+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 5 ve 5

Konu: Sahabe İle Bizde Zihni Meşguliyet Farkı

 1. #1
  Ehil Üye Ebu Hasan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  38
  Mesajlar
  3.049

  Standart Sahabe İle Bizde Zihni Meşguliyet Farkı

  Sahabe ile bizde zihnî meşguliyet fark? 09/03/2007 AHMED ŞAH?N
  Bana öyle geliyor ki kafam?z?, gönlümüzü sokağ?n cazibesi dolduruyor. Sosyal olaylar, siyasi vakalar, vitrin teşhirleri... hayalimizi istila ve işgal ediyor. Akşam bunlarla yat?yor, sabah bunlarla kalk?yoruz. Zihnimizi bunlar?n istila ve işgalinden kurtaram?yoruz. Şüphesiz ki, insan?n kafas?nda neler yerleşir, zihnini neler meşgul ederse, kendinde de o şeylerin etkisi görülür. ?nkişaf ve istidad? da o şeylerin icab?nca bulunduğu yere çak?l?p kal?r.

  Acaba sahabenin alemi de bizim gibi günlük olaylar?n istila ve işgalinde mi bulunuyordu? Yoksa onlar?n fikri ve zikri kendilerini manen geliştirmeye mi kilitlenmişti? Günlük olaylar onlar?n zihinlerini esir alam?yor muydu? Bunu anlamak için sorduklar? sorular?yla ald?klar? cevaplar?na bakmak istedim. Bu sebeple Kenzü’l-Ümmal’dan uzunca bir soru-cevap hadisinin k?sa bir özetini arz edeceğim sizlere. Belki siz de bu soru-cevaplar? benim gibi ibretle okuyacak, takdirle düşüneceksiniz... Efendimiz (sas)’in huzurunda bekleyen sahabi, bulduğu bir f?rsat? değerlendirerek bak?n neler soruyor, nas?l uygulamas? çok kolay cevaplar al?yor.
  1- Ya Resulallah, ben insanlar?n hay?rl?s? olmak istiyorum. -?nsanlar?n hay?rl?s?, insanlara faydal? oland?r. Sen de başkalar?na faydal? ol, en hay?rl? insan olursun.
  2- Allah’a en yak?n kul olmak istiyorum. -Allah’? en çok zikreden kul ol. En yak?n kul olursun.
  3- Ben insanlar?n alimi olmak istiyorum. -Öyle ise Allah’tan en çok korkan insan ol. Çünkü Allah’tan en çok, alim insanlar korkar...)
  4- ?nsanlar?n en adaletlisi olmak istiyorum. -Kendin için istediğini başkas? için de iste. Kendin için istemediğini başkas? için de isteme. O zaman insanlar?n en adaletlisi olursun.
  5- ?yi hal sahibi insan olmak istiyorum. -Öyle ise Allah’a ibadet ederken O’nu görür gibi ibadet et. O zaman en iyi hal sahibi insan olursun.
  6- ?nsanlar?n zengini olmak istiyorum. -Kanaatkâr olursan, insanlar?n en zengini olursun.
  7- ?man?m?n mükemmel olmas?n? istiyorum. -Ahlak?n? güzelleştir. ?man?n kemale ersin.
  8- Allah’?n itaatli bir kulu olmay? istiyorum. -O halde farzlar? eksiksiz yerine getirmeye bak.
  9- Rabb’imin huzuruna günah kirlerinden temizlenmiş olarak ç?kmak istiyorum. -Cünüplük kirinden guslederek temizlendiğin gibi, günah kirlerinden de gözyaşlar?yla temizlenmeye bak. Tövbe, istiğfarla temizlenmeyi ihmal etme...
  10- Mahşere giderken yolumun ayd?nl?k olmas?n? istiyorum. -O halde burada kimsenin yolunu kesme, kalbini k?rma ki mahşerde senin de yolun kesilmesin, ayd?nl?ğ?na mani olunmas?n.
  11- Rabb’imin bana merhametini arzuluyorum. -Rabb’inin yaratt?ğ? bütün canl?lara burada merhamet eyle ki, orada merhamete lay?k görülesin.
  12- Günahlar?m?n azalmas?n? istiyorum. -Bir daha yapmama konusunda azimli ve kararl? ol. Tekrar edilmeyen günah azal?r, tekrar edilenler ise çoğal?r.
  13- Rabb’imin r?zk?m? bol vermesini istiyorum. -O halde abdestli bulunmaya devam et.
  14- Ay?plar?m?n yüzüme vurulmamas?n? istiyorum. - Sen burada kimsenin ay?b?n? yüzüne vurmazsan, orada da senin ay?b?n? kimse yüzüne vurmaz.
  15- Günah kirlerinden ruhumu temizlemek istiyorum?.. -Gözyaş?n? rahmet gibi yağd?rd?ğ?n zaman ruhunu günah kirlerinden temizlemiş olursun... ?şte günlük olaylar?n karmaşas? içinde bir sahabenin zihnini meşgul eden sorular? ve ald?ğ? cevaplar?. Bizler bu gibi konularla ne kadar zihnen meşgul oluyoruz? Var m? bizde de kendimizi olgunlaşt?rma azim ve gayreti? Yoksa günlük olaylar?n hayalimizi istila ve işgal etmesi bu gibi uhrevi konular? düşünmeye f?rsat vermiyor mu? Zihnimizi s?k s?k silkeleyip temizleyerek bu konular? düşünmeye bizim de ihtiyac?m?z var m??

