+ Konu Cevaplama Paneli
1. Sayfa - Toplam 2 Sayfa var 1 2 SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 17

Konu: Güzelim Sitemize Niçin Boş Meseleler Olan Siyasetle Dolduruyoruz?

 1. #1
  Yasaklı Üye Ene-Zerre - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Bulunduğu yer
  Kainat Mescidi...
  Mesajlar
  2.455

  Standart Güzelim Sitemize Niçin Boş Meseleler Olan Siyasetle Dolduruyoruz?

  "Küre-i Arzı herc ü merce getiren ve İslâm mukadderatiyle alâkadar olan bu dehşetli Harb-i Umumiden elli gündür (Şimdi yedi seneden geçti ayni hâl) hiç sormuyorsun ve merak etmiyorsun? Halbuki bir kısım mütedeyyin ve âlim insanlar, cemaati ve camiyi bırakıp radyo dinlemeğe koşuyorlar. Acaba bundan daha büyük bir hâdisemi var? Veya onunla meşgul olmanın zararı mı var?" dediler. Cevaben dedim ki:

  Ömür sermayesi pek azdır. Lüzumlu işler pek çok çoktur. Birbiri içinde mütedâhi daireler gibi, her insanın kalb ve mide dâiresinden ve cesed ve hâne dâiresinden, mahalle ve şehir dâiresinden ve vatan ve memleket dâiresinden ve Küre-i Arz ve nev'i beşer dâiresinden tut.. tâ zîyahat ve dünya dâiresine kadar, birbiri içinde dâireler var. Herbir dâirede, herbir insanın bir nevi' vazifesi bulunabilir. Fakat en küçük dâirede, en büyük ve ehemmiyetli ve dâimi vazife var. Ve en büyük dâirede, en küçük ve muvakkat arasıra vazife bulunabilir. Bu kıyas ile -küçüklük ve büyüklük mâkûsen mütenâsib- vazifeler bulunabilir. Fakat büyük dâirenin câzibedarlığı cihetiyle küçük dairedeki lüzumlu ve ehemmiyetli hizmeti bıraktırıp lüzumsuz,mâlâyâni ve âfâki işlerle meşgul eder.Sermâye-i hayatını boş yerde imha eder. O kıymetdar ömrünü kıymetsiz şeylerde öldürür. Ve bazen bu harb boğuşmalarını merak ile tâkib eden, bir tarafa kalben tarafdar olur. Onun zulümlerini hoş görür. Zulmüne şerik olur.

  Birinci noktaya cevap ise: Evet, bu cihan harbinden daha büyük bir hâdise ve bu zemin yüzündeki hâkimiyet-i âmme dâvasından daha ehemmiyetli bir dâva, herkesin ve bilhassa Müslümanların başına öyle bir hâdise ve öyle bir dâva açılmış ki: Her adam, eğer Alman ve İngiliz kadar kuvveti ve serveti olsa ve aklı da varsa, O tek dâvayı kazanmak için bilâtereddüd sarfedecek.

  İşte o dâva ise, yüzbin meşahir-i insaniyenin ve hadsiz nev'i beşerin yıldızları ve mürşidlerinin müttefikan, kâinat sahibinin ve mutasarrıfının binler vaad ve ahdlerine istinâden haber verdikleri ve bir kısmı gözleriyle gördükleri şu ki:

  Herkesin, îman mukabilinde bu zemin yüzü kadar bağlar ve kasırlar ile müzeyyen ve bâki ve dâimi bir tarla ve mülkü kazanmak veya kaybetmek dâvası başına açılmış. Eğer îman vesikasını sağlam elde etmezse kaybedecek. Ve bu asırda, maddiyunluk tâunuyla çoklar o dâvasını kaybediyor. Hattâ bir ehl-i keşif ve tahkîk, bir yerde kırk vefiyatdan yalnız birkaç tanesi kazandığını sekeratta müşahede etmiş; ötekiler kaybetmişler. Acaba bu kaybettiği dâvanın yerini, bütün dünya saltanatı o adama verilse doldurabilir mi?

