve şeytan, sizi kardeşinize karş? itiraza ve hakl? olarak tenkide sevk ettiği vakit, ‘Biz değil böyle cüz'i hukukumuzu; belki hayat?m?z? ve haysiyetimizi ve dünyevi saadetimizi, Risale-i Nur'un en kuvvetli rab?tas? olan tesanüde feda etmeye mükellefiz. O bize kazand?rd?ğ? netice itibar?yla dünyaya, enaniyete ait her şeyi feda etmek vazifemizdir.' deyip nefsinizi susturunuz!.. Medar-? niza bir mes'ele varsa, meşveret ediniz... Çok s?k? tutmay?n?z. Herkes bir meşrebde olmaz. Müsamaha ile birbirine bakmak şimdi elzemdir. Umum kardeşlerimize birer birer selam ederiz."
  HEK?MOĞLU ?SMA?L
  25.03.2006
  Zaman Gazetesi
  Alıntı aLt?nBaşak Nickli Üyeden Alıntı
  Kardeşler Peygamber Efendimiz (ASV) güneşse,Üstad Bediüzzaman ay hükmündedir.O'nu övmek yada sevmek asl?nda Peygamberimizi sevmek yada övmek değil midir sizcede?Hem Risale-inurda bak?n ne diyor:
  Ve madem ben fâniyim, gideceğim. Elbette bâki olacak bir şey ve bir eser, benimle bağlanmamak gerektir ve bağlanmamal?. Ve madem ehl-i dalâlet ve tuğyan, işlerine gelmeyen bir eseri, eser sahibini çürütmekle eseri çürütmek âdetleridir. Elbette, semâ-y? Kur’ân’?n y?ld?zlar?yla bağlanan risaleler, benim gibi çok itirazâta ve tenkidâta medar olabilen ve sukut edebilen çürük bir direkle bağlanmamal?.
  Hem madem örf-ü nâsta, bir eserdeki mezâyâ, o eserin masdar? ve menba? zannettikleri müellifinin etvâr?nda aran?l?yor. Ve bu örfe göre, o hakaik-i âliyeyi ve o cevâhir-i galiyeyi kendim gibi bir müflise ve onlar?n binde birini kendinde gösteremeyen şahsiyetime mal etmek, hakikate karş? büyük bir haks?zl?k olduğu için, risaleler kendi mal?m değil, Kur’ân’?n mal? olarak, Kur’ân’?n reşehât-? meziyât?na mazhar olduklar?n? izhar etmeye mecburum.
  Evet, lezzetli üzüm salk?mlar?n?n hâsiyetleri, kuru çubuğunda aran?lmaz. ?şte ben de öyle bir kuru çubuk hükmündeyim.

  (Mektubat,Tarihçe-i Hayat,Sikke-i Tasdiki Gaybi,Barla Lahikas?)
  Risale-i Nur'un bütün davas?, iman?n erkan?n? izah ve ?spat etmektir. Peygamber Efendimizi Üstad?m?z kadar güzel anlatan başka alim var m?? Üstad Hazretleri, Peygamber Efendimizi en mükemmel şekilde anlatm?şt?r. Neden daha çok üstad?m?zdan söz ediyoruz? sorusu sorulabilir. Fakat dikkatlice bu sualin ç?kt?ğ? duygular dinlense ve bu suali ?srarla soranlara dikkat edilirse görülecektir ki, bu safiyane bir soru değil. Bütün hayat?n? Allah?m?z, Peygamberimiz ve Kur'an?m?z? anlatmakla geçiren ve ahir zamanda Ümmetin iman?n? kurtarmak hususunda en büyük bir vazifeyi yapan bir müceddit hakk?nda niye bundan çok bahsediyorsunuz sözü mutlaka menfi duygulardan ç?k?yordur. Üstad?m?z, Resulullah'? böyle anlat?yor, Kur'an'? böyle anlat?yor, ahireti böyle anlat?yo, namaz? böyle anlat?yor, melekleri böyle anlat?yor, Hal?k?m?z?, Raz?k?m?z? böyle anlat?yor , orucun hikmetlerini böyle anlat?yor, ihtiyarlar ve hastalar? böyle teselli ediyor, kaderi böyle izah ediyor derken haliyle Üstad?m?zdan fazla bahsetmiş gibi oluyoruz. Ama Üstad?m?z?n bahsettikleri neler? Kendisi mi? Hay?r... Kendisinden hiç bahsetmiyor. Kendisini beğenmiyor. Kendisini beğeneneleri de beğenmiyor. Nazarlar? sürekli iman hakikatlerine çeviriyor ve bütün dikkatlari oraya yoğunlaşt?r?yor.. Bende sağl?kç?y?m. Sağl?kç? kardeşim birde işin bi yönünü düşünürse ve bu konuda tenkitler yapanlara bu şekilde bir cevab verirse, san?r?m ikna edici bir cevab olur. Fakat art niyetli insanlar? da ikna etmek son derece zordur. Bu şekilde izah eder, kabul etmeyenleri de işnsafa davet ederiz. Bizim vazifemiz bu kadar. Biz Risaleleri bu asr?n iman ve Kur'an hizmeti olduğu için anlat?yoruz. Selam ve dua ile.........
  Konu MuhammedSaid tarafından (30.05.07 Saat 01:32 ) değiştirilmiştir.

