+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 2 ve 2

Konu: İnanmak Üstünlüktür ...!

 1. #1
  Vefakar Üye Yeni Said - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2007
  Mesajlar
  342

  Standart

  ?nanmak Üstünlüktür
  Prof.Dr. Harun AVCI

  'Geveşeklik göstermeyin, üzüntüye kap?lmay?n. Eğer inanm?şsan?z, üstün gelecek olan sizsiniz.' (Al-i ?mran, 139)

  Hayatta gerçekleştirmek istediğiniz hayalleriniz ve idealleriniz var m?? Bu idealleri ve hayalleri gerçekleştirmek için bir ayr?cal?k m? istiyorsunuz? Ya da başar?l? gördüğünüz insanlar?, hususî yetenekler hediye edilmiş olarak m? düşünüyorsunuz? Hay?r! Bu bir yan?lg?d?r. Çoğu insan bu hataya düşmektedir. Bu tip yeteneklere sahip olan kişilerin diğerlerinden fark?, ne olduğumuz ve ne olacağ?m?z hakk?nda sağlam bir inanca sahip olmalar?, yükselmeye, gelişmeye ve daha iyi olmaya yöneltecek aşk ve şevklerinin bulunmas?, kaynaklar? organize edecek bir strateji kullanmalar?, neyin en doğru neyin en önemli olduğu hakk?nda karar vermede yol gösterecek evrensel değerlere bağlanmalar?, doğru, bildiklerini gerçekleştirecek fizikî ve ruhî enerjiye sahip olmalar?, insanlarla birlikte olabilme ve mükemmel bir diyalog (iletişim) kurabilmeleridir.

  Niçin iki insan ayn? olay karş?s?nda farkl? davran?r? Her insan, hayatta mücadele etmek zorunda kald?ğ? çeşitli olaylarla karş?laş?r. Hastal?klar, kazalar, adaletsizlikler, bask? ve zulümler pek çok insan?n sabr?n?, inanc?n?, değerlerini, dayanma gücünü zorlama noktas?na getirir. Baz?lar? bu hâdiseleri daha iyi insan olabilmek için bir f?rsat gibi görür. Onlar?n hayat anlay?ş?nda "güzel gören güzel düşünür, güzel düşünen hayat?ndan lezzet al?r" prensibi vard?r. Diğerleri ise benzer olaylar? hayatlar?n? mahvedecek, kahredici olaylar olarak görürler. Bundan dolay? da inand?klar? sonuçlarla karş?laş?rlar.

  Başar?l? olan insanlar?n problemleri, başar?s?z olanlar?nkinden daha az değildir. Aradaki fark, onlar? alg?lama şekli ve onlara karş? gösterilen tepkilerdir. Hattâ ayn? insan, benzer olaylar? bazen farkl? alg?lar ve farkl? tepki gösterebilir. Mevcut kaynak ve imkânlarla bazen fevkalâde başar?l? işler yapabilirken bazen de yanl?ş ve olumsuz sonuçlar ortaya konabilir. ?şte bu iki hâl, insan?n içinde bulunduğu durumla ilgilidir. ?çinde bulunduğumuz durumu oluşturan iki ana faktör vard?r. Birincisi inanc?m?z, ikincisi fizyolojimiz ve onu kullanma şeklimizdir. ?nanc?m?z ve fizyolojimiz sibernetik çevrim içinde birlikte çal?ş?r. Birini etkileyen bir şey otomatik olarak diğerini de etkiler.

  Kolorado'da yaşayan W. Mitchell, motosikleti ile kaza yapar, motorun benzin deposu patlar ve ç?kan yang?nda alevler içinde kal?r. Gözlerini hastahanede açt?ğ?nda kendisini yan?k ac?lar? içinde, zor nefes al?r, hareketsiz, yatalak bir durumda bulur. Vücudunun dörtte üçü üçüncü derecede yan?k olmas?na rağmen kendisini b?rakmaz, yaşamak ve işine tekrar kavuşabilmek için olağanüstü bir çaba harcar. Ancak kaderinde, uçak kazas? geçirip belden aşağ?s? bir daha iyileşmeyecek şekilde felç olmak vard?r. Günü gelir, kaderinde olan gerçekleşir ve belden aşağ?s? felç olur. Ama o inanc?n?, gücünü ve canl?l?ğ?n? yine kaybetmez. Amerika'da önde gelen pek çok kişiyle iyi münasebetler kurar, zengin bir işadam? olur, Amerikan Kongresine girmek için adayl?ğ?n? koyar, Kolorado vali yard?mc?l?ğ? için seçim mücadelesi verir. Her şeye rağmen başar?l? ve mutlu bir insan olarak yaşar. Çünkü o, baş?na gelenleri maksatl? olaylar olarak yorumlar ve bu yoruma uygun düşünceler üretir. Bu yorumlama ve düşünce şekli onu elemden, ümitsizlikten, karamsarl?ktan kurtar?r; daha da önemlisi o, bu olaylar? hayat?n? yönlendiren inanç ve değerlerini gözden geçirip onlar? geliştirmek için bir f?rsat olarak görür.

