+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 1 ve 1

Konu: Resullah'a (s.a.v.) Zulmedenler

 1. #1
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Bizlere “dinci” diyen “dinsiz”lerle tart?şmak abesle iştigal; çünkü onlar, içinde yaşad?klar? evrensel sistemi “oku”makta özürlüler!.
  Onlar, “D?N” konusunu tart?şabilecek yeterli veritaban?na sahip olmad?klar? için, b?rak?n onlar? bir yana da; Dünya’da insanlar? “robotlaşt?rma”da olağanüstü başar? gösteren müslüman “güdücü”lerin başar?s?na bir göz at?n!
  Tarihte hiçbir devirde gerçekleşmemiş böylesine “insanlar? robotlaşt?rma” evresi!.. Yetersiz “güdücü”ler eliyle günümüzde yüzmilyonlarca “müslüman robot” üretimi gerçekleştirilerek, evrensel bir başar?ya(!) imza at?lm?şt?r!.
  Yeryüzünde aç?ğa ç?km?ş en muhteşem bilgi kaynağ? Kurân-? Kerîm ve Yeryüzünde yaşam?ş en muhteşem ?nsan ve dahi sonsuzluğun en muhteşem Ruhu Hazreti Muhammed (aleyhisselâm)’a tarihte hiçbir devirde bu kadar zulmedilmemiştir…
  Bu zulmü yapan, o muhteşem Zât’? inkâr edenler olsa, ne gam!.. Onlar zaten ne O’nu severler, ne inan?rlar, ne de “ne demiş” diye sorgularlar!. Onlar? dile al?p da k?namak dahi zaman ve nefes israf? olur!
  Âlemlere rahmet olarak aç?ğa ç?km?ş (irsâl olmuş) o muhteşem Zât’a ve öğretisine zulmedenler, maâlesef, ne yaz?k ki bir sürü Müslümand?r!.
  Robotlaşt?r?lm?ş Müslüman”lar!.
  OKU”mayan, ağz?ndan ç?kan kelimelerin anlam?ndan şuurunun haberi olmayan, akl?n? kullanmayan kişiler!
  Ne kadar korkunç bir vebâl alt?nda olduklar?n? farkedemiyecek ölçüde perdelilik ile yaşayan “güdücü”ler!.
  Sak?n düşünme!”, “Hikmetini araşt?rma!”, “Sorgulama!”, “Akl?n? kullanma!”, “Nedenini kurcalama!”, “Anlamaya çal?şma!” denerek beyinlerinin işlevi, basîretleri köreltilen Müslümanlar!
  Kurân-? Kerîm, “ilimle diri olun”; “yeryüzünde halifesiniz (kad?n-erkek ayr?ms?z olarak)”; “düşünün, misâllerle anlatt?klar?m?z?n neye işaret etmekte olduğunu fark ve keşfedin”, derken; “güdücüler”, insanlar? beyinsiz yaşama programlamak için ellerinden geleni yap?yorlar, taaa çocukluklar?ndan başlayarak…
  Art?k o “robotlaşm?ş Müslümanlar”, t?pk? hipnoza girmiş insanlar gibi, “güdücü”lerinden gelen hitap ve emir d?ş?nda hiçbir şeye kulak vermez oluyorlar!.. Rasûlullah (aleyhisselâm)’? bile, “güdücü”leri nas?l anlamalar?n? istiyorsa öylece kabulleniyorlar!.
  Teşbih”tir deyip, örtüyorlar!.. “Tenzih”tir deyip ötelere yerleştiriyorlar!..
  Kelimelerle boğuyorlar, insanlar?!.. Kelimelerin işaret etmek istediği anlamlara, tefekkür yelkeni açt?rmak yerine!
  Bilgi”, gereği kavranmak, işareti fark edilmek, üzerinde düşünülüp yeni aç?l?mlar edinilmek; sonuçlar? hissedilip yaşanmak için, “anahtard?r”!.
