+ Konu Cevaplama Paneli
1. Sayfa - Toplam 2 Sayfa var 1 2 SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 11

Konu: Yecüc ve Mecüc

 1. #1
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav)’in hadislerinde ahir zaman?n ne zaman ve ne şekilde başlayacağ?n? ortaya koyan yüzlerce alamet haber verilmektedir. ?çinde bulunduğumuz dönemde, Peygamberimiz (sav)’in 14 yüzy?l önce haber verdiği ahir zaman alametlerinin birbiri ard?na gerçekleşmesi, iman sahiplerinin as?rlard?r bekledikleri büyük müjdelerin yaşanmakta olduğunu ortaya koymaktad?r.

  Ahir zaman?n bu müjdeleri, Allah’?n mübarek elçisi Hz. ?sa’n?n yeryüzüne ikinci kez gelecek olmas? ve 21. yüzy?l?n büyük müceddidi Hz. Mehdi ile birlikte Deccal’in fitnesini ortadan kald?r?p ?slam ahlak?n? yeryüzünde hakim k?lmalar?d?r.

  Bu yaz?da üzerinde duracağ?m?z konu ise Peygamber Efendimiz (sav)’in k?yamet alameti olarak bildirdiği “YECÜC VE MECÜC”dür. Kim olduklar?, ne zaman ortaya ç?kacaklar? ve ne şekilde ortadan kald?r?lacaklar? as?rlard?r büyük bir merak konusu olan Yecüc ve Mecüc hakk?nda bugüne kadar birçok kitap ve makale yaz?lm?şt?r. Ancak, H?ristiyanlar?n Kutsal kitab? ?ncil’de ve Yahudilerin Kutsal Kitab? Tevrat’ta “GOG ve MAGOG” olarak an?lan Yecüc ve Mecüc hakk?nda en doğru bilgileri Kuran ayetlerinden, Peygamber Efendimiz (sav)’in hadislerinden ve değerli ?slam alimlerinin eserlerinden edinebiliriz.

  Yecüc ve Mecüc’ün bozgunculuğunu geçmişte Hz. Zülkarneyn’in yapt?ğ? sed engellemiştir

  Allah Kehf Suresi’nde Yecüc ve Mecüc hakk?nda şu şekilde bildirmektedir:

  Dediler ki: "Ey Zu'l-Karneyn, gerçekten YE'CÜC VE ME'CÜC, YERYÜZÜNDE BOZGUNCULUK ÇIKARIYORLAR, bizimle onlar aras?nda bir sed inşa etmen için sana vergi verelim mi?" (Kehf Suresi, 94)

  Ayetlerde Yecüc ve Mecüc’den, yeryüzünde bozgunculuk ç?karan bir kavim olarak bahsedilmektedir. Nitekim Bediüzzaman Said Nursi de bir sözünde “Ye'cüc ve Me'cüc, ehl-i garet (yağmac?, çapulcu) ve fesad (arabozucu) ve ehl-i hadaret ve medeniyete ecel-i kaza (medeni olanlar ve medeniyet için elinden kurtulunmas? mümkün olmayan) hükmünde iki taife-i mahlukullaht?r (Allah’?n yaratt?ğ? iki topluluktur)...” (1) şeklinde buyurmaktad?r.

  Dedi ki: "Rabbimin beni kendisinde sağlam bir iktidarla yerleşik k?ld?ğ? (güç, nimet ve imkan), daha hay?rl?d?r. Madem öyle, bana güçle yard?m edin de, S?Z?NLE ONLAR ARASINDA SAPASAĞLAM B?R ENGEL KILAYIM."

  "Bana demir kütleleri getirin", iki dağ?n aras? eşit düzeye gelince, "Körükleyin" dedi. Onu ateş haline getirinceye kadar (bu işi yapt?, sonra dedi ki: "Bana getirin, üzerine eritilmiş bak?r dökeyim."

  Böylelikle, NE ONU AŞAB?LD?LER, NE ONU DELMEYE GÜÇ YET?REB?LD?LER. (Kehf Suresi, 95-97)

  Ayetlerde bildirildiğine göre, Hz. Zülkarneyn kendisinden yard?m isteyen kavme iki dağ aras?nda, sağlam bir sed yaparak yard?mda bulunmuştur. Bediüzzaman bu seddi “Müfsidlerin (fesat ç?karanlar?n) def’i Şerleri (kötülüklerine mani olmak) için bir redm-i azim ve cesim (her taraf? tamamen kapal? büyük) bir duvard?r.”(2) sözleriyle tarif etmektedir.

  ?nsanlara zulmeden, bozgunculuk ç?karan Yecüc ve Mecüc kavmini engellemek için Hz. Zülkarneyn’in yapt?ğ? muhkem sed, sözkonusu fesatç? topluluğun zulmünü durdurmuştur.

  “Hz. Zülkarneyn’in seddinin y?k?lmas?” k?yamet alametidir

  Yecüc ve Mecüc’den Enbiya Suresi’nde de bahsedilmektedir. Bu ayette ise Kehf Suresi’nde bildirilenden daha sonraki bir döneme işaret edilmekte, Yecüc ve Mecüc "bir k?yamet alameti olarak” zikredilmektedir. K?yamet öncesi dönemde, Kehf Suresi’nde bildirilen sed y?k?lacakt?r. Allah Kehf Suresi’nde şu şekilde buyurmaktad?r:

  Dedi ki: "Bu benim Rabbimden bir rahmettir. RABB?M?N va'di geldiği zaman, O, bunu dümdüz eder; Rabbimin va'di hakt?r." (Kehf Suresi, 98)

  Hz. Zülkarneyn’in seddinin y?k?lmas? ile ilgili birçok rivayet bulunmaktad?r. Bediüzzaman’a göre bu rivayetlerin hepsinin ortak noktas? “seddin y?k?lmas?n?n bir k?yamet alameti” olarak kabul edildiğidir.

