+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 7 ve 7

Konu: Kıyametin Büyük Alametleri

 1. #1
  Vefakar Üye Sonsuz-Nur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Mesajlar
  339

  Standart

  Büyük alâmetler
  1- Mehdî gelecektir. Babas? Abdullah, annesi Âmine'dir. Hadîs-i şerîfte buyuruldu ki:
  (Mehdî'nin baş? hizâs?nda bir bulut olacak, buluttan bir melek "Bu Mehdîdir, sözünü dinleyin" diyecektir.) [Ebû Nuaym]
  2- Deccâl gelecektir. Hadîs-i şerîfte buyuruldu ki:
  (Deccâl ç?k?nca, tanr? olduğunu söyler. Onun tanr? olduğuna inanan?n îmân? gider.) [?bni Ebî Şeybe]
  3- Hz. Îsâ gökten inecektir. Kurân-? kerîmde buyuruluyor ki:
  (Allah'?n resûlü Meryem oğlu Îsâ'y? öldürdük dedikleri için yahûdîleri la'netledik. Onlar Îsâ'y? öldürmediler, asmad?lar da. Öldürülen, kendilerine Îsâ gibi gösterildi.) [Nisâ 157]
  Hz. Îsâ göğe kald?r?lm?şt?r. (Nisâ 158)
  (Elbette o [Hz. Îsâ'n?n K?yâmete yak?n gökten inmesi], K?yâmetin yaklaşt?ğ?n? gösteren bilgidir. Sak?n bunda şüphe etmeyin.) [Zuhruf 61-Tibyân]
  4- Dâbbet-ül-arz ç?kacak. Bu hususta birçok hadîs-i şerîf vard?r. Biri şöyle: (Dâbbet-ül-arz, mü'mine âsa ile dokunur, aln?na "Bu Cennetlik" yaz?l?r, yüzü nûrlan?r. Kâfire vurunca, "Cehennemlik" diye yaz?l?r, yüzü simsiyah olur.) [F. Fevâid]
  Bu hayvandan Kur'ân-? kerîmde de bahsedilmektedir. (Neml 82)
  5- Ye'cüc ve me'cüc ç?kacakt?r Ye'cüc-me'cüc seddi y?k?p ç?kar. (Enbiyâ 96)
  6- Duman ç?kacakt?r. Yeri göğü duman kaplar. (Duhan 10)
  7- Güneş bat?dan doğacakt?r. Hadîs-i şerîfte buyuruldu ki:
  (Güneş bat?dan doğmad?kça K?yâmet kopmaz. O zaman herkes îmân ederse de fayda vermez.) [Müslim]
  8- Ateş ç?kacakt?r. Hadîs-i şerîfte buyuruldu ki:
  (Hicâzdan ç?kan ateş, Basra'daki develerin boyunlar?n? ayd?nlat?r.) [Müslim]
  9- Doğu, Bat? ve Arabistan'da ay tutulacak ve yer batmas? olacak. (B.Arifin)
  10- Kâ'be y?k?lacakt?r. (T.Kurtûbî)
  K?yâmet koparken, dünya, şimdiki yörüngesinden ç?k?p, başka bir yörüngeye girer, daha sonra dağlar hallaç pamuğu gibi at?l?r, taş taş üstünde kalmaz, apartmanlar, gökdelenler, saraylar y?k?l?r. Madden böyle virân olduğu gibi ma'nen de, virân olur.
  Konu MuhammedSaid tarafından (27.05.07 Saat 00:23 ) değiştirilmiştir.

 2. #2
  Gayyur x??x - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  66

  Standart

  hepsi kıytamet alametlerinden dir.
  Akıl "O"na işaret eder, aklı olan "O"nu bulur.