  Bilgi, ezberlenip tekrar edilesi yük değildir, hammall?ğ? yap?las?!
  Kurân, “ak?l sahibi insanlara” hitap eder; “robotlaşt?r?lm?ş”, şuursuzca yaşayanlara değil!
  Kurân isimli muhteşem bilgi kaynağ?, insanlar anlam?n? anlamadan, kuru kuruya ezberleyip tekrar etsinler diye gelmemiştir!.
  Robotlar namaz?n hareketlerini taklit edip Kurân’? ezbere okurken, Müslüman?n robottan fark? ne olacakt?r?
  Robotlaşt?r?lm?ş” olanlar, neslin kay?plar?d?r!. Geçip gidiyorlar veya gidecekler öylece de!..
  Onlar? “neslin kay?plar?” hâline getirenler, yüklendikleri vebâlin azametini zerre kadar fark edebilseler; bu işlevleriyle, O muhteşem insan Allah Rasûlü ve son nebîsi Muhammed Mustafa (aleyhisselâm)’a nas?l zulmetmekte olduklar?n? fark edebilseler, belki de ak?llar?n? kaç?r?rlard?!.
  Bir yandan “sevgili peygamberim ben seni çok seviyorum” deyip; ard?ndan da insanlar?, “aman o bilgileri sak?n okumay?n, araşt?rmay?n, sorgulamay?n, sonra kafan?z kar?ş?r, iman?n?zdan olursunuz” diyerek Rasûlullah’?n getirdiklerini farketmekten anlamaktan, uzaklaşt?ranlar; büyük çoğunlukla yapt?klar?n?n veya söylediklerinin nereye uzand?ğ?n?n bilincinde bile değillerdir!. Ne var ki güdülenler bu yüzden kaybettiklerini asla geri alamayacaklard?r.! Sistemde mazerete yer yoktur!
  La ilahe illallah”?n anlam?n?, “en büyük tanr? bizim tanr? başka büyük yok!” ilkelliğiyle Müslümanlara enjekte edip, Rasûlullah’?n tüm düşündürtme işlevini ortadan kald?ran; sonsuza dek en muhteşem bilgi kaynağ? olarak kalacak Kurân’?, gökten gelmiş –pardon inmiş– “fermanname” anlay?ş?yla örtüp işlevsiz hâle getirenlere daha ne denebilir ki!.
  Rasûlullah (aleyhisselâm), “halife”siniz uyar?s?yla salât”? yaşamay? (namaz? ikameyi) öğretirken… Bugün, her tarafta namaz k?lan(?) robotlar?n(!) nas?l yat?p kalkacağ?n?n programlanmas? bilgisi yay?l?yor!!!
  Tevhid anlay?ş?n?n aç?klay?c?s? Allah Rasûlü ve Nebîsi ?brahim aleyhisselam, “Rabbiy cealniy muk?ymes salati ve min zürriyetiy” yani, “Rabbim bende salât yaşamay? oluştur; benden meydana gelen nesillerde de” diye dua ederken; ve bu olay, bize bir ibret ve tefekkür vesilesi olsun diye Kurân’da vurgulan?rken… Biz, yaln?zca, “robotlar?n namaz?n?n” propogandas?n? yap?p; “salât?n (namaz?n) nas?l yaşan?lacağ? hakk?nda tek söz etmiyoruz!
  Din”in direği salât (namaz)!
  Müminin mirâc? salât (namaz)!
  Şuurda yaşan?las? bir muhteşem olay salât!. Yaln?zca bedensel hareketler değil!.
  La ilâhe illalah”?kavrayamam?ş beyinler “Allah” ismiyle işâret edileni anlayamaz!.
  Allah” ismiyle işâret edileni fark etmemişler, HU’nun “EKBER”iyetinin anlam?n? hiç düşünemez!.
