+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 2 ve 2

Konu: İsminin Hakkını Ver...!

 1. #1
  Vefakar Üye Yeni Said - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2007
  Mesajlar
  342

  Standart

  ?sminin Hakk?n? Ver
  Bahad?r ÇEL?K

  Öğretmenliğimin beşinci y?l?nda, Orta Asya’da aç?lan Türk liselerinin birinde öğretmenlik yapacakt?m. Uçağ?m ?stanbul’dan kalkacakt?. Ankara’dan ?stanbul’a gitmek üzere otobüse bindim. Az sonra uzunca boylu, sakall?, yaşl? bir amca selâm vererek yan?ma oturdu. K?sa bir tan?şmadan sonra, emekli bir din görevlisi olduğundan ve Ramazan ay?n? geçirmek üzere Almanya’ya gideceğinden bahsetti. Aram?zda oluşan samimi havayla sohbetimiz derinleşti.

  Onunla Orta Asya’daki son gelişmeleri ve kardeşlerimizin hürriyete kavuşmas?n?n güzelliğini konuştuk. Ben söz aras?nda büyük âlim Bediüzzaman’?n y?llar önce, Tiflis’te bir Rus polisi ile konuşmas?nda bu gelişmelere işaret ettiğinden bahsettim. Onun Rus polisine; “Asya’da ?slâm âleminde üç nur birbiri arkas?nda gelişmeye başl?yor. Sizde birbiri üstünde üç zulmet gelişecektir. Şu bask? perdesi y?rt?lacak.” demesine karş?l?k Rus polisinin, “?slâm parça parça olmuş.” demesi, bunun üzerine Bediüzzaman’?n; “Tahsile gitmişler, ?şte Hindistan ve M?s?r ?slâm’?n zeki ve kabiliyetli çocuklar?d?r. ?ngiliz mektebinde tahsil görüyorlar. Kafkaslar ve Türkistan ?slâm’?n iki bahad?r oğullar?d?r. Rus mektebi harbiyesinde tâlim ediyorlar.” şeklinde karş?l?k vermesini anlatt?m.

  Ben bunlar? aktar?rken yaşl? amca derin bir düşünceye dalm?şt?. Ben onun dal?ş?n? gözlerken o birden üstüne basa basa şunlar? söyledi: “Şu asilzâde evlâd, şehadetnâmelerini ald?ktan sonra her biri bir k?ta baş?na geçecek, muhteşem âdil pederleri olan ?slâmiyet’in bayrağ?n? âfâk-? kemalâtta temevvüç ettirmekle kader-i ezelînin nazar?nda feleğin inad?na nev-i beşerdeki hikmet-i ezelîyenin s?rr?n? ilân edecektir.”
  Şaş?r?p kalm?şt?m. O ise yine dalm?şt?. Bu derin düşüncelerden uyand?r?rcas?na şu soruyu sordum:
  - Hocam, siz Bediüzzaman’? hiç gördünüz mü?
  Derin bir iç çektikten sonra:
  - Evet, onunla görüşmek nasip oldu. Kendisini ?stanbul’da tan?d?m. O zamanlar delikanl? idim. Zaman zaman Üsküdar’da onun sohbetlerine iştirak ederdim. Bir gün yak?n talebelerinden Zübeyir Ağabey bana: “Baş?na büyük tâlih kuşu kondu. Hocam?z yan?na bir talebe alacak. Bunun için uygun olan iki kişiden biri sensin. Bu büyük bir nimettir. Sana bunu teklif ederse, hemen kabul et. Ailenle görüş ve yar?n sabah erkenden yan?na git.” dedi. O zamanlar maalesef sigara tiryakisi idim. Yan?na gideceğim sabah, Üsküdar’da çorba içtikten sonra, bir sigara yakt?m. Az sonra Üstad’?n yan?na gideceğim için sigaran?n kokusu dağ?ls?n diye, sahilde s?kça nefes al?p vererek biraz vakit geçirdim. Bir süre sonra Bediüzzaman’?n yan?na gittim. Kap?da beni görünce, “Geç kald?n, içimden hangisi önce gelirse, onu yan?ma alay?m diye niyet etmiştim. Diğer arkadaş?n senden önce geldi.” dedi. O an çok pişman oldum. Gecikmemin temel sebebi, sigarayd?. Sigara için harcad?ğ?m zaman sebebiyle geç kalm?şt?m. Çok üzüldüm; ama yapacak bir şey yoktu. Sonra kendileri ?stanbul’dan ayr?ld?. Daha sonra onu bir kere de Konya’da görebildim. Bundan başka görüşme imkân?m olmad?. Ama eserlerini hâlâ tekrar tekrar okuyup istifade etmeye çal?ş?yorum. Sigaradan dolay? dünyada böyle bir saadeti kaybettim, âhirette ise daha büyük saadetleri elde etmeme engel olur endişesiyle sigaray? b?rakt?m. Sigara tiryakiliğim yüzünden yaşad?ğ?m bu hâdise akl?ma geldikçe hâlâ hay?flan?r?m.

