+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 8 ve 8

Konu: Efendİm Nerde Ben Nerde!

 1. #1
  Müdakkik Üye lasiyyema - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2007
  Bulunduğu yer
  Konya
  Mesajlar
  631

  Standart Efendİm Nerde Ben Nerde!

  &#187; “EFEND?M NERDE, BEN NERDE!”</SPAN> Hicrî 1424 y?l?n?n ac? ve utanç dolu bir sabah?nda bu notlar? düşerken günlüğüme, televizyon ekran?nda Müslüman olman?n kendisi için hiç ama hiç bir şey ifade etmeyenlerden biri, “stratejik ortağ?m?z”?n sald?rgan vahşetine ortak olman?n “piyasa ekonomimize” sağlayacağ? faydadan bahsediyor hâlâ…
  Sen anlatt?n Rabbim, bildirdin, öğrettin bize, uyard?n bizi apaç?k, hem de insanlar?n en mükemmelinin, son mükemmel insan?n, Fahr-i Kâinat ve’l-Alemîn, Bedru’d Ducâ Efendimizin (s.a.v.) mubarek ağz?ndan, kelâm?n en mükemmeliyle – ama biz bir türlü anlamad?k, anlamak istemedik!
  Günah?m?z büyük!
  Halbuki anlayanlar olmuştu! Bizim gibi âciz kullar?nd? hepsi de… Ne bizden daha ak?ll?, ne bizden daha kabiliyetli, ne de bizden daha bilgiliydiler… Ama güçlü imanlar? ve Sana kay?ts?z şarts?z teslimiyetleri ve bu güçlü imanlar?yla Sana kay?ts?z-şarts?z teslimiyetlerinden kaynaklanan, Sana olan şeksiz şüphesiz güvenleri – vallâhi, her geçen gün, her geçen saat çok daha derinlemesine idrak ediyorum ki – bizimle k?yaslanamayacak kadar büyük ve sağlamd?; muhkemdi, kâmildi! Onlar? üstün ve güçlü k?lan da buydu! Yaln?zca bu!
  Kelâm?n?n her cümlesi, her kelimesi, her harfi derinlemesine kök salm?şt? kalplerine… Onlar için Hak ve Hakikatin ta kendisiydi Kelâm?n. Alternatifsizdi. Tek ve yegâne ölçü, tek ve yegâne k?stas, tek ve yegâne değerdi.
  1424 y?l ve fazlas? geçti üzerinden…
  Ne oldu bize?
  Ne oldu o Hayru’l-Beşer Ras&#251;l-i Ekrem’in (s.a.v.) &#220;mmetine?

  Bismillâhirrahmânirrahîm…
  Ve [O Gün] Ras&#251;l: "Ey Rabbim!" diyecek, "Kavmimden [baz?lar?] bu Kur’an'? gözden ç?kar?lacak bir şey olarak gördü!"
  (25 Furqân 30)

  Sen bizi uyar?yorsun Rabbim, hep uyard?n…

  Bismillâhirrahmânirrahîm…
  Siz ey imana ermiş olanlar!
  Sizden olmayan kişileri yak?n dost edinmeyin.
  Onlar sizi yoldan ç?karmak için ellerinden gelen hiçbir çabay? esirgemezler
  ve sizi s?k?nt?da görmekten hoşlan?rlar.
  Şiddetli öfke ağ?zlar?ndan taşmaktad?r;
  kalplerinde saklad?klar? ise daha da kötüdür.
  Biz [bununla ilgili] işaretleri sizin için [işte böylesine] aç?k ve anlaş?l?r k?ld?k,
  eğer akl?n?z? kullan?rsan?z.
  (3 &#194;l-i ?mrân 118)

  Ya biz ne yapt?k?
  Biz yaln?zca bizden olmayanlar? yak?n dost, yani Kur’ânî ifadesiyle “velî” edinmekle kalmad?k, onlara özendik, hatta onlar? kendimize örnek ald?k – daha da ileri gidip onlarla sözümona “stratejik” gerekçelerle “işbirliği” bile yapt?k!
  Neden?
  Çünkü, birilerine göre “bizden olan” ve “bizden olmayan” ay?r?m?n?, hele dünyevî/siyasî menfaatleri hiçe sayarcas?na gözetmek “ay?p”t?, hatta “ilkellik”ti, “aptall?k”t?, dolay?s?yla da “çağdaş”l?ğ?m?za (!) kat’iyen s?ğmaz, üstelik halel getirirdi de ondan!
  ?slâm’?n, en eskisinden, en “çağdaş”?na kadar bütün büyük ve muteber âlimlerinin, bu mubarek âyetin “siyâk? ve sibâk?, sizden olmayan kişiler ile sadece, sözleri ve davran?şlar?yla ?slam'a ve Müslümanlara karş? düşmanl?klar?n? belli eden kişilerin kasdedildiğini göstermektedir (Taberî), onlar?n hayat görüşü, Müslümanlar?nkine öylesine temelden karş?d?r ki aralar?nda gerçek bir dostluk sözkonusu olamaz!” (1) demeleri de bir anlam taş?m?yordu bizim için.
  Biz, besbelli bizi “k?nayabilecek kimselerin k?namas?ndan” alabildiğine korktuğumuz, ürktüğümüz için, “onlar”?n medeniyet telâkkisini, yaln?zca Hak ve Hakikatin şahidi olmaya tercih etmekten hiç mi hiç korkmaz hale geldik!

