+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 2 ve 2

Konu: Nuh Tufanı

 1. #1
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  NUH TUFANI
  Andolsun, Biz Nuh'u kendi kavmine gönderdik, o da içlerinde elli y?l? eksik olmak üzere bin sene yaşad?. Sonunda onlar zulmetmekte devam ederlerken tufan kendilerini yakalay?verdi. (Ankebut Suresi, 14)
  Hz. Nuh, Allah'?n ayetlerinden uzaklaşarak O'na ortaklar koşan kavmini, sadece Allah'a kulluk etmeleri ve sapk?nl?klar?ndan vazgeçmeleri konusunda uyarmak amac?yla gönderilmişti. Hz. Nuh, kavmine Allah'?n dinine uymalar? konusunda defalarca öğüt verdiği ve onlar? Allah'?n azab?na karş? birçok kez uyard?ğ? halde, onlar Hz. Nuh'u yalanlam?ş ve şirk koşmaya devam etmişlerdir. Bunun üzerine Allah Hz. Nuh'a, inkar edip zulmedenlerin suda boğularak azapland?r?lacağ?n? ve iman edenlerin kurtar?lacağ?n? haber vermiştir. Kuran'da Nuh kavminin helak edilişi ve iman edenlerin kurtuluşu bir ayette şöyle bildirilmektedir:
  Onu yalanlad?lar. Biz de onu ve gemide onunla birlikte olanlar? kurtard?k, ayetlerimizi yalan sayanlar? da suda-boğduk. Çünkü onlar kör bir kavimdi. (A'raf Suresi, 64)
  Sözü edilen azap vakti geldiğinde, yerdeki su kaynaklar?, şiddetli yağmurlarla birleşerek dev boyutlu bir taşk?na neden olmuştur. (En doğrusunu Allah bilir) Kuran'da Allah'?n, Hz. Nuh'a helak öncesi şöyle vahyettiği bildirilmektedir:
  Böylelikle Biz ona: 'Gözetimimiz alt?nda ve vahyimizle gemi yap. Nitekim Bizim emrimiz gelip de tand?r k?z?ş?nca, onun içine her ikişer çift ile, içlerinden aleyhlerine söz geçmiş onlar d?ş?nda olan aileni de al?p koy; zulmedenler konusunda Bana muhatap olma, çünkü onlar boğulacaklard?r' diye vahyettik. (Müminun Suresi, 27)
  Hz. Nuh'un gemisine binmiş olanlar d?ş?nda -Hz. Nuh'un, yak?ndaki bir dağa s?ğ?narak kurtulacağ?n? sanan "oğlu" da dahil olmak üzere- tüm kavim suda boğulmuştur. Tufan sonucunda sular çekilince gemi, Kuran'da bildirildiğine göre, Cudi'ye -yani yüksekçe bir yere- oturmuştur:
  Denildi ki: 'Ey yer, suyunu yut ve ey gök, sen de tut.' Su çekildi, iş bitiriliverdi, (gemi de) Cudi üstünde durdu ve zalimler topluluğuna da: 'Uzak olsunlar' denildi. (Hud Suresi, 44)
  Allah'?n indirdiği ve tahrif edilmemiş tek kutsal kitap olan Kuran'da, Tufan olay?, Tevrat'ta ve çeşitli kültürlerde geçen Tufan anlat?mlar?ndan çok daha farkl? bir biçimde aktar?lmaktad?r. Tahrif edilmiş olan Tevrat'ta bu tufan?n evrensel olduğu ve tüm dünyay? kaplad?ğ? söylenir. Oysa Kuran'da Tufan'?n evrensel olduğu şeklinde bir ifade yoktur. Aksine ilgili ayetlerden Tufan'?n yöresel olduğu ve tüm dünyan?n değil, sadece Hz. Nuh'u yalanlayan kavmin cezaland?r?ld?ğ? anlaş?lmaktad?r. Helak olanlar Hz. Nuh'un tebliğini reddeden ve isyanda direten kavimdir. Bu konudaki ayetler şöyledir:
  Andolsun, Biz Nuh'u kavmine gönderdik. (Onlara) 'Ben sizin için ancak apaç?k bir uyar?p korkutucuyum. Allah'tan başkas?na kulluk etmeyin. Ben size (gelecek olan) ac?kl? bir günün azab?ndan korkar?m' dedi. (Hud Suresi, 25-26)
  Onu yalanlad?lar. Biz de onu ve gemide onunla birlikte olanlar? kurtard?k, ayetlerimizi yalan sayanlar? da suda-boğduk. Çünkü onlar kör bir kavimdi. (A'raf Suresi, 64)
  Böylece onu ve onunla birlikte olanlar? Kat?m?zdan bir rahmet ile kurtard?k. Ayetlerimizi yalan sayarak inanmam?ş olanlar?n da kökünü kuruttuk. (A'raf Suresi, 72)
  Görüldüğü gibi Kuran'da tüm dünyan?n değil, sadece Nuh kavminin helak edildiği bildirilmektedir. Tahrif edilmiş Tevrat ve ?ncil'deki izahlar?n düzeltilmiş gerçek hallerinin aktar?lmas? da Kuran'?n bütünüyle Allah Kat?ndan gönderilen bir Kitap olduğunu kan?tlamaktad?r.
  Tufan'?n gerçekleştiği düşünülen arkeolojik bölgede yap?lan kaz?lar da, Tufan'?n tüm dünyay? kaplayan evrensel bir olay değil, Mezopotamya'n?n bir bölümünü etkisi alt?na alm?ş olan çok geniş bir afet olduğunu göstermektedir.
  Ayr?ca Kuran'da, geminin Tufan sonras? "Cudi"ye oturduğu bildirilmektedir. "Cudi" kelimesi kimi zaman özel bir dağ ismi olarak al?n?r, oysa kelime Arapça'da "yüksekçe yer, tepe" anlam?na gelmektedir. "Cudi" kelimesinin bu anlam?ndan, sular?n ancak belirli bir yüksekliğe eriştiği, karay? bütünüyle kaplamad?ğ? anlaş?lmaktad?r. Yani Tufan'?n, muharref Tevrat'ta ve diğer efsanelerde anlat?ld?ğ? gibi tüm yeryüzünü ve yeryüzündeki tüm dağlar? yutmad?ğ?n?, sadece belirli bir bölgeyi kaplam?ş olduğunu Kuran'dan öğrenmekteyiz.
  Tufan'?n Arkeolojik Delilleri
  Bir uygarl?ğ?n birdenbire ortadan kalkmas? durumunda -ki bu bir doğal felaket, ani bir göç veya bir savaş sonucu olabilir- bu uygarl?ğa ait izler çok daha iyi korunmaktad?r. ?nsanlar?n içinde yaşad?klar? evler ve günlük hayatta kulland?klar? eşyalar, k?sa bir zaman içinde toprağ?n alt?na gömülmektedir. Böylece bunlar, uzunca bir süre insan eli değmeden saklanmakta ve gün?ş?ğ?na ç?kart?lmalar?yla geçmişteki yaşam hakk?nda önemli ipuçlar? sunmaktad?rlar.
  Nuh tufan?yla ilgili birçok delilin günümüzde ortaya ç?kar?lmas? da bu sayede olmuştur. MÖ 3000 y?llar? civar?nda gerçekleştiği düşünülen Tufan, tüm uygarl?ğ? bir anda yok etmiş ve bunun yerine tamamen yeni bir uygarl?k kurulmas?n? sağlam?şt?r. Böylece Tufan'?n aç?k delilleri, bizlerin ibret almas? için binlerce y?l boyunca korunmuştur.
  Mezopotamya Ovas?'n? etkisi alt?na alan Tufan'? araşt?rmak için yap?lm?ş birçok kaz? vard?r. Bölgede yap?lan kaz?larda başl?ca dört şehirde, büyük bir tufan sonucu gerçekleşmiş olabilecek sel felaketinin izlerine rastlanm?şt?r. Bu şehirler Mezopotamya Ovas?'n?n önemli şehirleri Ur, Uruk, Kiş ve Şuruppak't?r. Bu şehirlerde yap?lan kaz?lar, bunlar?n tümünün MÖ 3000'li y?llar civar?nda bir sele maruz kald?klar?n? göstermektedir.
