+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 6 ve 6

Konu: OpenOffice.org 2.2.0 Türkçe

 1. #1
  Müdakkik Üye ahmetmustafa - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2007
  Bulunduğu yer
  Connecticut, USA
  Mesajlar
  734

  Standart OpenOffice.org 2.2.0 Türkçe

  OpenOffice.org Türkçe  Aç?k kaynak kodlu en tan?nm?ş masaüstü çal?şma yaz?l?m? olan OpenOffice program? ile türünün en çok kullan?lan ve ücretli örneği Microsoft Office’e ihtiyac?n?z kalmadan gerekli tüm işlerinizi halledebilirsiniz.


  Üreticiden:
  OpenOffice.org, herkes için ücretsiz olan bir ofis paketidir.
  Bu yaz?l?m aşağ?daki modülleri içerir:
  Writer (Metin ve HTML düzenleyici)
  Calc (Excel tarz?nda bir uygulama)
  Draw (Vektörel çizim modülü)
  Base (Veritaban? istemi modülü)
  Impress (Sunum program?)
  Math (Formül düzenleyici)

  Fonksiyonellik ve özellikleriyle OpenOffice.org, MS-Office gibi iyi bilinen ücretli ofis paketleri ile uyumludur.
  OpenOffice.org yard?m?yla birçok MS Office döküman?n? (Word, Excel, Powerpoint) açabilir, değiştirebilir, MS Office veya OpenOffice.org format?nda kay?t edebilirsiniz. Temel farkl?l?k, OpenOffice.org bu dökümanlardaki makrolar? çal?şt?rmaz. Fakat bu dökümanlar? tekrar Ms Office alt?nda açmak isteyebileceğinizi göz önünde bulundurularak makrolar? saklar.
  MS-Office dosya formatlar? hakk?nda yeterli bilgi olmad?ğ? için (Microsoft formatlar? yay?nlanm?yor) nadiren de olsa aç?lmayan dökümanlar olabilir.

  Writer (Metin ve HTML düzenleyici)
  OpenOffice.org Writer, modern bir kelime işlemci yaz?l?m?ndan beklediğiniz tüm özelliklere sahiptir. ?ster hat?rlamak istediğiniz olaylar? yazmak için kullan?n, isterseniz içinde resim, şema, dizin olan bir kitap yaz?n, Writer sayesinde tüm bu işlemlerin kolayca, h?zl? bir şekilde tamamland?ğ?n? göreceksiniz.
  OpenOffice.org Writer sihirbazlar?yla mektup, faks ve ajandalar? dakikalar içinde tasarlarken, bir yandan da birlikte gelen şablonlar ile kendi dökümanlar?n?z? tasarlayabilirsiniz. Sayfa ve yaz? stillerinin al?ş?k olduğunuz gibi kolayca tasarlanmas? sayesinde sadece işinize konsantre olabilir, üretkenliğinizi art?rabilirsiniz.
  ?şte Writer'? özgün yapan baz? özellikler:
  Writer, Microsoft Word uyumludur. Size gönderilen Word belgelerini açabilir, Writer ile tekrar ayn? biçimde kaydedebilirsiniz. Writer, s?f?rdan haz?rlad?ğ?n?z belgeleri Word biçiminde kaydedebilir.
  • Yaz?m s?ras?nda Türkçe imla denetimi yapt?rabilir, otomatik düzeltme sayesinde hatalar? en aza indirebilirsiniz.
  • Haz?rlad?ğ?n?z belgeleri tek t?klama ile PDF ya da HTML'e çevirebilirsiniz.
  • Otomatik Tamamlama (AutoComplete) özelliği sayesinde, yaz?lmas? gereken uzun kelimelere gereksiz zaman harcamazs?n?z.
  • Karmaş?k belgelere çal?ş?rken ?çindekiler (Table of Contents) ve ?ndis (Index) bölümlerini ç?kartarak istediğiniz bilgiye daha h?zl? erişim sağlayabilirsiniz.
  • Haz?rlad?ğ?n?z belgeleri e-posta yard?m?yla tek t?klama ile gönderebilirsiniz.
  OpenOffice.org'un yeni döküman biçimi OpenDocument'tir. Bu standart, XML tabanl? ve aç?k döküman biçimi sayesinde sadece Writer'a bağ?ml? kalmaz, herhangi bir OpenDocument uyumlu yaz?l?m sayesinde verilere erişim yap?labilir.
  Türkiye'de Writer kullanan onbinlerce işletmede olduğu gibi, siz de bu aç?k yaz?l?m? deneyin. OpenOffice.org sayesinde lisans ücreti ödemeden, serbestçe, özgürce bilişim teknolojilerinden faydalanman?n tad?n? ç?kart?n.

