+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 1 ve 1

Konu: Ağzımızdan Çıkan Kelimelere Dikkat

 1. #1
  Dost seyyah83 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Feb 2007
  Bulunduğu yer
  Bayburt
  Mesajlar
  29

  Standart

  Baz? sözler insan? uçuruma götürür!

  ?nsan konuşurken kulland?ğ? sözlere dikkat etmeli, imana ayk?r? sözlerle dilini ve kalbini kirletmemelidir. Allah korusun bilmeden iman?m?z? kaybedebiliriz.

  ?man, kişiyi bütün varl?ğ?n tek sahibi Allah’a muhatap k?lmas? ve O’na bağlamas? itibar?yla, insana huzur ve şeref veren büyük bir güç merkezidir. Çünkü iman sayesinde insan Yarat?c?’s?na bağlan?r. Bu sayede insan, iman ile insanda görünen ?lâhî sanatlar? ve Cenab-? Hakk’?n isimlerinin nak?şlar? itibar?yla k?ymet kazan?r. ?nançs?zl?k ise o bağ? kopar?r. ?nsan?n Rabb’iyle aras?ndaki bağ kopunca, Allah’?n insan üzerindeki sanat? gizlenir.

  ?nsan çok zay?f ve aciz bir varl?kt?r. Kendisinin veya başkalar?n?n baş?na gelen musibetlerde çoğu zaman bir şey yapamaz. Bu musibetler, imans?zlar? veya iman? zay?f olan kimseleri aş?r? derecede s?k?nt?ya sokar, huzursuz eder. Fakat huzursuz olmakla elinden de hiçbir şey gelmez.

  ?man? elde eden bir mümin ise her şeyde ?lâhî rahmetin izini, özünü görür. Her şeyde O’nun hikmetini, adaletinin güzelliğini müşahede eder, tam bir teslimiyet ve r?za ile Rabb’inden gelen musibetleri teslimiyetle karş?lar. Hayat?n zorluklar? karş?s?nda dirençli olur. Böyle kimseler, çeşitli musibetlere maruz kalanlara karş? Cenab-? Hakk’?n merhametinden daha çok şefkat göstermez ki, elem ve azap çeksinler. Böylece sadece ahiret hayat?nda değil, dünya hayat?n? dahi saadet içerisinde geçirirler. Ayr?ca iman?n insana kazand?rd?ğ? en mühim fayda, insan? nefsin ve şeytan?n vesveselerine kap?lmadan huzurlu bir şekilde kabre imanl? olarak g*türmesidir. Bu şekilde insan hem bu dünya hem de öte dünya saadetini elde eder.


  AĞZIMIZDAN ÇIKAN SÖZLERE D?KKAT!

  Bu şekilde iman? elde ettikten sonra önemli bir aşama da iman? muhafaza etmek, korumak; y?pranmas?na, zay?flamas?na, herhangi bir tehlikeye maruz kalmamas?na çal?şmakt?r. ?nanan bir insan her konuda olduğu gibi, imanî meselelerde de ağ?zdan ç?kan sözlere dikkat etmeli, imana ayk?r? sözlerle dilini kirletmemelidir. Şayet umursamaz bir biçimde, dikkat etmeden, sözün nereye vard?ğ?n?, nas?l bir sonuç doğuracağ?n? düşünmeden imana ayk?r? sözleri söylerse, Allah korusun iman?n? kaybedebilir.

  Böyle bir hataya düşmemek için ak?ll?, dikkatli ve titiz davran?rken, hatas?n?n fark?na var?r varmaz da, hemen tedbirini almal?, bir an önce tövbe istiğfar etmeli, iman?n? yenilemeli, kelime-i şahadet getirerek taze bir imanla yeniden hayata başlamal?d?r.

  Şimdi imana ayk?r? düşen, imana zarar veren, imanl? hayat? zedeleyen baz? sözlere dikkat çekelim.


  “ALLAH GELSE, EL?MDEN ALAMAZ!”

