+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 3 ve 3

Konu: Laik Tefsir mi ? O da Ne?

 1. #1
  Pürheves fbsamet - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2006
  Bulunduğu yer
  Kütahya
  Yaş
  34
  Mesajlar
  264

  Standart

  Alıntı sozler Nickli Üyeden Alıntı


  LA?K TEFS?R M? ? O DA NE?  ABD yine şeytanl?ğa soyunmuş. Guantanamo laboratuvar?nda elde ettiği sonuçlardan yola ç?karak, Kur’an’?n Müslüman’?n şahsiyeti üzerinde ne denli temel bir kurucu unsur olduğunu keşfetmiş olmal?  Esirlere, yar? ç?plak kad?n sorgucu göndermek suretiyle onlar? taciz etmeyi düşünecek kadar cin fikirli ABD, sonunda “seküler/laik tefsir” yazd?rmaya karar vermiş.


  ABD bunun için 20 ülkenin istihbarat uzmanlar?n? bir araya getiriyor.  4-7 Mart 2007 tarihinde Florida’n?n Sen Petersburg Hilton Oteli’nde toplan?yorlar.


  ?stihbaratç? uzmanlar yaln?z değil.  Onlarla beraber kendilerine “laik Müslümanlar” ad?n? veren bir grup “beyaz casus” da var.  Ayn? gün ayn? yerde toplanan bu güruhun içerisinde, Hollanda’y? birbirine katan ve ?slâm’a yapmad?ğ? iftiray? b?rakmayan Afrika as?ll? devşirme Ayan Hirsi Ali de var.


  ABD’liler niçin zahmet etmişler. Ne lüzum vard? ki bu kadar zahmete. Bizimkilerden “?slâm’? laikleştirme projesi” talep etseler, bizimkiler sevab?na gönderirlerdi. Hatta belki üstüne para bile verirlerdi.


  Doğrusu “laik tefsir” bizim militan laiklerin bile düşünemediği bir şey.  Bir zihin jimnastiği yapay?m dedim, işin içinden ç?kamad?m. Farz? muhal laik tefsir diye nevzuhur bir şey olacak olsa nas?l olur?


  Epey kafa yordum, bir kaba kurtaramad?m. Beyaz casuslar?n işi hayli zor göründü bana.


  Mesela “kafir-mümin” ayr?m?n? nas?l halledecekler? “Ey iman edenler!” hitab?n?, söz gelimi parantez aç?p “Ey (laikliğe) iman edenler!” diye değiştirmeyi düşünürler mi?


  Mesela “Kafirler ve münaf?klarla cihad et ve onlara karş? sert ol!” ayetini nas?l hallederler?  Dahas? “O gökte de ilah oland?r yerde de ilah oland?r” ayeti, laikliği kökünden söküp mahkum ediyor. “Allah’?n indirdiğiyle hükmetmeyen” kimselerin kâfirliğinden, zalimliğinden ve fas?kl?ğ?ndan söz eden Maide 44, 45 ve 47 ayetleri ne ederler acep?


  Mesela, tüm laik söylemleri mahkum eden şu ayet: “Kulle yevmin huve fi şe’n: O her an hayata müdahildir”. Bunu Kur’an’dan silmeyi mi düşünüyorlar?


  Tamam, tefsir yorumdur. Onlar metne dokunmay? düşünmüyorlar, amaçlar?na yorumla ulaşmay? deneyecekler.


  Bence bu “iyi haber” olarak bile değerlendirilebilir. Neden derseniz, Kur’an’?n metnini tahrif edemeyeceklerini ak?llar? kesmiş olmal? da, ondan. Zira ayn? ülke geçtiğimiz y?llarda “Gerçek Furkan” diye piyasaya kendi adamlar?na yazd?rd?ğ? bir sahte Kur’an sürdü.  Demek ki o proje tutmad?. Bu yeni proje bunun göstergesi.


  Ve bu da yeni oryantalizmin son numaras? oluyor. Eski oryantalizm eski sömürgeciliğin keşif koluydu, yeni oryantalizm de yeni sömürgeciliğin keşif kolu.


  Yeni sömürgecimiz Amerikan imparatorluğu, sömürüsüne karş? direnenlerin güçlerini nereden ald?ğ?na dair sondaj yapm?ş olmal?. Eminim ki her seferinde gele gele iş Kur’an’a gelip dayanmaktad?r.


