+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 1 ve 1

Konu: F-Secure İnternet Security 2007

 1. #1
  Dost thinkdifferent - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2007
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  30
  Mesajlar
  47

  Standart

  Alıntı ahmetmustafa Nickli Üyeden Alıntı
  F-Secure ?nternet Security 2007 gerçek zamanl? koruma özelliğine sahip güçlü bir virüsten koruma yaz?l?m?d?r. Yaz?l?m virüslerin yan? s?ra; casus yaz?l?mlara (spyware), internet solucanlar?na (worms) ve tüm diğer kötü niyetli araçlara karş? da koruma sağlamaktad?r. Türkçe dil desteği ile kolay kullan?labilir yap?s?n? daha da geliştirmiştir. Sahip olduğu iki ayr? veritaban? ile hem virüslere hem casus yaz?l?mlara karş? sisteminizi her an koruma alt?nda tutmaktad?r. Kendiliğinden güncelleme özelliği ile bu veritabanlar?n? yeni ç?kan zararl?lara karş? koyabilecek biçimde yenilemekte ve bu zararl?lar? daha sistemize bulaşmadan engellemektedir. Veritaban?n? tümüyle bağ?ms?z olarak çal?şmakta olan AV-Test.org üzerinden sağlamaktad?r. Yaz?l?m anl?k olarak güvenlik haberlerini sunmakta ve sizi tehlikelere karş? önceden bilgilendirmektedir.

  Günümüz güvenlik yaz?l?mlar?n?n en önemli niteliklerinden birisi olan gerçek zamanl? koruma işlevini başar?l? biçimde gerçekleştiren F-Secure ?nternet Security o an sistem üzerinde gerçekleştirilmekte olan tüm işlemleri denetlemektedir. Bu sayede çal?şt?r?lmakta olan yaz?l?mlar?, kullan?lan dosya ve klasörleri, indirilmekte olan verileri, s?k?şt?lm?ş dosyalar? anl?k olarak tüm zararl?lara karş? taramaktad?r. Bu işlemi arka planda yapt?ğ?ndan sizi hiçbir şekilde rahats?z etmemekte yani kendi işini kendisi yapmaktad?r. Tespit etmiş olduğu zararl?lar? sistemde bir hasar oluşturmadan temizleyebilme yeteneğine sahiptir. Kullan?m s?ras?nda yaz?l?m?n bu işlevini kesinlikle etkin halde b?rakman?z gerekmektedir.

  Son y?llarda virüsler ve diğer zararl?lar bilgisayar sistemlerine elektronik postalar yolu ile bulaşma konusunda büyük art?ş göstermektedirler. Özellikle tecrübesiz kullan?c?lar taraf?ndan kimden geldiği bilinmeyen e-postalar?n aç?lmas? ve e-postalar içerisindeki zararl? bağlant?lara t?klanmas? yolu ile bulaşan virüsler ek dosyalar halinde de gelebilmektedir. Kullan?c?lar bu zararl? bağlant?lara t?klad?klar?nda ya da içerisinde zararl?lar? bar?nd?ran ek dosyalar? açt?klar?nda sistemlerini büyük tehlike alt?na sokmaktad?rlar. F-Secure Anti-Virus yaz?l?m? bu tehlikenin önüne geçebilmek amac?yla hem gelen hem giden e-postalar?n? denetimden geçirmektedir. E-postalar içerisinde kötü niyetli bağlant?lar? ve kodlar? tespit edebilmekte ve varsa ek-dosyalar? taramadan geçirebilmektedir.

  Yaz?l?m "Zamanlamal? Tarama" diye tabir edilen ve kullan?c?n?n ileriki dönemler içinde bilgisayar?n? kendiliğinden taranmas? için yap?land?rmas?na yard?mc? olacak özelliğe de sahiptir. Böylece belli dönemlerde örneğin haftada bir bilgisayar?n?z istediğiniz saatte kendiliğinden taranmaya başlayacakt?r. Sistem taramas? yapmay? unutan ya da bu işlem için vakti olmayan kullan?c?lar için oldukça yararl? bir işlevdir. Zira bir defa ayarlama yap?ld?ktan sonra art?k kullan?c?n?n herhangi bir işlem yapmas?na gerek kalmadan yaz?l?m sistem güvenliğini kendiliğinden sağlayacakt?r. Elle tarama ayarlar?nda belirlediğiniz seçenekler ile tarama yapmakta ve eylemlerini yine o ayarlara göre gerçekleştirmektedir.

