+ Konu Cevaplama Paneli
1. Sayfa - Toplam 2 Sayfa var 1 2 SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 13

Konu: Cihat

 1. #1
  Ehil Üye gulsah - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  2.641

  Standart

  C?HAT  Hz. Peygamber ( s.a ) cihad? ‘’ ?slam?n en yüceliğinin zirvesi ‘’ olarak tarif etmiştir. ( ?bn-i kayyim el cevzi) . ‘’ Allah yolunda cihat ‘ a eşit olan herhangi bir şey olup olmadğ? sorulduğunda , Resulullah ( s.a ) şöyle cevap verdi : ‘’ ( Ona eşit olarak ) yapabileceğiniz hiç bir şey yoktur.’’ ( Kütub-u sitte ) .

  Hat?rlanmas? gereken bir diğer önemli husus da , cihat teriminin geniş anlam?d?r.Bazen betimlendiği gibi yanl?zca ‘’ kafire karş? kutsal savaş’’ la s?n?rland?r?lmaktan öte , ‘’ kişinin en ileri derecede gayret göstermesi , meşakkat çekmesi yada bütün gücünü harcamas? ‘’ anlam?na gelen cehede kökünden türetilen cihat kavram? , çok çeşitli anlamlar içerir.  Örneğin Zadü’l – Me’ ad adl? eserde , cihad?n dört ‘’ ad?m ‘’ ya da ‘aşama’’dan oluştuğu belirtilmektedir.

  1- nefse karş? cihat

  2- şeytana karş? cihat

  3- kafirlere karş? cihat

  4- hakikati gizleyene karş? cihat

  Bu dört aşaman?n ,

  ilki : hak dini öğrenmek için nefisle mücadeledir ;
  ikincisi : bu ilme göre amel etmek için mücadeledir ;
  üçüncüsü : bunu başkalar?na öğretmek için mücadeledir ve dördüncüsü : başkalar?n? hak dine çağ?r?rken karş?laş?lan güçlükler ve bask?lar karş?s?nda sab?rl? ve sebatl? olmakt?r.


  Şeytanla cihat iki aşamadan oluşur :

  1-Şeytan?n kişinin kalbine imanla ilgili olarak ektiği şüphe tohumlar?n? redetmek

  2- şeytan?n teşvik ettiği kötü arzular? terk etmek için çaba göstermek

  Bu cihatlardan ilki olan nefisle cihat ‘’ sağlam ve kesin bir iman’’ kazand?r?rken , ikincisi sab?r ve sebat kazand?r?r.  Üçücü ve dördüncü ana aşamalar yani kafirlere ve hakikati gizleyenlerle savaşmak dört aşamadan oluşur ;

  1-kalben cihat

  2- dille cihat

  3-,malla cihat

  4-canla cihat  Kafirlere karş? cihat k?l?çla yani güçle yap?l?rken , hakikati gşzleyenlere karş? cihat , dille yani tart?şma , kan?tlama ve ikna etme yoluyla yap?l?r.Buna son bir aşama daha ilave edilir ; zalimlere , bid’atç?lara ve günahkarlara karş? cihat. Bu cihat üç aşamadan oluşur

  1-Eğer kişinin gücü yetiyorsa gücüyle

  2gücü yetmiyorsa diliyle

  3-buda mümkün değilse kalbiyle buğz etmek.