  Nitekim Üstad Muhakemat isimli eserinde “Emr-i ?lahi (Allah'?n emri) geldiği vakit sed harab olacakt?r...”3 ve “SEDD?N HARAB?YET? KIYAMETE ALAMET OLUR” 4 şeklinde buyurmuştur.

  Kuran'da bildirildiğine göre sed y?k?ld?ğ?nda Yecüc ve Mecüc her tepeden ak?n edecektir:

  YECÜC VE MECÜC(ÜN SEDLER?) AÇILDIĞINDA, ONLAR HER B?R TEPEDEN AKIN EDERLER; GERÇEK OLAN VAAD YAKLAŞMIŞTIR, işte o zaman, inkar edenlerin gözleri yuvalar?ndan f?rlayacak: "Eyvahlar bize, biz bundan tam bir gaflet içindeydik, hay?r, bizler zalim kimselerdik" (diyecekler). (Enbiya Suresi, 96-97)

  Ayetlerde “gerçek olan vaad yaklaşm?şt?r” şeklinde bildirilerek, k?yamet saatinin yaklaşmakta olduğu haber verilmektedir. Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav) de bir hadisinde “On alamet zuhur etmedikçe k?yamet kopmaz: Güneş’in bat?dan doğuşu, Duman, Dabbe, Yecüc-Mecüc, Meryem oğlu ?sa’n?n inmesi, üç (büyük) zelzele...“ (5) şeklinde buyurmuştur.

  Yecüc ve Mecüc, Moğol, Tatar ve Mançu gibi kavimlerden oluşmaktad?r.

  Yecüc ve Mecüc’ün kim olduklar? ile ilgili Bediüzzaman aç?k bilgiler vermiştir. Bediüzzaman ayetlerde haber verilen Hz. Zülkarneyn'in sed inşa ettiği bölgeyi Himalayalar'da bir bölge olarak yorumlamakta, Hz. Zülkarneyn'in "...Hind ve Çin’deki akvam? mazlumeye (mazlum kavme) tecavüzleri durdurmak için o Himalaya silsilelerine (s?radağlar?na) yak?n iki dağ ortas?nda uzun bir sed yapt?ğ? ve o akvam-? vahşiyenin (vahşi kavmin) kesretle (çoklukla) hücumlar?na çok zaman mani (engel) olduğunu..."6 hat?rlatmaktad?r.

  Bir diğer sözünde ise Yecüc ve Mecüc’ün Moğol ve Mançu kökenli, Asyal? bir kavim olduklar?n? bildirmektedir:

  ... Ye'cüc ve Me'cüc nam? (ismi) verilen Mançur ve Moğol kabileleri, eski zamanda Çin-i Maçin'den bir k?s?m başka kabileleri beraber alarak kaç defa Asya ve Avrupa'y? herc-ü merc (altüst, karmakar?ş?k) ettikleri gibi, gelecek zamanlarda dahi dünyay? zîr ü zeber (altüst) edeceklerine işaret ve kinayedir (üstü örtülü sözdür).(7)

  13. yüzy?lda çok büyük bir imparatorluk kuran Moğollar, dünya tarihinin en vahşi ve barbar ordular?ndan biri olarak bilinmektedirler. Moğol ve Tatarlardan oluşan bu yağmac? ordunun baş?nda, önce Cengiz Han ve ard?ndan da oğlu Hülagu çok büyük katliamlar gerçekleştirmiştir. Tarihi kaynaklarda bildirildiğine göre onlar, önlerine ç?kan herşeyi yağmalayan, talan eden, kad?n-çocuk demeden herkesi katleden bir topluluktu. Anadolu topraklar?na ayak bast?klar?nda Sivas’ta, Kayseri’de, Tokat’ta yüzbinlerce insan? katlettiler. ?stila ettikleri bölgelerdeki tüm camileri, kütüphaneleri, medreseleri yak?p y?kt?lar.

  Buhara, Semerkand, Herat gibi yerlerdeki tüm sanat eserlerini yağmalay?p, ortadan kald?rd?lar. Tarihi kaynaklara göre baz? şehirlerde milyonlarca insan?, kedi ve köpeklere var?ncaya kadar bütün canl?lar? katlettiler.8 Mançu ?rk? da ayn? Moğollar gibi barbar, savaşç?, göçebe bir ?rkt? ve birçok ülkeyi istila etmiş, büyük katliamlar gerçekleştirmişti. Bediüzzaman, eserlerinde, Moğol ve Mançu ?rk?n?n ahir zamanda ortaya ç?kacak olan Yecüc ve Mecüc’ün atalar? olduklar?n? haber verir. Bediüzzaman’?n konuyla ilgili bir diğer sözü şu şekildedir:

  Hatta rûy-i zemînin (yeryüzünün) en meşhur seddi ve kaç günlük uzak bir mesafe tutan Sedd-i Çini (Çin Seddi) Kur'an lisaniyle Yecüc ve Mecücün ve tabîr-i diğerle (başka bir ifadeyle) tarih lisan?nda Mançur ve Moğol denilen ve âlem-i beşeriyeti (insanl?ğ?) kaç defa zîr-ü zeber eden (altüst, darmadağ?n eden) ve Himalaya Dağlar?'n?n arkas?ndan ç?kan ve şarktan garbe (doğudan bat?ya) kadar harab eden akvâm-? vahşiye (vahşi kavim) ve garetkâr (yağmac?, çapulcu) milletlerin...9