 3. #3
  Ehil Üye Meyvenin Zeyli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  3.341

  Standart

  Alıntı insirah Nickli Üyeden Alıntı
  Güzel izahlar.Nurlar insan? bu zamanda günahlara karş? büyük bir set oluyor.Ve kuran? ve sünneti bize güzel bir şekilde izah ettiriyor.
  kardeşim hem nur talebesiyimve eskiyim diyorsunuz hem de sorduğunuz soruya bak?n. tezatl?k yok mu sizce? madem bu soruyu soruyorsunuz nur talebesiyim diye giriş yapmay?n?z rica ederim!!! Üstad Hazretleri bize Sevgili Peygamberimizi en mükemmel bir tarzda anlatan zatt?r. o nedenle ona muhabbetimiz ziyade. Fakat asla bu sevgi Peygamberimize olan sevgimizle k?yaslanamaz. Gerekli izahlar yap?lm?ş zaten... Umar?m bu vehimden en yak?n zamanda kurtulursunuz... duayla
  Konu MuhammedSaid tarafından (30.05.07 Saat 01:32 ) değiştirilmiştir.

  Ve sen yine denendiğinde.. Ve yine kalbin daraldığında.. Ve yine bütün kapılar kapandığında.. Ve yine ne yapman gerektiğini bilemediğinde.. Uzun uzun düşün.. Ve hatırla yaratanını!.. "ALLAH kuluna kafi değil mi?" [Zümer Suresi - 36]


 4. #4
  Ehil Üye karatoprak1975 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Yaş
  44
  Mesajlar
  1.126

  Standart

  meyvenin zeyli demişki

  kardeşim hem nur talebesiyim ve eskiyim diyorsunuz hem de sorduğunuz soruya bak?n. tezatl?k yok mu sizce?


  kat?l?yorum size köle efendisini tecrübe edemez belki ag?r laf oldu ama

  risalei nur telebesi olmasamda ona bir dost olarak kabul edin bu sözlerimi
  Konu MuhammedSaid tarafından (30.05.07 Saat 01:33 ) değiştirilmiştir.

 5. #5
  Pürheves emine17 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  176

  Standart

  Alıntı gülen Nickli Üyeden Alıntı
  Alıntı karatoprak1975 Nickli Üyeden Alıntı
  meyvenin zeyli demişki

  kardeşim hem nur talebesiyim ve eskiyim diyorsunuz hem de sorduğunuz soruya bak?n. tezatl?k yok mu sizce?


