+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 2 ve 2

Konu: Hasan el Benna

 1. #1
  Pürheves sinang - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2006
  Bulunduğu yer
  Mersin
  Mesajlar
  277

  Standart

  Bismillahirrahmanirrahim

  Biz burada elbette değerli şehidimizin hayat?n? anlatamay?z,Yaln?z bir kaç misal ve hat?ratt?r,bildiğimiz...

  ?mam Hasan el Benna, 14 Ekim 1906 ‘da M?s?r’?n Buhayre vilayetinin Mahmudiye kasabas?nda doğdu. ?sminde bir t?ls?m gizliydi sanki. Zira Benna kelimesi sözlükte yapan, kuran, bir binan?n temelini atan anlamlar?na gelir. Bu hususu merhum Seyyid Kutup şöyle anlat?r: “Hasan El Benna isminde bir zat?n soyad?n?n “Benna” olmas? sadece bir tesadüf eseridir belki. Lakin kim buna tesadüf diyebilir? Bu adam için en büyük hakikat, bina kuruculuktur. Kuruculuğu en iyi bir şekilde yapmaktad?r. Hay?r, hay?r o kuruculuk dehas?d?r. ?slam akidesi birçok davetçi tan?d?. Lakin her davetçi kurucu değildir.”

  Değerli bir âlimimiz, merhum Kutub’un bir yerde ona şöyle hitap ettiğini söyler; “Sana Benna değil (Benna derken bir elifle, sonuna bir de hemze kor) sana "Nebba" demek laz?md?.* Çünkü sen bize doğrudan haber getirdin” der. “Sen haber getirensin. Bizim haber alamayacağ?m?z Hak’tan haber getirdin. Müslümanl?ğa nas?l hizmet edilir? Ondan haber getirdin. Sen Hak’la bizim aram?zda bir mesaj oldun.” Bunu derken Kutup çok samimi, çok coşkun ve çok heyecanl?d?r.”


  Bbas? anlat?yor;“?badete çok düşkündü. Daha büluğa ermeden önce bile üç aylarda oruç tutard?. Ona; “Oğlum, sen daha büluğa ermedin. Henüz oruç sana farz değil, kendini yorma” dediğimde bana şu cevab? verirdi; “Babac?ğ?m, oruç tutmak için büyük bir arzu ve iştiyak duyuyorum. Bana zor da gelmiyor. Öyle ise niçin terk edeyim?”

  Küçük yaşlar?nda Kur'ân-? Kerim’i yar?s?na kadar ezberleyen Hasan el-Bennâ, on beş yaşlar?nda h?fz?n? tamamlam?şt?r.
  Hat?ralar?nda şöyle diyor;

  “Ben henüz öğretimimin o çağ?ndayken okul program?n?n d?ş?nda olmak üzere çeşitli ilimlere ait birçok metni ezberlemiş bulunuyordum. Hariri’nin Mulhat-ul ?rab’?n?, sonra ?bn-i Malik’in Elfiyesini, ?st?lahlara ait Yakutiye’yi, Tevhide ait El Cevheriye’yi, mirasa ait Er Rahbiye’yi, mant?ka dair Es Süllem’in bir k?sm?n?, Hanefi f?kh?na dair Kuduri metninin birçoğunu, Ebu Şuca’n?n Şafii f?kh?na ait Metn-ül Gaye’sinin bir k?sm?n?, Maliki f?kh?na ait Manzumat-u ?bn-i Âmir’in bir k?sm?n? hep bu dönemlerde ezberlemiştim. Babam?n anane halinde söylenegelen; “metinleri ezberleyen ilimleri elde eder" sözünü bana söylemesini ve bu şekilde beni yönlendirmesini unutamam.”
  Onunla Rabbe karş? sayg? adab? hakk?nda Abdullah Azam şu harikulade hadiseyi naklediyor:“Hasan el-Benna M?s?r'?n ?smailiye kentinde öğretmenlik yap?yordu. O Kahire Üniversitesi Daru'l-Ulûm Fakültesi'nin birincisi idi. Bu fakültenin sekreteri bana şunlar? anlatt?: ?mtihan sonuçlar?n? gören bir öğrenci gelip Benna'ya:

  "Ya Şeyh Hasan! Sen filan dersten ikmale kalm?şs?n" dedi. Bunun üzerine Benna, Allah'a secdeye kapand?. Talebe ona:

  "Ben sana ikmale kalm?şs?n diyorum, sen Allah'a şükür secdesi yap?yorsun. Bu nas?l şey?" Benna:

  "Biz sevindiğimiz anda da, s?k?nt?l? hallerde de Allah'a şükrederiz" cevab?n? verdi. Bunun üzerine o öğrenci:

  "Ya Şeyh Hasan seni müjdeliyorum, Daru'l-Ulûm Fakültesi'nde birinci olmuşsun" dedi. Tekrar Benna Allah'a secdeye kapand?.”

  Merhum A.Azzam onu tebliğ yaparken insan psikolojisini dikkate almas?n? şöyle anlat?yor: “Öyle ki camilerde gençlerden hiçbir kimse yok. Sadece körler, topallar, yaşl?lar var. Baz?s? oturarak namaz k?l?yor, diğeri duvara dayanarak rükûa gidiyor. Kahveye gidiyor, orada hayaletlere benzeyen insanlar görüyor. Sabahtan ikindiye kadar ?ngiliz şirketlerinde çal?ş?yorlar, ondan sonra da gecenin yar?s?na kadar kahvehanelerde kâğ?t oynayarak vakitlerini öldürüyorlar. Merhum Benna bunlar?n yan?na gidip oturuyor, kendisi de bir çay isteyip içiyordu. O burada yaşayan insanlar?n psikolojilerini çok iyi kavram?şt?. Onlar?n bir tak?m hikâyeler dinlemekten zevk ald?klar?n? biliyordu ve onlara: "Ne dersiniz, ben sizlere "Gevşek Düğme" hikâyesini anlatay?m m??" diyor ve onlara Ebu Zeyd'in k?ssas?n?, Sinek Hikâyesi’ni, Çözülmüş Düğme hikâyelerini anlat?yordu. Akşam namaz? geldiğinde ise durum çok ciddileşiyordu. Merhum Benna onlara: "Müsaade ederseniz ben gidip namaz? k?l?p geleyim." Onlar da: "Buyur efendim, buyur üstad" diyorlard?. O gidip namaz? k?l?yor, tekrar dönüp onlara benzeri hikâyeleri anlat?yordu. Beş gün, on gün derken bunu dinleyen insanlar: "Niçin biz burada bekliyoruz da hoca ile birlikte camiye gidip namaz k?lm?yoruz ve beraberce dönüp hikâyeleri dinlemiyoruz?" demeye başl?yorlard?. Böylece Benna devaml? kahveden insanlar? camiye çekiyor ve onlar? eğitmeyi başar?yordu. Öyle ki Benna tesis ettiği hareketin en seçkin elemanlar?n? kahvelerden toplam?şt?.”

  Said Havva ise onun başar?s?n?n mühim bir sebebi olarak onun ?slami düşüncelerindeki dengeye işaret eder: “Allah Teala el Benna’ya öyle bir muvaffakiyet vermiştir ki, veciz bir ifade ile meseleleri bu ümmetin insaf sahiplerinin birleşebilecekleri bir ölçü içersinde sunabilmektedir.”

  Bu öyle bir topluluktu ki Said Havva’n?n dediği gibi; “Hasan el Benna’n?n kurduğu anlamda bir cemaati bulmak gerçekte az rastlanacak bir durumdu.”