  Bediüzzaman’?n bu sözlerine göre Yecüc ve Mecüc;

  • Moğol, Mançu ?rk?ndand?r.
  • Daha önce Avrupa ve Asya’y? ele geçirip, doğudan bat?ya kadar her yeri harap ettikleri gibi ahir zamanda da dünyay? altüst edeceklerdir.
  • Himalaya Dağlar?’n?n arkas?ndan ç?kacaklard?r.
  • Sald?rgan, yağmac? bir topluluktur.
  • Hz. Zülkarneyn, mazlum halklar? korumak için iki dağ aras?na yapt?ğ? sed ile bu topluluğun sald?r?lar?n? durdurmuştur.

  Türkler ise 731 de islamiyeti kabul etmiş ve biny?ldan fazla islamiyete bayraktarl?k yap?p islamiyeti dünyan?n dört taraf?na neşr etmişlerdir.Bunlar?n yecuc ve mecuc diye gösterilmesi islamiyete de zarar verebileceği kanaatindeyiz.

  Her toplum içerisinde kötülerde vard?r, iyilerde.. Bir kaç dinsiz ve imans?z yüzünden bir topluluk kötülenmez.Çünkü "her günahakar kendi günah?n?n cezas?n? çeker .Kimse kimsenin günah?n? yüklenmez." Ayeti konumuz aç?s?ndan önem arzetmektedir.

  Deccal, Yecüc ve Mecüc’e zemin haz?rlayacakt?r.

  Ahir zaman?n anlat?ld?ğ? hadislerde, yeryüzünde kötülüğü organize edecek, insanlar? din ahlak?ndan uzaklaşt?racak, kargaşa ve bozgunculuğa neden olacak Deccal'in ç?k?ş? da, k?yametin büyük alametlerinden biri olarak haber verilmektedir. Son dönemlerde başta ?slam alemi olmak üzere, dünyan?n çeşitli bölgelerinde yaşanan kargaşa, çat?şma ve anarşi Deccal'in ortaya ç?k?ş?n?n yaklaşt?ğ?n?n göstergelerinden biridir. Bu dönem bir hadiste "... (O s?rada) fitneler, kar?ş?kl?klar, ihtilaller çok olur da insanlar birbirlerini öldürürler. ?nsanlar kendi canlar?na k?yarlar ve yeryüzünü belalar kaplar."10 şeklinde tarif edilmektedir.

  Hadislerde haber verilen bilgiler, Deccal'in, yeryüzünde kar?ş?kl?ğ? ve zulmü teşvik edeceğini, hatta organize edeceğini göstermektedir. Sürekli kan dökülmesi, insanlar?n katledilmesi, savaşlarda masumlar?n öldürülmesi, düzenin bozulmas?, terörün neden olduğu korku ve tedirginlik Deccal'in teşvikiyle yayg?nlaşmaktad?r. Deccal'in tam anlam?yla ortaya ç?kmas?yla bu olaylar?n şiddetinin daha da artacağ? hadislerde bildirilmektedir. Deccal'in yeryüzünde bozgunculuğu yayarak Yecüc ve Mecüc’e de zemin haz?rlayacağ?n?, Bediüzzaman bir sözünde şu şekilde belirtmiştir:

  ... Büyük Deccal, şeytan?n iğvas? (telkinleri) ve hükmüyle şeriat-? ?seviyenin ahkam?n? (?seviliğin hükümlerini) kald?r?p H?ristiyanlar?n hayat-? içtimaiyelerini (sosyal hayatlar?n?) idare eden rab?talar? (birleştiren unsurlar?) bozarak anarşistliğe ve Yecüc-Mecüc'e zemin haz?r eder...

  Bediüzzaman bu sözünde;

  • Deccal’in şeytan?n telkinlerine ve kurallar?na göre hareket edeceğine;
  • H?ristiyanl?ğ?n hükümlerini ortadan kald?racağ?na;
  • H?ristiyanlar? birbirlerine bağlayan unsurlar? bozacağ?na;
  • Bu yapt?klar?n?n H?ristiyan toplumlarda anarşizme, kargaşaya, bozgunculuğa yol açacağ?na;
  • Hepsinin neticesinde ise Yecüc ve Mecüc’e çok uygun bir zemin oluşturacağ?na, kendisi de anarşist ve bozguncu olan Yecüc ve Mecüc’ün bu kaos ortam?ndan faydalanacağ?na dikkat çekmektedir.


  Yecüc ve Mecüc bir insan topluluğudur.

  Kuran ayetlerinden ve hadislerden Yecüc ve Mecüc’ün insan olduklar? aç?kça anlaş?lmaktad?r. Peygamber Efendimiz (sav)’in hadislerinde bu konuyla ilgili ortaya konan baz? deliller şunlard?r:

  • Hadislerde bildirildiğine göre, "Hz. Adem’in soyundan gelmektedirler."11
  • Peygamberimiz (sav) “Birer, ikişer kar?ş boyundad?rlar, en uzunlar? üçer kar?şt?r...” (12) hadisiyle onlar?n k?sa boylu olduklar?na işaret etmiştir. “Bir iki kar?ş boylu” ifadesi k?sa boylu anlam?na gelen bir teşbih olarak kullan?l?r.