  Günümüzde Tel-El Muhayer olarak isimlendirilen Ur şehrinde yap?lan kaz?larda ele geçirilen medeniyet kal?nt?lar?n?n en eskisi MÖ 7000'li y?llara kadar uzanmaktad?r. ?nsanlar?n ilk uygarl?k kurduklar? yerlerden birisi olan Ur şehri, tarih boyunca birçok medeniyetin birbiri ard?na gelip geçtiği bir yerleşim bölgesi olmuştur.

  Arkeolojik bulgulara göre, Nuh Tufan? Mezopotamya Ovas?'nda meydana gelmişti. Ovan?n o zamanki şekli bugünkünden farkl?yd?. Üstteki grafikte, ovan?n bugünkü s?n?rlar? k?rm?z? kesik çizgiyle belirtilmiştir. K?rm?z? kesik çizginin gerisinde kalan geniş bölgenin ise o zamanlar denize dahil olduğu bilinmektedir.Ur şehrinde yap?lan kaz?larda ortaya ç?kart?lan arkeolojik bulgular, buradaki medeniyetin çok büyük bir sel felaketi sonunda kesintiye uğrad?ğ?n?, daha sonra zaman içinde tekrar yeni uygarl?klar?n meydana ç?kmaya başlad?ğ?n? göstermektedir. Leonard Woolley, British Museum ve Pennsylvania Üniversitesi taraf?ndan ortaklaşa yürütülen bir kaz? çal?şmas?na da başkanl?k etmiştir. Sir Woolley'in kaz?lar? Bağdat ile Basra Körfezi aras?ndaki çölün ortalar?nda gerçekleşti. Reader's Digest dergisinde Woolley'in kaz?lar? şöyle anlat?lmaktad?r:
  Kaz? yap?lan bölgede, derine inildikçe çok önemli bir buluntu ortaya ç?kar?lm?şt?; bu, Ur şehrinin krallar mezarl?ğ?yd?. Araşt?rmac?lar Sümer krallar?n?n ve soylular?n gömülmüş olduğu bu mezarl?kta birçok efsanevi sanat eserlerine rastlad?lar. Miğferler, k?l?çlar, müzik aletleri, alt?ndan ve k?ymetli taşlardan yap?lm?ş sanat yap?tlar?…
  ?şçiler, çamur olmuş tuğlalar?n içinden bir metre kadar derine dald?lar ve çanak çömlekleri ç?karmaya başlad?lar. "Ve sonra birdenbire herşey durdu." Woolley böyle yaz?yordu. "Art?k ne çanak, ne çömlek, ne kül vard?, yaln?z suyun getirdiği temiz çamur."