  Calc (Excel tarz?nda bir uygulama)
  Calc, her zaman elinizin alt?nda olabilecek bir hesap tablosudur. Eğer yeni başl?yorsan?z, OpenOffice.org Calc'?n kolay kullan?m ortam?n? ve s?cak arayüzünü çok seveceksiniz. Profesyonel bir veri işleyenseniz, Calc yard?m?yla gelişmiş fonksiyonlara ulaşabilecek, verileri kolayca düzenleyebileceksiniz.
  Calc'?n gelişmiş DataPilot teknolojisi, veritabanlar?ndan ham veriyi al?r, özetler ve anlaml? bilgiler haline getirebilir.
  Doğal dil formülleri, kelimeler kullanarak kolayca formül haz?rlaman?za imkan verir (örn. ciro - kar gibi).
  Ak?ll? Toplama Düğmesi, içeriğe uygun olarak toplama fonksiyonu ya da alt toplam fonksiyonunu otomatik olarak yerleştirebilir.
  Sihirbazlar, gelişmiş hesap tablosu fonksiyonlar? aras?ndan kolayca seçim yapman?za olanak sağlar. Senaryo yöneticisi (Scenario Manager), özellikle istatistik alan?nda çal?şanlara yönelik olarak "what if..." analizi yapabilir.
  OpenOffice.org Calc ile haz?rlad?ğ?n?z hesap tablolar?n?,
  • XML uyumlu OpenDocument biçiminde kaydedebilir,
  Microsoft Excel biçiminde kaydederek elinde Microsoft Excel olan arkadaşlar?n?za gönderebilir,
  • Sadece sonuçlar? görmek için PDF biçiminde kaydedebilirsiniz.

  Draw (Vektörel çizim modülü)
  Draw, küçük karalamalardan büyük grafikler ve şemalara kadar tüm çizim ihtiyaçlar?n?z için kullanabileceğiniz bir çizim program?d?r.
  Tüm grafik stillerinizi tek t?k ile yönetebilmek için Biçemler ve Biçimlendirme'yi kullanabilirsiniz. Nesneleri düzenleyebilir, iki veya üç boyutlu olarak döndürebilirsiniz. 3B (3D) kontrolcüsü sizin için küreler, küpler, halkalar, vb. nesneleri oluşturacakt?r.
  Draw ile nesneleri yönetebilirsiniz. Onlar? gruplay?p, gruptan ay?r?p, tekrar gruplayabilir ve gruplanm?ş hallerini dahi düzenleyebilirsiniz. Karmaş?k gösterim (sophisticated rendering) özelliği sizin seçeceğiniz dokular, ?ş?k efektleri, transparanl?klar ve perspektif özellikleri fotoğraf kalitesinde resimler yaratman?z? sağlayacakt?r.
  Ak?ll? birleştiriciler (smart connectors) sayesinde ak?ş şemalar?, organizasyon şemalar? ve ağ şemalar? haz?rlamak çok kolaylaş?yor. Birleştiriciler taraf?ndan kullan?lacak kendi 'yap?şt?r?c? noktalar?n?z?' (glue points) tan?mlayabilirsiniz. Boyut sat?rlar? (dimension lines) doğrusal boyutlar? çizim s?ras?nda otomatik olarak hesaplar ve gösterir.
  Küçük resimler (clipart) için resim Galeri'sini (Gallery) kullanabilir ve yeni resimler oluşturarak Galeri'ye ekleyebilirsiniz. Grafiklerinizi ofis belgeleri için yeni uluslararas? standart olarak kabul edilen OpenDocument biçiminde kaydedebilirsiniz. Bu XML tabanl? biçim yaln?zca OpenOffice.org'a bağ?ml? kalman?z? değil, bu biçimi destekleyen tüm yaz?l?mlar ile çal?şabilmenizi sağlar.
  Tüm yayg?n kullan?lan grafik biçimlerinden (BMP, GIF, JPEG, PNG, TIFF, WMF, vb.) herhangi birinden grafikleri aktarabilirsiniz. Draw'un Flash (.swf) dosyalar? üretebilmesi yeteneğini kullanabilirsiniz!