  Halbuki Sen,

  Bismillâhirrahmânirrahîm…
  Müminleri b?rak?p Hakk? inkâr edenleri müttefik edinenlere gelince,
  onlarla şeref kazanacaklar?n? m? umuyorlar?
  Unutmay?n ki as?l şeref [yaln?z] Allah'a aittir.
  (4 Nisâ’ 139)

  buyuruyordun Rabbim! Ve ?slâm?n ayn? çağ? paylaşt?ğ?m?z, yani “çağdaş” âlimleri Senin “Hakk? inkâr edenleri müttefik edinmeme” emrini yorumlarken, bu tür ittifaklar?n “yaln?zca siyâsî/stratejik menfaatleri gözetme zorunluluğu” bahanesiyle (!) dahi meşru k?l?namayacaklar?n?, çünkü böyle bir dayan?şma ve işbirliğinin netice ve dahi öz itibariyle “Hakk? inkâr edenler taraf?ndan onurland?r?lma veya eşit kabul edilme ümidi ile onlar?n hayat tarzlar?n? müminlerin hayat tarz?na tercih etmeyi” ifade ettiğine ve “inatç? inkârc?lar?n hayat tarz?n?n taklit edilmesi, sahih inanc?n talep ettiği ahlakî esaslar ile çat?şt?ğ?ndan, bu ilkelerin tedricî olarak terk edilmesine yol açacağ?na” (2) dikkat çektikleri halde, biz umursamazl?ğ?m?z?, vurdumduymazl?ğ?m?z? sürdürdük. Çünkü “çağdaş?m?z” olan ?slâm âlimlerini bile yeterince “çağdaş” kabul edemiyorduk bir türlü!

  Bismillâhirrahmânirrahîm…
  Kudret ve ihtişam arayan kimse [bilsin ki]
  gerçek kudret ve ihtişam [yaln?z] Allah'a aittir.
  Bütün güzel sözler O'na yükselir; bütün doğru ve yararl? işleri O yüceltir.
  Sinsi şekilde kötü fiiller tasarlayanlara gelince, onlar? şiddetli bir azap beklemektedir; ve onlar?n bütün tertipleri de yok olup gitmeye mahk&#251;mdur
  (35 Fât?r 10)

  Hiç sorgulamadan-?rgalamadan, ak?llara durgunluk verecek bir saplant? haline getirdiğimiz “çağdaşl?k” sevdâm?z alabildiğine kör etti bizi.

  Bismillâhirrahmânirrahîm…
  Ve her kim Rahmân’?n zikrinden (yüzçevirip) körlük ederse,
  biz ona bir şeytan sard?r?r?z, art?k o ona arkadaşt?r
  ve her halde [şüphesiz] onlar onlar? yoldan ç?kar?rlar, onlar ise onlar? doğru san?rlar.
  (43 Zuhr&#251;f 36-37)

  … ve:

  Bismillâhirrahmânirrahîm…
  Nihayet bize geldiği vakit (arkadaş?na),
  ‘Ah!” der “Keşke benimle senin aranda iki doğu aras? kadar [mesafe] olsa idi;
  sen ne kötü arkadaşm?şs?n!”
  (O zaman kendilerine denir ki): “Böyle demek, bugün size hiç de fayda sağlamaz, çünkü zulmettiniz, hepiniz azapta müştereksinizdir”.
  O halde sen mi işittireceksin (hakka kulak t?kayan) o sağ?rlara,
  yahut (sen mi) hidayet edeceksin o (basîretleri) kör(elmiş)lere
  ve aç?k bir dalal(et/şaşk?nl?k) içinde bulunanlara?
  (43 Zuhr&#251;f 38-39-40)

  El-hakk!