  kat?l?yorum size köle efendisini tecrübe edemez belki ag?r laf oldu ama

  risalei nur telebesi olmasamda ona bir dost olarak kabul edin bu sözlerimi

  Ne yani şeytan nur talebelerine vesvese vermezmi?Bazen bendede oluyor,Allah'?n yarat?lmad?ğ?n? ve ezelden beri var olduğuna inan?yorum ama'EE!o zaman Allah nas?l yarat?ld?...O nas?l oldu o zaman?'gibi vesveselerde geliyor...Soruyu soran kişi bu vesveseleri kovmak için ifade edemez mi baz? şeyleri?Hemen taarruza geçmeyelim kardeşler ...
  Alıntı Meyvenin_Zeyli Nickli Üyeden Alıntı
  kardeşim hem nur talebesiyimve eskiyim diyorsunuz hem de sorduğunuz soruya bak?n. tezatl?k yok mu sizce? madem bu soruyu soruyorsunuz nur talebesiyim diye giriş yapmay?n?z rica ederim!!! Üstad Hazretleri bize Sevgili Peygamberimizi en mükemmel bir tarzda anlatan zatt?r. o nedenle ona muhabbetimiz ziyade. Fakat asla bu sevgi Peygamberimize olan sevgimizle k?yaslanamaz. Gerekli izahlar yap?lm?ş zaten... Umar?m bu vehimden en yak?n zamanda kurtulursunuz... duayla
  seninde böyle giriş yapman bana göre yanl?ş. sonuçta baz? şeyleri kavrayamam?ş olabiilir... belki eski bir nur talebeside olabilir. içinde bir soru işaretidir belki kimseye soramad?ğ? için burda soran bir kardeşimiz. neyse...
  Üstad hz. niön planda sewmek diye birşey olamaz. peygamberimizin yeri apayr?...işte bize bu zamanda bu duyguyu hissettirdiği içinüstad? sewiyoruz.. we onurlar? eğer yazmasayd? biz kimbilir daha hangi görüşlerde hangi yaşam tarzlar?nda olacakt?k.en önemlisi kuran_? kerim'i tam manas?yla anlamayacakt?k belkide.çünkü şu zamanda kuran? okuyan çok çok az. bu çok kötü bir durum. risaleinurlada bizim o okumaya bile wakit bulamad?ğ?z kuran?n tefsiri.zaten üstad hz.leri de kendisinin bu kadar çok sewilmesini ön palana c?kmay? istemezdi.o hep kuran tefsiri olan risaleinuru ön planda tutmay? tercih etti. bu we benzeri eleştiriler onun eserlerini okumay?p! yada anlamay?p!kişilere tak?l?p kalanlar?n ürünü... ben böyle düşünüyorum
  selamünaleyküm...
  Konu MuhammedSaid tarafından (30.05.07 Saat 01:34 ) değiştirilmiştir.
  İmana gel ki, elemden emin olasın. Kadere teslim ol ki selamette kalasın.[bdiüzzaman said nursi]

 6. #6
  Pürheves emine17 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  176

  Standart

  Alıntı F?L?ST?N Nickli Üyeden Alıntı
  Görünüşte öyle...
  Ama ben böyle görünmesinin sebebini şöyle yoruyorum kendimce : zamansal yak?nl?k.

  Ustad'?n yaşad?ğ? y?llar bize çok yak?n, ve hakk?nda birinci elden çok ayr?nt?l? bilgilerimiz var.

  Ama as?l s?r şurdan kaynaklan?yor. ?şte bu derece zamansal yak?nl?ğa karş?n onun taa Asr? saadette yaşanan islam? kendi hayat?na geçirmesi. Böylesine bir islami yaşay?ş, üstad?n yaşad?ğ? dönemde de günümüzde de görülmüş değil, dolay?s?yla bizleri büyülüyor. Ustad? gözümüzde hakl? olarak çok yüceltiyor. Ustad?n bu üstün halinin hakkalyakin bilinmesi ona bu kadar teveccühü doğuruyor.

  Evet hepimiz, Hz. Ömer (ra.), Hz Ali (ra) ... gibi yüce şahsiyetlerin yaşam öykülerini az çok biliriz, hatta baz? durumlar için onlar?n hayatlar?ndan belli örnekler vermek klasik hala gelmiştir. Ne var ki bunlar art?k birer masal gibi gelir, kabul edilmiştir, bizde ünsiyet peyda etmiştir, etkisini yaşayamay?z. Bu hepimizin öleceğimizi kabul etmesi ama gene de dünya peşinde koşmas?na benziyor..