  • Küçük gözlü, geniş yüzlü, kumral saçl? bir kavimdir: “Siz devaml? düşmanla savaşacaks?n?z; hatta yüzleri geniş, gözleri küçük, saçlar? kumral Yecüc ve Mecüc ile de savaş yapacaks?n?z...” (13)

  • Hadislerde bildirildiğine gibi, "Fesat ç?karan bir topluluktur." (14)
  • 22 kabileden oluşan bir topluluktur: “Yecüc ve Mecüc yirmi iki kabileden ibarettir.” (15)

  Yecüc ve Mecüc anarşist, sald?rgan ve zalim bir topluluk olacakt?r.

  Bediüzzaman Yecüc ve Mecüc’ün ideolojisini eserlerinde çok hikmetli şekilde aç?klamaktad?r. "Anarşizmin insanlar? dehşetli ve gaddar canavarlar" haline getirdiğini söyleyen Bediüzzaman, ayn? sözün devam?nda Yecüc ve Mecüc’ün anarşist karakterini şu şekilde tarif etmektedir:

  Anarşistlik fikrinin tam yeri ise; hem mazlum kalabal?kl?, hem medeniyette ve hâkimiyette geri kalan çapulcu kabileler olacak. Ve o şeraite muvaf?k (şartlara uygun) insanlar ise, Çin-i Maçin'de k?rk günlük bir mesafede yap?lan ve acaib-i seb'a-i âlemden (Dünyan?n yedi harikas?ndan) birisi bulunan Sedd-i Çinî'nin (Çin Seddi’nin) binas?na (inşas?na) sebebiyet veren Mançur ve Moğol ve bir k?s?m K?rg?z kabileleridir...(16)

  Ve Yecüc Mecüc ise, Çin-i Maçin'de bulunan Mançur ve Moğol ve K?rg?z ve her tarafta bulunan anarşistler ve sosyalistlerin müfritleri olan (aş?r?ya kaçan) komünistlerdir." (17)

  Anarşi hiçbir hakk? tan?maz, insaniyet seciyelerini (insan?n karakterini, huyunu) canavar hayvanlar?n seciyesine çevirir. Âhir zamanda gelecek Ye'cüc ve Me'cücün komitesi (heyet, alt kurul), anarşistler olduğuna Kur'an işaret ediyor.(18)
  Konu MuhammedSaid tarafından (26.05.07 Saat 02:05 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 2. #2
  Ehil Üye aşur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Mesajlar
  1.446

  Standart

  Alıntı yunusum Nickli Üyeden Alıntı
  Bediüzzaman’?n aç?klamalar?ndan şu sonuçlar ortaya ç?kmaktad?r:

  • Yecüc ve Mecüc anarşist bir düşünce tarz? benimseyecektir. Bediüzzaman’?n "... Hattâ şimdi de komünistlik ?çindeki anarşistin ehemmiyetli efrâd? (önemli fertleri) onlardand?r."(19) sözüyle de vurgulad?ğ? gibi, Asya ?rkç?l?ğ?yla komünist düşünceyi harmanlayan Yecüc ve Mecüc, diğer ?rklara yönelik çok büyük bir vahşet ve nefret politikas? izleyecektir.

  • Moğol ve Mançular?n d?ş?nda, Asyal? baz? cahil kitlelerin de Yecüc ve Mecüc’ün taraf?na geçip, “?rkç? bir anlay?ş içinde” onlarla birlikte hareket etmeleri muhtemeldir.

  • Bediüzzaman’?n "...K?yamete yak?n yine anarşistlik gibi bir fikirle medeniyet-i beşeriyeyi zir-ü zeber (insanl?k medeniyetini altüst, darmadağ?n) edecekler...“ (20) sözüyle de dikkat çektiği gibi bu topluluk katliamdan ve güç gösterisi yapmaktan zevk alan barbar zalim bir topluluk olacakt?r.

  Yecüc ve Mecüc inkarc? bir topluluktur.

  Hadislerden Yecüc ve Mecüc’ün Allah’a iman etmeyen bir topluluk olduğu anlaş?lmaktad?r. Peygamber Efendimiz (sav) bir hadisinde şu şekilde buyurmuştur:

  Mirac gecesi Allah beni Yecüc ve Mecüclerin yanlar?na gönderdi; Onlar? dine davet ettim; kabul etmediler.. Onun için onlar, Adem ve ?blis neslinden Allah’a asi gelenlerle birlikte cehenneme gireceklerdir.21

  • Hadiste de bildirildiği gibi Yecüc ve Mecüc inkarc? bir topluluk olacakt?r.
  • Yine bu kavmin hadislerde ve Bediüzzaman'?n izahlar?nda haber verilen vahşetinden, barbar uygulamalar?ndan, yağmalar?ndan helal ve haram kavram?na sahip olmayacaklar? anlaş?lmaktad?r.

  Deccal ile Yecüc ve Mecüc Hz. ?sa döneminde yok edilecektir

  Hadislerde Hz. ?sa’n?n Deccal’i fikren mağlup edip, yok edeceğine dair birçok aç?klama bulunmaktad?r. Bu konuyla ilgili baz? hadislerde şu şekilde buyurulmaktad?r:

  ?şte o s?rada Allah'?n düşman? olan DECCAL MES?H, HZ. ?SA'YI GÖRÜNCE TUZUN SUDA ER?MES? G?B? ER?R G?DER.(22)
  ... DECCAL ORTALIĞA F?TNE SAÇARKEN Cenab-? Hak, MES?H MERYEM OĞLU ?SA'YI gönderir... NEFES?N? ?DRAK EDEN her kafir mutlaka yok olur. ?sa (a.s) Deccal ile Lüdd kap?s?nda (Beytül Makdise yak?n bir belde) karş?laş?r ve ONU YOK EDER.(23)