  İşte o dâvayı kazandıracak olan hizmetleri ve yüzde doksanına o dâvayı kaybettirmeyen, hârika bir dâva vekilini; o işte çalıştıran vazifeleri bırakıp, ebedi dünyada kalacak gibi âfakî mâlâyaniyat ile iştigal etmek; tam bir akılsızlık bildiğimizden, biz Risale-i Nur Şâkirdleri; "Her birimizin yüz derece aklımız ziyâde olsa da ancak bu vazifeye sarfetmek lâzımdır." diye kanaatımız var.(4.Mes'eleden)


  Aziz, sıddık kardeşlerim,


  Meyve nin Dördüncü Meselesindeki bir hakikatin izahını eski Said in afaka bakmak damarıyla ve bana hizmet eden katibin Ramazan başlarında bayram alametini şarkta bir hadisenin tesiriyle heyecanla demesi ve bu Ramazan-ı Şerifteki kıymettar vakitleri radyonun malayaniyatıyla zayi etmemesi için manen kalbime kaç defa ihtar edildi ki, o geniş ve karışık fırtınalı hakikatin kısaca zararlarını beyan eyle. Ben de gayet muhtasar bazı işaretler nev inde, Risale-i Nur şakirtlerinin meraklarını tadil etmek niyetiyle beyan ediyorum. Fakat hem mesele çok geniş, vaktim de dar, halim de perişan olmasından, anlamasında zahmet çekeceksiniz, zekavetinize güveniyorum.
  Meyvenin o Dördüncü Meselesinde denilmiş ki:
  "Dünya siyasetine karışmadığımın sebebi: O geniş ve büyük dairede vazife az ve küçük olmakla beraber, cazibedarlık cihetiyle meraklıları kendiyle meşgul eder, hakiki ve büyük vazifelerini onlara unutturur veya noksan bıraktırır. Hem her halde bir tarafgirlik meylini verir, zalimlerin zulümlerini hoş görür, şerik olur" mealinde orada denilmiştir.


  Şimdi ben de derim ki: Merak yüzünden ve afaki hadisatın verdiği sarhoşane gafletten zevk alan biçareler! Eğer "İnsanın fıtratındaki merak, insaniyet damarıyla sizin, farz ve lazım vazifeniz zararına o hadise, o geniş boğuşmalara sevk ediyor. Bu da bir ihtiyac-ı manevidir, fıtridir" derseniz, ben de derim:


  Kat iyen biliniz ki, insanın, çok mu’cizâtlı hilkatine merak etmeyip, dikkat etmeyerek iki başlı veya üç ayaklı bir insan görse kemal-i merakla temaşasına daldığı gibi; aynen bu asırda, nev-i beşerin muvakkat ve fani, tahripçi geniş hadiseleri ve zemin yüzünde yüz bin millet ve insan nev i gibi çok hadisat-ı acibeye mazhar o milletlerden, her baharda yalnız birtek arı milletine ve üzüm taifesine baksan, bu nev-i beşerdeki hadisatın yüz defa daha mucib-i merak ve ruhani, manevi zevklere medar hadiseler var. Bu hakiki zevklere ehemmiyet vermeyip beşerin zararlı, şerli, arızi hadiselerine bu kadar merak ve zevkle bağlanmak; dünyada ebedi kalmak ve o hadiseler daimi olmak ve herkese o hadiseden bir menfaat veya zarar gelmek ve o hadiseye sebebiyet verenlerin hakiki fail ve mucid olmak şartıyla olabilir. Halbuki, havanın fırtınaları gibi geçici hallerdir. Sebebiyet verenlerin tesirleri pek cüz i... Ondaki zarar ve menfaati, o vaziyet şarktan, Bahr-i Muhitten sana göndermez. Senden sana daha yakın ve senin kalbin Onun tasarrufunda ve senin cismin Onun tedbir ve icadında olan bir Zat-ı Akdesin rububiyetini ve hikmetini nazara almayıp, ta dünyanın nihayetinden zarar ve menfaati beklemek ne derece divanelik olduğu tarif edilmez.