  Allah” ismiyle neye, nas?l işâret edildiğini anlamam?ş “robotlaşt?r?lm?ş”lar?n, “Bi-ismi Allah” demesi de mümkün değildir; “Rahman-ir Rahîm”i fark edebilmesi de!.
  Fatiha’s?z namaz olmaz” vurgulamas?n?n, olay?n sesli kelime tekrar? olmad?ğ?n? anlatt?ğ?n? da anlayamaz; düşünmekten – sorgulamaktan, anlamaya çal?şmaktan “KAFAN KARIŞIR!” diye perdelenmiş olanlar!. Bunun anlam?n?n, “Fatihan?n mânâs?n? idrak edip hissedip yaşamadan, namaz?n ikame edilmiş olmaz”; uyar?s? olduğunu hiç düşünmezler!
  Yaz?k!.. Yüzmilyonlarca yaz?k!...
  Güdücü”ler ve “güdülen”ler, Allah’?n kendilerine bahşetmiş olduğu en muhteşem bilgi "Kurân'? okumaktan", en büyük nimet “salât? (namaz?) yaşamaktan” mahrum olarak gidiyorlar bu dünyadan, öte yaşam boyutuna!.
  Kurân’? OKUmay?”, Arapça harfleri doğru telaffuz etmek olarak düşünmenin ötesine geçemediklerinden; öylece şartland?klar?ndan!.
  Salât”? (namaz?), tanr?ya tap?nmak, ya da kibarcas?yla “Allah’a tâ’zim” olarak düşünmenin ötesine geçemediklerinden; öylece şartland?klar?ndan!.
  Allah’a ibadet içindir salât (namaz)”!.
  Tanr?ya tap?nmak için” değildir namaz!
  Allah’a ibadet”, kulluğunun idrak?nda olmak demektir!.
  KUL”luğunun idrâk?nda olmak demek; tüm varl?ğ?n?n, vücudunun, “ben”liğinin, O’nun esmâs?ndan var olduğunu, bunun ötesinde mutlak bir “hiç”likten ibâret olduğunu bilmek, hissetmek, yaşamak demektir!. Esmâs?na s?n?r koymamakt?r “KUL”luk!.. (Bunun anlam?n? çok iyi düşünmek gerek; zirâ “şirki hafî” yani “gizli şirkin” sebebi budur.)
  ?hlâs” ve “Fâtiha” sûreleri, mümine bu gerçeği kavrat?p yaşatmak için gerekli olan her inceliği aç?klayan Kurân’?n, özü mahiyetindeki bilgiyi ihtiva eder.
  Bunlar?n anlam?n? kavray?p yaşayan, “ben”liğinin hakikatine ererek, “ben”inin O mutlak vücutta “yok”luğunu hissedip yaşar! Salât? (namaz?), ikâme edilmiş olarak, mirâc olur!.. Mirâc? tamam olur!.
  Tüm bu anlatt?klar?m?z, daha, Rasûlullah (aleyhisselâm)?n bize açt?ğ? muhteşem güzelliklerin kap?s?d?r… ?çeri girenler için, hiçbir gözün görmediği, hiçbir dilin anlatmad?ğ? nîce güzellikler daha vard?r!.
  Dünyada basîreti kör olan, âh?rette de kör olacakt?r!. Bu sistemin, “sünnetullah”?n gerçeğidir!.
  Allah kimin selâmetini dilemişse, o kişi bu yazd?klar?m?z? iyi düşünür ve yaşam?na ona göre yön verir yeni baştan!.
  Huzuruna ç?kan” hüsrandad?r!.
  Huzurda olman?n sonuçlar?n? yaşayan”, yanmaktan azâd olmuştur!
  Huzurdan uzaklaşt?r?lm?şl?ğ?” yaşayan?n alâmeti, çeşitli indî, nefsanî, şeytanî gerekçelerle yapt?ğ? dedikodu ve g?ybetle ömür tüketmesidir!.