  Bediüzzaman da aç?klamalar?nda Deccal’in insanlar üzerindeki aldat?c? etkilerinin Hz. ?sa vesilesiyle kald?r?lacağ?n? şöyle aç?klamaktad?r:

  Sihir ve manyetizma (telkin ve hipnoz yolu ile birini etki alt?na alma) ve ispirtizma (ölülerin ruhlar?yla görüşmek için yap?lan faaliyetler) gibi istidraci (yalanc? mucize) harikalar?yla kendini muhafaza eden (koruyan) ve herkesi teshir eden (büyüleyip etkisi alt?na alan) o dehşetli Deccal'i yok edebilecek, mesleğini değiştirecek; ancak HAR?KA VE MUC?ZATLI (mucize sahibi) VE UMUMUN MAKBULÜ (her insan?n makbul gördüğü) Bir ZAT OLAB?L?R K?, o zat, en ziyade alakadar ve ekser (tüm) insanlar?n peygamberi olan Hz. ?sa Aleyhisselam'd?r.(24)


  Üstad'?n da belirttiği gibi, Deccal birtak?m yalan mucizelerle insanlar? kand?rd?ğ?, şeytanlar?n desteğiyle hareket ettiği ve baz? olağanüstü işler yapt?ğ? için, Deccal'in yenilmesi ancak Rabbimiz'in çeşitli mucizeler bahşettiği kutlu peygamberi Hz. ?sa vesilesiyle olacakt?r. Hz. ?sa'n?n Deccal'in fitnesini yok etmesi, Allah'?n izniyle, çok h?zl? ve kolay olacakt?r.

  Hadislerde Hz. ?sa’n?n Deccal’in ideolojisinin tüm dayanaklar?n? da yok edeceği, onu fikren mağlup edip ortadan kald?racağ? anlat?lmaktad?r. O dönemde Deccal’in haz?rlad?ğ? ortamda, Yecüc ve Mecüc de bozgunculuk ç?karacak, ve çeşitli toplumlara zulmedecektir.

  Peygamberimiz Hz. Muhammed hadislerinde, Yecüc ve Mecüc’ün yok edilmesinde Hz. ?sa’n?n dualar?n?n vesile olacağ?n? bildirmektedir. Bir hadiste Hz. ?sa’n?n Peygamberimiz (sav)’e Mirac s?ras?nda şunlar? söylediği bildirilmektedir:

  Yecüc ve Mecüc her tepeden sald?rmaya başlarlar. Ve uğrad?klar? her suyu içip tüketirler, karş?laşt?klar? herşeyi bozup altüst ederler, bunun üzerine halk feryad ederek Allah’tan yard?m diler. BEN DE (HZ. ?SA) ALLAH’A DUA EDEREK Yecüc ve Mecüc’ü öldürmesini isteyeceğim. Bu duam kabul olacak ve yer onlar?n leşleriyle pis pis kokacak. Ben Allah’a tekrar dua edeceğim. Allah da bir su gönderecek ve o su onlar? taş?y?p denize atacakt?r.(25)

  Hadiste de bildirildiği gibi Hz. ?sa’n?n duas?n? kabul eden sonsuz rahmet sahibi Rabbimiz, Yecüc ve Mecüc’ün soyunu ortadan kald?racakt?r. Hadislerde bu yokoluşun nas?l olacağ? şu şekilde tarif edilmektedir:

  Sonra Allahu Teala, Yecüc ve Mecüc'ü gönderir... Sonra Allah'?n peygamberi HZ. ?SA ve arkadaşlar? ALLAH'A DUA EDERLER DE, Allah Teala düşman ordusu içinde deve ve davarlar?n burunlar?nda olan B?R KURDU GÖNDEREREK ONLARIN HEPS?N?, bir tek insan?n ölümü gibi helak eder...(26)

  Hz. ?sa arkadaşlar?yla birlikte onlar?n şerrinden kurtulmalar? için Allah’a dua edecekler. Allah onlara gökten boyunlar?ndaki kan? emmek için kurtlar gönderecek, hepsi ölecekler... ses ve sedalar? ç?kmaz olacak.(27)

  Yecüc ve Mecüc’e musallat olacak olan hastal?k hakk?nda hadislerde birçok bilgi verilmektedir:

  Allah onlara gökten boyunlar?ndaki kan? emmek için kurtlar gönderecek, hepsi ölecekler... ( 28 )
  Müteakiben (ard?ndan) Yüce Allah onlar?n başlar?na (bela olarak) boyunlar?na ve kafataslar?na koyun ve deve k?sm?n?n burun kurtlar?n? gönderir de bu kurtlar onlar?n hepsini (bir anda) öldürüp helak eder.(29)
  Sonra Allah Teala onlar?n üzerine deve ve koyun cinsine ait burun kurdu denilen hayvanlar ve mikroplar yağd?r?r da bu mikroplar onlar?n enselerinden yakalay?p hepsini öldürür...(30)

  Bu hadislerden Yecüc ve Mecüc kavmine bir hastal?ğ?n musallat olacağ? ve bu şekilde Yecüc ve Mecüc fitnesinin son bulacağ? anlaş?lmaktad?r.

  Peygamberimiz (sav) bir hadisinde "Yecüc ve Mecüc ordular? da kimi kiminin üstüne bindirilmiş halde çekirge ölümü gibi öleceklerdir."31 buyurmaktad?r. Yecüc ve Mecüc’ün ölümleri, çekirgelerin ölümlerine benzetilmektedir. Çekirgeler normal zamanda az say?da iken, bir anda gelişip bulunduklar? yeri talan ederler. Ölümleri de ayn? şekilde ani ve toplu olur. Yecüc ve Mecüc’ün ölümü de çok büyük bir ihtimalle bu şekilde olacakt?r.

