+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 6 ve 6

Konu: Asr-ı Saadette Meşveretin Uygulanışı

 1. #1
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  Asr-? Saadette meşveretin uygulan?ş?
  Âl-i ?mrân Sûresinin, 159. âyetinde; "Yapacağ?n işi önce meşveret et." buyuruluyor. Meşveret etmek, yani dan?şmak, insan? pişman olacağ? bir işi yapmaktan korur. Ancak meşveret yap?lacak kimselerin; zaman?n ve sosyal çevrenin şartlar?n? bilmesi, ayr?ca ak?ll? ve ileri görüşlü kişilerden olmas? lâz?md?r. Yanl?ş kişilerle meşveret kötü sonuçlar doğurabilir.
  Peygamberimiz (asm) bir hadîs-i şerîfinde; "Meşveret edilen kimse emîndir." buyurmaktad?r. Buna göre istişare doğruyu söyleyeceğinden ve s?r saklayacağ?ndan emin olunan kişilerle yap?lmal?d?r.
  Peygamberimiz (asm.), kendi görüşlerini zorla kabul ettirmeye çal?şan bir lider değildi. Vahyi tebliğ eder, uyar ve uyulmas?n? emrederdi. Ancak vahye istinat etmeyen hususlarda kendi şahsî görüşünü sahabelerle eşit tutard?. Hemen her hususta ashab?yla meşveret eder, o­nlar?n görüşlerini al?rd?. Bu hususta Ebu Hureyre; "Ben, Resulullah'tan daha fazla arkadaşlar?yla meşveret eden birini görmedim." (Tirmizi, Cihad, 35) demektedir.
  Meselâ Peygamberimiz Bedir, Uhud, Hendek savaşlar? öncesinde, ordunun konuşland?r?lmas?nda, savaş taktiklerinin tesbitinde ve savaş esirlerinin ak?beti hususunda ashab?na dan?şm?ş, o­nlar?n fikirlerini alm?ş, o­na göre hareket etmiştir. (?bnu Kesir, II, 128-129)
  Yine bir başka örnek şudur: Peygamberimiz Uhud Savaş? s?ras?nda, düşman saflar?ndaki bir k?s?m bedevileri savaşmaktan cayd?rmak için o­nlara Medine hurmalar?ndan pay vermeyi teklif etmeyi gündeme getirmişti. Ancak sahabeler bu fikrin vahye dayanmad?ğ?n? öğrenince, bunun zillet ihtiva eden bir teklif olacağ? gerekçesiyle fikre itiraz etmişler ve Peygamberimiz (asm) de bu fikrinden vazgeçmişti.
  Bu örneklerden, Resulullah'?n dahi peygamberlik yönü ile insaniyet yönünün birbirine kar?şt?r?lmad?ğ? görülmektedir. Peygamberliğine mutlak itaat, dünya işlerinde de kendisi ile iştirak söz konusudur.


  Konu MuhammedSaid tarafından (27.05.07 Saat 00:32 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 2. #2
  Ehil Üye aşur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Mesajlar
  1.446

  Standart

  Çok mükemmel. İstişareyi hakkını vererek yapmalı. Ehil olanlarla

 3. #3
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  ?stişare ve şahs-? mânevî modeli

