Prof. Dr. Hayreddin Karaman
?Z YAYINCILIK

Haram ve helâl mefhumu dinin özü ve şekli, dindar?n Allah'a kulluk nizamnâmesi ile yak?ndan ilgilidir. Nizam fikri ile mutlak serbestlik fikri bir arada düşünülemez. Bir yerde nizam varsa mutlak hürriyeti kay?t alt?na alan, s?n?rlayan kaideler, emir ve yasaklar da var demektir. ?slâm, kulun kendini ve Rabbini bilmesi, O'na kulluk edilmesi, böylece ebedi saadete erebilmesi için Allah'?n lütfettiği son din, irşad ve nizam olduğuna göre onda helâl ve haram? birbirinden ay?ran s?n?rlar?n bulunmas? tabiidir.. Kitapta günlük yaşant?m?zda karş?laşabileceğimiz, akl?m?za gelen gelmeyen tüm konular işlenmiş...Ayr?ca ekitap olarak incelemek için ; http://www.hayrettinkaraman.net/kitap/helalharam/