+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 2 ve 2

Konu: Üç Ayların Faziletleri

 1. #1
  Ehil Üye Meyvenin Zeyli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  3.341

  Standart

  ?badet geleneğimizde üç aylar?n hat?r? say?l?r bir yeri vard?r: Üç aylar girdiğinde her Müslüman kendi özel hayat?na ve ibadetlerine bir çeki düzen verir. Bu çeki düzenden şüphesiz içinde bulunduğumuz aile ve toplum da olumlu olarak hissesini al?r.
  Her şeyden önce üç aylar birer ibadet ay?d?r ve bu aylarda Allah’a, ibadet, zikir ve niyazlarla daha yak?n olmaya çal?ş?l?r. Allah’?n huzurunda oluş daha s?k hat?rlan?r. Dünyan?n bir geçici han olduğu, günlerin âhirete ve ebediyete doğru h?zla ak?p gittiği, bir gün dünya hayat?n?n ac?s?yla tatl?s?yla son bulacağ?, dünyaya bel bağlan?lmamas? gerektiği ve bu yüzden ibadetlerin aksat?lmamas? lâz?m geldiği, aksat?lan ibadetler için kaza yap?lmas?n?n hiç olmazsa bu aylarda yerinde bir davran?ş olacağ?, bu çerçevede kendimizi daha çok namaz ve oruç ibadetine tahsis etmemiz gerektiği bilinir ve bu aylarda ibâdetler mümkün mertebe gündemimizde birinci s?ray? teşkil eder.
  Üç aylar? oruçlu geçiren bahtiyar insanlar da çoktur etraf?m?zda. Bu aylarda geceleri kaza veya nafile namazlar?n? yoğunlaşt?ran, kandil gecelerinde ibadetlerini artt?ran; mümkünse kandil gecelerini uyan?k geçiren mü’minler çoktur.
  Kur’ân okunur bu aylarda. Hatimler indirilir. Fert fert, cemaat cemaat. Mukabeleler yap?l?r. ?ndirilen hatimlerin sevaplar? peygamberlerin, salihlerin, âlimlerin ve isimleri unutulmuş, nesilleri kesilmiş, bir fâtiha okuyacak kimseleri kalmam?ş, hak ile yeksân olmuş mü’minlerin ruhlar?na hediye edilir.
  Zekâtlar çoğunlukla bu aylarda verilir. Sadakalar art?r?l?r. Hay?r müesseseleri daha çok bu aylarda hat?rlan?r ve hat?r? say?l?r yard?mlar bu aylarda yap?l?r.
  Yüce Dînimizin üzerimizde görmek istediği güzel ahlâk (ahlâk-? hamîde) daha çok bu aylarda yaşan?r. Çocuklar sevilir, sevindirilir; yaşl?lar daha çok hürmet görür; kimsesizler hat?rlan?r; insanlara daha bir hoş görülü ve sevecen yaklaş?l?r. Herkes bu sevgi yağmurundan nasibini al?r, herkes bir sevgi yumağ? olur. Hatta diğer mahlûkat?n da gönlü hoş tutulur.
  Darg?nlar bar?ş?r veya bar?şt?r?l?r. Bu aylarda bar?ştan yana daha çok mesafe al?n?r.
  Günahkârlar daha çok bu aylarda günahlar?ndan pişmanl?k duyarlar, tövbe ve istiğfar ederler.
  Sözün k?sas?, bu aylarda hay?r ve hasenat artt?r?l?r. Y?l?n diğer dokuz ay?nda bu üç ay birer model al?n?r. Her Müslüman bunu böyle kabul eder. Yani üç aylarda ibadetlerle kazan?lan yüksek ahlâk aktivitesi, diğer dokuz ayda muhafaza edilir, üç aylar örnek al?n?r ve üç aylarda kazan?lan manevî yükseliş diğer aylarda sürdürülmeye çal?ş?l?r.
  Üç aylarda mübarek gecelerin de bulunmas?, bu aylar?n mü’minin nezdindeki ehemmiyetini art?r?r. Nitekim Recep ay?n?n ilk Cuma gecesi Regaib Gecesi; Recep’in yirmi yedinci gecesi Miraç Gecesi; Şaban ay?n?n on beşinci gecesi Berat Gecesi ve nihayet Ramazan gecelerinden bir gece bin aydan hay?rl? Kadir Gecesidir ve bu gecelerde ibadetler zirveye ç?kar.
  Netice olarak üç aylar, Müslüman?n hayat?nda kal?c? bir iç kontrol, ac?mas?z bir oto kontrol, etkin ve derin bir muhasebeye vesile olur.
  Peygamber Efendimiz (asm) şöyle buyurur: “Recep ay? Allah’?n, Şaban ay? benim, Ramazan ay? ise ümmetimin ay?d?r.”
  Resûl-i Ekrem Efendimiz (asm) Recep ay?na geldikleri zaman şöyle duâ ederlerdi: “Allah’?m! Bizim için Recep ve Şaban aylar?n? bereketli k?l ve bizi Ramazana ulaşt?r.”
  Hz. Âişe (ra) anlat?r: “Allah Resulü (asm) orucunu öylesine uzat?rd? ki, hiç açmayacağ?n? zannederdik. Bazen de öyle uzun zaman tutmazd? ki, hiç oruç tutmayacak derdik. Onun en çok nafile oruç tuttuğu ay Şaban ay? idi.
  Efendimize (asm) sordum:
  “Ey Allah’?n Resulü! Şaban ay?nda çok oruç tutman?z?n hikmeti nedir?”
  Allah Resulü (asm):
  “Ey Âişe! Azrail’e bu ayda, öleceklerin listesi verilir. ?stemez miyim ki, ismim ben oruçlu iken Azrail’e verilsin?”
  Nihayet; üç aylar?n sonuncusunda ibadetlerin kutbu ve zirvesi Ramazan orucu tutulur. Peygamber Efendimiz’in (asm) müjdesiyle, Ramazan orucunu inanarak ve karş?l?ğ?n? s?rf Allah’tan umarak tutanlar?n geçmiş günahlar? bağ?şlan?r.
  Bizim gibi günahkâr bir ümmet için herhalde en heyecan verici müjde, geçmiş günahlar?n bağ?şlanmas?n? netice veren bir büyük ibadete erişmek olsa gerektir. Üç Aylar bir f?rsatt?r; değerlendirelim.
  Süleyman Kösmene-Yeni Asya 29.07.2006
  Konu MuhammedSaid tarafından (27.05.07 Saat 00:20 ) değiştirilmiştir.

