+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 3 ve 3

Konu: "Din Nasihattır" Ne Demek?

 1. #1
  Ehil Üye Meyvenin Zeyli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  3.341

  Standart

  ?htimal ki sizin de akl?n?za "nasihat" kelimesi, "öğüt" "tavsiye" gibi anlamlar? çağr?şt?r?yor. O halde, "din nasihattir" diyen Efendimizi (asm) "din öğüttür" mü demek istemiş? Diyanet ?şleri Başkan Yard?mc?s?, Ankara Üniversitesi ?lahiyat Fakültesi Hadis Anabilim Dal? Öğretim Üyesi ve ayn? zamanda hadislere sadece ilmî değil kalbî vukufiyetine da tan?k olduğum muhterem hocam Prof. Dr. Mehmet Görmez'in makalesinden, inşallah hepimiz istifade ederiz...  Peygamber efendimizin baz? hadisleri vard?r ki bu hadisler hadisin özünü oluşturan ana teman?n çevrildiği dilde karş?l?ğ?n?n tam olarak bulunmamas?ndan dolay?, anlam?nda değişmeler meydana gelmektedir. Bu gibi durumlarda izlenecek yol peygamber efendimizden bize kadar intikal eden rivayetler bütünü çerçevesinde hadisleri değerlendirmek ve ne anlama geldiğini tespit etmektir. Biz bu çal?şmam?zda Hz. Peygamber’in dini tan?mlayan bir hadisini, Arapçadaki anlam kaymas?ndan ve bu anlam kaymas?n?n dikkate al?nmamas?ndan dolay? Türkçe’ye tercüme edilirken hadisin nas?l yanl?ş anlaş?ld?ğ?n? ortaya koymaya çal?şacağ?z.
  Din ve Nasihat

  Muteber hadis kaynaklar?nda geçen ve günümüze kadar dilden dile dolaşarak gelen ve Temim Ed-Dari’den rivayet edilen bir hadiste Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur: “Din nasihatt?r. Biz kime (yahut kim için) diye sorduk O da Allah’a, Kitab?na, Rasulüne, Müslümanlar?n (meşru) idarecilerine ve bütün Müslümanlara dedi.”

  Bu hadiste geçen anahtar kavram “nasihat” kelimesidir. Hz. Peygamberin “nasihat” kelimesinden ne kastettiği belirlenmeden ?slam’?n dörtte birine denk kabul edilen bu hadisin doğru bir şekilde anlaş?lmas? mümkün değildir.

  Kaynaklara göre “nasihat” kelimesinin manas?n? birkaç kelime ile izah etmek mümkün değildir. Çünkü bu kelimenin Arapça’da çok geniş manalar? bulunmaktad?r.

  Nasihat, bir şeyi ve bir kimseyi içten ve gönülden sevmek, ona bağlanmak, ihlas sadakat ve samimiyet demektir. Ar?, duru, saf oldu demektir. ?çinde aldatma duygusu olmayan, kalbi halis kimseler için nasih veya nasuh ifadesi kullan?lm?şt?r. Nitekim Kur’anda içten gelerek yap?lan samimi tevbeler için Tevbe-i Nasuh ifadesi kullan?lm?şt?r. Yani sahibini bir daha günaha götürmeyen halis tevbedir. Ayr?ca Arapçada bir kumaş parças?n?n elbiseye dönüştürülmesi olay?n? ifade etmek için “nasuh” kelimesi kullan?lm?şt?r. Bu sebeple Arapça’da dikiş iğnesinin bir ad? “minsah”t?r. Eğer biz kelimenin bu anlam?n? esas alacak olursak içten ve gönülden yap?lan tevbeler için “nasuh” kelimesinin kullan?lmas?n?n sebebi ‘günahlarla y?rt?lan dinin tevbe ile yeniden dikilmesi’nden kaynaklanmaktad?r.

  Ayr?ca “nasihat” kelimesi; insanlar? iyiye ve güzele sevketmek için yap?lan güzel konuşma vaaz, öğüt verme, tavsiye etme, ihtar etme, ibret verici ders gibi ifadelerin yerlerine de kullan?lm?şt?r. Bizim dilimize de sadece bu anlam? ile geçmiş ve ‘nasihat edilen kimsenin hayr?n? istemek’ diye ifade edilmiştir.