  Yol boyunca sohbete devam ettik. Bediüzzaman’?n eserlerinden hangi bölümden söz açsam, hemen oray? bana cümlesi cümlesine aktar?veriyordu. Âdeta Üstad’?n eserlerini ezbere biliyordu. Zaman zaman bir konu için Risalelerden tefe’ül yapt?ğ?m?, içinde bulunduğum duruma uygun tevafuklar?n geldiğini söyleyerek yaşad?ğ?m bir hâdiseyi aktard?m:

  Bir arkadaş?mla bir iş plânlamas?nda aram?zda ihtilâf oluştu. Bir anlaşma noktas? bulamad?k. Her ikimiz de uç fikirler ileri sürerek doğru düşündüğümüzü iddia ediyor, fikirlerimizi birbirimize kabul ettirmeye çal?ş?yorduk. Sonunda anlaşamayacağ?m?z? anlay?nca, Risale hakem olsun diyerek rafta bulunan Lem’alar adl? eserden bir tefe’ül yapt?k. Gözümüze ilişen ilk cümle “Birisi ifrat etmiş, diğeri tefrit ediyor.” ifadesi idi. Bu hikmetli tevafuktan ikimiz de dersimizi ald?k ve orta yolu bularak tart?şt?ğ?m?z meseleyi tatl?l?kla karara bağlad?k.
  - Evet! Üstad bahsettiğiniz yerde Mustafa Sabri ile Musa Bekuf için o ifadeyi kullan?yor. Bu tür tevafuklar?n isabet etmesi sizin talebe olarak kabul edilişinizin işaretidir inşallah.
  Yolculuğun sonunda bu zât?n duas?n? alarak ayr?ld?m. Ertesi gün yeni vazife yerim olan Orta Asya ülkesindeki okulumda vazifeye başlad?m. Hem öğretmenlik yap?yor, hem de müdür yard?mc?l?ğ? vazifesini îfâ ediyordum. Bir toplant?da öğretmenlerimiz okulda sigara müptelâs? bir talebenin olduğunu, bütün ikazlara rağmen talebenin bu al?şkanl?ğ?ndan vazgeçmediğini söyledi. Öğretmenlerin teklifi bu talebenin okuldan ayr?lmas? yönünde idi. Birden otobüsteki o amca akl?ma geldi. Gençliğinde sigara tiryakisi iken sonradan bu kötü al?şkanl?ğ? b?rakarak haf?z olmuş, diyanette vazife alarak güzel hizmetler yapm?şt?. Öğretmen arkadaşlara bu talebeye bir şans vermelerini rica ettim. Kendisiyle konuşup ikna etmeye çal?şacağ?m? söyledim. Eğer bir daha okulda sigara içtiği tespit edilirse, o zaman okuldan ayr?lmas?na karar verilebileceğinden bahsettim. Neticede benim ricam üzerine ona bir şans daha verildi.