  http://www.moralhaber.net/haber_detay.php?haber_id=11307
  Konu MuhammedSaid tarafından (26.05.07 Saat 01:21 ) değiştirilmiştir.
  Vücudunu mucidine feda et.Mukabilinde büyük bir fiyat alacaksın.Mesnevi-i Nuriye sahife 101


 2. #2
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  Nas?l ki, çarş?da mevsimlere göre birer metâ mergub oluyor, vakit bevakit birer mal revaç buluyor. Öyle de, âlem meşherinde, içtimâiyât-? insaniye ve medeniyet-i beşeriye çarş?s?nda her as?rda, birer metâ, mergub olup revaç buluyor, sûk'unda, yani çarş?s?nda teşhir ediliyor; rağbetler ona celp oluyor, nazarlar ona teveccüh ediyor, fikirler ona müncezib oluyor. Meselâ, şu zamanda siyâset metâ? ve hayat-? dünyeviyenin temini ve felsefenin revaçlar? gibi.
  Ve Selef-i Sâlihîn asr?nda ve o zaman çarş?s?nda en mergub metâ, Hâl?k-? Semâvât ve Arz?n marziyâtlar?n? ve bizden arzular?n?, kelâm?ndan istinbât etmek ve nur-u nübüvvet ve Kur'ân ile, kapat?lmayacak derecede aç?lan âhiret âlemindeki saadet-i ebediyeyi kazand?rmak vesâilini elde etmek idi.
  Bediüzzaman Hazretleri Sahabeler için diyor ya;


  ?şte, o zamanda zihinler, kalpler, ruhlar, bütün kuvvetleriyle Yerler ve Gökler Rabbinin marziyât?n? anlamaya müteveccih olduğundan, içtimâiyât-? beşeriyenin sohbetleri, muhâvereleri, vukuâtlar?, ahvâlleri ona bak?yordu.
  Ona göre cereyan ettiğinden, her kimin güzelce bir istidad? bulunsa, onun kalbi ve f?trat?, şuursuz olarak her şeyden bir ders-i mârifet al?r. O zamanda cereyan eden ahvâl ve vukuât ve muhâverâttan taallüm ediyordu. Güyâ her bir şey ona bir muallim hükmüne geçip, onun f?trat ve istidad?na, içtihadaa bir istidad ihzâr?n? telkin ediyordu.

  Konu MuhammedSaid tarafından (26.05.07 Saat 01:21 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 3. #3
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  Ammâ şu zamanda, medeniyet-i Avrupa'n?n tahakkümüyle, felsefe-i tabiiyenin tasallutuyla, şerâit-i hayat-? dünyeviyenin ağ?rlaşmas?yla, efkâr ve kulûb dağ?lm?ş, himmet ve inâyet ink?sam etmiştir; zihinler mâneviyâta karş? yabânîleşmiştir.
  Konu MuhammedSaid tarafından (26.05.07 Saat 01:21 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 4. #4
  Ehil Üye gulsah - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  2.641