  Bismillâhirrahmânirrahîm…
  De ki: "Hiç gören ile görmeyen bir olur mu? Siz düşünmez misiniz?"
  (6 En’âm 50)

  Bismillâhirrahmânirrahîm…
  ve bu [vahiy] şüphesiz senin ve halk?n için bir şeref ve itibar [kaynağ?] olacakt?r:
  ama zaman? gelince hepiniz [ona karş? tutumunuzdan dolay?] hesaba çekileceksiniz.
  (43 Zuhr&#251;f 44)

  … ve rahmetli üstâd Muhammed Esed diyor ki:
  “Bunun anlam? şudur: Hesap Günü bütün peygamberlere mecazî olarak toplumlar?ndan nas?l bir karş?l?k gördükleri sorulacakt?r (karş. 5:109) ve onlara tâbi olduklar?n? itiraf edenler, kendilerine tebliğ edilen vahyi manevî ve sosyal planda esas almalar?ndan –veya almamalar?ndan– dolay? hesaba çekileceklerdir: ve böylece Hz. Muhammed'in (s.a.v.) izleyicilerine vaad edilen ‘üstünlük’, onlar?n sadece inand?klar?n? bildirmelerine değil, fiilî davran?şlar?na bağl? olacakt?r.” (3)

  Bismillâhirrahmânirrahîm…
  Fakat, Hakikat onlar?n arzu ve emellerine uyacak olsayd?, şüphesiz gökler ve yer içindekilerle beraber y?k?l?r giderdi!
  Oysa, Biz [bu ilahî mesajda] onlara ak?lda tutmalar? gereken her şeyi ulaşt?rd?k;
  ne var ki, kendilerine bahşedilen bu hat?rlat?c? mesajdan [umursamazl?kla] yüz çevirdiler!
  (23 Mü’min&#251;n 71)

  Bismillâhirrahmânirrahîm…
  [EY ?NSANLAR!] Gerçek şu ki, Biz size, ak?lda tutman?z gereken her şeyi kapsayan ilahî bir mesaj indirdik: hâlâ akl?n?z? kullanmayacak m?s?n?z?
  Hem (bilmiyor musunuz ki) Biz, zulümde ?srar eden nice toplumlar? k?r?p geçirdik de onlar?n yerine başka toplumlar meydana getirdik!
  Ve onlar Bizim cezaland?r?c? kudretimizi hissetmeye başlar başlamaz,
  hemen oradan kaçmaya davran?rlard?.
  “Kaçmaya kalk?şmay?n; bolluk ve keyif içinde
  sizi ş?martan şeylere, evlerinize yurtlar?n?za dönün, ki belki [yap?p-ettiklerinizden ötürü] sorguya çekileceksiniz!"
  Ve yaln?zca: "Vah bize!" diye yan?p yak?n?rlard?,
  "Doğrusu, gerçekten zalim kimselerdik biz!"
  Ve bu yak?nmalar?, Biz kendilerini biçilmiş bir tarlaya
  (ya da) bir kül y?ğ?n?na çevirinceye kadar sürüp giderdi.
  (21 Enbiyâ’ 10 > 15)

  Şimşek üstüne şimşek çakar gibi, birbiri ard?nca canlan?yor mubarek âyetler yorgun ve bunca aymazl?k karş?s?nda çaresiz kalmaktan muzdarib zihnimde… Bugün, gecenin sabaha dönen şu saatlerinde, her zamankinden çok daha farkl?, inad?na somut bir kavray?şla kavramaya başlad?ğ?m Allah Kelâm? öylesine sars?yor ki beni derinden, zorba zâlimin kan gölüne, moloz y?ğ?n?na çevirdiği cân?m Bağdad?n üzerine yağd?rd?ğ? bombalar, mermiler hiç kal?yor yan?nda!

  Birazdan Ezân-? Muhammedî yükselecek Irak semâlar?na…
  … ve Irakl? kardeşlerim daha sabah namaz?n?n sünnetini bile tamamlayamadan başlayacak canh?râş siren sesleri duyulmaya… (Zorba zâlim, kendinden olmasa da, sözümona, dîne-mü’mine sayg?l? ya! Ezân-? Muhammedî’nin dinmesini bekliyor olanca riyâkârl?ğ?yla, ateş ve ölüm yağmurunu başlatmak için. Ezân-? Muhammedî hiç diner mi behey gâfil! Doğudan bat?ya birbirine eklenir “Allâhu Ekber!” nidâlar?; Irak? değil, Ortadoğuyu değil, yeryüzünü, kâinat? kuşat?r biteviye! Ve her yerde bu yüce davete uyan birileri mutlaka vard?r, koşar namaza durur, Huzur-u ?lâhî’ye var?r ve orada, kapand?ğ? secdede, &#194;lemlerin Rabbi’ne, azze ve celle, en yak?n olduğu anda, gözyaşlar? içinde mağfiret için yalvar?r, O’na, celle celâluhu, s?ğ?n?r! Sen Ezân-? Muhammedî nedir bilmezsin/bilemezsin… Hatta belki ondan nefret bile edersin ama göstermelik de, yapmac?k da olsa sergilediğin içi boşalm?ş sayg?, değil sana, cümle âleme onu dinletir ve emînim bu davet bir yerde birilerinin mutlaka kalbini titretir!)