  BAŞKA ESERLER?DE C?HAT ŞÖYLE TANIMLANIR :


  '' Cihad , mülüman?n Allah’ a kulluk ve O nun r?zas?n? temin için islam esaslar?n? öğrenme , öğretme , ferdi ve içtimai planda yaşama , yaşanmas?na çal?şma , islam ‘ ? tebliğ ve bu hususlarda içte ve d?şta karş?laşacağ? engelleri aşma konusunda içinde bulunmas? gereken şuurlu ve sürekli gayret ve aksiyon halini ifade eder.
  Cihad’?n maksad? ise : Hakk’?n dinine yard?m etme , O'nun kelam?n? yüceltme ve dinsizliği yenme ve hakk? yayma oalrak tarif edilmiştir.
  Dikkat etmeliyiz zira , başta ki cihat s?n?fland?rmas?n?n onüç aşamas?ndan yaln?zca iki aşamas?n?n güç kullan?m? anlam?nda fiziki cihat oluşturduğunu unutmamal?y?z.Cihat’?n ana amac? ‘’ bat?l? yenmek ve hakk? yaymak ‘’ ve ‘’ ila-y? kelimatullah için Hakk?n dinine yard?m etmek ‘’ . Bu nedenle günümüzde bir din aliminin hadise ( ‘’ Müşriklere karş? sözle ...cihat edin .(( Ebu Davud’’ cihad 18 ) ) uygun olarak belittiği gibi , önemli bir cihat biçimide zaman?n ve zeminin gerektirdiği şekilde kan?t, argüman , tart?şma , propaganda ya da herhangi bir yol ile yaz?l? yada sözlü iletişim yoluyla inançs?zl?kla mücadele etmektir .
  Konu MuhammedSaid tarafından (25.05.07 Saat 22:48 ) değiştirilmiştir.

  ''Şahsın üslub-u beyanı , şahsın timsal-i şahsiyetidir.

  Ben ise :

  gördüğünüz veya işittiğiniz gibi , halli müşkil bir muammayım ''

  Said Nursi


 2. #2
  Ehil Üye gulsah - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  2.641

  Standart

  Beyanat ve Tenvirler :  <H1 style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT size=5><FONT color=#000000><FONT face="Times New Roman"><FONT size=2><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt">
  Konu MuhammedSaid tarafından (25.05.07 Saat 22:49 ) değiştirilmiştir.

  ''Şahsın üslub-u beyanı , şahsın timsal-i şahsiyetidir.

  Ben ise :

  gördüğünüz veya işittiğiniz gibi , halli müşkil bir muammayım ''

  Said Nursi


 3. #3
  Ehil Üye gulsah - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  2.641

  Standart


  <DIV></DIV>
  <DIV>
  <H1 style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">Kastamonu Lâhikası<?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice" /></H1>
  Biz, değil onlar gibi ehl-i diyanet ve tarikata mensup Müslümanlar, şimdi bu acip zamanda, imanı bulunan ve hatta fırak-ı dâlleden bile olsa onlarla uğraşmamak ve Allah'ı tanıyan ve ahireti tasdik eden Hıristiyan bile olsa, onlarla medâr-ı nizâ noktaları medâr-ı münakaşa etmemeyi, hem bu acip zaman, hem mesleğimiz, hem kudsi hizmetimiz iktiza ediyor. Ve Risale-i Nur'un âlem-i İslamda intişarına karşı hayat-ı içtimaiye ve siyasiye cihetinde mâniler çıkmamak için, Risale-i Nur şakirtleri musalâhakârâne vaziyeti almaya mükelleftirler.</DIV>

  ''Şahsın üslub-u beyanı , şahsın timsal-i şahsiyetidir.

  Ben ise :

  gördüğünüz veya işittiğiniz gibi , halli müşkil bir muammayım ''

  Said Nursi


 4. #4
  Ehil Üye gulsah - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  2.641

  Standart  Hizmet Rehberi<?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice" />
  Bizim vazifemiz müsbet hareket etmektir, menfi hareket değildir. Rızâ-i İlâhîye göre sırf hizmet-i îmâniyeyi yapmaktır, vazife-i İlâhiyeye karışmamaktır. Bizler âsâyişi muhâfazayı netice veren müsbet îman hizmeti içinde herbir sıkıntıya karşı sabırla, şükürle mükellefiz...
  Ben eskiden beri tahakküme ve terzîle karşıboyun eğmemişim. Hayatımda tahakkümü kaldırmadığım birçok hâdiselerle sabit olmuş... Fakat bu otuz senedir müsbet hareket etmek, menfi hareket etmemek ve vazife-i İlâhiyeye karışmamak hakîkati için; bana karşı yapılan muâmelelere sabırla, rızâ ile mukâbele ettim. Cercîs Aleyhisselâm gibi ve Bedir, Uhud muhârebelerinde çok cefâ çekenler gibi sabır ve rızâ ile karşıladım...