  Bir olay? böyle veya başka bir şekilde alg?lamak, sonucu niçin değiştirir? Veya alg?lama şeklimiz önemli midir? Evet, bu gerçekten önemlidir. Çünkü biz bir şeyi yapabileceğimize inand?ğ?m?z zaman sinir sistemimize o sonuçlar? üretecek yetenekleri geliştirme mesaj? gönderilir. Bu mesajlar o sonucu üretmek için beynimizi uyar?r ve onu mümkün k?lacak kap?lar? açar. K?saca, siz neye inan?yorsan?z, olaylar? ve kendinizi nas?l görüyorsan?z, beyin o sonuçlar? üretecek şekilde çal?ş?r.

  ?nanç, din ya da ideolojilerin anlat?m?nda çok kullan?lan bir kavram olmakla birlikte; genel olarak o hayata anlam kazand?ran ve yön veren bir itikat, hüküm ya da prensip anlam?nda kullan?l?r. ?nanç, bir başka ifadeyle, nesneleri ve olaylar? akl?n nas?l hissedeceğini ve nas?l düşüneceğini yönlendirme biçimidir. ?nanç, kararl?l?k ve belirginlik hissidir. Bir şeyin ne kadar belirgin (aşikâr) olduğunu hissedersek ona olan inanc?m?z o kadar fazla olur. Bir kere de şüphe edersek, inanc?m?z zay?flar, hattâ ölür. ?nanç beyaz boya, şüphe ise siyah boya gibidir. Bir kutu beyaz boyay?, az?c?k siyah boya griye çevirir. ?şte şüphe de böyledir. Bir şeyin başar?lamayacağ? hususunda az bir şüphe, inanc? yiyip tüketir. Meselâ, bir avukat kendi mesleğini, dürüstlüğünden sürekli fedakârl?kta bulunmay? gerektiren bir iş gibi düşünüyorsa, onda o mesleğe karş? nefret hissi uyan?r ve o art?k bu hisse inan?r. Buna inand?ktan sonra da işinde başar?l? olamaz. Ama bu avukat, ben, insanlar?n hukukî problemlerine çözüm olacak hususlar? elimde tutuyorum, bu insanlar?n bana ihtiyac? var, diye de düşünebilir. Böylece rolü hakk?ndaki inanc?n?, kendini k?s?tlayan bir şekilden, onu güçlendiren bir şekle değiştirebilir. Mesleği hakk?ndaki bu inanç değişikliği, ona farkl? bir kişilik kazand?r?r, özgüvenini art?r?r, ayaklar? üzerinde dimdik durabilen kendisinden emin bir kişiliğe kavuşturur. Bu da onun başar?s?n? önceki durumuna göre kat kat art?r?r.

  ?nançla ilgili önemli bir husus da şudur: Olumlu düşünce ve hisler, hayat?m?zdaki başar?lar?n sonuçlar? değil, başar?lar?n sebebidir. 'Başar?l? olduğumuz zaman olumlu his ve düşüncelere sahip oluruz' şeklindeki bir düşünce her zaman doğru değildir. Başar?, olumlu düşünce ve inanc? pekiştirir.

  Büyük yar?şmalarda, olimpiyatlarda k?r?lan rekorlar (başar?lar) sonuçtur. Bunlar?n sebebi de olumlu düşüncedir. Olimpiyat sporcular? önce içlerindeki "inançs?zl?k engelini" k?rarlar. Daha önce aş?lan rekorlar?n aş?lamayacağ? inanc?n? yokederler. Eğer bu inanç yokedilmez, daha iyisini başar?r?m inanc? olmazsa yeni rekorlar?n k?r?ld?ğ?n? asla göremeyiz. Eğer biz s?n?r koymazsak imkân dahilinde olan her şey başar?labilir. Olabilecek bir şeye, imkâns?z hükmünü biz koyuyoruz. Oysa imkans?zl?k, basit bir ifadeyle, olumlu inanc?n yokluğu olarak tarif edilebilir.

  J. S. Mill, inançl? bir kişinin gücünün sadece ilgisi olan doksan dokuz kişinin gücüne eşit olduğunu söyler. S?n?rs?z Güç kitab?n?n yazar? Anthony Robbins, "Dinler, tarih boyunca milyonlarca insana daha önce gerçekleştiremeyeceklerini düşündükleri şeyleri başaracak gücü kazand?rm?şt?r. ?nançlar, içimizin derinliklerindeki kaynaklara ulaşmam?za yard?mc? olurlar ve bu kaynaklar? istediğimiz sonuçlar? destekleyecek şekilde yönlendirirler. Gerçekte insan davran?şlar?n? yönlendiren kuvvetler aras?nda, inançtan daha güçlüsü yoktur. Özünde insanl?k tarihi, insan inanc?n?n tarihidir" diyerek inanc?n hayat?m?zdaki rolünü vurgulamaktad?r. Yine o, "inançlar beynin komutanlar? gibidir" ifadesiyle de inanc?n önemini belirtmektedir.