  Doğrudur. Kur’an antiemperyalisttir. Zira Kur’an adaleti emreder, emperyalizm ise sömürü ve zulmü emreder.  Kur’an’a göre servet emanettir. Kur’an’?n öngördüğü servet ahlak?, paylaşma ahlak?d?r.  Emperyalizm vahşi kapitalizmin sütkardeşidir. Vahşi kapitalizm ise servete tap?n?r.


  Bana sorarsan?z Amerikal?lar?n hiç şans? yok. Onlar?n şimdilerde düşündüğünü, emperyalist selefleri olan ?ngilizler Hindistan’da bundan yüz-yüz elli y?l önce düşünmüşlerdi. Bunun için okullar kurdular, âlimler devşirdiler. Hatta Kad?yanilik gibi sahte din icat ettiler.  Kad?yanilik’in kurucusu Kur’an’daki cihad ayetlerinin hükmünün kalkt?ğ?n?, yani “mensuh” olduğunu ilan etti. Kendisine, klasik nesh teorisinden destek de buldu. Değil mi ki tarihimizde, bir tek “Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle çağ?r ve onlarla güzellikle mücadele et” ayetinin kendisinden önce nazil olmuş 100’ü aşk?n cihad ayetini neshettiğini söyleyen alimlerimiz ç?kabilmişti. Ahmet Kad?yani’ye ne diyeceksin?


  Ayn? şeyi yine ?ngilizler ?ran’da denediler. Taşeron olarak kulland?klar? Bahailer’e destek verdiler. Bahailer ortaya ç?kt?ğ?nda ilk işleri cihad ayetlerinin “neshedilmiş” olduğunu söylemek oldu. ?kinci işleri de tesettürün neshedildiği söylemek. Kurratu’l-Ayn lakapl? bir Bahai kad?n, sahnede törenle tesettürünü ç?kard?. Bu ?slâm dünyas?nda ilk defa yaşanan bir hadise oldu.


  Frans?z edebiyatç?n?n Abdullah Cevdet’e dediği laf? hat?rlaman?n tam s?ras?: “Kur’an’? kapa, kad?nlar? aç.”


  Bizde bir asra yak?n zamand?r olan bitenin özeti Frans?z gâvurunun söylediği bu sözden başkas? değildi. Kur’an’? kapatacak, kad?nlar? açacakt?k. Bunun için neler yap?ld?ğ?n? söylemeye gerek yok. Sonuç mu? Bence bu kadar bedel ödeyen ve ödetenler aç?s?ndan bu proje fiyaskoyla neticenmiş say?lmal?d?r.


  Şimdi ç?km?ş birileri “Kur’an’? kapatamad?k, bari yorumunu laikleştirelim” diyorlar.  Bunun anlam? şu: metnini tahrif edemedik, bari manas?n? tahrif edelim.


  ?yi de, tahrif edilmiş manay? kime satacaklar? “Bitli baklan?n kör al?c?s? olur” diyeceksiniz.  ?yi de, o tipler yeni ç?kmad? ki, baş?ndan beri var. Kur’an onlar? zaten faş etmiş: “Sağ?rd?rlar, dilsizdirler, kördürler: dönemezler” diyor.  Samimi mümin, Allah’?n nuruyla bakar. Allah’?n nuruyla bakan yoruma değil, hayata, yani yaşant?ya bakar.  Hayat?nda Kur’an yoksa, ağz?yla kuş tutsa sözünü dinletemez. Elbet, her cinsten olduğu gibi bu cinsten de bir avuç ç?kar.  Klavuzu karga olana söylenecek bellidir.


  Sizin anlayacağ?n?z “laik tefsir”, boş iş.  Arif ÇEV?KEL
  Allah C.C,umum ?slam dünyas?n? ve Nur talebelerini,kardeşlerini bu zalimlerin şerlerinden,fintelerinden,fesatlar?ndan,ihtilaflar ?ndan korusun..Amaçlar?na ulaşamayacaklard?r bi-iznillah..Sadece inclemekle kal?r,ama umar?z ki o incelemeleri de istifade etmlerine,s?rat-? müstakim'i bulmalar?na vesile olur..

  Allah'?m,mümkün ise onlar? ?slah eyle,değil ise;Sen her şeyin en iyisini,en hay?rl?s?n? bilensin..Nice bilirsen,öyle eyle..

  Allahümme e-izze'l-islame ve'l-müslimin..
  Konu MuhammedSaid tarafından (26.05.07 Saat 01:01 ) değiştirilmiştir.
  www.facebook.com/RisaleOfis
  Takip etmenizi öneririm.

