+ Konu Cevaplama Paneli
1. Sayfa - Toplam 4 Sayfa var 1 2 3 ... SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 32

Konu: Resimlerle Esma-ul Hüsna...

 1. #1
  Ehil Üye HüZnÜ HaZan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2008
  Mesajlar
  4.454

  Standart Resimlerle Esma-ul Hüsna...


  Hur bajo,Kur bajo
  Ga mêşine...
  Kendini tevil et!...


 2. #2
  Ehil Üye HüZnÜ HaZan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2008
  Mesajlar
  4.454

  Standart
  "Varlığı zâtından olup, uluhiyete mahsus-selbî ve sübutî-bütün kemâl sıfatlara sahip bulunan."

  "Bütün kemâl sıfatlara sahip ve bütün noksan sıfatlardan münezzeh Vacibü'l-Vücud."


  "ALLAH odur ki, O'ndan başka ilâh yoktur. En güzel isimler O'nundur." [Tâ-Hâ: 20/ 8.]

  'Lafza-i celâl, Zât-i Akdes'e delalet eder; Zât-ı Akdes de, bütün sıfât-ı kemâliyeyi istilzam eder..." İşarat-ül İ'caz

  ALLAH ismi, bütün ilâhî isimleri camidir, yani hepsini içine alır. "Bütün isimler ALLAH'ın isimleridir," denilir, ama 'ALLAH, Rahmân'ın ismidir, Rahîm'in ismidir...' denilmez.

  Bütün isimleri içine alan ism-i âzamın hangi isim olduğu hakkında kesin bilgi bulunmamakla birlikte, İslâm âlimlerinin büyük çoğunluğu bu mübarek ismin, ism-i âzam olabileceğini söylemişlerdir. Bunun için, bir kul 'ALLAH' dediği zaman bütün ilâhî isimleri ve sıfatları birden yâd etmiş olur.

  "Lâ ilahe illALLAH" kelamı, esmâ-i hüsnanın adedince kelamları tazammun ediyor... "Lâ Halika illALLAH," "Lâ Fâtıra, Lâ Razıka, Lâ Kayyûme illALLAH" gibi... [Mesnevi-i Nuriye.]

  Rahman, Rahîm, Rezzak, Gaffar gibi 'cemâlî isimler' ruhumuzda şükür ve sena mânâlarını canlandırırken, Ehad, Samed, Kayyûm, Kadîm, Baki gibi 'kemâli isimler' kalbimizi hayret ve takdir hisleriyle dolduracak, Kahhâr, Cebbar, Kadîr, Muntakim gibi 'celâlî isimler' ise bize noksanlığımızı, aczimizi, fakrımızı hatırlatarak nefsimize takva şuurunu kazandıracaktır.

  ALLAH ismi, bütün esmâ-i hüsna gibi, bütün kemâl sıfatları da camidir.

  ALLAH diyen bir kul, bütün ilâhî sıfatları ve bütün esmâ-i hüsnayı birden zikrettiğini bilerek, kendisini ilâhî isimlerin en parlak tecellisi ve ilâhî sıfatlardan haber veren bir hilkat mucizesi olarak yaratan Rabbine sonsuz hamd ve sena eder.

  Lafza-i Celâl denilen bu ism-i âzamı okuyan bir mü'min, 'uludiyet' hakikatini düşünür ve ondan 'ubudiyet', yani kulluk hakikatine intikal eder. Bu ise saadetlerin en büyüğüdür.


  Hur bajo,Kur bajo
  Ga mêşine...
  Kendini tevil et!...


 3. #3
  Ehil Üye HüZnÜ HaZan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2008
  Mesajlar
  4.454

  Standart  Rahman: "Dünya hayalında, mü'min-kâfir gözetmeksizin, mahlukatin hepsine merhametle muamele eden."

  "Ezelde bütün yaratılmışlar hakkında hayır ve rahmet irade buyuran."

  "Rızıkları ve her türlü iyilikleri ihsan eden."

  Rahîm: "Verdiği nimetleri iyi kullananlara daha büyük ve ebedî nimetler veren."

  "Ahiret hayatında sadece mü'minlere ihsan ve ikram eden."

  'O ALLAH ki, O'ndan başka ilâh yoktur. Gaybı da, müşahede edileni de bilendir. Rahman, Rahîm olan O'dur."
  [Haşr: 59/22.]

  Her iki mübarek isim de ALLAH'ın sonsuz bir merhamet sahibi olduğunu ifade ederler.

  Rahmet ve merhamet; kısaca, 'hayrı irade etmek ve sonsuz ihsan ve ikramda bulunmak' mânâsına gelir.

  Merhamet için yapılan şu tarif çok güzeldir:

  "Merhamet; acıları, afetleri, sıkıntıları gidererek yerlerine hayrı, sürür ve saadeti ikame etme duygusudur."