  Çünkü asıl mesele bu zamanın cihâd-ı mânevîsidir, mânevî tahribâtına karşı sed çekmektir. Bununla dahilî âsâyişe bütün kuvvetimizle yardım etmektir. Evet, mesleğimizde kuvvet var. Fakat bu kuvvet, âsâyişi muhâfaza etmek içindir.

  ''Şahsın üslub-u beyanı , şahsın timsal-i şahsiyetidir.

  Ben ise :

  gördüğünüz veya işittiğiniz gibi , halli müşkil bir muammayım ''

  Said Nursi


 5. #5
  Ehil Üye nâme-i nur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2006
  Mesajlar
  1.460

  Standart

  ……..Seferberlikte bir taburda biri muallem, vazifeperver; diğeri acemî, nefisperver iki asker beraber bulunuyordu. Vazifeperver nefer, talime ve cihada dikkat eder, erzak ve tayinatını hiç düşünmezdi.<?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice" />
  (Sözler - 22)

  …………

  …….Ve o harb ise; nefis ve heva, cin ve ins şeytanlarına karşı mücahede edip günahlardan ve ahlâk-ı rezileden kalb ve ruhunu helâket-i ebediyeden kurtarmaktır.
  (Sözler - 23) 6. #6
  Ehil Üye nâme-i nur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2006
  Mesajlar
  1.460

  Standart  Evet insan bir askerdir. Askerlik vazifesi başka, hükûmetin vazifesi başkadır. Askerlik vazifesi talim, cihad gibi din ve vatanı koruyacak işlerdir. Hükûmetin vazifesi ise, erzakını, libasını, silâhını vermektir. Binaenaleyh erzakını temin için askerliğe ait vazifesini terk edip ticaretle -meselâ- iştigal eden bir asker, şakî ve hâin olur. Bu itibarla insanın Allah'a karşı ubudiyet, vazifesidir. Terk-i kebair takvasıdır. Nefis ve şeytanla uğraşması, cihadıdır.
  (Mesnevi-i Nuriye - 224)
  <DIV></DIV>
  <DIV></DIV>
  <DIV></DIV>
  <DIV></DIV>
  <DIV></DIV>
  <DIV></DIV>
  <DIV></DIV>
  <DIV></DIV>

  <DIV></DIV>
  <DIV></DIV>
  <DIV></DIV>
  <DIV></DIV>

 7. #7
  Ehil Üye nâme-i nur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2006
  Mesajlar
  1.460

  Standart

  Üstadımızın nefisle mücahedede bir rüsuh ve ihtisası vardır ki, asla huzûzat-ı nefsaniyelerine hizmet etmezler........
  <DIV>....<?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice" /><O:P></O:P></DIV>
  (Tarihçe-i Hayat - 326)<O:P></O:P>
  <O:P></O:P>
  <O:P></O:P>
  <O:P></O:P>
  <O:P></O:P>
  <O:P></O:P>
  <O:P></O:P>
  <O:P></O:P>
  <O:P></O:P>

 8. #8
  Ehil Üye gulsah - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  2.641

  Standart  Name-i Nur kardeş , paylaşımlarınız için Allah razı olsun , çok güzel temaslar...