  Allah, Yecüc ve Mecüc’e “DABBETÜ’L ARZ”? musallat k?lacak olabilir.

  Dabbe, Arapça’da hayvan ve canl? anlamlar?na gelen, "Debbe" kökünden türemiş bir isimdir. "Debbe" hafif yürüme, debelenme demektir. Hayvanlar ve haşereler için kullan?l?r. Bediüzzaman Risale-i Nur külliyat?nda Yecüc ve Mecüc’e musallat olan hastal?ğ? “Dabbetü’l Arz” olarak yorumlamaktad?r. Üstad bir sözünde Dabbetü’l Arz’? şu şekilde tarif etmektedir:

  O Dabbe bir nev'dir (tür, çeşit). Çünki gayet büyük bir tek şah?s olsa, her yerde herkese yetişmez. Demek dehşetli bir taife-i hayvaniye (hayvan topluluğu) olacak. Belki "bir ağaç kurdundan başkas? haber vermedi..." (Sebe Suresi, 14) âyetinin işaretiyle, o hayvan, Dabbetü’l Arz denilen ağaç kurtlar?d?r ki; insanlar?n kemiklerini ağaç gibi kemirecek, insan?n cisminde (bedeninde) dişinden t?rnağ?na kadar yerleşecek.(32)

  ...Allahu a'lem, o Dabbe bir nev'dir. Çünki gayet büyük bir tek şah?s olsa, her yerde herkese yetişmez. Demek dehşetli bir taife-i hayvaniye olacak...

  Bediüzzaman bu sözünde, Dabbenin tek büyük bir hayvan olursa heryere yetişmesinin mümkün olmad?ğ?na, bu nedenle de bir tane hayvan değil, bir hayvanlar topluluğu olduğuna dikkat çekmektedir.

  „...’bir ağaç kurdundan başkas? haber vermedi...’ (Sebe Suresi, 14) âyetinin işaretiyle, o hayvan, Dabbetü’l Arz denilen ağaç kurtlar?d?r ki; insanlar?n kemiklerini ağaç gibi kemirecek, insan?n cisminde dişinden t?rnağ?na kadar yerleşecek...“

  Bediüzzaman, Sebe Suresi’nde yer alan ve Hz. Süleyman’?n asas?n? kemirdiği bildirilen “ağaç kurdu”na dikkat çekerek, Yecüc ve Mecüc’e musallat olan Dabbetü’l Arz’?n ağaç kurtlar? türünden bir hayvan topluluğu olduğunu belirtmektedir. Bediüzzaman'a göre bu dabbe, insan?n vücuduna yerleşecek, dişinden t?rnağ?na kadar vücudunun her zerresine ulaşacakt?r. Bu yorumlara göre Bediüzzaman’?n Dabbetü’l Arz'?n bir virüs ya da mikrop türü olduğuna işaret ediyor olmas? da mümkündür.

  Bediüzzaman, Yecüc ve Mecüc fitnesinin son bulmas?na vesile olacak kurt hakk?nda da önemli yorumlarda bulunmaktad?r. Üstad Yecüc ve Mecüc’ün "kafataslar?na, boyunlar?na ve enselerine musallat olan KURDU" şu şekilde yorumlamaktad?r:

  ...Deccallar?n fitneleriyle bilerek, severek isyan ve tuğyana (azg?nl?ğa) ve Ye'cüc ve Me'cüc'ün anarşistliği ile fesada (kar?ş?kl?ğa) ve canavarl?ğa giden ve dinsizliğe, küfr ve küfrana düşen (inkar ve nankörlük yapan) insanlar?n ak?llar?n? başlar?na getirmek hikmetiyle, arzdan bir hayvan ç?k?p musallat olacak, zîr ü zeber (darmadağ?n) edecek. (33)

  Bediüzzaman bu sözünde ak?llar?n?n başlar?na getirilmesi gereken bir insan topluluğundan bahsetmektedir. Bu insan topluluğunun özelliği nedir:

  1- Deccallar?n fitneleriyle bilerek, severek isyan ve tuğyana (azg?nl?ğa) giden
  2- Ye'cüc ve Me'cüc'ün anarşistliği ile fesada (kar?ş?kl?ğa) ve canavarl?ğa giden
  3- Dinsizliğe, küfr ve küfrana düşen (inkar ve nankörlük yapan) bir insan topluluğudur.

  "Deccallar?n fitneleriyle bilerek, severek isyan ve tuğyana ve Ye'cüc ve Me'cüc'ün anarşistliği ile fesada ve canavarl?ğa giden ve dinsizliğe, küfr ve küfrana düşen":

  Deccal ve Yecüc ve Mecüc her türlü mukaddes değere düşman olan, sald?rgan, inkarc? kimselerdir. ?nsanlar? da fitneye düşürmeye çal?şacaklard?r. Allah’a karş? isyan edecek, her türlü azg?nl?ğ? teşvik edeceklerdir. Yecüc ve Mecüc ayr?ca anarşist yöntemleri ile insanlar? fesat ve bozgunculuk ç?karmaya, dinsizliğe ve inkara yöneltecektir. Özetlemek gerekirse, insanlar bu ahir zaman fitnelerinin etkisiyle bilerek ve isteyerek ahlaks?zl?ğa, küfre ve isyana yöneleceklerdir.