 3. #3
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  GÜNEŞ?N BATIDAN DOĞMASI NE DEMEK?


  soru:

  “Beşinci Şuân?n Yirminci Meselesinde bahsedilen güneşin mağripten doğmas? ne demektir? Güneş bat?dan doğunca kaç gün süreyle kalacak? Bir gün mü kalacak? Belli bir süreye kadar devam m? edecek?”
  Güneşin bat?dan doğuşu bir K?yamet hadisinde şöyle haber verilir:
  Ebû Hüreyre (ra) anlatm?şt?r: Resûlullah (asm) şöyle buyurdu ki (Uzun bir hadistir): “...Tâ ki güneş bat?dan doğar. ?nsanlar bunu görünce topluca iman ederler. Fakat bu zaman, daha önce iman etmemiş olan ve iman?yla hay?r kazanmam?ş bulunan hiçbir kimseye iman?n?n fayda vermeyeceği bir zamand?r.”4
  Bedîüzzaman Hazretleri, güneşin bat?dan doğuşunun art?k k?yametin kopuş saatinin başlang?c? demek olduğunu beyan eder.
  Bu bir y?k?l?ş ve çözülüş başlang?c? olduğuna göre, art?k güneşin ne kadar kalacağ? önemli değildir.

  Kâinat bu günkü şekliyle bitmiştir art?k! Zira bu öyle dehşetli bir saattir ki; insanoğlunun cürümleri, isyanlar?, günahlar?, ahlâks?zl?klar? ve ç?lg?nl?klar? ayyuka ç?kt?ğ?ndan; kâinattan Hazret-i Muhammed’in (asm) risâlet nuru ç?km?ş, Kur’ân gitmiştir.

  Kur’ân’?n cazibe kuvveti kopmuş, yerkürenin ipi çözülmüştür. Kâinat bu s?kleti, bu ağ?rl?ğ? ve mes’ûliyeti taş?yamad?ğ?ndan divane olmuş, vefat etmiştir; yerküre baş?boş serseri gibi olmuş, kafas?n? ve akl?n? kaybetmiş, şuursuz kalan baş?n? bir gezegene çarpm?şt?r.5

  Bu şiddetli çarp?şma esasen–emr-i ?lâhî ile—k?yametin kopuş sürecinin de başlamas? demektir.

  Çarp?şman?n dehşetli etkisiyle yerküre mihverinden ç?kar,

  hareketinden geri döner,
  bat?dan doğuya olan seyahatini, doğudan bat?ya doğru değiştirir. Güneş, batt?ğ? ufukta bundan dolay? tekrar gözükmeye başlar.6


  Üstad Saîd Nursî’ye göre, art?k semavî ve ulvî küreler
  “Kün!” emrine, yani “Mihverinden ç?k!” hitab?na mazhar olmuşlard?r.


  Derken y?ld?zlar çarp?ş?r, dev küreler oradan oraya savrulur, feza dev boyutta dalgalarla çalkalan?r, milyonlarla güllelerin ve kürelerin müthiş sesleri ve sadâlar? kulaklar? patlat?r.

  Dev k?v?lc?mlar, ateş toplar?, alevler dalga dalga yükselir. Dağlar uçuşur, denizler yanar ve yeryüzü düzlenir.7


  Güneşin bat?dan doğuşu k?yametin kopuş sürecinin başlang?c? olduğundan; art?k zamans?z olarak tevbe kap?s? kapanm?ş, pişmanl?k imkân? ortadan kalkm?ş, Âdemoğlu için dünya hayat? sona ermiştir.
  Kâinat?n çözülüşü, dağ?l?ş? ve y?k?l?ş? sona erince, Cenâb-? Hakk’?n emriyle yeni bir hayat?n ve ebedî bir âlemin inşâ edileceği Kur’ân’?n beyan? ve taahhüdüdür.8

  Dipnotlar:
  1- Rahmân Sûresi, 55/4; 2- Buhârî, 9/1321; 3- Yâsîn Sûresi, 36/38; 4- Buhârî, 12/2123; Diğer rivâyetler için bak?n?z: Müslim, Eşrâti’s-Sâ’a; 5- Lem’alar, s. 329; 6- Şuâlar, s. 510; 7- Sözler, s. 490; 8- Bak?n?z: Yâsîn Sûresi, 36/79; Rûm Sûresi, 30/27.

  10.08.2006

  E-Posta: fikihgunlugu@yeniasya.com.tr

  Konu MuhammedSaid tarafından (27.05.07 Saat 00:24 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 4. #4
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  DABBETÜL ARZ NED?R?