  "Zamanlamal? Tarama" özelliğinden ayr? olarak "kendi işimi kendim yapar?m" diyen kullan?c?lar?n tercih edeceği "Elle Tarama" özelliği tarama seçeneklerini tümüyle kullan?c?ya b?rakmaktad?r. Kullan?c? istediği bir zamanda bu özelliği kullanarak sisteminin tümünde ya da herhangi bir alan?nda tarama yapabilmektedir. Virüsler, casus yaz?l?mlar (spyware) ve "rootkit"lere karş? ayr? ayr? tarama yapabilme desteği vermektedir. ?sterseniz sistem üzerinde yer alan tüm dosya türlerini tarayabildiği gibi yaln?zca sizin belirlediklerinizi de tarayabilmektedir. Tüm s?k?şt?r?lm?ş dosyalar? da içlerinde bulanabilecek zararl?lar için taramakta ve tüm bu taramalar? raporlamaktad?r.

  ?nternet üzerinden gezebilmek için kulland?ğ?m?z taray?c? yaz?l?mlar? şüphesiz zararl?lar?n en önemli bulaşma yollar?ndan birisidir. Ayr?ca istenmeyen aç?l?r pencereler de kullan?c?lar? zor durumda b?rakmaktad?r. Yaz?l?m sahip olduğu taray?c? denetleme özelliği ile kullanmakta olduğumuz taray?c?y? anl?k olarak denetlemektedir. Kendiliğinden aç?lan pencereleri engellemekte ve olas? zarar? bildirim kutusu ile görüntülemektedir. ?nternet Explorer için bir kalkana sahip olan yaz?l?m taray?c? ayarlar?ndaki tüm değişiklikleri izleyerek sald?r? girişimlerinin önüne geçmektedir. Bu işlemi yaparken sayfa tarama h?z?n?z? da düşürmemektedir.

  Sisteminiz üzerinde zararl?lar taraf?ndan gerçekleştirilebilecek değişiklikleri tespit etmek ve önlemek amac?yla bir de sistem denetleme arac?na sahip olan yaz?l?m sizin tercihinize göre isterseniz tüm bu değişiklik durumlar?nda onay?n?z? istemekte isterseniz bu durumlar? yaln?zca günlük dosyalar?na rapor olarak yazmaktad?r. Bilindiği üzere başlang?ç virüsleri ve truva atlar? tipindeki zararl?lar kendilerini sistem başlang?c?nda çal?ş?r hale getirip kendiliğinden çal?şan uygulamalar aras?nda yer almaya çal?şmaktad?r. Ayr?ca "rootkit"ler, internet solucanlar? sistem üzerinde ciddi değişiklikler yapma gücüne sahiptir. ?şte yaz?l?m sistem denetleme arac? ile tüm bu tehlikelerin önüne geçmektedir.

  "Yetkisiz Giriş Önleme" özelliği sayesinde de Bilgisayar?nza izinsiz girişi engelleyebiliyorsunuz. Uyar?ya neden olan kural oluşturulurken girilen aç?klamay?, ilgili uzak bilgisayar?n IP adresini ve uyar?n?n zaman?n? görebilirsiniz. Trafiğin yönünü ve hangi eylemin yap?ld?ğ?n?, ilgili protokolleri ve bağlant? noktalar?n? ve biliniyorsa kullan?lan hizmeti görebilirsiniz.

  Yukar?da aç?klanan tüm özelliklerinin yan? s?ra yaz?l?m sade bir yap?ya, yüksek özelleştirilebilirlik seviyesine, hoş bir arayüze, kolay kullan?labilir bir yap?ya sahiptir. Ayr?ca gerekli ayarlamalar yap?ld?ktan sonra sistem güvenliğini sizi yormadan sağlayabilmesi çok önemli bir özelliktir. Yapm?ş olduğu işlemler hakk?nda ayr?nt?l? raporlar sunarak güvenlik durumunuzu en ince noktas?na kadar izlemenize olanak tan?maktad?r. Ayr?nt?l? biçimde alg?lay?p temizleyebildiği zararl?lar ise şunlard?r: virüsler, casus yaz?l?mlar(spyware), truva atlar?(trojan), internet solucanlar?(worm), reklam amaçl? yaz?l?mlar(adware), "rootkit"ler ve tüm kötü niyetli kodlar.