 2. #2
  Pürheves emine17 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  176

  Standart

  AM?N....
  Alıntı sozler Nickli Üyeden Alıntı
  Amerikan ?slam?  Serdar Demirel  Serdar22@hotmail.com

  ?deolojik hedeflerle ?slâm’a uygulanan mühendislik projeleri başka bir dine uygulanm?ş olsayd?, kolay kolay alt?ndan kalkamaz, verilmek istenen şekil doğrultusunda orijinalitesini ve mesaj?n?n berrakl?ğ?n? yitirir, yamulurdu.  Hem içeriden hem d?şar?dan dört bir koldan kuşatmaya direnebiliyorsa bu Din, bunu, dinini koruyan Din Gününün Sahibi’nden bilmek gerek.


  Mart ay?n?n ilk haftas?nda ABD’nin Florida Eyaleti’nin St. Petersburg kentinde ?slâm’?n Amerikan yorumunu geliştirmek üzere yap?lan zirveyi okumuş olman?z gerekir.  Uluslararas? istihbarat örgütlerinin himayesinde ve yönlendirmesinde “Secular ?slâm Summit” (?slâm’?n Sekülerleştirilmesi Zirvesi) hakk?ndaki bilgileri, kimlerin kat?ld?ğ?n? (www.dunyabulteni.com) sitesinde bulabilirsiniz.  Amac? Kur’an-? Kerim’in laik yorumunu geliştirmek olan bu işgüzarl?k, ?slâm’a kurulan komplolar tarihinde ne ilkdir ne de son olacakt?r.


  Ama itiraf etmeliyim ki, bu son olay?n aç?ğa ç?kmas? bizi biraz rahatlatt?. Sebebi de basit. Baz?lar? bu gerçeği görmek istemiyor, gündeme getirilmesinden de rahats?z oluyordu da ondan.  ?letişim çağ?n?n imkânlar? hep onlara yarayacak değildi ya. Gizlenmek istense bile ufak bir s?zma, internet vas?tas?yla an?nda milyonlara ulaşabiliyor art?k.


  Kur’an-? Kerim’in laik tefsirinin nas?l yap?lacağ?na dair gerçekleştirilen bu toplant?, ?slâm’?n hakikatinin anlaş?lmas?na değil, aksine, hakikatinin nas?l örtüleceğine dairdir.  Bunlar, alacaklar? kararlar?, geliştirecekleri laik tefsiri ileride öğretecek yerler, propagandas?n? yapacak dergi ve gazeteler de bulurlar zaten.


  Sizi biraz geriye götüreceğim. ABD’de faaliyet gösteren meşhur think-tank kurumu RAND, daha önceden bu minvalde rapor haz?rlam?ş, ama, maalesef gerektiği kadar tart?ş?lmam?şt?.  As?l hedefi ?slâm’?n evcilleştirilmesi ve böylece Müslüman coğrafyan?n işgal edilmesinin önündeki en büyük engelin kald?r?lmas?n? öngören bu rapor, Müslümanlar?;  1- Fundamentalistler,

  2- Gelenekçiler,

  3-Modernistler ve

  4- Laikler diye s?n?fland?rm?şt?.


  Bunlar aras?ndaki ihtilaflar?n büyütülmesini, modernist ve laiklerin dini toplumda canl? yaşanan bir olguya dönüştürme niyetindekiler karş?s?nda desteklenmesini öngören rapor, bu doğrultuda çal?şma yapacak ve toplumu yönlendirebilecek birtak?m vak?f, dergi ve cemaat yap?lar?na her türlü lojistik destek yapmay? da gerekli görüyordu.


  ?slâm coğrafyas?nda dini karş?s?na alan hiçbir hareketin başar?ya ulaşma şans? yok. Bunu onlar da çok iyi biliyor. Bunun için ?slâm’?n kökünü kaz?man?n imkâns?zl?ğ? karş?s?ndaki çaresizliği dini deforme ederek aşmak istiyorlar.  Son birkaç as?rd?r “?slâm’da reform” girişimleri ayn? mantalitenin ürünü değil midir?


  Temel hedef; ?slâm’?n pençelerini sökmek, emperyalizme karş? asil duruşunu bozmak, sömürgeyi içselleştirecek k?vama getirmek ve direnç noktalar?n? zay?flatmakt?r.  Tek kelimeyle insanlar? derin uykular?ndan uyand?rmak amac?yla inzal olmuş Hak Dini afyon dinine dönüştürmek ve insanlar? onunla uyutmak...