  Woolley kaz?ya devam etti, iki buçuk metre kadar temiz kil tabakas?ndan geçilerek derine dal?nd? ve sonra birdenbire işçiler, …bu devrin insanlar? taraf?ndan yap?lm?ş z?mpara taş?ndan aletler ve çanak çömlek parçalar?na rastlad?lar. Çamur iyice temizlenince alt?nda kalm?ş bir medeniyet ortaya ç?kt?. Bu durum, bölgede büyük bir su bask?n?n?n meydana geldiğini gösteriyordu. Ayr?ca mikroskobik analiz, temiz kilden kal?n bir katman?n, eski Sümer uygarl?ğ?n? yok edecek kadar büyük bir tufan taraf?ndan buraya y?ğ?lm?ş olduğunu gösteriyordu. G?lgam?ş Destan? ile Nuh'un öyküsü, Mezopotamya Çölü'nde kaz?lan bir kuyuda ortak bir kaynakta birleşmiş oluyordu.225
  Ayr?ca Max Mallowan, kaz?y? yürüten Leonard Woolley'in düşüncelerini şöyle aktar?yordu:
  Woolley, tek bir zaman diliminde oluşmuş böylesine büyük bir kil kütlesinin sadece çok büyük bir sel felaketinin sonucu olabileceğini belirterek; Sümer Ur'u ile Al-Ubaid'in boyal? çanak çömlek kullanan halk? taraf?ndan kurulan kenti ay?ran sel tabakas?n?, efsanevi Tufan'?n kal?nt?lar? olarak tan?mlad?.226
  Bu veriler, Tufan'?n etkilediği yerlerden birinin Ur şehri olduğunu gösteriyordu. Alman arkeolog Werner Keller de söz konusu kaz?n?n önemini şöyle ifade etmişti: "Mezopotamya'da yap?lan arkeolojik kaz?larda balç?kl? bir tabakan?n alt?ndan şehir kal?nt?lar?n?n ç?kmas? burada bir sel olduğunu ispatlam?ş oldu."227
  Tufan'?n izlerini taş?yan bir başka Mezopotamya şehri ise günümüzde Tel El-Uhaymer olarak isimlendirilen, Sümerlilerin Kiş şehridir. Eski Sümer kay?tlar?nda, bu şehir "Büyük Tufan'dan sonra başa geçen ilk hanedanl?ğ?n başkenti" olarak nitelendirilmektedir.228
  Günümüzde Tel El-Fara olarak adland?r?lan Güney Mezopotamya'daki Şuruppak kenti de Tufan'?n aç?k izlerini taş?maktad?r. Bu kentteki arkeolojik çal?şmalar 1920-1930 y?llar? aras?nda Pennsylvania Üniversitesi'nden Erich Schmidt taraf?ndan yürütüldü. Kaz?larda MÖ 3000-2000 y?llar? aras?nda var olan bir uygarl?ğ?n doğuşu ve gelişmesi değişik tabakalarda rahatl?kla izlenebiliyordu. Çivi yaz?l? kay?tlardan anlaş?lan oydu ki, bu bölgede MÖ 3000'li y?llarda, kültürel olarak oldukça gelişmiş bir halk yaş?yordu.229
  As?l önemli nokta ise, bu şehirde de MÖ 3000-2900 y?llar? civar?nda büyük bir sel felaketinin gerçekleştiğinin anlaş?lmas?yd?. Schmidt'in çal?şmalar?n? anlatan Mallowan şöyle demektedir:
  "Schmidt 4-5 metre derinlikte kil ve kum kar?ş?m? sar? topraktan bir tabakaya erişti (bu tabaka selle beraber oluşmuştu). Bu tabaka, höyük kesitine göre ova seviyesine yak?n bir düzeyde yer al?yordu ve höyüğün her yerinde izlenebiliyordu..." Cemdet Nasr dönemini Eski Krall?k döneminden ay?ran kil ve kum kar?ş?m? tabakay? Schmidt "tamamen nehir kökenli bir kum" olarak tan?mlayarak Nuh Tufan? ile ilişkilendirdi.230
  K?sacas? Şuruppak kentinde yap?lan kaz?larda da yaklaş?k MÖ 3000-2900 y?llar?na rastgelen bir selin kal?nt?lar? ortaya ç?kart?lm?şt?. Diğer şehirlerle beraber Şuruppak kenti de muhtemelen Tufan'dan etkilenmişti.231