  Bir öfke sonucu düşünmeden bu sözü söyleyen kişinin Allah’?n gücü ve kudreti konusunda en ufak bir bilgisinin olmad?ğ? anlaş?l?yor. Bir kere Allah’?n gücünün ve kudretinin ne bir s?n?r? vard?r, ne bir hududu... Çünkü Allah’?n kudreti sonsuzdur, s?n?rs?zd?r. “Ve hüve alâ külli şey’in kadîr” yani “O’nun her şeye gücü yeter” ifadesi, Kur’an’da 40-50 yerde geçiyor.


  “Her şey” derken, bu ifadenin içine girmeyen kalm?yor. Allah’?n kendi Zât’? (cc) d?ş?nda, varl?k âleminde bulunan, Allah taraf?ndan yarat?lm?ş olan, akl?m?za gelen gelmeyen bütün yarat?klar bu “her şey”in içindedir.

  “Allah’?n şuna gücü yeter, buna yetmez; şunu yapar, bunu yapamaz; şu kişiyle baş eder, bu kimseyle baş edemez” diye bir şey söz konusu olamaz.

  Bu ifadeler bir insan olarak, bizim için söylenebilir. Mesela, ben 10 kiloyu çok rahat kald?r?r?m, 20-30 kiloda biraz zorlan?r?m, 50 kiloda çok zorlan?r?m; ama 100 kiloyu asla kald?ramam.

  Neden? Çünkü benim gücüm ve kudretim bellidir. Ama Cenab-? Hak için, ağ?r-hafif, büyük-küçük, az-çok, aşağ?-yukar? gibi kavramlardan söz edilmez.

  Allah’?n kudreti karş?s?nda bir sinekle dünyam?zdan 1 milyon 300 bin defa büyük olan güneş ayn?d?r.

  Ufac?k bir sineği ayn? kolayl?kla havada tuttuğu ve uçurduğu gibi, koca güneşi ayn? kolayl?kla uzayda tutar ve seyrettirir. ?çinde milyarlarca y?ld?z?n yer ald?ğ? galaksiyi de ayn? kolayl?kla uzayda gezdirir.

  Bu aç?dan bilir bilmez biçimde, olur olmaz yerde, anlaml? anlams?z durumlarda, ne manaya geldiğini düşünmeden ileri geri konuşup, “Allah gelse, seni elimden alamaz.” gibi sözlerin hiçbir değeri, k?ymeti ve anlam? yoktur. Bu değerlendirme, yaz?m?zdaki diğer ifade kal?plar? için de geçerlidir.


  “BURASI ALLAH’IN UNUTTUĞU YER!”

  Bu da çok tehlikeli bir ifade kal?b?d?r. Allah’?n unutmas? mümkün mü? Dünyada yan yana gelmeyecek iki kelime varsa, o da “Allah” ve “unutma” kelimeleridir.

  Kur’an, Allah’a “unutma” yak?şt?rmas?n? şiddetle reddediyor, Musa Aleyhisselam’?n diliyle Kur’an diyor ki: “Onlar hakk?ndaki bilgi Rabbimin kat?nda bir kitaptad?r. Rabbim yan?lmaz ve unutmaz.” (Tâhâ, 20/52)

  Cebrail Aleyhisselam’?n ağz?ndan da şu gerçeği dile getiriyor:

  “Biz ancak Rabb’imizin emriyle ineriz. Geçmişimiz, geleceğimiz ve ikisi aras?ndaki her şey O’na aittir. Ve Rabbim hiçbir şeyi unutmaz.” (Meryem, 19/64)

  Bundan dolay? Allah için “unutma” kelimesini kullanmak hem caiz değildir, hem de insan?n ayağ?n? kayd?r?r, kişiyi inançs?zl?k/imans?zl?k çukuruna yaklaşt?r?r. Çünkü “unutmak” noksan bir s?fatt?r. Allah ise bütün noksan ve eksik s?fatlardan beridir ve uzakt?r. Böyle bir ifadeyi mecaz manas?nda kullanmak da doğru değildir. Bir mümin, hangi manay? kasd ederse etsin ağz?na, neticesi itibariyle kendisini ç?kmaz sokaklara g*türecek böylesi tehlikeli sözleri al?şt?rmamal?d?r.


  “BU ADAM ALLAH’LIĞIN B?R?!”