  Bunun için öncelikle ?slâm’?n bu dünyaya yönelik insan ve insan, insan ve toplum, insan ve iktidar, insan ve doğa projesini geçersiz k?lmak ve dinin böyle bir talebi olmad?ğ?n? “laik tefsir” arac?l?ğ?yla Müslümanlar?n bilincine enjekte etmek.


  K?sacas?, Hak Din’le mücadele etmek ve onu etkisizleştirmek amac?yla “en eski metod” olan “dine karş? din” taktiği yeni formla gündeme sokuluyor.  Siz, bu son hamleye, “seküler ?slâm” üretme gayreti ya da “Amerikan ?slâm?” da diyebilirsiniz.


  ?blis, mü’minlere, yüzüne melek maskesi geçirerek yaklaş?r. Onlara Allah’?n ad?yla giydirebilmek için sûreti haktan gözükmesi elzemdir. Bunu başarabilmek için de her türlü hokkabazl?ğa başvurmak, Müslümanlar içinden birtak?m isimlerin arkas?na saklanmak, birtak?m din kisveli kurumlara s?ğ?nmak en çok uygulad?ğ? yöntemdir.


  Bunlar, en imkâns?za bile kalk?şmad?lar m??  Rahip Anis Shorrosh’u hat?rlayan var m?? Kendisi sadece Evangelist Kilise’nin önde gelen din adamlar?ndan değil, ayn? zamanda Amerikan Devlet Başkan? Bush’un da dan?şmanl?ğ?n? yapan bir zât? kezzab.  Shorrosh’un ekibi "Gerçek Furkan" ad?yla sahte Kur’an çal?şmas? yapm?şt?. Müslümanlar? kitaplar?ndan şüpheye düşürebilmek için şeytan âyetlerinin son varsiyonunu üretmeye cüret edebilmişlerdi.  Kuveyt gibi baz? Arap ülkelerinde bu müzevver kitab?n “kutsal kitap” (!) diye bedava dağ?t?ld?ğ?n? da hat?rlatal?m.


  ?şin özü aç?k.  Dünya imparatorluğu hayâllerine kap?lan etkin bir ekip, bunun, öncelikle Ortadoğu’daki enerji kaynaklar?n? ve enerjinin akt?ğ? güzergâh? kontrol etmekten geçtiğinin bilincinde.  Ama, bu coğrafya insan?n?n yabanc?ya karş? direnç kültürünü besleyen din, bunun önünde en büyük engel. Yap?lmak istenen de bu engeli aşma çabas?d?r


  ..............
  Konu MuhammedSaid tarafından (26.05.07 Saat 01:01 ) değiştirilmiştir.
  İmana gel ki, elemden emin olasın. Kadere teslim ol ki selamette kalasın.[bdiüzzaman said nursi]

 3. #3
  Pürheves fem_ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2007
  Mesajlar
  263

  Standart

  Bunlar?n bu pis planlar?n? biz de ancak islamiyete, Kur'an'a s?ms?k? yap?şarak akim b?rakabiliriz.

  Z?nd?klar her daim uyan?k ve iş baş?nda, tahribin kolay olduğu düşünülürse, bizim onlardan daha uyan?k ve daha gayretli olmam?z gerekir.
  Konu MuhammedSaid tarafından (26.05.07 Saat 01:01 ) değiştirilmiştir.
  Asya'nın Bahtının Miftahı Meşveret ve Şuradır.

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Dikkat Laik Kan Aranıyor!
  By elips in forum Mizah
  Cevaplar: 15
  Son Mesaj: 03.10.08, 15:21
 2. Laik Devletlerin Dini Olur mu?
  By recbisen in forum Serbest Kürsü
  Cevaplar: 19
  Son Mesaj: 23.06.08, 23:28
 3. Dinî Alanda Laik Tekelistan
  By elff in forum Serbest Kürsü
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 18.12.07, 05:16
 4. Tehlikede Olan Laik Yaşam mı Ahlak mı?
  By mirkat in forum Serbest Kürsü
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 05.07.07, 11:25
 5. Laik Avrupa'nın Laik Üniversitesinde
  By herem in forum İnanca ve Düşünceye Özgürlük Platformu
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 19.11.06, 02:17

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0