  ?stişare nedir? ?stişare, sadece, bir hizmeti yapacak olan kişinin ya da kişilerin birilerine dan?şmas? ve o­nlar?n da fikrini almas? demek değildir. ?stişare, ayn? zamanda, herhangi bir konuda karar almak üzere bir araya gelmek ve çoğunluğun fikrine tabi olmak demektir.
  ?stişare ?slâm?n üzerinde durduğu ehemmiyetli prensiplerden biridir. Müslümanlar?n, sadece hususî hayatlar?nda karş?laşacaklar? meselelerin çözümünde değil, siyasî ve sosyal hayat?n yürümesinde ve idarî sistemin şekillenmesinde başvurmalar? gereken mühim bir esast?r. ?şlerin şûra ile yürütülmesi Allah'?n emridir. Bu emri tebliğ ve tavsiye eden ve en güzel biçimiyle uygulayan Resulullah't?r. Zira bu, medenî hayat?n vazgeçilmesi imkâns?z bir ihtiyac? olan fikir al?ş-verişinin gereği olduğu gibi, insan akl?na ve iradesine verilen önemin de bir göstergesidir.
  ?stişare kavram?n?n mânâ ve ehemmiyetini asr?m?zda en iyi şekilde kavrayan ve hayat? boyunca uygulamas?n? yapan kişi ise çağ?m?z?n büyük mütefekkiri Bediüzzaman Said Nursî'dir.
  ?nsan, sosyal hayat?n içinde yaşamak mecburiyetindedir. Kendi ihtiyaçlar?n? karş?lamak için başkalar?yla iyi ilişkiler kurmaya muhtaçt?r. Bu ilişkiler bireyler aras?nda olabileceği gibi, bireyle toplum veya cemaat aras?nda da olabilir.
  Toplum hayat?nda bireyin tek baş?na her şeyi düşünmesi veya yapmas? mümkün değildir. Ortak bir akl?n ürünü olan kapsaml? kararlara ihtiyaç vard?r. ?stikrarl? bir sosyal hayat, ancak bu yolla kurulabilir.
  Peygamberimiz (asm) istişarenin içtimaî hayata getireceği huzur ve saadeti ifade için, "?darecileriniz hay?rl?lar?n?zdan, zenginleriniz de cömertlerinizden olur ve işleriniz de aran?zda istişare ile yürürse yerin üstü sizin için yerin alt?ndan daha hay?rl?d?r." buyurur.
  Dünyan?n bir köy haline geldiği günümüzde, fertlerden ziyade, fertlerin oluşturduğu mânevî şahsiyetler yani dernekler, sendikalar, vak?flar, cemaatler ve partiler ön plana ç?km?şt?r. ?stişare de asr?m?zda özellikle şahs? maneviler için gereklidir.
  Ortak akl?n ve kolektif şuûrun, meşveret ve şûra mant?ğ? içinde ön plâna ç?kar?lmas? ile harika neticeler elde edilebilir. Gerçekten bir sosyal gruba veya cemaate dâhil olan fertler, bireysel güçlerinin kat kat üstünde güç kazanarak maksatlar?na daha kolayca ulaşma imkânlar?n? elde etmişlerdir. www.risaleinurenstitusu.org
  Konu MuhammedSaid tarafından (27.05.07 Saat 00:32 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 4. #4
  Dost M. Ali KAYA - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Tokat
  Mesajlar
  11

  Standart

  ?stişare farkl? görüşteki fertlerin ve ortak bir noktada birlik sağlanmas? için yap?l?r. ?stişare için amaç birliği şartt?r. Amaç ve hedef birliği yoksa istişare amac?na ulaşmaz.
  Bir de temel konularda istişare olmaz. Yani namaz k?lal?m m? k?lmayal?m m? gibi istişare olmaz. ancak "Namaz için cami laz?m, imam laz?m bunlar? nas?l temin ederiz gibi teferruatta olur. bunlar? dikkate almak gerekir.
  Konu MuhammedSaid tarafından (27.05.07 Saat 00:33 ) değiştirilmiştir.

 5. #5
  Yönetici SeRDeNGeCTi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  34
  Mesajlar
  5.901

  Standart

  İstişare bir konu üzerinde ortak akıla varmak için yapılır, amenna da ben açıklamanızdaki "farklı görüşteki kişilerin" blümünü anlayamadım. Yani istişareye katılanlar aynı görüşte de olamazlar mı?
  Anlamını Bilmediğiniz Kelimelerin Üzerine Çift Tıklayınız...

  Sual: Belki onlar eski hali istiyorlar?
  Cevap: Size kısa bir söz söyleyeceğim; ezber edebilirsiniz: İşte, eski hal muhal; ya yeni hal veya izmihlâl...
  (Bediüzzaman Said Nursi)


  Ne hayal, ne kuruntu hakikat istiyorum.
  Hakikat, hakikat, hakikat istiyorum!.. (Osman Yüksel SERDENGEÇTİ)
 6. #6
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  istişarede esas kişilerin EH?L kişiler olmas?d?r.bu ehil ve duruma vak?f kişiler ayn? görüşte de olabilirler farkl? görüşte de.farkl? görüşte olmalar? şart? yoktur.

  ve istişarede bizim öne sürdüğümüz görüş değil de başka bir görüş kabul edilmiş olsa da,biz o na istişare s?ras?nda karş? ç?km?ş olsak bile,karar al?nd?ktan sonra o görüşe kendi görüşümüz gibi sahip ç?kmal?y?z,uygulamal?y?z,savunmal?y?z..
  Konu MuhammedSaid tarafından (27.05.07 Saat 00:33 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. "asr-i saadette çocuk olmak"
  By gamze-i_dilruzum in forum Şiirler
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 06.11.12, 23:02
 2. Asr-ı Saadette Bir Genç
  By bir_derviş in forum Kıssadan Hisseler, İbretli Öyküler
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 15.06.08, 11:32

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0