  "...insanlar?n ak?llar?n? başlar?na getirmek hikmetiyle arzdan bir hayvan ç?k?p musallat olacak, zir ü zeber edecek...":

  Rabbimiz bu ahirzaman şah?slar?na "bir Dabbe" musallat edecektir. Bu sözden Dabbet-ül Arz’?n, Deccal'in fitnesinin tam yok olmad?ğ?, Yecüc ve Mecüc'ün bozgunculuğunu sürdürdüğü, inkara ve sapk?nl?ğa düşen insanlar?n bulunduğu bir dönemde ortaya ç?kt?ğ? anlaş?lmaktad?r. Muhtemelen Yecüc ve Mecüc'ün toplu olarak ölümüne vesile olan da Dabbet-ül Arz veya benzeri bir hayvan olacakt?r.


  SONUÇ

  Hem Deccal’in hem de Yecüc ve Mecüc’ün fitnesinin Hz. ?sa taraf?ndan ortadan kald?r?lmas? tüm iman sahipleri için çok büyük bir müjdedir. Peygamber Efendimiz’in de bir hadisinde belirttiği gibi, “Hz. ?sa ve müminler Yecüc ve Mecüc’den sonra senelerce yaşayacaklard?r.”(34) Bu, bar?ş?n, güzel ahlak?n, huzurun ve güvenin hakim olduğu, çok güzel bir çağ olacakt?r.

  Günümüzde Deccaliyetin fitnesi dünyay? sarm?ş durumdad?r. ?nkarc? ideolojiler, ateizm, materyalizm, Darwinizm, ahlaki dejenerasyon ve savaşlar tüm insanlar? tehdit etmektedir. ?nsanlar? din ahlak?ndan uzaklaşt?rmak için çok geniş çapl? bir propaganda yürütülmekte, bozgunculuk her gün daha da artmaktad?r. Baz? insanlar bilerek ve isteyerek, baz? insanlar ise fark?nda olmadan Deccal’in fitnesine kap?labilmektedirler.

  Bu belalardan korunman?n tek çözümü ise insanlar?n din ahlak?na sar?lmalar?, inkarc? ideolojilerle fikri bir mücadele içinde olmalar?d?r. Ahir zaman?n bu döneminde Allah’?n dinini yaşama konusunda gaflet içinde olmak hiçbir müminin istemeyeceği bir durumdur. Çünkü bu durum, Bediüzzaman’?n bir sözünde ifade ettiği gibi “bilerek ve isteyerek” Deccal’in ve Yecüc ve Mecüc’ün fitnelerine destek olmak anlam?na gelebilir.

  ?şte bu nedenle Müslümanlar?n, Deccal’in oyununa gelmemek için şevkle, heyecanla din ahlak?na sar?lmalar? gerekmektedir. Ahir zamanda gelecek olan Mesih Deccal’e karş? mücadele edip, onu fikren mağlup edecek, Yecüc ve Mecüc’ün de fitnesini ortadan kald?racak olan Hz. ?sa’ya ve Hz. Mehdi’ye en güzel desteği sağlayabilmek de ancak gereken haz?rl?ğ? önceden yaparak mümkün olacakt?r. Bu nedenle, içinde bulunduğumuz dönem bu iki mübarek insan? as?rlard?r bekleyen tüm salih iman sahiplerinin din ahlak?n? yaşamak ve insanlar aras?nda yaşatmak için güçlerinin sonuna kadar çaba sarf etmeleri zaman?d?r.


  NOTLAR
  1 Bediüzzaman Said Nursi, Muhakemat, s. 66
  2 a.g.e, s. 66
  3 a.g.e, s. 66
  4 a.g.e, s. 66
  5 K?yamet Alametleri, Müellif: Muhammed B. Resul Al-Hüseyni, Mütercim: Naim Erdoğan, Genişletilmiş 8. bask?, Pamuk Yay?nc?l?k, s. 247)
  6 Bediüzzaman Said Nursi, Lemalar, s. 101)
  7 Bediüzzaman Said Nursi, Şualar, s. 463
  8 http://www.yeniasya.org.tr/index.asp?Section
  Enstitu&SubSection=EnstituSayfasi&Date
  11.01.2002&TextID=390;
  Konya Selçuk Üniversitesi Tarih Bölümü Başkan? Prof. Dr. Mikail Bayram ile röportaj, http://members.tripod.com/kayacan_m/...si_mevlana.htm
  9 Bediüzzaman Said Nursi, Lemalar, s.100
  10 Ölüm, K?yamet, Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri, ?mam Şarani, Bedir Yay?nevi, s. 482
  11 K?yamet Alametleri, Müellif: Muhammed B. Resul Al-Hüseyni, Mütercim: Naim Erdoğan, Genişletilmiş 8. bask?, Pamuk Yay?nc?l?k, s. 248
  12 a.g.e, s. 249
  13 a.g.e, s. 253
  14 a.g.e, s. 257
  15 a.g.e, s. 249
  16 Bediüzzaman Said Nursi, Şualar, s. 463
  17 Bediüzzaman ve Talebelerinin Mahkeme Müdafalar?, s. 92
  18 Bediüzzaman Said Nursi, Emirdağ Lahikas?, s. 519
  19 Bediüzzaman Said Nursi, Siracünnur, s. 219
  20 Bediüzzaman Said Nursi, Sözler, s. 359
  21 K?yamet Alametleri, Müellif: Muhammed B. Resul Al-Hüseyni, Mütercim: Naim Erdoğan, Genişletilmiş 8. bask?, Pamuk Yay?nc?l?k, s. 251
  22 Sahih-i Müslim, c. 4/2221; Ölüm K?yamet Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri, s. 444
  23 ?mam-? Müslim, Büyük Fitne Mesih-i Deccal, Saim Güngör, s. 104)
  24 Bediüzzaman Said Nursi, Şualar, s. 592
  25 ?bn-i Mace, Fiten: 33
  26 Sahih-i Müslim, 4/2251-2255; ?mam Şarani, Ölüm, K?yamet, Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri, Bedir Yay?nevi, s. 492
  27 K?yamet Alametleri, Müellif: Muhammed B. Resul Al-Hüseyni, Mütercim: Naim Erdoğan, Genişletilmiş 8. bask?, Pamuk Yay?nc?l?k, s. 252)
  28 a.g.e, s. 252
  29 ?mam Şa’rani, Ölüm-K?yamet-Ahiret ve Ahirzaman Alametleri, Bedir Yay?nevi, s. 505
  30 a.g.e, s. 506
  31 a.g.e, s. 507
  32 Bediüzzaman Said Nursi, Şualar, s. 467
  33 a.g.e, s. 467
  34 Suyuti s. 93
  Bu yaz?n?n yazar? kimdir kardeş? Eklesen iyi olur.
  Konu MuhammedSaid tarafından (26.05.07 Saat 02:06 ) değiştirilmiştir.