  Hur bajo,Kur bajo
  Ga mêşine...
  Kendini tevil et!...


 4. #4
  Ehil Üye HüZnÜ HaZan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2008
  Mesajlar
  4.454

  Standart  Rahman ismi, 'insan-hayvan, mü'min-kâfir farkı gözetmeksizin her canlının her türlü rızkını veren ve onları koruyup gözeten" mânâsına gelir.

  Rahîm ise, "iradesini doğru kullanan kullarına iman, ibadet, hidayet saadetini kazandıran ve onlara ebedî Cennetler hazırlayan" demektir.

  Rahman ismi, ilk yaratılışa bakar. Nitekim, Cenâb-ı Hak, yarattığı her varlığı, onların iradeleri dışında nice ihsanlara mazhar kılar.

  Rahîm ismi ise, daha çok, ikinci yaratılışa bakar ve iradelerini hayra, doğruya, güzele yönlendiren bahtiyar kullar için, ikinci yaratılışta, sonsuz lütuflar, nimetler, ikramlar verileceği müjdesini taşır.

  Demek oluyor ki, Rahmâniyetin tecellisinde 'cebir', yani mahlukun iradesi dışında bir ikram ve ihsanda bulunma sözkonusudur.

  Rahîmiyetin tecellisinde ise insanın cüz'î iradesini doğru kullanması şartı vardır.

  Rahman hem isimdir hem de sıfat, Rahîm ise sadece sıfattır. Bundan dolayı, Rahman ismi başkalarına nîsbet edilmez., ama Rahîm ismi nisbet edilebilir.

  Diğer taraftan, 'ALLAH, dünyanın Rahmanı, ahiretin Rahîmidir' buyrularak, Rahman sıfatının ezel ile, Rahîm sıfatının ise ebediyetle ilgili olduğuna dikkat çekilir.

  Kur'ân-ı Kerîm'de Rahîm ismi, daha çok Gafur ismiyle birlikte kullanılmış, böylece en büyük rahmetin mağfiret olduğuna dikkat çekilmiştir. Şu halde mağfiret, Rahîm isminin en güzel bir tecellisiçdir.

  Rahman ismi dünyada nail olduğumuz nice nimetlere, Rahîm ismi ise ahirette kavuşmaya namzet olduğumuz ebedî saadetlere nazarımızı çevirir.

  "Güçsüzlere merhamet edene, Rahman olan ALLAH da merhamet eder." [Hadis-i Şerif.]

  Nur Külliyatında, şefkatin 'Rahîm ismine isal’ ettiği beyan edilerek şu noktaya önemle dikkat çekilir:

  "Şefkat-i insaniye, merhamet-i Rabbaniyenin bir cilvesi olduğundan; elbette rahmetin derecesinden aşmamak ve Rahmeten-lil-âlemîn Zât'ın (a.s.m.)'mertebe-i şefkatinden taşmamak gerektir." [Kastamonu Lahikası.]

  Rahman ve Rahîm olan ALLAH'ın, kâinatı ve içindeki eşyayı hizmetine vermekle merhametine mazhar kıldığı bir kulunu, küfür ve isyanı sebebiyle Cehennemine atmasına acımak ruh ve kalbin hastalığından ileri gelir. Zira, sıhhatli bir kalb ve müstakim bir akıl çok iyi bilir ki:

  "ALLAH'ın rahmetinden fazla rahmet edilmez. ALLAH'ın gadabından fazla gadab edilmez." [Sözler.]

  Biz Cehennem azabına uğramayı hak etmiş insanlara yersiz şefkat göstereceğimize, onları bu noktaya gelmeden önce yakalamanın ve kendilerine yardımcı olmanın yollarını aramak durumundayız.

  İnsan, fakirleri doyurmak ve güçsüzlere yardım etmekle Rahman isminden; yanlış yolda gidenlere acıyıp şefkat etmek ve onları iman ve hidayet yoluna davet etmekle de Rahîm isminden feyiz alır...


  Hur bajo,Kur bajo
  Ga mêşine...
  Kendini tevil et!...


 5. #5
  Ehil Üye HüZnÜ HaZan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2008
  Mesajlar
  4.454

  Standart
  Bütün varlıkların sahibi, tek hükümdarı."

  "Bütün âlemlerin mutlak ve tek sultanı."

  “De ki: İnsanların Rabbine sığınırım; insanların melikine, insanların (gerçek) ilâhına..." [Nâs: 114/1-3.]

  Nur Külliyatında bir terkip geçer: Saltanat-ı Rububiyet. Bu ifade bize, bütün âlemlerde her ne varsa hepsinin ilâhî terbiyeden geçtiğini ders verir. İşte bu terbiye, bir 'rububiyet saltanatı' dır.