  Hicrî 1424 y?l?n?n ac? ve utanç dolu bir sabah?nda bu notlar? düşerken günlüğüme, televizyon ekran?nda Müslüman olman?n kendisi için hiç ama hiç bir şey ifade etmeyenlerden biri, “stratejik ortağ?m?z”?n sald?rgan vahşetine ortak olman?n “piyasa ekonomimize” sağlayacağ? faydadan bahsediyor hâlâ…
  Nicedir tedâvülden düşmüş eski bir deyişi hat?rl?yorum birden… Bir deyiş ki, iki taraf? keskin b?çak!
  “Efendim nerdeee, ben nerde!”

  Bismillâhirrahmânirrahîm…
  Firavun ve onun seçkinler çevresi kendilerine zulmeder korkusuyla
  [başkalar? geri dururken] kavminden ancak birkaç kişi Musa'ya olan inançlar?n? aç?klad?lar:çünkü Firavun ülkede gerçekten de nüf&#251;z ve iktidar sahibiydi,
  ve üstelik ölçüsüz, ac?mas?z biriydi.
  Ve M&#251;sâ: “Ey kavmim!” dedi, “Eğer Allah’a inan?yorsan?z, art?k O’na güvenin -
  eğer kendinizi O’na [gerçekten] teslim etmişseniz!”
  Bunun üzerine onlar da: "Biz güvenimizi Allah'a bağlam?ş?z!
  Ey Rabbimiz, bizi zalim bir topluluğun elinde rüsvay etme!" dediler.
  "Hakk? inkâr eden bu toplumun elinden rahmetinle kurtar bizi."
  (10 Y&#251;nus 83 > 86)

  Amin!  D?PNOTLAR
  (1) Muhammed Esed: KUR’&#194;N MESAJI - 3:118/dn 87
  (2) Muhammed Esed: KUR’&#194;N MESAJI - 4:139/dn 154
  (3) Muhammed Esed: KUR’&#194;N MESAJI - 43:44/dn 37
  (ENG?N NOYAN'dan)
  “Ey Risale-i Nur! (…) Bütün eller ve dillerde kemâl-i iştiha ve iştiyakla dinlenip okunacak ve yazılıp yayılacak en tatlı ve en halâvetli, en câzibedar ve enrevnekdar yegâne eser-i metin ve nûr-u mübîn ancak sensin!


  Sikke-i Tasdîk-ı Gaybî

 2. #2
  Ehil Üye h.polat - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Yaş
  43
  Mesajlar
  1.245

  Standart

  ALLAH razı olsun kardeşim.
  seni ilgilendirmeyen şeylerle uğraşma......
  Düşmanından uzaklaş......
  ölünün neyine gıpta edersen,diriyede öyle gıpta et....
  senin ihtiyacını gidermeyi önemsemeyen bir kişiden bir istekte bulunma..


 3. #3
  Müdakkik Üye lasiyyema - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2007
  Bulunduğu yer
  Konya
  Mesajlar
  631

  Standart

  Am?n...hep?m?zden..
  “Ey Risale-i Nur! (…) Bütün eller ve dillerde kemâl-i iştiha ve iştiyakla dinlenip okunacak ve yazılıp yayılacak en tatlı ve en halâvetli, en câzibedar ve enrevnekdar yegâne eser-i metin ve nûr-u mübîn ancak sensin!


  Sikke-i Tasdîk-ı Gaybî

 4. #4
  acizizfakiriz
  Guest acizizfakiriz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Standart

  Bereketli ve bahusus da feyizli bir paylaş?md?...bu gün maşallah bizi farkl? iklimlerde seyahat ettiriyorsunuz..sağolunuz....teşekkürler..

 5. #5
  Yasaklı Üye seyru suluk - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2006
  Bulunduğu yer
  MERSİN,ANKARA
  Mesajlar
  989

  Standart

  allah razı olsun

 6. #6
  Yasaklı Üye seyru suluk - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2006
  Bulunduğu yer
  MERSİN,ANKARA
  Mesajlar
  989

  Standart

  allah raz? olsun

 7. #7
  Ehil Üye BiKeS_ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Mesajlar
  2.770

  Standart

  benden de allah razı olsun...

 8. #8
  Ehil Üye BiKeS_ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Mesajlar
  2.770

  Standart

  bugün formundas?n kardeşim...maşallah.

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Düşlerim Nerde ?
  By BiRDüNYaUMuT in forum Şiirler
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 19.01.12, 13:33
 2. Mutluluk Nerde...
  By HaMra in forum Edebiyat
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 14.08.07, 21:42
 3. Dil Bilinci Nerde ????
  By Ömer Said in forum Eğitim
  Cevaplar: 6
  Son Mesaj: 06.01.07, 02:34

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0