  Ve sen yine denendiğinde.. Ve yine kalbin daraldığında.. Ve yine bütün kapılar kapandığında.. Ve yine ne yapman gerektiğini bilemediğinde.. Uzun uzun düşün.. Ve hatırla yaratanını!.. "ALLAH kuluna kafi değil mi?" [Zümer Suresi - 36]


 2. #2
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  Kampanya...  Yeni aç?lan herhangi bir marketin aç?l?ş günündeki izdihama çoğumuz şahit olmuşuzdur.

  Bu izdiham?n temel sebebi genellikle: ‘Acaba, ucuz ve hesapl? herhangi bir ürün ve mal kapabilir miyim?’ şeklindeki düşüncelerdir. Tabiî ki, ‘merak’ faktörünü de unutmamam?z gerekir.

  Herkes o gün, merak?n? gidermek ve–varsa—kendisine uygun hesapl? bir şeyler ‘kapmak’ için çeşitli s?k?nt?lara katlan?r. Hatta, bazen ezilme, bazen de boğulma tehlikesine rağmen bu faaliyetinden vazgeçmez. Erken saatlerde kuyruğa girip ön s?ralarda bir yer elde etmek için bütün gayretini sarf eder.

  Çoğumuzun yapt?ğ? bu hareket, üç-beş günlük dünya hayat?m?z? rahatlatmaya yönelik bir eylemdir.

  Dünya hayat?m?z?n rahatl?ğ? için çaba göstermemiz elbette hakk?m?z. Çoluk çocuğumuzun iâşe ve geleceği için gayret göstermemiz elbette görevimiz. Hatta insanl?ğ?n huzur ve saadeti uğruna yapacağ?m?z her çal?şma kendi çap?nda bir ibadet değerindedir. Bütün bunlar apayr? konular.