  Standart

  Sorulan sorularda sahabilerin himmetlerinin-gayelerinin ve kadar yüksek olduğunu , Efendimizden istekleri s?ras?nda kulland?lar? şu kelimelerden anl?yoruz ; '' ben insanlar?n hay?rl?s? -- Allah’a en yak?n kul --insanlar?n alimi -- ?nsanlar?n en adaletlisi olmak istiyorum...
  '' Bir adam?n k?ymeti himmeti nisbetindedir.''Bediüzzaman
  (Himmet; gaye, ideal, hedef, maksat gibi manalar ifade eder. ?nsan?n değer ve k?ymeti, hedef ve gayesine göre bilinir ve ölçülür

  ''?nsan?n k?ymetini tayin eden, mahiyetidir. Mahiyetin değeri ise, himmeti nisbetindedir. Himmeti ise, hedef ittihaz ettiği maksad?n derece-i ehemmiyetine bakar. '' ( işaret-ül icaz)

  Bu yaz?dan ald?ğ?m dersle himmetimiz daima en yüksek olmal? diye düşünüyorum yani ,hay?rl? biri olmak yerine insanlar?n hay?rl?s? olmay? , Allaha yak?n olmak değil,Allah’a en yak?n kul olmay?, adaletli biri değil ,?nsanlar?n en adaletlisi olmaya talib olmal?y?z çünkü Kudret-i ilahiye için imkans?z imkans?zd?r , madem o bir zerre çekirdekten koca çam ağac?n? halk ediy?or,bir nutfeden bir insan yarat?yor , biz küçüklüğümüz ve hiçliğimize bak?p hedeflerimizi aşağ?ya çekmemeleyiz

  kimbilir belki '' ben mi öyle olacam yok can?m...nerdee bizde öyle olmak...ya hay?rl? biri olay?mda bu bana yeter...'' şeklinde ki düşüncelerimiz ile bilmeden-fark?nda olmadan kudret-i ilahiyeye iftira at?yoruzdur,
  Konu MuhammedSaid tarafından (26.05.07 Saat 01:22 ) değiştirilmiştir.

  ''Şahsın üslub-u beyanı , şahsın timsal-i şahsiyetidir.

  Ben ise :

  gördüğünüz veya işittiğiniz gibi , halli müşkil bir muammayım ''

  Said Nursi


 5. #5
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  Bizim mesleğimiz sahabe mesleği..

  O zaman en rağbet edilen Allah'?n marziyat?.Ak?llar, kalpler hisler ona yönlenmişti.

  Üstad risalei nurlar için;

  "Sahabe Mesleğinin Bir Cilvesi" diyor.

  Şimdi de gerçek nur talebeleri herşeylerini; kalplerini, ak?llar?n?, vakitlerini inşaallah Rablerini daha iyi tan?mak ve tan?tmak için kullan?yorlar.


  "Biz Risale-i Nur Şakirdleri, her birimizin yüz derece akl?m?z ziyade olsa da ancak bu vazifeye sarf etmek laz?md?r diye kanaat?m?z var. "

  Almanlar, ?ngilizler kadar kuvvetimiz de olsa, akl?m?z yüz derece fazla da olsa, gücüm onlara vakit ay?rmaya da yeter bunlara da vakit ay?rmaya yeter demiyor..

  Yine iman kurtarma vazifesi, yine iman kurtarma vazifesi..

  Risale-i Nur bu yönden de tam sahabelerin izinden götürüyor.
  Konu MuhammedSaid tarafından (26.05.07 Saat 01:22 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Risale-i Nur´la Meşguliyet, Tefekküri Bir İbadettir
  By KıL_BeNi_Ey_NaMaZ in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 10.12.08, 14:18
 2. Kıyamete Kadar Meşguliyet?
  By Cennetâsâ in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 35
  Son Mesaj: 21.07.08, 12:31
 3. Cüz, Cüz-i Farkı? Küll, Külli Farkı?
  By orhanuysal in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 7
  Son Mesaj: 29.10.07, 12:59
 4. Yeknesak Dünyevi Meşguliyet,Ulvi Melekeyi Köreltir
  By elff in forum Risale-i Nur Talebeliği
  Cevaplar: 5
  Son Mesaj: 22.02.07, 14:08
 5. Nurlarla Meşguliyet 5 Cihetle İbadettir
  By elff in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 06.11.06, 12:15

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0