  Bu söz, imana ve inanca leke getiren, insan?n kalbini rencide eden, bir yerde vicdan? s?zlatan bir yak?şt?rma… Çoğu zaman bu ve benzeri sözler rastgele, gelişigüzel kullan?l?yor, sözün nereye vard?ğ? hiç mi hiç düşünülmüyor, hesab? kitab? yap?lmadan dillerde gezip duruyor. Halbuki bu sözler sak?ncal? sözlerdir. Her yönüyle saçma ve bayağ? ifadelerdir.

  TDK sözlüğü, “Allah’l?k” kelimesi için şöyle bir aç?klama getiriyor: “Kendisinden hiçbir işte yararl?k umulmayan saf ve zarars?z kimse.” Bir de örnek cümle veriyor: “Bu adam Allah’l?ğ?n biri, elinden hiçbir şey gelmiyor.”

  Günlük dilde de şu şekilde dönüp dolaş?yor:

  “?şiniz Allah’l?k”, “Allah’l?k adam”, “Allah’l?k Ali Bey misali”, “Tam Allah’l?k bir hal, ah? gitmiş vah? kalm?ş.”

  Dikkat edilirse, bilgisiz, beceriksiz, sorunlu ve hiçbir işe yaramayan insanlar bu sözlerle anlat?l?yor. Sanki insan Allah’a yaklaş?rsa, Allah’a kul olmaya çal?ş?rsa, Allah’?n emir ve yasaklar?n? yerine getirirse aptal/budala ve sefil bir hale gelirmiş gibi bir mana ç?k?yor.

  Yahut bir iş yolunda gitmiyorsa, planland?ğ? ve düşünüldüğü gibi bir sonuca var?lam?yorsa, suç Allah’a at?l?yor, hata Allah’a mal ediliyor. Böylece insan fark?na bile varmadan Allah’a isyan ediyor. Oysa beceriksizlik insan?n kendinden kaynaklan?r, dağ?n?kl?k kişinin kendi ihmali ve tembelliği sonucudur. Neden Allah’a verilsin, bu konularda niçin Allah suçlans?n?

  Kur’an bu konuda diyor ki: “Baş?n?za ne musibet gelirse, kendi elinizle işledikleriniz yüzündendir.” (Şûra, 42/30)


  “ALLAH BABA KIZAR!”

  Allah’a baba ve oğul isnad? yap?lmaz, caiz de değildir, mümkün de değildir. Böyle bir sözü, bir Müslüman söylememelidir. Çünkü mesele doğrudan doğruya Allah’?n birliği ile alakal?d?r. Bir kere bütün babalar? ve oğullar?, erkekleri ve k?zlar? yaratan Allah’t?r. Yarat?c?, yarat?lan olamaz. ?slamî deyimle Hâl?k, mahluk olmaz. Böyle bir sözü ve inanc? kesin olarak Kur’an reddeder. Hepimizin bildiği ?hlas Suresi’nde, “Lem yelid velem yûled” diyoruz. Bunun anlam?, “O doğurmam?ş ve doğurulmam?şt?r” demektir. Yani, doğanlar ve doğurulanlar Yarat?c? ve Allah olamaz.

  Yabanc? filmlerdeki sözler olduğu gibi tercüme ederek söylendiği ve baz? eski Türk filmlerinde düşünülmeden bilinçsizce kullan?ld?ğ? için bu bat?l inanç ve ifade, dilimize bu filmler kanal?yla geçmiştir. Böyle bir sözü söylemek doğru değildir.


  “KADER UTANSIN.. KAHPE KADER!”

  Kaderi suçlayan o kadar söz var ki, saymakla bitmez. Kendine söz geçiremeyen, kadere taş atar. Kimseyi suçlayamayan, kaderi taşlar. Karş?s?ndakine gücü yetmeyen kadere yüklenir. Böyle bir kör dövüşüdür gider. Kime vurduğunu bilemez, vurduğu yeri göremez, rastgele hücum eder. Beceriksizliğini, tembelliğini ve bilgisizliğini kendi üstüne almaz, eline geçen taş? kadere f?rlat?r, durur. “Kader utans?n” der. Kader ne yapm?ş ki utans?n, kaderin utanacağ? neyi vard?r? Gerçekten utanmas? gereken birisi varsa, o da kişinin kendisidir asl?nda.