  Özetle:
  # Bilgisayar?n?z? virüslere, internet solucanlar?na(worms), diğer kötü niyetli yaz?l?mlara ve "rootkit"lere* karş? korumaktad?r.
  # Casus yaz?l?mlara(spyware) karş? gerçek zamanl? koruma içermektedir.
  # Elektronik postalar?n?z? virüsler ve kötü niyetli kodlar için taramaktad?r.
  # Reklam amaçl? elektronik postalardan kolayca kurtulman?z? sağlamaktad?r.
  # Kolay yüklenmekte ve kullan?lmaktad?r.
  # Yeni ç?kan virüslere karş? en h?zl? korumay? sağlamaktad?r. (Veritaban? bağ?ms?z çal?şan AV-Test.org üzerindedir.)
  # Sezgileri kuvetli bir e-eğitim arac? içermektedir.
  # Kendiliğinden güncelleme özelliği bulunmaktad?r.

  *"Rootkit"ler kendilerini en iyi gizleyen zararl? araçlard?r. Bilgisayar korsanlar? bu zararl? araçlarla izinsiz olarak giriş yapt?klar? ve sald?rd?klar? bilgisayarlarda kendilerini gizlemekte ve bilgisayar yöneticilerinin kullan?m haklar?na s?n?rs?zca sahip olabilmektedirler. Ayr?ca bilgisayar korsanlar? "rootkit"ler ile kullanm?ş olduklar? diğer zararl? araçlar? (truva atlar?, casus yaz?l?mlar, solucanlar) gizli hale getirerek oldukça sessiz biçimde kişisel ve kurumsal bilgisayar sistemlerine zarar verebilmektedirler. Yani "rootkit"ler hem kendileri gizli olarak sistemde çal?ş?rken hem de diğer zararl? araçlar?n gizlenmesini sağlamaktad?rlar.
  --
  F-Secure ?nternet Security yaz?l?m? bilgisayar?n?z? tüm zararl? türlerine karş? başar?l? biçimde koruyabilecek yap?da bir araçt?r. Sahip olduğu gerçek zamanl? koruma, kendiliğinden güncelleme, taray?c?, sistem ve e-posta izlemesi, "Yetkisiz Giriş Önleme" ve diğer özellikleri ile bunu göstermektedir. Tek olumsuz yan? diğer güvenlik yaz?l?mlar?na oranla biraz fazla sistem kaynağ? kullanmas?d?r. Kendi sistemimde gerçek zamanl? koruma özelliği tüm dosyalar? taramas? biçimde ayarl? ve çal?şmakta iken yaklaş?k 60 MB sistem belleği kullanmaktad?r. Asl?nda sunmuş olduğu özelliklere bak?ld?ğ?nda kullanm?ş olduğu kaynak gayet normaldir fakat bu durum düşük sistem yap?land?rmas?na sahip olan kullan?c?lar için s?k?nt? oluşturabilecek bir durumdur. Bir ev kullan?c?s?n tüm ihtiyaçlar?n? karş?lamaya rahatl?kla yetecek olan yaz?l?m veritaban?n? da çok s?k güncellemektedir. Bu da yeni tehlikelere karş? hep haz?r olacağ?n?n göstergesidir.

  ?ndirmek için:

  http://www.download.com/3001-2239_4-10602735.html


  Not:Program?n deneme sürümü 30 günlüktür. Program?n tam sürümü için 78.00$ ödemeniz gerekmektedir.

  Pazarl?k yaparsan?z 50 dolar


  Teşekkürler kardeşim güzel bir program...
  Konu HakanBa tarafından (30.05.07 Saat 13:42 ) değiştirilmiştir.

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Norton İnternet Security 2008 Final
  By xKaRaMüRSeLx in forum Program İndirme
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 10.03.08, 16:18
 2. 2007 de Ne Oldu ?
  By zahid in forum Serbest Kürsü
  Cevaplar: 19
  Son Mesaj: 04.01.08, 20:44
 3. Trend Micro PC-cillin Internet Security 2007
  By mirza-bey in forum Program İndirme
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 28.10.06, 19:08
 4. Wiley.AutoCAD.2007.and.AutoCAD.LT.2007.Bible.Jul.2
  By OmerHattap® in forum Kitap, Dergi, Albüm Tanıtımları ve E-Kitap Paylaşımları
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 28.10.06, 11:04

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Yemek Tarifleri ListeNur.de - islami siteler listesi
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0