  Amma ecnebîlerin vahşÃ® oldukları kurun-u vustada, İslâmiyet vahşete karşı husumet ve taassuba mecbur olduğu halde adalet ve itidalini muhafaza etmiş. Hiçbir vakit engizisyon gibi etmemiş. Ve zaman-ı medeniyette ecnebîler medenî ve kuvvetli olduklarından, zararlı olan husumet ve taassup zâil olmuştur. Zira din nokta-i nazarından medenîlere galebe çalmak ikna iledir, icbar ile değildir. Ve İslâmiyeti, mahbup ve ulvî olduğunu, evâmirine imtisalen '' SAİD NURSİ

  ''Şahsın üslub-u beyanı , şahsın timsal-i şahsiyetidir.

  Ben ise :

  gördüğünüz veya işittiğiniz gibi , halli müşkil bir muammayım ''

  Said Nursi


 9. #9
  Ehil Üye gulsah - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  2.641

  Standart

  <CENTER></CENTER>
  <DIV>
  </DIV>
  <?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice" /><?:NAMESPACE PREFIX = O /><O:P></O:P>
  <DIV>cümlesi, makam-ı cifrî ve ebcedî ile bin üç yüz elli (1350) tarihine parmak basar ve mânâ-yı işÃ¢rî ile der: Gerçi o tarihte, dini, dünyadan tefrik ile dinde ikraha ve icbara ve mücahede-i diniyeye ve din için silâhla cihada muarız olan hürriyet-i vicdan, hükümetlerde bir kanun-u esasî, bir düstur-u siyasî oluyor ve hükümet, lâik cumhuriyete döner. Fakat ona mukabil mânevî bir cihad-ı dinî, iman-ı tahkikî kılıcıyla olacak. Çünkü, dindeki rüşd-ü irşad ve hak ve hakikati gözlere gösterecek derecede kuvvetli bürhanları izhar edip tebyin ve tebeyyün eden bir nur Kur'ân'dan çıkacak diye haber verip bir lem'a-i i'caz gösterir</DIV>

  ''Şahsın üslub-u beyanı , şahsın timsal-i şahsiyetidir.

  Ben ise :

  gördüğünüz veya işittiğiniz gibi , halli müşkil bir muammayım ''

  Said Nursi


 10. #10
  Ehil Üye Meyvenin Zeyli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  3.341

  Standart

  ...nasıl ki eski zamanda İslâmiyetin terakkisi, düşmanın taassubunu parçalamak ve inadını kırmak ve tecavüzatını def etmek, silâhla, kılıçla olmuş. İstikbalde silâh, kılıç yerine hakikî medeniyetve maddî terakki ve hak ve hakkaniyetin mânevî kılıçları düşmanları mağlûp edip dağıtacak.
  <DIV></DIV>
  <DIV>Hutbe-i Þamiye
  </DIV>

  Ve sen yine denendiğinde.. Ve yine kalbin daraldığında.. Ve yine bütün kapılar kapandığında.. Ve yine ne yapman gerektiğini bilemediğinde.. Uzun uzun düşün.. Ve hatırla yaratanını!.. "ALLAH kuluna kafi değil mi?" [Zümer Suresi - 36]


+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Cihat, Kıtal ve Harb - M. Ali Kaya
  By SeRDeNGeCTi in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 4
  Son Mesaj: 10.10.09, 00:49
 2. Mustafa Cihat- Aldanırsın
  By Lebid24 in forum Ezgi, İlahi ve Kur'an-ı Kerim Tilavetleri
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 04.01.09, 17:14
 3. Mustafa Cihat - Affet Beni
  By Sonsuz-Nur in forum Ezgi, İlahi ve Kur'an-ı Kerim Tilavetleri
  Cevaplar: 6
  Son Mesaj: 06.08.08, 22:45
 4. Mustafa Cihat - Gülmeyenler Bahçesi
  By ayseguL in forum Ezgi, İlahi ve Kur'an-ı Kerim Tilavetleri
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 31.07.08, 22:54
 5. Amenna-Mustafa Cihat....!
  By nur.talebesi_ in forum Klip, Video, Film ve Animasyon
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 18.10.07, 19:03

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0