+ Konu Cevaplama Paneli
2. Sayfa - Toplam 2 Sayfa var BirinciBirinci 1 2
Gösterilen sonuçlar: 11 ile 19 ve 19

Konu: Risale-i Nur Hayatımızın Neresinde?

 1. #11
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.241

  Standart  güne risalelerle başlıyor,


  uykuyarisalelerle giriyor,
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 2. #12
  Dost Lema - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Mesajlar
  12

  Standart

  Öncelikle sorunun Risale-i Nurun neresindeyiz seklinde düzeltirsek yada söler isek daha doğru olur salisen bir makale var belki suurumuzda bir seyler canland?r?r...

  Evet Kardaslar Risale-i Nur’un Neresindeyiz?


  BU YAZI, R?SALE-? Nur hakk?nda övgü dolu bir yorumla başlay?p bitse kimin nas?l mukabele edeceğini tahmin edebiliyorum. Risale-i Nur dairesinde yer alanlar, bunu kendi ‘meslek’lerinin hakl?l?ğ?n?n yeni bir teyidi olarak karş?larken, Risale-i Nur dairesi d?ş?ndakiler ayn? yorumu ‘abart?l?’ bulacaklard?r.


  Hemen belirtelim: Bu yaz?, böylesi bir ‘övgü’ için yaz?lmad?. Övgü için yaz?lmad?ğ? gibi, güya olaya ‘tarafs?z’ bak?yor olmak için ‘kusur aray?c?’ bir tav?rla da yaz?lmad?. Bilakis, bu sat?rlar?n yazar? Risale-i Nur’a ‘daire içinden’ muhatap olanlar?n ‘övgü’lerinde bir ifrat gördüğü gibi, ‘daire d?ş?ndakiler’in tavr?nda da bir tefrit görmektedir. ‘Övgü’lerin taş?d?ğ? ifrat, Risale-i Nur’un, deyim yerindeyse ‘köksüz’ bir biçimde, beslendiği temeller, bilhassa üzerine bina olunduğu ?slâmî miras görülmeden yahut gösterilmeden övülüyor olmas?d?r. Tefritin sebebi ise, ya gene ayn? şekilde, Risale-i Nur’un bu köklerden kopuk bir ‘türedi’ olarak görülmesi; yahut muhteşem bir miras?n ‘vasat bir kopyas?’ diye değerlendirilmesidir.


  Bu bak?mdan, gerek Risale-i Nur’u ?slâmî gelenek ve mirastan kopuk biçimde takdir etmek de, Risale-i Nur’u takdir etmemek de kesinlikle sorgulanmay? hak etmektedir


  Şahsen, Risale-i Nur hakk?nda en doğru değerlendirme yapmaya ehil olanlar, ne ‘d?şar?’y? görmeyecek kadar ‘içinde olduğunu’ düşünenlerdir; ne de onun içerisine nüfuz edemeyecek kadar d?ş?nda duranlar. Risale-i Nur hakk?nda en doğru değerlendirmeyi yapacak olanlar bütünüyle insanl?k tarihine, hususan ?slâm tarihine, özellikle düşünce tarihine nüfuz eden; öte yanda kendi iç dünyas?n? tam bir incelikle okuyabilen insanlard?r ve şu an böyle birileri var m?d?r, bilmiyorum.


  Kendi nam?ma, Risale-i Nur’la muhatabiyetimi bilebildiğim kadar?yla insanl?k tarihinin, hususan ?slâm tarihinin ana çizgileriyle bütünleştirince, Risale-i Nur’un belli bir coğrafyayla ve dar bir zaman kesitiyle s?n?rlanacak s?ğ bir eser olmad?ğ?n? görüyorum. En başta, Türkçe, Arapça ve Farsça risale ve bahislerin terkibinden oluşan bir külliyat olmas?, onun birileri onu hep belli bir coğrafyayla s?n?rl? görmüş de olsa, coğrafya-ötesiliğinin en birinci örneğidir. Onu belli bir coğrafyan?n üstünde k?lan as?l husus ise, meselâ ‘Türk insan?’n? yahut ‘Anadolu insan?’n? değil, ‘insan’? hedef almas?d?r. Bu, Risale-i Nur’u dar bir zamana s?k?şmaktan al?koyan şeydir de.


