+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 1 ve 1

Konu: Yanmışlar Yanmaz kİ...

 1. #1
  Pürheves asamet - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2007
  Mesajlar
  158

  Standart

  Cehennem - Sonsuz Ateşe Savruluş

  Evren zikir ve şükür için yarat?lm?şt?. Bu yüzden her beden, kendi özel diliyle Allah’? an?p şükretmektedir. Ama, ?nsanlar?n kimisi huzur ve sağl?kta;kimisi ise sadece musibetlere bulaş?nca şükredebildiler. Cennet, huzurda bile şükrü başaranlar?n vatan?d?r. ?nkarc?lar sadece felaketlerde Yaratan? hat?rlad?r. Mevlana, bu tutumlar? yüzünden, cehennemin inkarc?lar?n ibadethanesi olduğunu belirtir.(1)
  Arabi, cehennemlikleri dörde grupland?r?r :
  (a) Yarat?c?n?n varl?ğ?n? reddedenler;
  (b) Kendilerini tanr? yerine koyarak as?p kesen liderler;
  (c) Sebepleri , doğa yasalar?, insanlar? ve heykel gibi şeyleri Yarat?c?ya ortak koşanlar;
  (d) ?nkar ettikleri halde inan?yormuş görüntüsü verenler. (2)
  Yarat?c?dan ve temsilcilerinden nefret edenler, “Evren yarat?c?s?z kals?n” diyerek, ak?llar, deliller arad?lar;temelsiz teorileri benimsetmeye uğraşt?lar. “?nsanlar maymunlardan doğdu, onlar? da böcekler, t?rt?llar yaratt?.”deyip durdular.?lahi mesajlar? inkar ettiler de, sonsuzluk vatan? olarak cehennemi seçtiler.(3)
  Allah inkarc?lar? her zaman bağ?şlamak istedi; ama, pişman olup , ezeli kudrete boyun eğmediler.Onlar, kurtuluşu verip sapmay?, bağ?şlanmay? b?rak?p azab? sat?n ald?lar.(4)Kimi suçlayabilirler?Mevlana’n?n deyimiyle (onlar) “öyle kudretli bir Yarat?c?yla pençeleştiler ki , bu evren gibi yüz tanesini bir anda yoktan var eder.”(5)
  S?rat yolunun aşağ?lar?ndaki ateşlere bakarsan?z, zalimler gözlerinize tak?l?r.Alayc?lar cehennemdeki şu taş?n, tanr?c?klar o tepenin arkas?ndaki ateşleri mekan tutarlar.
  Sonra da şu yak?c? ideoloji kurucular?...Yüz binlerce genç, fikirlerine kap?larak kan dökmüş;sonsuzluğa haz?rlanmadan göçüp gitmişti.Dünyaya huzursuzluk, ölüm ve kahroluş dağ?tanlar, oralarda tutukludurlar...Bir çukura çak?lacaklar; elsiz, ayaks?z, kör kötürüm kalacaklard?r.
  Allah, onlara haks?zl?k etmedi , fakat onlar kendilerine zulmettiler(6) “Hiç kimseye haks?zl?k edilmeyerek, herkese her ne kazand?ysa tamamen ödendiği zaman”(7) işte bu zamand?r.
  Kitleler cehennemin uçurumuna dayand?klar?nda, tarifsiz bir can pazar? yaşan?r.?lahi hitap, y?ğ?nlar?n sürüklenişini emreder.Herkes ateşte tutuşan kelebekler gibi kaç?şmaya çal?şmaktad?r.göğüs kafesi çelik olsa, içerisinde kalp dayanmaz.
  O gün, kötülüklerin liderleri, uçaklar? güneşe çak?lan pilotlar gibidirler. “Firavun, k?yamet gününde halk?n?n önüne düşecek ve onlar? (çekip) ateşe götürecektir.”(8) Herkes önderlerine, yol göstericisine tutuşturulmuştur.
  ?lahi Haşmet hiç bu kadar sert, böylesine öfkeli bir h?ş?mla taşmam?şt?r.Özgürlükler harcanm?ş ; ?blis’e verilen sözün zaman? gelmiştir. Yüzler gülemez , gönüller dikenler üzerindedir.Göklerden durmadan , “Girin bakal?m, sonsuza dek kalmak üzere cehennemin kap?lar?nda!” (9) emirleri yağmaktad?r.
  H.K., paralar?na göz koyduğu komşular?n? öldürmek için arkadaşlar?yla plan yapt?.Kendisini gören üç yaş?ndaki küçük çocuklar?yla birlikte yedi kişilk aileyi katletti.Vicdan? ruhundan intikam almaya başlay?nca , kendi kafas?na kurşun s?kt?.Kurtuldu mu? hesap günü onu kim kurtaracak?
  Elsiz ayaks?z sürünerek gizlenecek çukur arayan öteki zalim yokmu? Hani o hayattayken meydan okuyan savaşç? ... “Tutun onu da yaka paça , cehennemin ortas?na sürükleyin.”(10) emrini duyan melekler koşuştururlar. Sonra da topluluklar halinde hepsini...Hz.Musa’y? , Hz.?sa’y? öldürmeye çal?şanlar? da, Hz.Muhammed’e ölüm tuzaklar? kuranlar? da...?badeti engelleyenleri , büyüklenen işkencecileri , ilahi mesajlar? gölgelemeye adanan şükürsüzleri... “At?n cehenneme her inatç? nankörü!”(11)
  Bugün , Yarat?c?n?n ayetlerinin başar?s?z kalmas? için planlar yapanlar?n ceza günüdür ve cehennem onlar?n yurdudur.(12)Onlar yalanlar uydurarak kullar?n? Allah’tan kopard?lar; ateşe sürüklediler. “Bak?n o Kibirlenenlerin kalacaklar? yere, o ne çirkindir!”(13)
  Bir ömrün her gününde milyonlarca kez vazgeçme f?rsat?na sahiptiler .Direndiler, pişman olmad?lar;şimdi neden ateşten ç?kar?ls?nlar?(14) “Üzerlerine bir ateş bast?r?l?p kap?lar? kapanacak.”(15) O derinlerden art?k ç?kamazlar .Zaten ömrünü zindanlarda geçiren , karanl?ğa al?ş?r.Cehennem de, sakinlerinin hücrelerine işler.