  ALLAH'ın, bütün mahluklar üzerindeki bir diğer saltanatı da 'hâlikiyet saltanatı' dır. Zira, her şeyin zâtı ve sıfatları, O'nun yaratmasıyla vücut bulmuşlardır. O ise zâtı ve sıfatlarıyla hiçbir şeye muhtaç olmayan yegâne Melik'tir. Bu saltanata ortak olacak bir başka melik düşünülemez.

  ALLAH'ın, bütün rızıklananlar üzerinde de bir 'rezzâkîyet saltanatı' vardır.

  Keza, bütün hayat sahipleri O'nun ihyasıyla hayat bulur ve bütün vefat edenler O'nun öldürmesiyle bu dünyadan ayrılırlar; bu ise bir 'ihya ve imâte saltanatı' dır.

  Mâlikiyet, hâkimiyet, kudret, izzet, azamet ve kibriya da ayrı birer saltanattırlar. Bunların her birinin hükmü altında nice mülkler, nice aciz, zelil ve hakir mahluklar vardır.

  İnsan o mutlak Melik'e kulluk etmekle, arzın halifesi olma şerefine erer.

  İnsan ruhu, bedendeki bütün organlara ve duygulara hükmetmekle Melik ismine bir aynadır; ayakları dilediği yöne doğru yürütür, ellere istediği şeyi tutturur. Bu kısa dünya hayatında insanoğlu böylece bir imtihan geçirir.

  Kul olduğunu idrak ederek o Melik-i Mutlak'ın rızası istikametinde çalışanlar, Cennette nice hizmetçilere efendilik edeceklerdir.
  Nefsine köle olmayı hürriyet sayanlar ise, kısa süren bir saltanatı müteakip ölümü tadacaklar ve O mutlak Melik'in huzurunda hesap verdikten sonra, ebedî olarak Cehennemde kalacaklardır.

  Melik ismi, her şeyi ALLAH'ın hükmü ve tasarrufu altında bilmemizi ders verir. Bu kâinat ülkesinin yegâne melikinin ALLAH olduğunu ihtar ile O'nun o haşmetli saltanatına isyan etmekten nefsimizi men eder.
  Hur bajo,Kur bajo
  Ga mêşine...
  Kendini tevil et!...


 6. #6
  Ehil Üye delailinnur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2007
  Mesajlar
  1.368

  Standart

  MaşaALLAH,BAREKALLAH.Olması gereken bir arşivdi,çok teşekkür ediyoruz Hüznü Hazan Kardeşim,devamını bekliyoruz inşaALLAH.ALLAH Razı Olsun.
  İlaçların en hayırlısı KUR'AN'dır!

  Şüphesiz ALLAH ve Melekleri Peygambere
  Salat ederler.Ey İman Edenler,siz de O'NA
  Salat edin ve tam bir teslimiyetle O'NA Selam verin.(Ahzab-56)
  "İlmi, amel için öğreniniz. Çokları bunda yanıldı. İlimleri dağlar gibi büyüdü, amelleri ise zerre gibi küçüldü."
  İbrahim bin Edhem (r.a.)

 7. #7
  Ehil Üye HüZnÜ HaZan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2008
  Mesajlar
  4.454

  Standart

  Alıntı delailinnur Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  MaşaALLAH,BAREKALLAH.Olması gereken bir arşivdi,çok teşekkür ediyoruz Hüznü Hazan Kardeşim,devamını bekliyoruz inşaALLAH.ALLAH Razı Olsun.
  Amin cümlemizden inşallah...
  Ölmezsek ve başka bir mani çıkmazsa inşallah devamını getirecem Rabbim nasib ederse...


  Hur bajo,Kur bajo
  Ga mêşine...
  Kendini tevil et!...


 8. #8
  Ehil Üye HüZnÜ HaZan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2008
  Mesajlar
  4.454

  Standart  Zâtında, sıfatında, fiillerinde, isimlerinde, hükümlerinde her türlü lekeden, eksiklikten çok uzak, pek temiz."

  "Her şaibeden münezzeh, çok temiz ve pak olan."

  "Göklerdekiler ve yerdekiler, Melîk, Kuddûs, Azîz ve Hakîm olan ALLAH'ı tesbih ederler." [Cum'a: 62/1.]

  ALLAH, maddeden, değişmekten, tesir altında kalmaktan, acizlikten, yardımcıya muhtaç olmaktan, bilmemekten, gücü yetmemekten, dilediğini icra edememekten ve her türlü ayıptan çok yüksek, çok uzak olduğu gibi, kendisi hakkında beşer aklının ve hayalinin mahsulü olarak ortaya atılan her türlü sıfattarı, benzetmeden de münezzehtir.