  Kader bir suç işlememiş, bir hata yapmam?ş, bir yanl?şa girmemiştir. Suçu işleyen, hatay? yapan, yanl?şa giren kişinin kendisi; neden kader hatal? olsun? Geçen zaman içinde daha büyük bir kayba uğram?ş, daha büyük bir zarar etmiş, daha büyük bir belaya çarp?lm?şsa, kadere olan k?zg?nl?ğ?n?n dozunu biraz daha art?r?r.

  Bu sefer ağz?ndan ç?kan? kulağ? duymaz halde, söylediği sözlerin nerelere vard?ğ?n? düşünmez biçimde, açar ağz?n?, yumar gözünü, Allah muhafaza “kahpe kader” deyiverir. Bu sözler insan? o kadar boşluğa atar, o kadar uçuruma sürükler ve o kadar sert bir duvara toslat?r ki, insan? iman dairesinden ç?karabilir…

  Bu gereksiz ve yersiz sözlerin hiçbirinin bir Müslüman’?n ağz?ndan ç?kmamas? laz?m… ?nanan bir insan?n böyle sözleri söylememesi gerekir. Söylenmemesi bir tarafa, bu sözlere karş? tav?r koymal?, böyle sözlerin toplumda bar?nmas?na, tutunmas?na meydan vermemelidir.


  “SEN?NLE CENNET’E B?LE G?RMEM!”

  Karş?s?ndakine o kadar k?zm?ş, o kadar öfkelenmiş, o kadar içerlemiş, o kadar kin ve nefret duymuş ki, Cennet’te bile onunla birlikte olmak istemiyor. Bu durumdaki ve bu kanaatteki bir kişiye “Cennet’e girmen kesinleşse, fakat şu kişiyle girmen gerekir, başka türlü girmen mümkün değil” dense, sözünün nereye gittiğini bile düşünmeden, “Allah korusun, onunla m?, asla, Allah yazd?ysa bozsun” gibi sözleri bile sarf edebilir. Hatta, “Eğer Allah bana şu kişiyle Cennet’e girmeyi emretse, girmem” diyecek kadar, hiç hesap kitap etmeden Allah’?n emrine bile karş? gelmeyi göze alabilir.

  Cennet, Allah’?n rahmetinin tecelli ettiği bir yer, her türlü nimetinin bolca bulunduğu bir âlem, alt? iman rüknünden âhirete iman?n bir parças? ve bir âhiret yurdu…

  Cennet ve ebedi hayat ve sonsuz saadet Cenab-? Hakk?n mü’min kullar?na s?rf bir hediyesi, ikram? ve özel bir ödülüdür. Bu ödülü reddetmek, bir dostunuzun verdiği bir hediyeyi reddetmek gibi değildir, öyle düşünülmez. Bu, Allah’a isyand?r, Allah’a başkald?rmak, Allah’a karş? gelmektir, Allah’?n rahmetini reddetmektir.

  Çünkü Rabbimiz mü’min kullar?n? Cennet’e davet ediyor ve buyuruyor ki: “Allah, sizi izniyle Cennet’e ve bağ?şlanmaya çağ?r?yor.” (Bakara, 2/221)

  Bu ve bunun gibi pek çok âyette yap?lan Allah’?n davetini s?rt çevirir bir anlamda, ileri geri konuşarak, bilir bilmez laf ederek “Onunla Cennet’e bile gitmem” sözlerini sarf etmek, insan? çok büyük kay?plara sürükler. Gerçi kişi, “Ben bu sözü bahsini ettiğiniz manada kullanm?yorum” dese de bir müminin ağz?ndan böylesi ifadeler ç?kmamal?.


  “ÖKÜZ ALEYH?SSELAM!”

  Kötü bir kimseye -hâşâ- “öküz aleyhisselam” demek, insan? uçuruma götürebilecek sözlerden biridir.