  Doktorlar da hastal?klar? ortadan kald?rmada inanc?n gücünü kullanabilirler. Yap?lan deneylerde, ilâç olmad?ğ? hâlde hastaya ilâçm?ş gibi verilen ve 'plesebo' denilen boş haplar?n hastalar üzerinde çoğu kez kesin iyileştirme tesiri yapt?ğ? görülmüştür. Bir araşt?rmada ülserli hastalar deney amac?yla iki gruba ayr?l?r ve iki gruba da ayn? ilâç verilir. Ancak birinci gruba, hastal?ğ? kesinlikle iyileştirecek yeni bir ilâç verildiği; ikinci gruba ise, kendilerine etkileri denenmek üzere hakk?nda çok şey bilinmeyen yeni bir ilâç verildiği söylenir. ?lk grupta hastalar?n % 70'inde önemli bir iyileşme görülürken, ikinci grupta iyileşme oran? sadece % 25 olmuştur.

  O hâlde başaracağ?m?za inan?rsak, bu mesaj bizi başar?ya; başaramayacağ?m?za inan?rsak o da başar?s?zl?ğa yönlendirir. Her iki inanç da büyük bir güce sahiptir. Sahip olduğumuz inanç, bizi başar?-başar?s?zl?k, mükemmellik-eksiklik, iyilik-kötülük, mutluluk-mutsuzluk gibi birbirine z?t dünyalardan birisine götürür. Bu durumda, üzerinde düşünmemiz gereken mesele, 'hangi inançlara sahip olmak bizim için daha iyidir ve bunlar nas?l geliştirilir?' sorusudur.

  ?nanç kaynaklar?ndan birisi çevredir. Sosyal çevremizde davran?şlar? tutarl?, işinde başar?l? insanlar varsa, onlar? örnek ve model al?r; fark?na varmadan onlar gibi olabiliriz. Tabiî bunun tersi de olabilir, o zaman potansiyelimizi kullanmay? engelleyen inanca sahip oluruz.

  ?nanc? geliştirmenin ikinci yolu bilgidir. Okuyarak, deneyerek, görerek, yaşayarak elde edilen bilgi, çevrenin k?s?tlay?c? zincirlerini k?rabilir. Bir meslek veya bir konuda önemli başar?lar elde etmiş kişilerin hayatlar?n? okuyarak o meslek veya konuyla ilgili düşüncelerimizi geliştirir, onlar?n başard?klar?n? ben de başar?r?m inanc?n? kazanabiliriz. Büyük devlet adamlar?n?n, ?slâm âlimlerinin, kendinden çok başkalar? için yaşayanlar?n, doğruluğu, dürüstlüğü ve yard?mseverliği ile tan?nm?ş Hak dostlar?n?n hayatlar?n?n okunmas? da ayn? niteliklere sahip olma inanc?m?z? pekiştirmesi aç?s?ndan son derece önemlidir.

  ?nanc? besleyen bir diğer kaynak elde ettiğimiz başar?lard?r. Başard?klar?m?z? gözönüne alarak hedefimizdekileri başarma inanc?m?z artar. Bunun için de başard?klar?m?z?n, yapt?klar?m?z?n ve mutluluklar?m?z?n fark?nda olmam?z gerekir.

  Sonuç olarak insan, hayallerini ve ideallerini gerçekleştirebilecek kabiliyet ve potansiyelde yarat?lm?şt?r. Bunun ilk şart?, onu başarabileceğine kesin olarak inanmakt?r. ?nançs?z ve ümitsiz insanlar?n elde edebileceği hiçbir olumlu sonuç yoktur.

  http://www.sizinti.com.tr/konu.sizinti?SIN=f5e28f288a&k=864&1707132603
  Konu MuhammedSaid tarafından (25.05.07 Saat 22:39 ) değiştirilmiştir.

 2. #2
  Gayyur mikerdem - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2007
  Bulunduğu yer
  Bursa
  Mesajlar
  106

  Standart

  Allah raz? olsun ...
  Her insan ayn? değildir güzel anlatm?ş ağalar?m.Ama her insan Miç?l gibi olamaz ki tam bir irade insan? imiş...
  Konu MuhammedSaid tarafından (25.05.07 Saat 22:39 ) değiştirilmiştir.
  [flash width=200 height=20]http://static.boomp3.com/player.swf?id=041192c5c24f[/flash]

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Cehenneme İnanmak
  By emirdağ_çiçeği in forum Mizah
  Cevaplar: 4
  Son Mesaj: 14.02.20, 09:30
 2. İnanmak Neyin Karşılığında ?
  By h anzala in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 31.01.09, 15:31
 3. İnanmak, Aşka Benzer
  By sitem in forum Gündem
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 25.10.08, 20:35
 4. Görmeden İnanmak..
  By alanyali in forum Kıssadan Hisseler, İbretli Öyküler
  Cevaplar: 8
  Son Mesaj: 16.06.08, 18:51
 5. İnanmak İman Etmek midir?
  By hasandemir in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 27.01.08, 23:22

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0