  Kuddûs isminin, selbî sıfatlarından 'muhalefet-ün lil havadis' sı;fatına dayandığı ifade edilmiştir.

  Kuddûs isminin kâinattaki tecellîsi, sema yüzünden deniz yüzüne, çiçeklerden ormanlara kadar her şeyde mükemmel bir temizliğin hüküm sürmesidir.

  Nur Külliyatından bir hakikat dersi:

  "İsm-i Kuddüs'ün cilve-i âzamından gelen tanzif ve nezafet, bütün kâinatın mevcudatını temizliyor, güzelleşti riyor. Beşerin bulaşık eli karışmamak şartıyla, hiçbir şeyde hakikî nezafetsizlik ve çirkinlik görünmüyor." [Lem'alar.]

  Bu isme karşı kulun vazifesi takdis ve teşbihtir. Takdis, 'ALLAH'ı kemâl sıfatlarla tavsif etmek'; teşbih ise 'noksan sıfatlardan tenzih etmek'tir. Meselâ 'ALLAH her şeye kadirdir' demek takdis; 'ALLAH acizlikten münezzehtir' demek tesbihtir.

  Kuddûs ismi, ALLAH'ın bütün noksanlıklardan münezzeh ve mukaddes olduğunu ders vermekle, bizi temiz bir kul olmaya davet ederken, Kuddûs olan ALLAH,'ın huzuruna selim bir kalb ve temiz bir bedenle çıkılması gerektiğini de ihtar eder.

  "Kötü hasletler, bâtıl itikadlar, günahlar, bid'alar; manevî kirlerden olduklarını unutmamalıyız." [Lem'alar.]

  Bir mü'min, şüphe ve tereddütlerden, bâtıl telakkilerden ve hurafelerden ayıklanmış tertemiz bir itikada; gösterişten, riyadan ve menfaatten uzak ihlâslı bir ibadete ve her türlü kötü ahlâktan uzak bir ruha sahip olmak için gayret gösterdiği ölçüde bu mukaddes isimden feyiz alır. Bir günah işlediğinde derhal tövbe ederek o lekeyi ruhundan silmeye çalışır.

  Kuddûs ismine mazhar olmanın bir yolu da, maddî temizliğe dikkat etmektir.

  Buna göre, bir insan maddî temizliğe dikkat ettikçe kâinattaki paklığa ve temizliğe ayak uydurmuş olur, manevî temizliğine hassasiyet gösterdiği ölçüde de meleklere yaklaşır.

  Nur Külliyatından harika bir tespit ile bu bahsi tamamlamak istiyorum:

  "O dehşetli Cehennem fabrikası, sair vazifeleri içinde, âlem-i vücud kâinatını âlem-i adem pisliklerinden temizlettiriyor."
  [Şualar.]

  Buna göre, Kuddûs isminin azamî bir tecellisi de Cehennemde tahakkuk edecektir.

  Mizanda günahları ağır basan mü'minler, bu günahlardan temizlenmek üzere Cehenneme gidecekler ve gerekli azabı tattıktan sonra tertemiz olarak Cennete varacaklardır.

  Küfür üzere ölenlere gelince, Kuddûs ismi onlarda da bir başka şekilde tecelli edecek ve onları imansızlık kirlerinden temizleyecektir. Artık hepsi Cehenneme ve meleklere inanacaklar ve bu dehşetli azaptan kurtulmak için ALLAH'tan medet dileyeceklerlerdir. Ama bu geç kalmış tasdik, onları Cehennemden kurtarmaya yetmeyecektir.

 9. #9
  Ehil Üye h.polat - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Yaş
  44
  Mesajlar
  1.245

  Standart

  çok güzel hazanım ellerine sağlık...
  ALLAH razı olsun...

 10. #10
  Ehil Üye HüZnÜ HaZan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2008
  Mesajlar
  4.454

  Standart

  Alıntı h.polat Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  çok güzel hazanım ellerine sağlık...
  ALLAH razı olsun...
  Ecmain ablacım...
  Derdimize derman olur inşallah...


  Hur bajo,Kur bajo
  Ga mêşine...
  Kendini tevil et!...


+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Esma-ül Hüsna
  By fanidünya... in forum Ezgi, İlahi ve Kur'an-ı Kerim Tilavetleri
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 14.03.16, 13:27
 2. Esma-ül Hüsna
  By slim in forum Klip, Video, Film ve Animasyon
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 02.06.11, 17:46
 3. Esma-ül Hüsna
  By Scorponork in forum Klip, Video, Film ve Animasyon
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 15.09.07, 20:07
 4. Esma-ül Hüsna
  By petünya in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 11.09.07, 13:32
 5. Esma-ül Hüsna
  By adnadn in forum Resim - Fotoğraf Galeri
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 10.08.07, 13:58

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0