  Risale-i Nur’da, baştan sona, ‘insan’ vard?r. Tüm risaleler, ‘bir insan’?n eseridir; ve bu insan hiçbir konuyu ‘kendi’sini d?şar?da tutan hükmedici, didaktik, vaaz verici yahut dayatmac? bir üslupla sunmamaktad?r. Bilakis, bütün bahisler, yer yer samimi bir otobiyografi üslubunu bürünen ama hiçbir zaman muhakemeyi gevşetmeyen bir tarz içinde, insan?n temel sorular?, aray?şlar?, ac?lar?, zaaflar?, aczi, ihtiyac?, beklentileri.. ekseninde gelişmektedir. Bütün bahisler, f?trat?n dile getirdiği, birincisi ‘varoluşun anlam?’ olan bu temel soru, sorun, ac? ve aray?şlara ise, kâinat?n Rabbinin Kelâm-? Ezelî’si ve de o Ezelî Kelâm’?n elçisi olan zât?n (a.s.m.) sünneti ?ş?ğ?nda cevaplar sunmaktad?r. Tek tek de ele al?nsalar, her bir risalede bu bütünlüğün korunduğu görülecektir.


  Yukar?da alt? çizilen dört husus, gerçekten, Risale-i Nur’un belkemiğidir. Risale-i Nur, f?trat, kâinat, Kur’ân, Resul-i Ekrem dörtlüsünden biri dahi gözard? edilerek anlaş?lamaz.. Risale-i Nur, her yönüyle f?trat? esas almakta; bu yüzden bilinen haritalar üzerine fani ve arzi gezintiler yerine, ‘harita-i insaniye’de keşif yolculuklar? yapmay? tercih etmektedir. ?nsan?n f?trat?ndan kopup gelen temel soru, ac? ve aray?şlara çözümün ipucu ise, f?trat?n verileri ile kâinat?n taş?d?ğ? mesajlar?n yüzleştirilmesi, enfüs ile âfâk?n, iç dünya ile d?ş dünyan?n buluşturulmas?d?r. Gerek enfüsün, gerek âfâk?n okunmas? ve yorumlanmas? ise, kesinlikle yaln?z baş?na, k?lavuzsuz, s?rf akl?n ya da duygular?n eliyle yürütülen rasyonalist veya romantik bir sefer değildir. Bilakis, insan da, kâinat da insan? ve kâinat? yaratan Rabbu’l-âlemîn’in Ezelî Kelâm?n?n rehberliğinde okunmaktad?r. Kelâm-? Ezelî’nin nas?l okunup yorumlanacağ? ve nas?l yaşanacağ? ise, Resul-i Ekrem’in hal, söz ve tav?rlar?n?n, k?sacas? hayat?n?n ifadesi olan ‘Sünnet’te ifadesini bulmaktad?r.


  Bir bütün olarak insanl?k tarihinin, insanl?k tarihinin ayr?lmaz bir parças? ve bir ‘mikro-örneği’ olarak ?slâm tarihinin ve de her bir insan?n ana sorular?na ç?k?ş aray?ş?, Risale-i Nur’da bu eksene oturur. Risale-i Nur’un felsefe-nübüvvet ikilemesi üzerine oturan genel kurgusu, bu çizgide as?l anlam?n? bulur. Onun, ak?l-vahiy ilişkisi, iman-?slâm bütünlüğü, hilafet-saltanat ikilemi, dünya-ahiret denklemi, celâl-cemal dengesi, tekvinî şeriat-tedvinî şeriat beraberliği, tevhid-şirk ikilemi gibi kal?c? sorulara; keza zamanlar?n getirdiği meselelere, bilhassa Modern çağ?n meydan okumalar?na karş? yaklaş?m? hep bu çizgide gelişir.