  Base (Veritaban? istemi modülü)
  OpenOffice.org'un yeni 2. sürümü ile birlikte gelen Base, OpenOffice.org içindeki bilgilerin büyük bir h?z, verim ve şeffafl?kla veritaban?na aktar?lmas?na izin verir. Base yard?m?yla tablo, form, sorgu ve raporlar oluşturup düzenleyebilirsiniz. Bu işlemleri ister kendi veritaban?n?zla, ister OpenOffice.org Base ile birlikte gelen HSQL veritaban? motoruyla yapmak mümkündür.
  OpenOffice.org Base, başlang?ç, orta ve ileri seviye veritaban? kullan?c?lar? için sunduğu sihirbaz, tasar?m görünümü ve SQL görünümü gibi seçeneklerle oldukça esnek bir yap? sunmaktad?r.
  OpenOffice.org Base ile art?k veritaban? yönetimi çok kolaylaşt?. Gelin, OpenOffice.org Base ile neler yapabileceğimizi görelim.
  Verilerinizi yönetin
  OpenOffice.org Base yard?m?yla,
  • Verilerinizi depolayabileceğiniz yeni tablolar yaratabilir ve bunlar? düzenleyebilirsiniz,
  • Veri erişimini h?zland?rmak için tablo indisini düzenleyebilirsiniz,
  • Tabloya yeni kay?t ekleyebilir, mevcut kay?tlar? düzenleyebilir ya da silebilirsiniz,
  • Verilerinizi göz al?c? raporlar halinde sunmak için Rapor Sihirbaz?ndan faydalanabilirsiniz,
  • H?zl? veritaban? uygulamalar? oluşturmak için Form Sihirbaz?n? kullanabilirsiniz.
  Verilerinizi kullan?n
  OpenOffice.org Base yard?m?yla, verilerinizi sadece görüntülemekle kalmaz, ayn? zamanda üzerinde işlemler de yapabilirsiniz,
  • Basit (tek sütunlu) ya da karmaş?k (çok sütunlu) s?ralama yapabilirsiniz,
  • Basit (tek t?klama) ya da karmaş?k (mant?ksal sorgulama) yard?m?yla verilerin alt kümelerini görüntüleyebilirsiniz,
  • Güçlü sorgulama yöntemleri ile verileri özet ya da çoklu tablo görünümü şeklinde sunabilirsiniz,
  • Rapor Sihirbaz? yard?m?yla raporlar? pek çok farkl? biçimlerde üretebilirsiniz.
  OpenOffice.org Base veritaban?, HSQL veritaban? yöneticisinin tam sürümünü içerir. Bu veritaban?, verileri ve XML dosyalar? tutmak için kullan?l?r. Ayn? zamanda basit veritaban? işlemleri için dBASE dosyalar?na erişebilir.
  Daha gelişmiş talepler için, OpenOffice.org Base program? Adabas D, ADO, Microsoft Access, MySQL gibi veritabanlar?n? destekler ve bu veritabanlar?yla bağlant? kurabilir. ?sterseniz, endüstri standard? ODBC ve JDBC sürücüleri üzerinden de bağlant? yap?labilir. Base, ayr?ca, LDAP uyumlu adres defterleriyle çal?şabilir ve Microsoft Outlook, Microsoft Windows ve Mozilla gibi temel yap?lar? destekler.