  Ateşin / Azab?n Şiddeti

  Kur’an’?n benzetmelerine göre, cehennem “Yak?t? insanlar ve taşlar olan dehşetli bir ateştir.”(16)?nkarc?lar o ateşe at?l?rlar; bedenleri eridikçe kendilerine yeni bedenler verilir.(17) Ateş sakinleri iğrendirici s?v?lardan içmeye çal?ş?rlar(18), cehennemin dibinden ç?kan zakkum ağac?ndan beslenirler.(19)
  Yarat?c? azap dediği için ateş azapt?r ve korkunç dediği için korkutur. Çünkü hisleri yaratan ve neyin hangi hisleri üreteceğini takdir eden Allah’t?r. Ahirette sebepler kalkt?ğ?na göre, hissetmek için tene veya sinir uçlar?na mahkum değiliz.
  Beden, taş toprak gibi hissizdir;hamurdur, çamurdur. Sebepler dünyas?nda, beden ac?y? sinir uçlar?ndan beyne ve ruha iletir. Bazen bir hastal?kla bu haberleşme sistemi bozulabilir. Küçük Ashlyn Blocker’?n vücudu ac?y? beynine iletemiyor. Annesi “Bir çocuk k?zg?n sobaya dokunmamay? duyduğu ac? sayesinde öğrenebilir;keşke k?z?m ac? çekebilseydi.”diyor.(20)
  Cehennem “Allah’?n tutuşturulmuş ateşidir. Öyle bir ateş ki gönüllere işler.(21) Ürperten, bu gönüllere işleyiştir. Sebepler evreninde ruh, maddeyi sinirler yoluyla alg?lar. Ahiret yurdundaysa, ruh bedenin her hücresini doğrudan ve yerinden hisseder. Vücudun her zerresi bir sinir, bir göz, ten veya kulak kesilir.
  Cehennemin milyonlarca dereceye ulaşan ?s?lardan vücudun zerreleri dağ?l?p genişler. Adeta insan bedeni gaz molekülleri halinde boşlukta genişleyip cehennemin dev bir vadisini doldurur. Cehennemdeki inkarc?n?n iki omuzu aras?n?n h?zl? giden bir süvarinin üç günlük yol mesafesi kadar olmas?(22) böyle bir şeydir. O ateşin bir an?n?n hat?ras? bile, insan? bir ömür korkutmaya yeter. Biz ise çok zay?f?z, iğne batsa icinecek insanlar?z. Dünyada, kabirde ve k?yamette en küçük azab?ndan Yarat?c?ya s?ğ?n?r?z.
  Ateşten s?valar, zakkum ağaçlar?, y?lan, akrep gibi ürperti imajlar? ac?n?n bir yönünü örerler. Ac?n?n diğer yönü, sakinlerin orada dostsuz ve kimsesiz kalmalar?d?r. ?nsan dostlar?yla teselli bulur ve hayat?n zorluklar?na direnebilir. Ama, dünyadaki dostluklar?yla birbirlerini cehenneme sürüklediler, birbirlerinin ocağ?n? bat?rd?lar;cehennemde nas?l dost olabilirler?
  Defalarca birbirleriyle tart?ş?rlar;(23)sapt?r?c?lar?na nefret kusarlar. “Ateş içinde birbirlerini protesto ederlerken, zay?f olanlar büyüklük taslayanlara: ‘Hani bizi siz yönetiyordunuz. Şimdi siz bizden bir ateş nöbetini savabiliyor musunuz?’”(24)derler. Kötülüklerin liderleri dünyada birer s?ğ?nak gibiydiler, güçlü görünüyor, taraftarlar?na güven hissi sunuyorlard?. Burada ise herkesten çaresizdirler.
  Baz?lar? da vard?r ki, dünyada sadece duyars?z ve ilgisizdiler. Çal?p ç?rpmam?şlar;ama, Allah’? tan?y?p bilme ve inanma yolunda çabalamam?şlard?r. Allah kat?n zerre iyilikleri, nurlar? yoktur;inkarc?l?klar? evreni itham alt?nda b?rakm?ş ve rencide etmiştir. Böyle kimselerin cehennem hayat? elbette Nemrut veya Firavun gibilere benzemez. As?l şiddet, şeytan gibi bile bile, göre göre, anlaya anlaya, s?rf kibir yüzünden isyan? seçenleri kuşatacakt?r.
  Yaratan adildir; her cezan?n şiddeti, suçlar?n büyüklüğüyle orant?l?d?r. Mevlana, Muhiddin-i Arabi, Bediüzzaman gibi düşünce önderleri , cehennemde bile rahmet tecellilerinden söz ederler. Hz.Peygamber de (asm) cehennemliklerin derecelerinden söz ederek, ateşin baz?lar?n? topuklar?na, baz?lar?n? da köprücük kemiğine kadar saracağ?n? söyler. (25) Şu dünyada niceleri, hastalanman?n, görememenin, felçli halde evlerine hapsolman?n ac?s?na al?ş?rlar. Kutuplarda Eskimolar soğuğu, çöllerin kabileleri susuz s?cağ? kan?ksarlar. Buzlarda, ateşlerde mutlulukla yaşayabilen canl?lar vard?r. Allah cehennem ateşinde nice rahatlamalar yaratabilir.
  Baz?lar?n?n ilahi tebliğden hiç haberi olmam?şt?r. Köylerinde cehalete batm?ş, Afrika’n?n uzak kabilelerinde eğitimsiz ve bilgisiz kalm?ş olabilirler. Hak ve son din ?slamd?r;ama, bilip anlamayanlar? Allah suçlamaz.124 bin peygamber boşuna gönderilmedi.(26) Azaplar? yoksa da, yüksek ihtişamlarda ödüllendirilmelerini gerektirecek bir sebep de yoktur.
  Öyle insanlar, belki cehennemde, belki cennette;belki de cehennemle cennet aras?ndaki Araf denilen topraklarda, durumlar?na uygun, çileli veya çilesiz hayatlarda yaşarlar. ?drak eksikliği içerisinde, suç işleme kast?ndan uzak ve iyi niyetli çabalarla yaşam?ş kullar?n? ateşlerde süründürecek bir Allah fikrine sahip değilim. Allah adildir ve rahmeti gazab?n? geçmiştir…  Dr.Muhammed BOZDAĞ
  Sonsuzluk Yolculuğu