  Hem iman ve hakikat noktasında, bu çeşit merakların büyük zararları var. Çünkü gaflet verecek ve dünyaya boğduracak ve hakiki vazife-i insaniyeti ve ahireti unutturacak olan en geniş daire ise siyaset dairesidir. Hususan böyle umumi ve mücadele suretindeki hadiseler, kalbi de boğuyor. Güneş gibi bir iman lazım ki, herşeyde, her vaziyette, herbir harekette kader-i İlahi ve kudret-i Rabbaniyenin izini, eserini görsün, ta o zulm-ü zulmette kalb boğulmasın, iman sönmesin; akıl, tabiat ve tesadüfe saplanmasın.  Hatta ehl-i hakikat, hakikat ve marifetullahı bulmak için, kesret dairelerini unutmaya çalışıyorlar-ta kalb dağılmasın ve lüzumlu ve kıymetli şeye sarf etmek lazım gelen merakı, zevki, şevki, lüzumsuz fani şeylerde telef olmasın. Hatta bu ehemmiyetli sırdandır ki, din düsturlarının bir hadimi olmak cihetinde güneş gibi imanlar taşıyan bir kısım Sahabeler ve onlara benzeyen mücahidinden, Selef-i Salihinden başka, siyasetçi, ekserce tam müttaki dindar olamaz. Tam ve hakiki dindar, müttaki olanlar, siyasetçi olmazlar. Yani, maksad-ı asli siyasetini yapanlarda din, ikinci derecede kalır, tebei hükmüne geçer. Hakiki dindar ise, "Bütün kainatın en büyük gayesi ubudiyet-i insaniyedir" diye, siyasete, aşk-ı merak ile değil, ikinci üçüncü mertebede onu dine ve hakikate alet etmeye-eğer mümkünse-çalışabilir. Yoksa, baki elmasları kırılacak adi şişelere alet yapar.
  Elhasıl: Nasıl ki sarhoşluk, hakiki vazifelerden gelen elemleri ve ihtiyaçları sarhoşlukla muvakkaten unutturduğu cihetle menhus ve kısa bir zevk verir; öyle de, böyle fani boğuşmaları ve hadiseleri merakla takip etmek bir nevi sarhoşluktur ki, hakiki vazifelerden gelen ihtiyacat ve yapmamaktan gelen teellümatı muvakkaten unutturduğu için menhus bir zevk verir. Veya tehlikeli bir ye se düşüp -1- ayetindeki emr-i İlahiye muhalefet eder, tokada müstehak olur. Veya -2- olan şiddetli tehdid-i İlahi tokadına mazhar olur, zalimlerin zulümlerine hasbi olarak manen iştirak eder, bil istihkak cezasını da dünyada, ahirette çeker.
  Yalnız ehemmiyetli bir endişe ve bir teselli kalbime geliyor ki:


  Bu geniş boğuşmaların neticesinde, eski Harb-i Umumiden çıkan zarardan daha büyük bir zarar, medeniyetin istinadı, menbaı olan Avrupa da, deccalane bir vahşet doğurmasıdır.(Emirdağ Lahikası)  1 Allah ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. (Zümer Suresi: 53.)
  2 Zulmedenlere en küçük bir meyil göstermeyin; yoksa Cehennem ateşi size de dokunur. )Hud Suresi: 113.)(Emirdağ Lahikası'ndan) 2. #2
  Ehil Üye nâme-i nur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2006
  Mesajlar
  1.460

  Standart  ''Bize ve merakımıza, dairemiz içindeki ezvak-ı maneviye ve envar-ı imaniye kâfi ve vâfidir.''(Kastamonu L.)

  http://www.risaleforum.com/vb/showthread.php?t=17008

 3. #3
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Burda muhatap olanlar kimler..her risale okuyan değil elbette...

  has talebelerdir...sadakatla ihlasla metanetle ve sebatla çal?şanlard?r...