  Fakat, gerek kendisini Risale-i Nur’la tarif edenler, gerek kendisini Risale-i Nur d?ş?nda görenler taraf?ndan, bu ana çizgi yeterince ele al?nmam?şt?r. Hatta, neredeyse k?smen ele al?nm?ş dahi değildir. O yüzden de, ortaya ç?kan Risale-i Nur resmi, Risale-i Nur’un gerçek resminin çok zay?f, çok silik, çok flu bir kopyas?ndan ibarettir. Ne var ki, birileri bu resmi, Risale-i Nur’un asl? zannedip, ona yaklaşmaktan daha da geri durmay? tercih etmektedir. Hele işin içine, Risale-i Nur’a Risale-i Nur’un kendi paradigmas? haricinden yap?lan yaklaş?mlar; ve böylesi yaklaş?mlarla gelen yak?şt?rmalar ve yanl?ş yorumlar girince, vaziyet hepten bulan?klaşmaktad?r.


  Bir kez daha vurgularsak, Risale-i Nur’un dayand?ğ? temeller ve kökler ve o kökler üzerine inşa ettiği düşünce ve hayat modeli ne Risale-i Nur dairesi olanlar taraf?ndan; ne de haricinde duranlar taraf?ndan hakk?yla anlaş?lm?ş, resmedilmiş ve yaşan?lm?ş değildir. Ona dair bu kadar z?t yorumlar?n, bu kadar ayr?k düşüncelerin ortada kol gezmesi; hele hele, Risale-i Nur’un en uzağ?nda olduğu modernist duruşun müslüman veya gayrimüslim temsilcilerinin dahi onu kendi yollar?nda ‘araçlaşt?rma’ teşebbüsleri işte bu yüzdendir.


  Risale-i Nur, insan?n temel sorular?n?n ve dolay?s?yla ?slâmî tarihin ve miras?n tam ortas?ndad?r; ama biz bugünün insanlar? Risale-i Nur’un ‘ortas?nda’ değiliz. Ya yan?nday?z, ya karş?s?nday?z; ama ‘içinde’ durmuyoruz.


  Risale-i Nur’un as?l keşfedilişi ise, ancak bu ‘içinde’ oluş başar?ld?ğ? sürece mümkün olacakt?r. Ve bu, herkesin hayr?na olacakt?r.

  Metin Karabaşoğlu
  Konu MuhammedSaid tarafından (29.05.07 Saat 23:22 ) değiştirilmiştir.

 3. #13
  Yönetici SeRDeNGeCTi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  32
  Mesajlar
  5.904

  Standart

  Burara iki yön var bence. Birincisi Risale-i Nur'un hayat?m?z?n neresinde "olmas? gerektiği" (veya lema kardeşin dediği gibi bizim Risale-i Nur'un neresinde olduğumuz.) ikincisi de onu hayat?m?z?n neresinde b?rakt?ğ?m?z...
  Üstad Mektubatta Risale-i Nur'a talebe olacak birinin vas?flar?n? aç?klarken; "nurlar? hayat?n?n birinci meselesi yapmas? gerekir." diyor. Eğer ki bizler Risale-i Nur'a talebe olmak istiyorsak bu tan?m?n neresindeyiz? Gerçekten buna uygun olarak hareket edebiliyor muyuz?
  Konu MuhammedSaid tarafından (29.05.07 Saat 23:23 ) değiştirilmiştir.
  Anlamını Bilmediğiniz Kelimelerin Üzerine Çift Tıklayınız...

  Sual: Belki onlar eski hali istiyorlar?
  Cevap: Size kısa bir söz söyleyeceğim; ezber edebilirsiniz: İşte, eski hal muhal; ya yeni hal veya izmihlâl...
  (Bediüzzaman Said Nursi)


  Ne hayal, ne kuruntu hakikat istiyorum.
  Hakikat, hakikat, hakikat istiyorum!.. (Osman Yüksel SERDENGEÇTİ)
 4. #14
  Dost Lema - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Mesajlar
  12

  Standart

  Risale-i Nurun müsteriye ihtiyacı yok bizim ona ihtiyacımız var o zaman kendimizi Risale-i Nura perspektif edemeyiz ...