  Dipnotlar:
  1-Mevlana, Fihi ma fih, s.195
  2-Arabi, el-Fütühat IV, 393 , 394’dan naklen TDV ?slam Ansiklopedisi, C.7, s.230
  3-Kur’an, Fussilet 28
  4-Kur’an, Bakara 175
  5-Mevlana, Mesnevi, c.1, s .42
  6-Kur’an, Al-i ?mran 117
  7-Kur’an, Al-i imran 25
  8-Kur’an, Hud 98
  9-Kur’an, Nahl 29
  10-Kur’an, Duhan 47
  11-Kur’an, Kaf 24
  12-Kur’an, Hacc 51
  13-Kur’an, Mümin 76
  14-Kur’an, Casiye 35
  15-Kur’an, Beled 20
  16-Kur’an, Bakara 24
  17-Kur’an, Nisa 56
  18-Kur’an, ?brahim 16
  19-Kur’an, Saffat 62-66 Söz konusu irin gibi s?v?n?n veya zakkum ağac?n?n cehennem ortam?na uyan niteleğini ve ne tür vucutlardan yap?ld?klar?n? bilmiyoruz.
  20-Milliyet, (02.11.2004)Ayn? hastal?ğa 32 kişinin yakaland?ğ? biliniyor.
  21-Kur’an, Hümeze 6-7
  22-Müslim, Hadis No:5091
  23-Kur’an, Sad 64
  24-Kur’an, Mumin 47
  25-Müslim, cennet 33
  26-Ku’ran yorumcular?n?n çoğuna göre azap ilahi rehberliğini bilerek reddedenler içindir.Kimi islam düşünürlerine göre de gazaba uğrayacaklar, “Allah’?n mesaj?ndan tam haberdar olup anlad?ğ? halde kabul etmeyenlerdir.” Bk.Muhammed Esed , Kur’an mesaj?( Meal ve Tefsir, Çev. C.Koytak, A.ertürk;işaret yay?nlar?., 2002) s.2. H?rs?zl?ğ?n , cinayetin, ahlaks?zl?ğ?n cezaland?r?lmas? ise kul hakk?yla ilişkili ayr? bir konudur.
  Konu MuhammedSaid tarafından (26.05.07 Saat 02:10 ) değiştirilmiştir.
  Aşk karşılık bekler ,şefkat beklemez,hakiki sevmek şefkattir...

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0