  öyle olunca siyasete f?tri meyli olanlarda mahrum kalmas?n..

  siyaset fikrini takip eder..bu forumu bulur..sonra yavaş yavaş iman hakikatlar?ylada tan?şa bilirler..

  bakars?n onlarda ehli sebat ve metanet olurlar..
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 4. #4
  Ehil Üye BiKeS_ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Mesajlar
  2.770

  Standart

  Çok önemli bir mesele Allah raz? olsun.

  Yâ Rab, garibem, bîkesem, zaîfem, nâtüvânem, alîlem, âcizem, ihtiyarem,


  Bî-ihtiyarem, el-aman-gûyem, afv-cûyem, meded-hâhem, zidergâhet İlâhî!
 5. #5
  Yasaklı Üye Ene-Zerre - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Bulunduğu yer
  Kainat Mescidi...
  Mesajlar
  2.455

  Standart

  Alıntı yunusum Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Burda muhatap olanlar kimler..her risale okuyan değil elbette...

  has talebelerdir...sadakatla ihlasla metanetle ve sebatla çalışanlardır...

  öyle olunca siyasete fıtri meyli olanlarda mahrum kalmasın..

  siyaset fikrini takip eder..bu forumu bulur..sonra yavaş yavaş iman hakikatlarıylada tanışa bilirler..

  bakarsın onlarda ehli sebat ve metanet olurlar..

  yanlış söylüyorsun burdaki izah ve tebliğ tüm müslümanlar içindir talebe de degil tüm müslümanlar!!!!!!!!!!!!!

 6. #6
  Yasaklı Üye Ene-Zerre - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Bulunduğu yer
  Kainat Mescidi...
  Mesajlar
  2.455

  Standart

  "Müslümanlar?n baş?na öyle bir hâdise ve öyle bir dâva aç?lm?ş ki: Her adam, eğer Alman ve ?ngiliz kadar kuvveti ve serveti olsa ve akl? da varsa, O tek dâvay? kazanmak için bilâtereddüd sarfedecek."

 7. #7
  Ehil Üye nurhanali - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2007
  Bulunduğu yer
  istanbul
  Mesajlar
  3.463

  Standart

  Evet, bu zamanda
  siyaset
  , kalbleri ifsad eder ve
  asabî ruhları
  azap içinde bırakır.
  Selâmet-i kalb ve istirahat-i ruh isteyen adam, siyaseti bırakmalı.
  Evet, şimdi küre-i arzda herkes
  ya kalben, ya
  ruhen, ya aklen, ya bedenen gelen musibetten hissedardır,
  azap çekiyor, perişandır.

  Bilhassa ehl-i dalâlet ve ehl-i gaflet, rahmet-i umumiye-i İlahiyeden ve hikmet-i tamme-i Sübhâniyeden habersiz olduğundan,

  nev-i beşere rikkat-i cinsiye, alâkadarlık cihetiyle, kendi eleminden başka nev-i beşerin şimdiki elîm ve dehşetli elemleriyle dahi müteellim olup azap çekiyor.
  Çünkü, lüzumsuz ve mâlâyâni bir surette vazife-i hakikiyelerini ve elzem işlerini bırakıp âfâkî ve siyasî boğuşmalara ve kâinatın hadisatına merakla dinleyerek, karışarak
  ruhlarını sersem ve akıllarını geveze etmişler ve
  bilerek kendi zararına fiilen rıza göstermek cihetinde, "Zarara razı olana şefkat edilmez" manasındaki kaide-i esasiyesiyle şefkat hakkını ve merhamet liyakatını kendilerinden selb etmişler.
  Onlara acınmayacak ve şefkat edilmez.
  Ve lüzumsuz başlarına bela getirirler.
  Ben tahmin ediyorum ki, bütün küre-i arzın bu yangınında ve fırtınalarında selamet-i kalbini ve istirahat-ı ruhunu muhafaza eden ve kurtaran yalnız hakikî ehl-i İmân ve ehl-i tevekkül ve rızadır.

  Bunların içinde de en ziyade kendini kurtaranlar, Risale-i Nur'un dairesine sadakatle girenlerdir.