  Aleyhisselam, “Allah’?n selam? üzerine olsun” anlam?nda bir selam ve sayg? ifadesidir. Dinî literatürde peygamberlerin ad?n? söyledikten sonra “aleyhisselam” derken, Peygamber Efendimiz için “Aleyhissalâtü vsselam” veya “Sallallâhu aleyhi vesellem” deriz.

  “Aleyhisselam” ifadesi peygamberler için kullan?l?r. Bu söz b?rak?n bir hayvan için, peygamberlerin d?ş?nda hiçbir insan için dahi söylenmez. Çünkü peygamberler, Allah taraf?ndan özel olarak görevlendirilmiş Allah’?n elçilerdir. Peygamberler, insanl?ğ?n en yüce ve en yüksek mertebesinde bulunan insanlard?r.

  Bunun içindir ki, bir mümin, peygamberlerin ad?n? söylerken, onlardan bahsederken, onlar? anlat?rken kullanm?ş olduğu sayg?l? ifadeleri ne bir insan için, ne de bir hayvan için kullanmamal?. Hele hele bir hakaret anlam? taş?yan “öküz” laf?yla birlikte hiçbir zaman kullanma cüretinde bulunmamal?.


  ?man? tehlikeye atan diğer sözler:


  1. “Seni Allah’tan çok seviyorum.” demek.

  2. Bir adam? sevmediği zaman, “Cehennem’e girmeye imza verdim.” demek.

  3. “Allah bize zulmediyor.”, “Ben Allah mallah tan?mam.”, “Şu işe Allah’?n bile gücü yetmez.” gibi sözleri söylemek.

  4. Hasta olan birisine, “Seni Allah unuttu.” demek.

  5. Kar?s? veya başka birisi için, “Onun hakk?ndan Allah bile gelemez, ben nas?l geleyim” demek.

  6. “Allah bana merhamet etme hususunda cimrilik etti.” demek.

  7. Herhangi bir şey için, “Allah’?n hiç işi kalmam?ş da bunu mu yap?yor veya yarat?yor?” demek.

  8. Peygamberimiz’in sünnetlerinden veya hadislerinden birisini alaya al?r bir tarzda “Çok dinledik bunlar?” demek.

  9. Herhangi bir işi yapan kimseye yapmamas? söylendiği zaman, “Peygamber gelse de ‘Yapma!’ dese veya gökten ‘Yapma!’ diye ses duysam yine yapar?m” demesi.

  10. Kendisine, “Dünya için ahiretini terk etme!” denilen kimsenin cevap olarak, “Ben veresiye için peşin olan? b?rakmam.” demesi.

  11. Fakir bir kişinin, “Allah falan kuluna şu kadar zenginlik veriyor; bana ise az veriyor. Böyle adalet olur mu?” demesi.

  12. “Namaz ve helal olan şeyler, bana iyilik getirmiyor” veya “Ne için namaz k?lacağ?m; mal?m yok, mülküm yok. Çoluğum yok, çocuğum yok” yahut “Namaz? rafa b?rakt?m” demek.

  13. “Sensiz Cennet’i de istemem, oras? da benim için zindand?r.” demek. (Mehmet Paksu, ?nsan? Uçuruma götüren Sözler’den)
  Konu MuhammedSaid tarafından (26.05.07 Saat 02:00 ) değiştirilmiştir.
  Selam ve Dua İle...

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Webcam Yüklerken Çıkan Hatayı Çözemiyoruz...
  By bahriumman in forum Bilgisayar ve İnternet Sorunları
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 31.10.08, 15:25
 2. İnsanlıktan Çıkan Babanın Oyunu
  By akıncı in forum Gündem
  Cevaplar: 4
  Son Mesaj: 17.07.08, 13:33
 3. Kullandiğimiz Kelimelere Dikkat Etme Adina
  By malatyayolcusu in forum Serbest Kürsü
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 20.06.08, 15:40
 4. Nufus Sayımından Çıkan Sonuç
  By sitem in forum Gündem
  Cevaplar: 22
  Son Mesaj: 27.01.08, 19:25
 5. Üstad Kelimelere Hükmediyor!!!
  By ertugrul_emedji in forum Bediüzzaman ve Risale-i Nur Çalışmaları
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 21.09.06, 22:46

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0