  Lutfa ermişliğin sonucu, beş duyu kay?tlar?ndan azâde, tefekkürün kanatlar?yla, esmâ aleminin özelliklerinin aç?ğa ç?k?ş?n? seyirdir!.
  Gözünle, görebildiklerini seyrediyorsun…
  Ya göremediğin diğer görünmezleri, mesafe kayd?ndan beri olarak diğer sistemlerdeki yaşayanlar? görebilseydin; daha doğrusu alg?layabilseydin de, beynin o alg?lad?klar?n? da görüntüye çevirebilseydi!..
  Hele hele…
  Alg?lama sisteminle, yaln?zca yaşad?ğ?n sistemi değil, galaksi veya evreni değil; tüm semâlardakileri; yani katmanlardakileri; yani hücreler boyutundaki bilinç türlerini yayg?n ve katmansal olarak; yani moleküler boyuttaki bilinç türlerini yayg?n ve katmansal olarak; yani atom alt? katmanlar?n bilinç türlerini yayg?n ve katmansal olarak alg?lasayd?n ayn? anda da; beynin onlar? da görüntüleyebilseydi!..
  Fesubhanallah!
  Allahu ekber!.
  Gel dostum… Ne olursan ol, gel tefekkür dünyas?na, akl?n? değerlendirenler aras?na!.
  B?rak taklitçiliği!
  B?rak, “kafan kar?şs?n”!.. Denizler durulmaz dalgalanmadan!.
  Elbette, şartland?r?ld?ğ?n yanl?şlar, eksikler, yetersizlikler, gelen doğru bilgilerle karş?laş?nca kar?şacakt?r!. Kafan, allak bullak olacakt?r!.
  Katarakttan kurtulmak istiyorsan, ameliyat? kabulleneceksin!.
  Ameliyattan korkarsan kör kal?rs?n!.. Bunu anla art?k!.
  Körler, bask? yaparlar sana; ameliyat? kabullenip, “gören”ler ve sonuçlar?n? yaşayanlar aras?na kat?lmaman için!.
  Bir düşün ne olur, biraz gerçekçi ol!
  ?ster Gavs? âzam Abdulkadîr Geylanî, ister Şah? Nakş?bend, ister Hac? Bektaş? Velî; ister bir başka değer verdiğin…
  Bunlar veya bunlar gibi nîceleri, “kör”ler âleminden kaç?p, öte âlemde ebedî olarak kör olmamak için Rasûlullah (aleyhisselâm)’?n getirdiklerini ve o Muhteşem Bilgi Kaynağ? Kurân’? değerlendirip “mukarreb” olmuşlar.
  Müslümanl?k, “gard?rop” ve “k?l” dini değildir!.
  Olay, k?yafet ve yüzdeki k?llar?n şekli olay? değildir!
  Kişi kendini benzettiği kavimdendir” uyar?s?n? yapan RASÛLULLAH’t?r; ki Rasûlü olduğu ALLAH, aç?klad?ğ? Bilgi Kaynağ?nda şunu vurgulamaktad?r:
  Allah sizin suretlerinize değil ŞUURUNUZDAK?NE (kalbinizdekine) bakar”!
  Yetersiz bilgisi olan “güdücüler” sizi bedene dönük boyutla kay?tlarken, “YAŞANILASI” nas?l bir muhteşemlikten perdelendiğinizi ne zaman fark edeceksiniz?..
  Allah, Dünya’da yaşam?ş en muhteşem insan, Rasûlü Muhammed Mustafa (aleyhisselâm)’?n aç?klad?klar?n?n hakikati doğrultusunda şuurumuzdakileri yenilemeyi kolaylaşt?rs?n!.

  AHMED HULÛS?
  07 Nisan 2007

  Konu MuhammedSaid tarafından (26.05.07 Saat 00:51 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Bir Bakıversen Olur mu Ya Resullah !!!
  By akıncı in forum Hz. Muhammed (S.A.V)
  Cevaplar: 4
  Son Mesaj: 24.07.08, 12:27

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0