  Saîd Nursî’ye göre o dâbbe, tek bir şah?s değil, bir tür ve cinstir.


  Çünkü bir tek şah?s ne kadar büyük de olsa, her tarafta herkese yetişmez.

  Oysa bu dâbbe tüm fitne ve fesat ehlini perîşan edecektir.

  Demek bu, dehşetli bir hayvan türü olacakt?r.

  Buradan, Hazret-i Süleyman’?n (as) asâs?n? kemiren kurtçuktan bahseden âyete intikal eden Bedîüzzaman Hazretleri, bu âyetin işâretiyle bir nevi kurtçuklara benzeyen mikroplar, virüsler ve mikroorganizmalar cinsinden olacak o hayvan?n, yani dâbbetü’l-arz?n, insanlar?n kemiklerini ağaçlar gibi kemireceğini ve vücutlar?nda dişlerinden t?rnaklar?na kadar yerleşeceğini haber verir.
  Konu MuhammedSaid tarafından (27.05.07 Saat 00:24 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 5. #5
  Gayyur HuZuNLu_GuRBeT - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Bulunduğu yer
  Sivas
  Mesajlar
  111

  Standart

  Alıntı insirah Nickli Üyeden Alıntı
  Dabbe konusunda bir kaç yorum var.Bunlardan biri ise A?ds hastal?ğ?...
  ALLHIM B?Z? TÜM KÖTÜLÜKLERDEN MUHAFAZA ET....
  ALLAH RAZI OLSUN PAYLAŞAN KARDEŞLER?M?ZDEN
  Konu MuhammedSaid tarafından (27.05.07 Saat 00:24 ) değiştirilmiştir.
  BeYNiM TıPKı BiR SoRuLaR HaRMaNı KaFaMDa MeÇHuLLeR CeVaBı SiSLi..SaRMıÞ BuÐuLu HüZüN DöRT BiR YaNı KaLBiM aNNeMiN KaLBi GiBi SiSLi... AH GURBET ZALİM GURBET HÜZÜNLÜ GURBET

 6. #6
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  amin..

  allah hepimizden raz? olsun inşallah
  Konu MuhammedSaid tarafından (27.05.07 Saat 00:24 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 7. #7
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  Ye’cüc ve Me’cüc ne demektir?


  Ye’cüc ve Me’cüc hâdisât?n?n icmali Kur’ân’da olduğu gibi, rivayette bir k?s?m tafsilât var.

  Ve o tafsilât ise, Kur’ân’?n muhkemat?ndan olan icmali gibi muhkem değil, belki bir derece müteşabih say?l?r.

  Onlar tevil isterler.

  Belki râvîlerin içtihadlar? kar?şmas?yla, tabir isterler.

  Evet, bunun bir tevili şudur ki:

  "Kur’ân’?n lisan-i semâvîsinde "Ye’cüc" ve "Me’cüc" nam? verilen Mançur ve Moğol kabileleri, eski zamanda Çin-i Maçin’den bir k?s?m başka kabileleri beraber alarak kaç defa Asya ve Avrupa’y? hercümerc ettikleri gibi, gelecek zamanlarda dahi dünyay? zîr ü zeber edeceklerine işaret ve kinayedir. Hattâ şimdi de komünistlik içindeki anarşistin ehemmiyetli efrad? onlardand?r. "

  5.şua dan..


  Konu MuhammedSaid tarafından (27.05.07 Saat 00:25 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Kiyamet Alametleri
  By ebu_zer in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 01.10.08, 15:13
 2. Kıyamet Alametleri
  By şahmeran in forum İslami Konular ve İman Hakikatleri
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 18.04.08, 09:49
 3. Kıyamet Alametleri
  By neri in forum İslami Konular ve İman Hakikatleri
  Cevaplar: 23
  Son Mesaj: 09.04.08, 23:03
 4. İman ZayifliĞinin Alametleri
  By mustafa32700 in forum İslami Konular ve İman Hakikatleri
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 10.02.08, 17:56
 5. Kıyametin Küçük Alametleri
  By Sonsuz-Nur in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 15.08.06, 10:32

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0