  Impress (Sunum program?)
  OpenOffice.org Impress, etkin çokluortam sunumlar? haz?rlamak için çok kullan?şl? bir yaz?l?md?r. Sunumlar? tasarlarken 2 boyutlu ve 3 boyutlu resimlerden, simgelerden, özel efektlerden, canland?rmalardan ve çizim nesnelerinden faydalanabilirsiniz.
  Sunumlar?n?z? haz?rlarken, sunum yapacağ?n?z kesimin ihtiyaçlar?na göre çok farkl? görünüm seçeneklerinden faydalanmak da mümkündür: Çizim, Taslak, Slayt, Notlar vb ..
  OpenOffice.org Impress, sunumunuzu kolayca tasarlamak için çizim ve diyagram araçlar? içerir. Bu sayede birkaç dakika içinde kolayca önceden kurgulad?ğ?n?z çizimleri ekrana aktarabilirsiniz.
  Impress yard?m?yla sunumlar?n?z? Microsoft Powerpoint biçiminde kaydedebilir, bu dosyalar?n?z? Powerpoint bulunan makinelere taş?y?p sunumunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Dilerseniz, yeni XML tabanl? OpenDocument aç?k standard?n? seçerek hep özgür kal?rs?n?z.
  OpenOffice.org Impress yard?m?yla tek t?klama ile oluşturduğunuz slaytlar? Flash biçimine getirip Internetten yay?nlamak da mümkündür. Bu özellik OpenOffice.org ile birlikte gelir ve herhangi bir üçüncü parti yaz?l?m sat?n almay? gerektirmez.

  Math (Formül düzenleyici)
  Math, matematiksel denklemlerle çal?şanlar için tasarlanm?ş bir yaz?l?md?r. ?ster Writer belgeleri içinde kullan?labilen formüller üretebilir, isterseniz ürettiğiniz formülleri diğer OpenOffice.org yaz?l?mlar?yla birlikte (Calc, Impress vb) kullanabilirsiniz.
  Bir formülü Math yard?m?yla birkaç şekilde girebilirsiniz.
  • Denklem düzenleyici içinde formülü tan?mlayarak
  • Denklem editörü üzerine sağ t?klay?p içerik menüsünden karş?l?k gelen sembolü seçerek
  • Seçim araç çubuğundan (Selection toolbox) uygun bir sembolü seçerek

  Not : Eğer bilgisayar?n?zda Java kurulu ise bu sürümü indir'iniz. Aksi halde buray? t?klayarak program?n Java'l? sürümünü indirebilirsiniz.

  OpenOffice.org Başlang?ç K?lavuzu
  "Tüm platformlarda çal?şan uluslararas? ve lider bir ofis yaz?l?m? yaratma" amac?yla kurulan, aç?k kaynak kodlu bir yaz?l?m projesi olan Open Office program?n?n tan?t?m?n? yapan ve kullan?m?n? anlatan ve ücretsiz olarak dağ?t?lan k?lavuz. PDF formatinda inndirilebilir olan bu kapsaml? belge OpenOffice.org Türkiye ekibinden Ersan Y?ld?r?m taraf?ndan haz?rlanm?ş ve toplam 371 sayfa.
  Not: Pdf format?ndaki dergiyi okuyabilmek için Adobe Reader gibi bir pdf okuyucu program?n yüklü olmas? gerekiyor.