  Bu başar?y? M?s?r’?n say?l? ilim adamlar?ndan biri, merhum Said Havva’ya şöyle anlatm?ş: “?nançs?zl?k seli bütün M?s?r’? kaplam?şt?. Küfür ve inançs?zl?k her tarafa yay?lm?şt?. Bunlarla birçok kimse savaşt?. Ezher ?slam Üniversitesinin birçok değerli öğretim üyesi ve diğer ?slami kurumlar?n lider ve önderleri de bu inançs?zl?k selinin önüne geçemediler. Sonunda Hasan el Benna geldi. Bu selin önünde büyük bir duvar ördü. Böylece inançs?zl?ğ?n her türlü kötülük ve tehlikesini önledi.”

  Ali Ulvi beyin hat?ralar?ndan öğrendiğimize göre, Benna Kahire’ye geldikten sonra merhum şairimiz Mehmed Akif ile de tan?şm?şlar ve birbirlerini çok sevmişler: “Türk millî şairi Mehmed Akif, M?s?r'da kald?ğ? y?llarda Üstad Hasan El Benna ile bir bayram toplant?s?nda görüşmüşler ve aralar?nda bir dostluk kurulmuş.

  Üstad Hasan El Benna'yla Medine'de bir sohbetimiz daha oldu. Üstad, Mehmed Akif'ten bahsederek, ?stiklal Marş? hakk?nda şöyle dedi: “Bu şiirin bir hikâyesi vard?r. Türk yurdu düşman istilas?ndan kurtulduktan sonra bir istiklal marş? yazma fikri ortaya at?l?r. Müsabaka tayin edilir ve yüz küsur şiirden bu şiir birinci gelir. Millet Meclisinde dört defa ayakta okunur. Bu şairin, meclise gelirken giydiği üzerindeki palto dahi arkadaş?n?n olduğu halde kendisine teklif olunan ikramiyeyi reddeder.

  "Bu mükâfat benim değil, şehit düşen Mehmetçiğin, muzaffer ordunun ve milletindir. ?hlâs için bir örnek vermek istersek bu davran?ştan daha çarp?c? misal veremeyiz, deyip, ?stiklal Marş?'ndan baz? beyitleri okumam? istedi. Kardeşler baz? beyitlerin tercümesini isteyip kaydettiler."

  "Bir milli marşa ezan?, ibadeti, mabedi koymak çok manal?, çok güzel" diyen Benna, Akif'in müsabaka ödülü almamas?na da hayrand?r; "Ya ?hvan! Hazel iman!(işte iman) ?man için misal ar?yorsan?z budur. Giyecek paltosu yok, ama paray? alm?yor. Ne yaz?k ki bu gün insanlar böyle bir şeyi değil almamak, bir de rüşvet vererek kendilerine verilmesini temine çal?ş?yorlar. ?man budur işte, iman budur."


  ?ST?KBAL ?SLAMINDIR..!
  Konu MuhammedSaid tarafından (26.05.07 Saat 00:49 ) değiştirilmiştir.
  GELİN İSLAM OLALIM..!

 2. #2
  Pürheves sinepuryan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Mesajlar
  171

  Standart

  Allah c.c. razı olsun .
  Elde Kur\'an gibi bir mucize-i Baki varken,
  Başka burhan aramak aklıma zaid görünür
  Elde Kur\'an gibi bir burhan\'ı hakikat varken,
  Münkirleri ilzam için gönlüme sıkletmi gelir?
  Zülfikar Mecmuası

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Hasan Dursun - Ay Dost
  By Lebid24 in forum Ezgi, İlahi ve Kur'an-ı Kerim Tilavetleri
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 26.11.08, 20:22
 2. Temel ve Hasan
  By slim in forum Mizah
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 25.09.08, 23:06
 3. Hasan Basri Hazretlerinden
  By petünya in forum Dualar
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 20.02.08, 23:24
 4. Kınalı Hasan
  By PirMuhammed in forum Tarih
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 30.08.07, 20:29
 5. Hasan-ı Basri
  By herem in forum İslami Konular ve İman Hakikatleri
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 30.10.06, 15:37

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0