Bir gün Şeytan, dünya çap?nda konvansiyonel bir toplant? için tüm dostlar?n? çağ?rm?ş.Aç?l?ş konuşmas?nda demiş ki:
-Müslümanlar?n Camilere gitmesini engelleyemiyoruz. Kur'an okumalar?n? ve gerçekleri öğrenmelerini de engelleyemiyoruz. Allah ve elçisi ile sağlam ilişkiler kurmalar?n? da engelleyemiyoruz.Allah ile bir kere bağlant? kurduklar?nda üzerlerindeki gücümüz k?r?l?yor.

Dostlar? demiş ki:
-Gerçekten zor bir durum, peki ne yapal?m? Şeytan demiş ki: B?rak?n Camilere gitsinler. Fakat zamanlar?n? çal?n, böylece Allah ve elçisi ile bağlant? kuramas?nlar..Sizden isteğim budur.

Şeytan devam etmiş:
-Dikkatlerini dağ?t?n, böylece gün boyunca Allah ile hayati öneme sahip bağlant?y? kuramas?nlar.
Dostlar? şaş?rm?ş:

-Bunu nas?l başaracağ?z?
Şeytan:
-Hayat?n önemsiz ayr?nt?lar?yla zihinlerini sürekli meşgul et! Müslümanlar?n kulaklar?na şunu f?s?lda:
-'Harca, harca, harca.. Borç al, borç al, borç al..'
-Kad?nlar?n? işe girip uzun saatler boyunca çal?şmalar? için ikna et ! Erkeklerin haftada 6-7 gün, günde 10-12 saat çal?şmalar?n? ve böylece hayatlar?nda boşluk kalmamas? için planlar yap! Çocuklar? ile zaman geçirmelerini engelle! Evleri ferahlad?klar? bir yer olmaktan ç?kacakt?r! Zihinlerini o kadar meşgul et ki kendi iç seslerini (oto kritik, nefismuhasebesi) dinleyemesinler! Böylece kafalar? kar?şacak, Allah ve elçisi ile zihinsel beraberlikleri kopacakt?r.
-Bravooo, mükemmel fikir...

diye alk?şlam?ş dostlar?.
-'Durun, daha bitmedi' diye devam etmiş şeytan:
-Kahvehanelerde, doktor muayenehanelerinde, kafelerde masalar? gazete ve dergilerle doldur! Zihinlerini 24 saat haber bombar?dman?na tut! Araba kullanma esnas?nda tefekkür etmelerini, ?nternete girenlerinin mailboxlar?n?,
junk maillerle, sipariş kataloglar? ile, bahislerle, çekilişlerle, promosyon ürünleri ile ve boş umutlarla doldur!Gazete ve TV'leri ince yap?l? güzel modellerle doldur ki kocalar? d?ş güzelliğin önemli olduğuna inans?nlar ve han?mlar?ndan hoşlanmas?nlar!Kad?nlar?n, akşamlar? kocalar?yla ilgilenemeyecek kadar çok yorulmas?n? sağla!Eğer kad?nlar, erkeklerin ihtiyac? olan sevgiyi veremezlerse,erkekler bu sevgiyi başka yerlerdearayacaklard?r!
Çocuklar?na namaz?n önemini anlatmalar?n? engellemek için hikaye kitaplar?n? tavsiye et!Doğaya ç?k?p Allah?n yaratma s?fat?n? görmelerini engellemek için onlar? çok meşgul et, eğlence parklar?na,fuarlara, spor karş?laşmalar?na, oyunlara,konserlere, sinemalara vs götür! Oralarda kavga ç?kar?p
birbirlerini vurmalar? sağla! Bizim işimiz fitne ç?karmakt?r, bunu unutma! ?slami dostluklar ve sohbetler yerine, taraftar-partidostluklar?n? ve dedikodular?
teşvik et!?şte plan bu! Futbol, hayatlar?n?n odağ? olsun. Futbolcular?n isimlerini çocuklar?na ezberletmeyi marifet says?nlar! Ancak ?slam?n şartlar?n? merak bile etmesinler!
Kurnazca plan için dostlar? şeytan? ç?lg?nca alk?şlam?şlar ve ülkelere dağ?l?rken Müslümanlar? daha fazla meşgul edeceklerine, telaş içinde oraya
buraya koşuşturacaklar?na, Allah'a, Elçisine ve ailelerine daha az zaman ay?rtacaklar?na söz vermişler.

'Sence bu plan başar?l? m??'