  OPENOFF?CE 2.2.0 TÜRKÇE ?ND?RMEK ?Ç?N;
  http://www.inndir.com/inndir.php?id=13568

  OPENOFF?CE BAŞLANGIÇ KILAVUZU'NU ?ND?RMEK ?Ç?N;
  http://www.inndir.com/inndir.php?id=32404

  Konu ahmetmustafa tarafından (18.07.07 Saat 11:41 ) değiştirilmiştir.
  • Ey alem-i İslam! Uyan,Kur'an'a sarıl,İslamiyete maddî ve manevî bütün varlığınla müteveccih ol...Tarihçe-i hayat
  • Ümitvar Olunuz; Şu İstikbal İnkılabâtı İçinde En Yüksek Gür Sada,İslamın Sadası Olacaktır!...Tarihçe-i Hayat
  • İnsandaki en tehlikeli damar ENANİYET damarıdır.Ve en zaif damarı da odur.Onu Okşamakla çok fena şeyleri yaptırabilirler...Mektubât
  • İlgi, Bilgiden Ziyade Önemlidir.
 2. #2
  Gayyur ilhan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2007
  Mesajlar
  102

  Standart

  Microsoft'un korkulu rüyas? !..
  İman hem nurdur hem kuvvettir, hakiki imanı elde eden adam kâinata meydan okuyabilir.

 3. #3
  Müdakkik Üye ahmetmustafa - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2007
  Bulunduğu yer
  Connecticut, USA
  Mesajlar
  734

  Standart

  Kardeşler, aç?k kodlu programlar hariç bir program? yap?mc?s?n?n size yetki vermeden kullanmak kul hakk?d?r, haramd?r. Allah affetsin o yap?mc?yla helalleşmeden ölürsek üzerimizde hakk? kal?r. Mesela çoğumuz büyük ihtimalle Microsoft Office yaz?l?m?n? kullan?yoruz. Eğer k?r?lm?ş olarak yani ücretsiz tam sürüm kullan?yorsak bize büyük vebali var.
  S?rf bu sebeple "hangisi daha güzel ve performansl?" değil de "hangisi aç?k kaynak kodlu" diye yani kullan?m?nda herhangi bir vebal oluşturmayacak yaz?l?mlar? kullanmam?z daha uygun olacakt?r.
  Bu dediğim OpenOffice'in daha kötü olduğu anlam?na gelmez, tam tersine Microsoft Office'ten çok daha iyi performans? var.

  Selametle...
  • Ey alem-i İslam! Uyan,Kur'an'a sarıl,İslamiyete maddî ve manevî bütün varlığınla müteveccih ol...Tarihçe-i hayat
  • Ümitvar Olunuz; Şu İstikbal İnkılabâtı İçinde En Yüksek Gür Sada,İslamın Sadası Olacaktır!...Tarihçe-i Hayat
  • İnsandaki en tehlikeli damar ENANİYET damarıdır.Ve en zaif damarı da odur.Onu Okşamakla çok fena şeyleri yaptırabilirler...Mektubât
  • İlgi, Bilgiden Ziyade Önemlidir.
 4. #4
  Ehil Üye akıncı - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Mar 2008
  Bulunduğu yer
  Kırşehir- Kırıkkale
  Mesajlar
  1.013

  Standart

  Benden de sizlere openoffice nin yeni sürümü olsun.

  http://www.openoffice.org.tr/compone...,53/Itemid,77/


  Ne harabi,ne harabatiyim,
  kökü mazide olan atiyim,ati.
  Yahya Kemal

  Bir Melek Olmak Değil Derdim Asla...Ben Şeytan Olmak İstemiyorum!!!


 5. #5
  Dost xseyyah - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2008
  Mesajlar
  3

  Standart

  Güzel Teşekkürler kardes

 6. #6
  Dost xseyyah - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2008
  Mesajlar
  3

  Standart

  Güzel Teşekkürler kardes

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. OpenOffice.Org
  By muhibbülkurra in forum Program İndirme
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 29.12.09, 11:32
 2. En İyi Antivirüs NOD 32 - Türkçe
  By mete0175 in forum Program İndirme
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 26.10.08, 01:08
 3. Türkçe Rekorları
  By umut46 in forum Eğitim
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 19.10.07, 12:01
 4. Türkçe Bys Bys
  By saglıkcı in forum Eğitim
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 29.09.06, 08:04

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0