Kötü ahlâk insan? yer bitirir

Kötü ahlâk, insanda darl?k has?l eder. Vicdan, cehalet, kibir, gurur, bencillik, k?skançl?k gibi fenal?klar sebebiyle daral?r, büzüşür ve bir hodgâml?k dehlizine dönüşür. Mesela; bir insanda çekememezlik ve k?skançl?k da diyebileceğimiz “haset” maraz? mevcutsa, o kimse, kendisinden başkas?n?n başar?s?n?, zenginliğini, güzelliğini, ilmini, mutluluğunu... çekemez; kendisinde olmas?n? istediği değişik vas?f veya mevhibelerin başkas?nda bulunmas? karş?s?nda rahats?zl?k duyar. Hakk’?n takdirine r?za göstereceğine, kaderî planlar?n kendi heva ve hevesi istikametinde cereyan etmesini ister; hadiseler arzu ettiği gibi gitmeyince de kaderi tenkit eder ve sürekli hezeyan yaşar.

kyn: http://ailem.zaman.com.tr/?bl=37&hn=5863