  Ertesi gün, Yiğit ismindeki bu öğrenciyi odama çağ?rd?m. Karayağ?z bir delikanl?yd?. Odama geldiğinde hâl hat?r sorduktan sonra:
  - Sen nas?l bir delikanl?s?n? Sana isminle hitap etmek içimden gelmiyor; çünkü sen isminin hakk?n? vermiyorsun!
  - Anlamad?m hocam, ne demek istediniz?
  - Hem ‘Yiğit’ ismini taş?yorsun, hem de sigara gibi bir düşmana mağlup oluyorsun. Bu tezat değil mi? Ya bu ismi değiştir veya ismine yak?ş?r bir şekilde yaşayarak sigaray? b?rak, yiğitliğini göster.
  Bu konuşma sonras?nda biraz onuru incinen, biraz da utanan Yiğit, baş?n? sessizce öne eğdi. Kendisine okul idaresinin karar?n?n kesin olduğunu, eğer bu al?şkanl?ğ? terk etmezse, okuldan ayr?lmak zorunda kalacağ?n? ifade ettim.
  - Ben sana inan?yorum. Sen istersen bunu başarabilirsin. Sana inand?ğ?m için, öğretmen arkadaşlar?mdan bir defa daha şans vermeleri için ricada bulundum.
  Beni dikkatle dinleyen talebeme daha sonra otobüste tan?şt?ğ?m muhterem zât?n baş?ndan geçen yukar?daki hâdiseyi naklettim.
  Bu konuşma sonras?nda elini cebine atan Yiğit, ç?kard?ğ? sigara paketini olanca gücü ile avuçlar?nda buruşturarak sehpan?n üzerine b?rakt?.
  - Tamam hocam, göreceksiniz, ismimin hakk?n? vereceğim.
  Aradan günler geçti. Yiğit bir daha sigara ile yakalanmad?. Bir gün odama gelerek:
  - Hocam ben art?k sigara içmeyi b?rakt?m, öncelikle bana güvendiğiniz için teşekkür ederim. Ayr?ca benim böyle bir kötü al?şkanl?ktan kurtulmama da vesile oldunuz. Art?k ismimin hakk?m? vermeye çal?ş?yorum, emin olabilirsiniz.
  - Tebrik ederim Yiğit. Ad?na uygun davrand?n. Hayat boyu da böyle davranacağ?na inan?yorum. Senden gelecekte çok yiğitlikler bekliyorum.
  O amca otobüste yan?ma oturmasayd?, onun sigara ile olan o hat?ras?n? öğrenmeseydim, belki ben de bu talebeye karş? bu tür bir yaklaş?mda bulunamazd?m. Galiba bu da bir tevafuktu.

  http://www.sizinti.com.tr/konu.sizin...201&1578420336
  Konu insirah tarafından (26.05.07 Saat 23:10 ) değiştirilmiştir.

 2. #2
  Gayyur mikerdem - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2007
  Bulunduğu yer
  Bursa
  Mesajlar
  106

  Standart

  Zaten baş?m?za ne geliyorsa işte bu sigaran?n yüzünden...

  S?z?nt? da bir de adam?n sigarayla aras?ndaki diyalog var d? ama ne yaz?kki mühürlü kalblere (kendimi kastettim yaln?ş anlaş?lmas?n) dünyevî metalar bile etki etmiyor...
  Konu insirah tarafından (26.05.07 Saat 23:11 ) değiştirilmiştir.
  [flash width=200 height=20]http://static.boomp3.com/player.swf?id=041192c5c24f[/flash]

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. hakkını helal et yüreğim...
  By BiRDüNYaUMuT in forum Serbest Kürsü
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 08.11.13, 09:13
 2. Hakîm İsminin Penceresinden Ev İdaresi
  By Bîçare S.V. in forum İslam'a Göre Kadın ve Aile
  Cevaplar: 4
  Son Mesaj: 12.04.09, 06:35
 3. Risale-i Nur'da Ahmed Hüsrev Abinin İsminin Geçtiği Yerler
  By Hamdım.Pişdim.Yandım in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 04.12.08, 17:46
 4. Rabbin Gahhar İsminin Tecelli Ettiği Anlar
  By sinepuryan in forum Resim - Fotoğraf Galeri
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 10.02.08, 19:07
 5. Risalede Allah İsminin İşareti
  By ademyakup in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 6
  Son Mesaj: 12.01.07, 08:20

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0