+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 2 ve 2

Konu: Nasihat Nasıl Tesirli Olur?

 1. #1
  Dost semair - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Feb 2007
  Mesajlar
  42

  Standart

  Her şeyden evvel, yapt?ğ?m?z nasihatin tesirli olmas? için muhataplar?n seviyesini ve ihtiyac?n? göz önünde bulundurmam?z gerekir. Zira insanlar?n ihtiyaçlar? zaman ve zemine göre, insanlar? etkisi alt?na alan hadiselere binaen elbette farkl? olacakt?r. Nas?l ki hastal?ğ?n mizac?na göre ilaçlar tebeddül ediyor, değişiyor, öyle de dinleyenlerin seviyelerine uygun bir sohbet yap?lmal?d?r ki hikmetli ve güzel bir nasîhat olsun. Yoksa o dersten istifade ya az olur veya hiç olmaz. Resûlullah (asm), “Din nasîhattir” deyince, etraf?ndaki sahabeler: “Kimin içindir yâ Resûlallah?” dediler. Resûl-i Ekrem cevâben şöyle dedi: “Allah içindir”. (Allah’? hakk?yla tan?mak, emir ve yasaklar?n? bilmek ve bildirmek ve hukukuna riâyet etmektir.) “Ve Allah’?n kitab? içindir”. (Onu lây?k?yla öğrenmek ve öğretmek, hükümlerini yaşamak ve yaşatmaya çal?şmakt?r.) “O’nun Resûlü içindir”. (Ona muhabbetle ittibaa çal?ş?p, O’nun sünnet-i seniyesini ihyâ etmektir.) “Ve Müslümanlar?n imamlar? ve idarecileri içindir”. (Hay?r ve hasenatta onlara yard?mc? olmak, şer ve fenal?klar?na engel olmaya gayret etmektir.) “Ve onlar?n umumu içindir”. (?lâhi emir ve yasaklar? onlara tebliğ etmek, ?slâmiyet’i öğreterek yard?mc? olmakt?r.) Bu hadis-i şerifte, nasîhat şeriatin emir ve yasaklar?na uymay? netice verdiğinden, dîni ayakta tutan bir vesîle, hatta dînin kendisi olarak tarif edilmiştir. Evet, dînî hayat?n devam? ancak nasîhatle, emr-i bil’ma’ruf ve nehy-i ani’l-münkerle mümkün olabilir.Başka bir hadîs-i şerifte de şöyle buyrulmuştur: “Ya emr-i bil’ma’ruf ve nehy-i anil’münkeri yapars?n?z veyahut Allah sizin şerli olanlar?n?z? sizlere musallat eder. (Sonra) hay?rl? olanlar?n?z duâ ederler fakat duâlar? kabul edilmez.”


  Bu iki hadîs-i şerîften ç?kan kat’î netice şudur: Mü’minlerin dünyevi felaketlerden ve uhrevi azabdan kurtulmas?, ancak ve ancak emr-i bil’ma’ruf ve nehy-i ani’l-münker ile mümkündür.

  MANEVÎ C?HAD

  ?slâm dînini yaşamak ve yaşatmaya çal?şmak cihad-? manevîdir. Manevî Cihad ise maddî cihaddan daha mühim ve daha büyüktür. Hanefi âlimlerinden Cessas şöyle der : “‘Eğer iki cihaddan hangisi üstündür, k?l?ç ve mal ile yap?lan cihad m?, yoksa ilimle yap?lan cihad m??’ denilirse, bu soruya şöyle cevap verilir: k?l?çla yap?lan cihad, ilimle yap?lan cihada mebnîdir. ?lmin gerektirdiği şeyler bilinmeden k?l?çla yap?lan cihad? gerçekleştirmek câiz olmaz. ?limle yap?lan cihad as?l, k?l?çla yap?lan cihad o asl?n dal? hükmündedir. As?l olan?n fazilet noktas?nda fer’den daha üstün olduğu aç?kt?r.”
  Bu ?slâmî esas, bütün ümmetler için de geçerli olmuştur. Onlar da dinlerini öğrenip yaşad?klar?nda ve öğretip yaşatmaya çal?şt?klar?nda saadet ve selâmet bulmuşlar. Bunu terk ve ihmal ettikleri zaman da felâket ve helâkete mâruz kalm?şlard?r.