  Ama ben Ustad? çok sevmede sak?nca görmüyorum. Çünkü Ustad? seven elbette Allah? (cc) , Peygamber (Asm) ve Kuran? KErimi çok sevecektir. Aksi mant?ksal bir çelişki olur.
  çok güzel bir cewap allah raz? olsun . zamansal yak?nlk kavram?n? daha önce hiç düşünmemiştim.
  Konu MuhammedSaid tarafından (30.05.07 Saat 01:35 ) değiştirilmiştir.
  İmana gel ki, elemden emin olasın. Kadere teslim ol ki selamette kalasın.[bdiüzzaman said nursi]

 7. #7
  Dost ebrar - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  13

  Standart

  Alıntı Meyvenin_Zeyli Nickli Üyeden Alıntı
  kardeşim hem nur talebesiyimve eskiyim diyorsunuz hem de sorduğunuz soruya bak?n. tezatl?k yok mu sizce? madem bu soruyu soruyorsunuz nur talebesiyim diye giriş yapmay?n?z rica ederim!!! Üstad Hazretleri bize Sevgili Peygamberimizi en mükemmel bir tarzda anlatan zatt?r. o nedenle ona muhabbetimiz ziyade. Fakat asla bu sevgi Peygamberimize olan sevgimizle k?yaslanamaz. Gerekli izahlar yap?lm?ş zaten... Umar?m bu vehimden en yak?n zamanda kurtulursunuz... duayla
  bende diğer arkadaşlar?mla ayn? fikirdeyim.o arkadaşa k?zmaman?z gerektiğini düşünüyorum.Bilmemek ay?p değil öğrenmemek ay?p o kardeşte nur talebesi olduğunu fakat bunu tam anlayamad?ğ?n? soruyor.
  Konu MuhammedSaid tarafından (30.05.07 Saat 01:35 ) değiştirilmiştir.
  Biz değil böyle cüz'i hukukumuzu,belki hayatımızı ve haysiyetimizi ve dünyevi saadetimizi Risale'i Nur'un en kuvvetli rabıtası olan tesanüde feda etmeye mükellefiz...

 8. #8
  Dost ebrar - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  13

  Standart

  Alıntı sagl?kc? Nickli Üyeden Alıntı
  BEN HAZ?R KONUŞMA YER? BULMUŞ KEN YAZAM DED?M YA BEN DE NUR TALEBES?Y?M VE ESK?DE SAYILIRIM AMA ŞU HEP CAN?M? SIKTI NEDEN ACABA ÜSTAD NEDENSE PAYGAMBERDEN FAZLA SÖZ ED?L?YO SAHABE HAYAT? ANLAT?LM?YOR BUNU BANA ETRAFIM DAK? ?NSANLAR DA BANA SORUYOLAR YOK ÖLE B?RSEY DED?M AMA NEDEN SE BENDE ÖLE OLDUGUNA ?NANMAYA BAŞLAD?M
  ben kendi fikrimi söylemek istiyorum bu dediğiniz şey benimde dikkatimi çekiyor.bence Bediüzzaman Hazretleride yaşasayd? böyle olmas?n? istemezdi çünkü o herzaman R?SALE-? NUR'a bağlanmam?z? isterdi.ama malesef baz? kardeşlerimiz Bediüzzaman Hazretlerini öne ç?kar?yor,Risaleleri geri plana at?yor.Elbetteki büyük bir zat (o tart?şmas?z bence)ama o da kendinin öne ç?kmas?n? istemezdi.ben lisede dersanedeye gittiğim zamanlarda orda da bir kişinin ad? zikredilirdi devaml? ve bu insanlarda antipati oluşturuyordu.bizde böyle yapmayal?m.bizim konuşmalar?m?zdan dolay? üstad?m?za,Bediüzzaman Hazretlerine antipati oluşturmayal?m ve bunada hakk?m?z olmad?ğ?na inan?yorum.bunlar?n hepsi benim düşüncemdi.sayg?lar...
  Konu MuhammedSaid tarafından (30.05.07 Saat 01:36 ) değiştirilmiştir.
  Biz değil böyle cüz'i hukukumuzu,belki hayatımızı ve haysiyetimizi ve dünyevi saadetimizi Risale'i Nur'un en kuvvetli rabıtası olan tesanüde feda etmeye mükellefiz...