  Mezopotamya Ovas?'nda yap?lan kaz?larda, toprağ?n derinliklerinde 2,5 metre kal?nl?ğ?nda bir çamur-kil tabakas?n?n varl?ğ? ortaya kondu. Bu çamur-kil tabakas?, büyük olas?l?kla Tufan an?nda sular?n taş?d?ğ? kil kütleleriydi ve dünyada sadece Mezopotamya Ovas?'n?n alt?nda vard?.Tufan'dan etkilendiğine dair elde kan?tlar olan son yerleşim birimi, Şuruppak'?n güneyinde yer alan ve günümüzde Tel El-Varka olarak isimlendirilen Uruk kentidir. Bu kentte de diğerleri gibi bir sel tabakas?na rastlanm?şt?r. Bu sel tabakas? da, MÖ 3000-2900'lü y?llarla tarihlendirilmektedir.232
  Bilindiği gibi Dicle ve F?rat nehirleri Mezopotamya'y? boydan boya kesmektedir. Anlaş?lan odur ki, olay an?nda, bu iki nehir ve irili ufakl? bütün su kaynaklar? taşm?ş, bunlar yağmur sular?yla birleşerek büyük bir su bask?n? oluşturmuşlard?r. Kuran'da bu olay şöyle bildirilmektedir:
  Biz, bardaktan boşan?rcas?na akan bir su ile göğün kap?lar?n? açt?k. Yeri de coşkun kaynaklar halinde f?şk?rtt?k. Derken su, takdir edilmiş bir işe karş? birleşti. Ve onu da tahtalar, çiviler üzerinde taş?d?k. (Kamer Suresi, 11-13)
  Yap?lan çal?şmalar sonucu elde edilen ipuçlar? değerlendirildiğinde, Tufan'?n tüm Mezopotamya ovas?n? kaplad?ğ? görülmektedir. Tufan'?n izlerini taş?yan Ur, Uruk, Şuruppak ve Kiş şehirleri dizilimini incelediğimiz zaman bunlar?n bir hat üzerinde yer ald?ğ?n? görürüz. Ayr?ca MÖ 3000'li y?llarda Mezopotamya ovas?n?n coğrafi yap?s? günümüzdekinden daha farkl?d?r. O devirlerde F?rat nehrinin yatağ?, bugünküne göre daha doğuda bulunmaktayd?; bu ak?ş rotas? da Ur, Uruk, Şuruppak ve Kiş'ten geçen bir hatta denk gelmektedir. Dolay?s?yla söz konusu bölgede F?rat nehrinin taşt?ğ? ve bu dört şehri yerle bir ettiği anlaş?lmaktad?r. (En doğrusunu Allah bilir.)
  Allah, Nuh Tufan?'n?, insanlara bir ibret ve ders konusu teşkil etmesi için, farkl? toplumlara gönderdiği peygamberler ve kitaplar yoluyla aktarm?şt?r. Ancak her defas?nda metinler orijinalinden uzaklaşt?r?lm?ş ve Tufan anlat?mlar?na mistik, mitolojik öğeler kat?lm?şt?r. Arkeolojik bulgularla uyuşan ve onlar? tasdik eden tek kaynak ise Kuran'd?r. Bunun nedeni, Allah'?n Kuran'? en küçük bir değişikliğe uğramadan korumuş olmas?d?r. (Detayl? bilgi için bkz. Harun Yahya, Kavimlerin Helak?, Araşt?rma Yay?nc?l?k)

  225. Fred Warshofsky, "Ur of the Chaldees", Readers Digest, Aral?k 1977.
  226. Max Mallowan, Noah's Flood Reconsidered, Iraq, c. XXVI-2, 1964, s. 70.
  227. Werner Keller, Und die Bibel hat doch recht (The Bible as History; a Confirmation of the Book of Books), William Morrow, New York, 1956, s. 40.
  228. "Kiþ", Ana Britannica, c. 13, s. 361.
  229. "Şuruppah", Ana Britannica, c. 20, s. 311.
  230. Max Mallowan, Early Dynastic Period in Mesapotamia, Cambridge Ancient History 1-2, Cambridge, 1971, s. 238.
  231. Joseph Campbell, Dou Mitolojisi, Ankara, 1993, s. 129.
  232. Bilim ve Ütopya, Temmuz 1996, s. 176.

  http://www.kuranmucizeleri.com/gecmis_06.html
  Konu MuhammedSaid tarafından (26.05.07 Saat 01:31 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 2. #2
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart  Nuh tufanının gerçeğini öğrenmek istiyenler lütfen bu yazıyı yani yukardaki yazıyı dikkatle okusunlar..


  Taki anlasınlarki,nuh tufanı bütün dünyayı kaplayan tufan değildir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Nuh Tufanı
  By meraklı in forum İslami Konular ve İman Hakikatleri
  Cevaplar: 22
  Son Mesaj: 03.12.16, 15:47

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0