  Nasîhat?n tesirli olmas?n?n birçok sebepleri vard?r. Rabbimizin tevfîkine itimâden bizzat idrak ettiğimiz ve ehemmiyetli bildiğimiz birkaç?na işaret edeceğiz:
  1- Nasihat, dinleyenlerin seviyesine uygun olmal?d?r:
  Cenab-? Hak şöyle buyurur: “Rabbinin yoluna hikmetle, güzel nasihatla davet et!” (Nahl: 125). Hikmet her şeyi yerli yerine koymak demektir. Bu tarife göre “insanlar? Allah’a hikmetle davet” etmeyi, “herkesin seviyesine göre konuşmak” olarak anlayabiliriz. Bu hususta peygamberimiz (sav) da şöyle buyurmuştur: “Biz peygamberler, insanlara ak?llar?n?n derecesi miktar?nca konuşmakla emrolunduk.”
  Bu ayet ve hadisten anlaş?lacağ? üzere, her şeyden evvel, yapt?ğ?m?z nasihatin tesirli olmas? için muhataplar?n seviyesini ve ihtiyac?n? göz önünde bulundurmam?z gerekir. Zira insanlar?n ihtiyaçlar? zaman ve zemine göre, insanlar? etkisi alt?na alan hadiselere binaen elbette farkl? olacakt?r. Nas?l ki hastal?ğ?n mizac?na göre ilaçlar tebeddül ediyor, değişiyor, öyle de dinleyenlerin seviyelerine uygun bir sohbet yap?lmal?d?r ki hikmetli ve güzel bir nasîhat olsun. Yoksa o dersten istifade ya az olur veya hiç olmaz.
  Evet, yap?lan vaaz ve nasihat az dahi olsa anlaş?lmas? şartt?r. Anlaş?lmayan bir ders çok olsa da bir mâna ifâde etmez.


  ZAMANIN GEREKLER?NE GÖRE NAS?HAT

  Meselâ bundan bir yüz sene önce bütün halk?n Kur’ân ve sünnete büyük bir bağl?l?ğ? vard?. Ayet ve hadis söylendiği zaman veya bir müctehidin, bir evliyan?n sözü nakledildiğinde itiraz eden olmazd?. “Allah vard?r” dendiği zaman, “Görmediğime inanmam!” diyen yoktu. “Ahiret vard?r” denilince, “Kim gitmiş de gelmiş?” diyen bulunmazd?. Îmân umumî idi. Bin kişiden ancak bir tanesinin îtikad? bozuk olabilirdi.

  Fakat zaman geçtikçe bat? medeniyetinin tesiriyle, derd-i maişet ağ?rlaşmas?yla, ahlaks?zl?ğ?n artmas? ve dini alanda cehaletin yayg?nlaşmas?yla, insanlar maneviyattan ve ahiret meselelerinden uzaklaşt?. ?nsanlar maddiyattaki inkişaf ve terakkileri nispetinde maneviyatta tedennî edip geri kald?lar.

  Bugünkü insanlara ?slami bir şey anlatt?ğ?m?z zaman, onlar bizden delil ve ispat istiyorlar. Eğer ?slami mevzular? delil ve ispatla anlat?yorsak onlar? ikna edebiliyoruz. Aksi halde “Bu budur kabul et!” demekle onlar? inand?ram?yoruz.
  Hulasa; Osmanl? zaman?nda teslimiyet kuvvetli olduğundan onlara tesir eden nasihatler, bugünkü insanlara tesir etmez. Bu günkü insanlar? o zaman?n köşelerine çekip ayn? dersleri vermek, “Rabbinin yoluna hikmetle, güzel nasihatle davet et!” mealindeki Kur’ân’?n üslûbuna uygun düşmez.
  “?nsanlara ak?llar? miktar?nca (onlar?n anlayabilecekleri tarzda) onlarla konuşunuz.” kaidesine ittibaen biz, onlar?n seviyesine inerek, anlay?p idrak edebilecekleri dersler vermek mecburiyetindeyiz. Ta ki söylediklerimiz hikmetli ve güzel bir mev’ize olsun.

  Müslim, Ebû Dâvud, Neseî
  Taberani, Bezzar.
  Ahkamü’l-Kur’ân. c.4, s.318, Ebû Bekir Cessas, Daru ihyau’t-Turasil Arabi, 1405, Beyrut.
  Keşfül Hafa, c.1, s.196, hn:592
  Konu MuhammedSaid tarafından (26.05.07 Saat 00:51 ) değiştirilmiştir.
  "giriftarım sevdaya sevilmeyi bilmeden, ülfet umar dururum efkara yenilmeden... zevrak-ı derunumda pusulalar del'olur..."

 2. #2
  Ehil Üye Ebu Hasan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  38
  Mesajlar
  3.049