 3. #3
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  sorularlarisaleinurdan al?nm?şt?r.
  hem yazar?n? neden sordun,

  hoşunam? gitti.

  zaman yazarlar? merak etmezaman? değildir,
  zaman fikirleri paylaşmak zaman?d?r.
  Konu MuhammedSaid tarafından (26.05.07 Saat 02:06 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 4. #4
  Ehil Üye aşur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Mesajlar
  1.446

  Standart

  Ne biçim yazıyorsun? Yazarını yazmak bir kadirşinaslıktır. Hoşuma gitti veya gitmedi, bu bir edebtir. Birisinin yazısını alırsanız altına yazarın ismini yazacaksınız. Bu emeğe saygıdır. Hem zaman niye yazarını sorma zamanı olmuyormuş? Millet senin yazdığını sanacak. Kaynak her zaman gösterilmelidir.

 5. #5
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart  sorularlarisaleinur sitesinde yazarın ismi verilmemiş..


  ben yazmamışım.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 6. #6
  Ehil Üye aşur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Mesajlar
  1.446

  Standart

  O zaman sitenin ismini yazarsınız. Olur biter..

 7. #7
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart  siz yecüc ve mücüc olarak kimleri görüyorsunuz aşur kardeşim..


  onlar çıktılar mı?yoksa daha çıkmamışlar mı?
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 8. #8
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  şimdiki anarşitler yecüc ve mecüc taifesimi?
  Yoksa as?llar? ç?kacak m??
  Konu MuhammedSaid tarafından (26.05.07 Saat 02:07 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 9. #9
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  On Beşinci Mesele
  Ye'cüc ve Me'cüc hâdisât?n?n icmali Kur'ân'da olduğu gibi, rivayette bir k?s?m tafsilât var. Ve o tafsilât ise, Kur'ân'?n muhkemat?ndan olan icmali gibi muhkem değil, belki bir derece müteşabih say?l?r. Onlar tevil isterler. Belki râvîlerin içtihadlar? kar?şmas?yla, tabir isterler.
  Evet, bunun bir tevili şudur ki: Kur'ân'?n lisan-i semâvîsinde "Ye'cüc" ve "Me'cüc" nam? verilen Mançur ve Moğol kabileleri, eski zamanda Çin-i Maçin'den bir k?s?m başka kabileleri beraber alarak kaç defa Asya ve Avrupa'y? hercümerc ettikleri gibi, gelecek zamanlarda dahi dünyay? zîr ü zeber edeceklerine işaret ve kinayedir. Hattâ şimdi de komünistlik içindeki anarşistin ehemmiyetli efrad? onlardand?r.
  Konu MuhammedSaid tarafından (26.05.07 Saat 02:07 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 10. #10
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Nas?l ki emr-i ?lâhî ile ?sa Aleyhisselâm, şeriat-? Mûseviyede bir k?s?m ağ?r tekâlifi kald?r?p şarap gibi baz? müştehiyât? helâl etmiş; aynen öyle de, büyük Deccal, şeytan?n iğvâs? ve hükmüyle şeriat-? ?seviyenin ahkâm?n? kald?r?p H?ristiyanlar?n hayat-? içtimaiyelerini idare eden rab?talar? bozarak anarşistliğe ve Ye'cüc ve Me'cüc'e zemin haz?r eder.
  demek büyük deccal
  şeriat? iseviyi kald?r?yor.

  sonra dinsizliği rejim yapmas?yla anarşitlik tohumlar?n? ekiyor.

  bunu rusyada yapt? değil mi?o zaman rusyan?n s?n?rlar?n? düşünün?

  dünyada daha koministlik çok,k?sacas? dinsizlik hakim.

  isa as gelmesiyle ortadan kalkacakt?r.

  yecüc ve mecücde..

  Konu MuhammedSaid tarafından (26.05.07 Saat 02:08 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. kıyametin alametlerinden yecüc mecüc ve islam deccalı
  By saideyn in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 16.01.12, 13:31
 2. Yecüc ve Mecüc Ne Zaman Nerede?
  By KeKe in forum İslami Konular ve İman Hakikatleri
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 14.08.08, 20:40
 3. Yecüc ve Mecüc - Gog ve Magog
  By morpheus in forum İslami Konular ve İman Hakikatleri
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 06.01.08, 00:03

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0