 5. #15
  Gayyur harameyn_72 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2007
  Mesajlar
  142

  Standart

  ...Lisan-ı halimle sorulan soruya bir cevaptır...
  Hiç olmazsa işleri ve vazifeleri olmadığı vakitlerde, beş on dakika dahi olsa Risale-i Nur'u okumak veya dinlemek veya yazmak cihetiyle bir miktar meşgul olsalar, hakikî talebe-i ulûmun sevaplarına ve şereflerine mazhar oldukları gibi, İhlâs Risalesinde yazılan beş nevi ibadete de mazhar olurlar. Hakikî ilim talebeleri gibi, onların maişetlerini temin hususundaki âdi muameleleri de bir nevi ibadet hükmüne geçebilir"

 6. #16
  Gayyur harameyn_72 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2007
  Mesajlar
  142

  Standart

  Rabbim ihlas ile,sadakat ile ve samimiyet ile hayatının en elzem ve birinci meselesi yapmayı nasip eylesin...Bi hürmeti seyyidel murselin...Amin...wesselam
  Hiç olmazsa işleri ve vazifeleri olmadığı vakitlerde, beş on dakika dahi olsa Risale-i Nur'u okumak veya dinlemek veya yazmak cihetiyle bir miktar meşgul olsalar, hakikî talebe-i ulûmun sevaplarına ve şereflerine mazhar oldukları gibi, İhlâs Risalesinde yazılan beş nevi ibadete de mazhar olurlar. Hakikî ilim talebeleri gibi, onların maişetlerini temin hususundaki âdi muameleleri de bir nevi ibadet hükmüne geçebilir"

 7. #17
  Ehil Üye BiKeS_ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Mesajlar
  2.770

  Standart

  Alıntı harameyn_72 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Rabbim ihlas ile,sadakat ile ve samimiyet ile hayatının en elzem ve birinci meselesi yapmayı nasip eylesin...Bi hürmeti seyyidel murselin...Amin...wesselam
  amin cümlemize...

  Yâ Rab, garibem, bîkesem, zaîfem, nâtüvânem, alîlem, âcizem, ihtiyarem,


  Bî-ihtiyarem, el-aman-gûyem, afv-cûyem, meded-hâhem, zidergâhet İlâhî!
 8. #18
  Vefakar Üye nur_hadimi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Apr 2008
  Mesajlar
  391

  Standart

  Alıntı Lema Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Risale-i Nurun müsteriye ihtiyacı yok bizim ona ihtiyacımız var o zaman kendimizi Risale-i Nura perspektif edemeyiz ...


  ne kadar haklısınız ALLAH razı olsun
  GENÇLİK HİÇ ŞÜPHE YOK Kİ GİDECEK.

 9. #19
  Vefakar Üye odanedir - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2016
  Mesajlar
  344

  Standart

  hizmet için "

  ....

  Hizmet derken kasdedilen nedir? Eskiden risale -i nurun intişarı döneminde yaşanan sıkıntılar malum, yazmak-okumak-basmak-ulaştırmak bunların hepsi sıkıntılı ve birilerinin ilgilenmek zorunda olduğu işlerdi...şimdi neye "hizmet" deniyor? Yayınevleri eskiden olan ihtiyacı yerine getiriyor zaten..
  cafcaflı MÜLK medreseler edinmek, bunlar için para toplamak türünden işler hizmet değildir..zira bütün dünyasını bir sepete sığdırmış bir Üstadın davasında hele de hizmet adıyla dünyalık biriktirmek yoktur..

  Her yer kitap dolu artık, vakit ayırıp nefsine okuyabilmekten başka hizmet yoktur bu devirde..ölürken lazım olan budur, imandır..bu kitaplar eller alışverişte görsün diye yazılmamıştır
  أُوْلَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Allah (c.c) Hayatımızın Neresinde ?
  By BiRDüNYaUMuT in forum Serbest Kürsü
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 08.12.11, 01:10
 2. Cevaplar: 12
  Son Mesaj: 19.11.09, 00:19
 3. Hayvanlar hayatımızın Neresindeler?
  By Ene-Zerre in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 06.03.09, 20:42
 4. Hayatımızın Anlamı Ne Sizce Arkadaşlar
  By dolunay445 in forum Beyin Fırtınaları
  Cevaplar: 19
  Son Mesaj: 08.11.08, 15:49
 5. Neresinde Olalım?
  By acizizfakiriz in forum Mizah
  Cevaplar: 8
  Son Mesaj: 30.08.07, 02:22

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Yemek Tarifleri ListeNur.de - islami siteler listesi
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0