  Standart

  Salisen: Görüyorum ki, şu dünya hayat?nda en bahtiyar odur ki, dünyay? bir misafirhane-i askerî telâkki etsin ve öyle de iz'an etsin ve ona göre hareket etsin. Ve o telâkki ile, en büyük mertebe olan mertebe-i r?zây? çabuk elde edebilir. K?r?lacak şişe pahas?na daimî bir elmas?n fiyat?n? vermez; istikamet ve lezzetle hayat?n? geçirir.
  Evet, dünyaya ait işler, k?r?lmaya mahkûm şişeler hükmündedir. Bâki umur-u uhreviye ise, gayet sağlam elmaslar k?ymetindedir. ?nsan?n f?trat?ndaki şiddetli merak ve hararetli muhabbet ve dehşetli h?rs ve inatl? talep ve hâkezâ şedit hissiyatlar, umur-u uhreviyeyi kazanmak için verilmiştir. O hissiyat? şiddetli bir surette fâni umur-u dünyeviyeye tevcih etmek, fâni ve k?r?lacak şişelere bâki elmas fiyatlar?n? vermek demektir. Şu münasebetle bir nokta hat?ra gelmiş; söyleyeceğim. Şöyle ki:
  Aşk, şiddetli bir muhabbettir. Fâni mahbuplara müteveccih olduğu vakit, ya o aşk kendi sahibini daimî bir azap ve elemde b?rak?r. Veyahut o mecazî mahbup, o şiddetli muhabbetin fiyat?na değmediği için, bâki bir mahbubu aratt?r?r; aşk-? mecazî, aşk-? hakikîye ink?lâp eder.
  ?şte, insanda binlerle hissiyat var. Herbirisinin, aşk gibi, iki mertebesi var: biri mecazî, biri hakikî. Meselâ, endişe-i istikbal hissi herkeste var. Şiddetli bir surette endişe ettiği vakit bakar ki, o endişe ettiği istikbale yetişmek için elinde senet yok. Hem r?z?k cihetinde bir taahhüt alt?nda ve k?sa olan bir istikbal, o şiddetli endişeye değmiyor. Ondan yüzünü çevirip, kabirden sonra hakikî ve uzun ve gafiller hakk?nda taahhüt alt?na al?nmam?ş bir istikbale teveccüh eder.
  Hem mala ve câha karş? şiddetli bir h?rs gösterir. Bakar ki, muvakkaten onun nezaretine verilmiş o fâni mal ve âfetli şöhret ve tehlikeli ve riyaya medar olan câh, o şiddetli h?rsa değmiyor. Ondan, hakikî câh olan merâtib-i mâneviyeye ve derecât-? kurbiyeye ve zâd-? âhirete ve hakikî mal olan a'mâl-i salihaya teveccüh eder. Fena haslet olan h?rs-? mecazî ise, âli bir haslet olan h?rs-? hakikîye ink?lâp eder.
  Hem meselâ, şiddetli bir inatla, ehemmiyetsiz, zâil, fâni umurlara karş? hissiyat?n? sarf eder. Bakar ki, bir dakika inada değmeyen bir şeye bir sene inat ediyor. Hem zararl?, zehirli bir şeye inat nam?na sebat eder. Bakar ki, bu kuvvetli his böyle şeyler için verilmemiş; onu onlara sarf etmek, hikmet ve hakikate münâfidir. O şiddetli inad?, o lüzumsuz umur-u zâileye vermeyip, âli ve bâki olan hakaik-i imaniyeye ve esâsât-? ?slâmiyeye ve hidemât-? uhreviyeye sarf eder. O haslet-i rezile olan inad-? mecazî, güzel ve âli bir haslet olan hakikî inada, yani hakta şiddetli sebata ink?lâp eder.
  ?şte, şu üç misal gibi, insanlar, insana verilen cihazat-? mâneviyeyi, eğer nefsin ve dünyan?n hesab?yla istimal etse ve dünyada ebedî kalacak gibi gafilâne davransa, ahlâk-? rezileye ve israfat ve abesiyete medar olur. Eğer hafiflerini dünya umuruna ve şiddetlilerini vezâif-i uhreviyeye ve mâneviyeye sarf etse, ahlâk-? hamîdeye menşe, hikmet ve hakikate muvaf?k olarak saadet-i dâreyne medar olur.

  ?şte, tahmin ederim ki, nâsihlerin nasihatleri şu zamanda tesirsiz kald?ğ?n?n bir sebebi şudur ki: Ahlâks?z insanlara derler, "Haset etme, h?rs gösterme, adâvet etme, inat etme, dünyay? sevme." Yani, "F?trat?n? değiştir" gibi, zâhiren onlarca mâlâyutak bir teklifte bulunurlar. Eğer deseler ki, "Bunlar?n yüzlerini hay?rl? şeylere çeviriniz, mecrâlar?n? değiştiriniz"; hem nasihat tesir eder, hem daire-i ihtiyarlar?nda bir emr-i teklif olur.

  http://www.risaleara.com/oku.asp?id=741
  Konu MuhammedSaid tarafından (26.05.07 Saat 00:51 ) değiştirilmiştir.
  Vücudunu mucidine feda et.Mukabilinde büyük bir fiyat alacaksın.Mesnevi-i Nuriye sahife 101


+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Bir Baba Oğluna Nasıl Nasihat Eder?
  By yakaza in forum Kıssadan Hisseler, İbretli Öyküler
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 05.06.11, 23:27
 2. Tesirli Bir Risale Dersi Nasıl Yapılmalı?
  By FAHRİ UTKAN in forum Risale-i Nur Talebeliği
  Cevaplar: 44
  Son Mesaj: 12.05.09, 08:21
 3. Gerçek Hac(ı) Nasıl Olur?...
  By insirah in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 4
  Son Mesaj: 21.12.08, 19:05
 4. İncinmemek Nasıl Olur?
  By ibnulvakt in forum Beyin Fırtınaları
  Cevaplar: 4
  Son Mesaj: 19.08.08, 13:58
 5. Kur'an, Nasıl Şefaatçi Olur?
  By LeMaLaR in forum İslami Konular ve İman Hakikatleri
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 06.08.06, 09:41

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0