  Kampanyam?za dönecek olursak… Marketlerin aç?l?ş?ndaki izdiham?n temel sebebi olarak vurgulad?ğ?m?z hesapl? al?ş veriş, indirim oran?na göre rağbet görür:

  “Yüzde elli indirim…”

  “Bir alana bir bedava…”

  “Dört al, üç öde…”

  “Peşin peşin al, taksit taksit öde…”

  “Şu ürünü alana, şunlar bedava…”

  “v.s… v.s…”

  Bütün bu ifadeler halk?n ilgisini çekmek ve sat?şlar? artt?rmak için kullan?l?r. Hatta değişik ve cazip ifadeler bulmak amac?yla reklâm ajanslar? kurulur ve ilgi çekme uğruna her türlü çareye başvurulur.

  Peki ya şöyle bir kampanyaya ne dersiniz:

  “Bir alana on bedava…”

  “Bir alana yüz bedava…”

  “Bir alana bin bedava…”

  “Bir alana yüz bin bedava…”

  Nas?l? ?ndirim oranlar?n? beğendiniz mi? Yoksa inand?r?c? gelmedi mi size?

  “Hani, nerede o market? Bu kampanyalar hangi ürünler için düzenlenmiş?” dediğinizi duyar gibiyim.

  Efendim, market hayalî değil gerçek; üstelik yirmi dört saat hizmet sunuyor. Mesaî s?n?rlamas? yok; her zaman aç?k… Kampanyalar da doğru.. Hatta bilemediğimiz nice oranlar var. Sürpriz hediyeler de mevcut.

  ?şin güzel taraf?, al?ş verişlerde say? k?s?tlamas? ve s?n?rlamas? da yok. Ezme-ezilme ve boğulma tehlikesi geçirmek yok.

  Evet, ÜÇ AYLAR MARKET?, 26 Temmuz 2006 tarihinde “1 Recep” start? ile aç?ld?. Her dakika kampanya… Her gün kampanya… Her gece kampanya… Özel gecelerde çok özel kampanyalar…

  Kur’â’n? okuyup anlama ve yaşama kampanyas?…

  Sadaka ve zekât verme kampanyas?…

  Kendimizi sorgulama kampanyas?…

  Yoksullar? ‘hat?rlama’ kampanyas?…

  Anne ve babam?z başta olmak üzere akrabalar?m?z? ‘görme’ kampanyas?…

  Toplumsal kaynaşmay? sağlama kampanyas?…

  Öğrenci ve eğitime destek kampanyas?…

  ?badetlerimizi daha bilinçli yapma kampanyas?…

  Dürüst olma, muhatab?m?z? aldatmama ve dosdoğru olma kampanyas?…

  Hileden, riyadan ve yalan-dolandan uzak durma kampanyas?…

  Kampanyalar?n listesi uzat?labilir.. Bunlar, sadece örnek kampanyalar…

  Gerçekten, hay?rl? bir iş yapana on, yüz, bin, on bin ve yüz bin kat?yla sevaplar?n kazand?r?ld?ğ? bir mevsimdeyiz. Bu arada ?lâhî rahmetin s?n?rs?zl?ğ?n? hat?rlayal?m ve sevap katlar?n?n çok daha fazla olabileceğini de ifade edelim.

  Bu gün ve gecelerin yüce Allah kat?nda ayr? bir önemi vard?r. Bu bak?mdan, f?rsatlar? kaç?rmayal?m.

  Efendim, tam on yedi gündür devam eden bu kampanyadan ne kadar nasiplendik. Regaip Kampanyas? bize ne kazand?rd?? Neler elde ettik?

  Muhasebemizi ihmal etmememiz temennisiyle…  www.yeniasya.com.tr
  Konu MuhammedSaid tarafından (27.05.07 Saat 00:21 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Bu yaz mevsimi, üç ayların çok sevaplı ibâdet vakti
  By Bîçare S.V. in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 24.06.09, 07:20
 2. Üç Ayların Faziletleri
  By Müellif-e in forum Fıkıh
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 06.07.08, 17:02
 3. Abdestin Faziletleri
  By delailinnur in forum Hadis-i Şerifler
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 25.04.08, 18:40
 4. Bu Yaz Mevsimi, Üç Ayların Çok Sevaplı İbâdet Vaktidir
  By fem_ in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 05.08.07, 22:22
 5. Recep Ayının Faziletleri
  By Meyvenin Zeyli in forum İslami Konular ve İman Hakikatleri
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 18.07.07, 16:54

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0