 9. #9
  Ehil Üye aşur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Mesajlar
  1.446

  Standart

  Ebrar kardeşim düşüncelerini bir daha gözden geçirse yanıldığını anlayacaktır. Hiç bir nur talebesi Risale-i Nur'u arka plana itip Üstad'ı ön plana almaz. Böyle yapan bir insan Nur Talebesi olmaz. Nur Talebesi olmanın birinci vasfı, nurları kendi malı gibi kabul edip, hayatının en büyük gayesi olarak bunların neşrine çalışmaktır. Ehl-i dünya ve şeytanlar, zaman zaman nur talebelerini soğutmak ve başka fikirlere kapı açmak için ''Siz Said Nursi'den çok bahsediyorsunuz, çok öne çıkarıyorsunuz, Peygamberimizden az bahsediyorsunuz diyerek kafa karıştırırlar. Oysa Said Nursi'nin bütün gayesi İslam ve İman hakikatlerinin izah, ıspat ve neşridir. Her Nur talebesi, bu gayenin tahakkuku için gayret gösterir ve Peygamber Efendimizin yolunda, Onun bir hizmetkarı olarak hizmet etmek için didinir. Belki nur mesleği tarikatvari bir meslek olmadığı için bazılarının nazarında yanlış bir görüntü oluşabilir. Ama her müdakkik ve insaflı zat bilirki, Nurun gayesi Resulullah'ın hizmetinde bir ömür geçirmek ve O'na hakiki bir ümmet olmaktır. Derslerde de Üstad'dan fazla bahsedilmez ve iman hakikatleri nazara verilir. Bazı kişilerin yanlış bazı sözleri ve tavırlar da nur talebelerin ve nur hizmetini ilzam etmez. İşin özü budur. Selam ve dua ile.

 10. #10
  Dost vuslat - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Bulunduğu yer
  Ýstanbul
  Mesajlar
  2

  Standart

  "evet,şu söz güzeldir.Fakat onu güzelleştiren ,güzellerin güzeli olan evsaf-? Muhammediyedir."

  " Sahabelere fazilet-i külliye nokta-i nazar?nda yetişilemez."
  diyen üstad?m?z değil mi?

  "buras? hizmet , ahiret ücret yeridir"...gibi düsturlarla, sahabelerin hayat?n? hazmetmiş ve hissetmiş olan üstad haznin verdiği dersler , ve telkinler bizi zaten sahabelein hayat?n?na götürdüünü düşünüyorum.bununla birlikte,

  Üstad hz i sahabelerin yaşay?şlar?ndan ayr? ayr? ve ayr?nt?l? bahsetmemesi , zaten var olan bilgilerin tekrar?nda fazlas? olmayacağ? içindir.
  elbetteki,sahabelerin hayatlar?n?, yaşay?şlar?n? bilmek , risalei nurlar? yorumlamaya fayda sağlicak ve bu zaman?n en büyük yaras?na ( "dünya hayat?n? ahiret hayat?na tercih etmek" ) merhem olucakt?r.
  Öyleyse, etraf?m?z taraf?ndan veya kendi akl?m?za bu şekildeki sualler gelse de, risale-i nuru daha ii anlamaya çal?şmal?y?z ki, onda tatmin olal?m ve herhangi bi şüpheyle yaşamayal?m...
  Konu MuhammedSaid tarafından (30.05.07 Saat 01:36 ) değiştirilmiştir.

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Üstüme fazla gelmeyin
  By BiRDüNYaUMuT in forum Edebiyat
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 22.10.14, 22:50
 2. ..Bu aşk fazla Bana..
  By BiRDüNYaUMuT in forum Edebiyat
  Cevaplar: 4
  Son Mesaj: 02.08.14, 19:06
 3. Uğur Işılak - Üstad - şiir - ezgi - üstad
  By fezapilotu in forum Ezgi, İlahi ve Kur'an-ı Kerim Tilavetleri
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 08.07.12, 20:20
 4. Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 27.11.09, 12:17
 5. En Fazla Zühd Sahibi...
  By yasemenn in forum Hadis-i Şerifler
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 21.12.08, 01:25

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0