Her işin kolay olmasını isteyen bir adama herşey kolay-la-şır. Her yeni zorluğun, her yeni girişilen bir işin karşısında ken--di kendine, "Bu bir şey değildir. Biiznillah istediğim her meş-ru ve müspet iş olur" deyiniz. Bunu o işin başında her gün tekrarlamayı kendinize vird edininiz.
Teşebbüs ettiği birşeyin karşısında böyle demeye alışmış bir adam için her iş kolay gelir. Zira insanın başarısı him-me-ti ve gayreti nisbetindedir.

Böyle düşünen imanlı bir adamın bütün gücü, kuvveti ve kudreti ilk çağırışta hare-kete geçer. O kimse çok geçmeden bin-bir kaynağın ve imkanatın kendi emri altında olduğunu ve bunları kullan-maktan başka yapacak bir şey kalmadığını görür.

Her meşru teşebbüse, her müsbet gayret ve faaliyete, her İslâmî dinamik düşünceye kendi kendine telkin işini de kat-malıdır.

İnsanın kendi kendini terbiye ve yetiştirme mesaisinde, hayatının yegane gaye ve maksadı olan ubudiyette ve nur-u Kur'ân olan Nur Risalelerine hizmette bu "kendi kendine telkin" metodunun rolü ve semeresi inanılmayacak dere-cede muazzamdır. Pek müessir ve müsmirdir. Hem devam edilmesi pek zevkli ve pek kolaydır.


Zübeyir Gündüzalp