  Çünkü bunlar, Risale-i Nur'dan aldıkları iman-ı tahkiki derslerinin nuruyla ve gözüyle, herşeyde rahmet-i İlahiyenin izini, özünü, yüzünü görüp herşeyde kemal-i hikmetini, cemâl-i adaletini müşahede ettiklerinden, kemal-i teslimiyet ve rızayla, rububiyet-i İlahiyenin icraatından olan musibetlere karşı teslimiyetle, gülerek karşılıyorlar, rıza gösteriyorlar. Ve merhamet-i İlahiyeden daha ileri şefkatlerini sürmüyorlar ki, elem ve azap çeksinler.
  İşte buna binaen, değil yalnız hayat-ı uhreviyenin, belki dünyadaki hayatın dahi saadet ve lezzetini isteyenler, hadsiz tecrübeleriyle, Risale-i Nur'un imanî ve Kur'ani derslerinde bulabilirler ve buluyorlar.
  Kastamonu Lâhikası | Kastamonu´daki Kardeşlerime Hitaben Yazılan Bir Hakikattir | 89

  Buraya girmeyen kimse kaldımı?
  Risale-i nur bir imtihan kitabıdır.
  Davasına sadık olmayan insanların başarı ihtimali yoktur. 8. #8
  Ehil Üye Piri Reis - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2008
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  1.663

  Standart

  Paylaşımlar için sağolun... bu mesele açık... fakat her ne hikmetse çoğu kişi kişisel düşüncelerine muvafık olacak şekilde te'vil ediyor...
  bakın hepimiz günlük hayatta siyasete karışabiliyoruz... fakat emin olun siyasetin en yakışıksız durduğu yer Risale-i Nur manalarının konuşulduğu yerdir... Nitekim Bu eser müellifinin siyasetten duyduğu rahatsızlık gerek yukarda zikredilen ve gerekse diğer mektublarda açıktır...
  ''Hazret-i Eyyüb Aleyhisselâmın zâhirî yara hastalıklarının mukabili, bizim bâtınî ve ruhî ve kalbî hastalıklarımız vardır.” (Lem’alar, İkinci Lem’a)

 9. #9
  Ehil Üye beylikdüzü73 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Apr 2008
  Bulunduğu yer
  istanbul/beylikdüzü
  Mesajlar
  1.163

  Standart

  Zannımca burada sözü edilen gereksiz iştigalı sadece siyaset adı altna almamak gerekiyor. Her türlü malayaniyatten uzak durmayı anlamak lazım.
  ________________

  Andolsun ki Duha'ya
  Ve leyl-i iza seca'ya
  Rabbin ne terkeder seni,
  Ne darılır sana.
  ________________
  Anlamını Bilmediğiniz Kelimelerin Üzerine Çift Tıklayınız...

 10. #10
  Ehil Üye beylikdüzü73 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Apr 2008
  Bulunduğu yer
  istanbul/beylikdüzü
  Mesajlar
  1.163

  Standart

  Hatta şu aşağıda böyle bir konu açmıştım ve bir kaç kelam etmiştik.

  Özeleştiri....
  ________________

  Andolsun ki Duha'ya
  Ve leyl-i iza seca'ya
  Rabbin ne terkeder seni,
  Ne darılır sana.
  ________________
  Anlamını Bilmediğiniz Kelimelerin Üzerine Çift Tıklayınız...

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Risale-i Nurlardaki Siyasetle İlgili Kısımların Neşri?
  By eczacifatih in forum Bediüzzaman ve Risale-i Nur Çalışmaları
  Cevaplar: 5
  Son Mesaj: 22.01.10, 02:20
 2. Kurbanla İlgili Meseleler
  By idea.25 in forum Fıkıh
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 30.11.08, 08:50
 3. Gel Sevgili!...Ey Benim Su Güzelim
  By akıncı in forum Şiirler
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 03.07.08, 12:48
 4. Siyasetle İştigal Edenler İslamiyete Taraftar Olamazlar mı?
  By karatoprak1975 in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 9
  Son Mesaj: 21.06.08, 16:28

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Yemek Tarifleri ListeNur.de - islami siteler listesi
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0