  Burada esas yap?lmas? gereken Hz. Peygamberin “Din nasihattir” derken bu anlam gruplar?ndan hangisini kastettiğini belirlemek konunun en önemli noktas?n? teşkil etmektedir. Peygamber efendimizden rivayet edilen hadislerde “nasihat” kelimesi “samimiyet, içten ve gönülden bağl?l?k” manas?nda kullan?lm?şt?r.

  Bir hadis-i şerifinde Peygamberimiz: “Müslüman?n Müslüman üzerinde alt? hakk? vard?r: Selam verdiğinde selam?n? almak, aks?rd?ğ?nda kendisine dua etmek, hastaland?ğ?nda ziyaret etmek, davet ettiğinde icabet etmek, öldüğünde cenazesine iştirak etmek ve g?yab?nda ona karş? samimiyeti elden b?rakmamak.”

  Müslümanlar?n sadece birbirlerinin yüzlerine karş? değil, birbirlerinin g?yab?nda da samimi olmalar?, evli eşler aras?nda da nasihat (içten ve gönülden bağl?l?k) özellikle aranm?şt?r.

  Yine bir hadis-i şerifinde peygamber efendimiz: Bir mü’min için takva’dan sonra saliha bir eş kadar hay?rl? ve yararl? bir şey olamaz, emrettiğinde itaat eder, yüzüne bakt?ğ?nda sevinç duyar, üzerine yemin içtiğinde yeminini boşa ç?karmaz ve onun g?yab?nda gerek nefsi ve gerekse mal? konusunda samimiyeti ve bağl?l?ğ? devam eder.

  Din Nasihatt?r, Nasihat Samimiyettir!


  ‘Nasihat’ kelimesine; ihlas, samimiyet, içten ve gönülden bağl?l?k anlam?n? verdiğimiz takdirde z?t anlam?, aldatmak, kand?rmak, ve iki yüzlü davranmak olur. Nitekim kaynaklarda da ‘nasihat’ kelimesinin karş?l?ğ? olarak ‘ğ?şş’ yani ‘aldatmak’ veya ‘adavet’ yani ‘düşmanl?k’ kelimesi kullan?lm?şt?r. Deylemi “el-Firdevs” adl? eserinde şöyle demektedir: “Her alimle oturmay?n! Sadece sizi beş şeyi terk edip, beş haslete davet eden; yani şekden yakin’e, kibirden tevazuya, riya’dan ihlasa, rağmetten rahbete, adavetten nasihate davet eden alimlerle oturun.” Kurtubi’ye göre nasihatin z?dd? ihanettir. Buna göre Allah’a Rasulüne, ve Kitab?na karş? nasihat (samimiyet) içinde olmayanlar ihanet içindedirler. Beyhaki’ye göre Müslümanlar?n birbirlerine karş? nasihat (samimiyet) içinde olman?n üç alameti vard?r.

  Bunlar:

  1. Kalbin Müslümanlar?n elem ve kederlerinden dolay? hüzün duymas?

  2. Müslümanlar?n ac?lar?na katlanmak

  3. Müslümanlar? faydal? olan her işte bilgilendirmek.

  Ebu Abdillah Muhammed b. Nasr el-Mervezi, nasihat kelimesinin as?l anlam? kim olursa olsun kalben bağlanmakt?r. Nasihat farz ve nafile olmak üzere ikiye ayr?l?r. Farz olan nasihat Allah’?n emirlerini yerine getirmek ve haram k?ld?klar?ndan kaç?nmak derecesinde bağlanmakt?r, demektedir.

  Bütün bu anlat?lanlara rağmen gerek ülkemizde, gerekse ?slam aleminin diğer bölgelerinde nasihat kelimesini aldat?lmak, kand?r?lmak, ihanet, adavet ve iki yüzlü davranman?n z?dd? olarak “ ihlas samimiyet, içten davranmak, gönülden bağlanmak” anlam? değil de “öğüt vermek, vaaz ve tavsiye, ihtar etme” gibi anlamlar? ön plana ç?km?ş ve bu hadis “din samimiyettir” yerine “din vaaz ve irşadd?r” şeklinde anlaş?larak, hem dinin dörtte biri olduğu kabul edilen bu hadisin yanl?ş anlaş?lmas?na hem de Hz. Peygamberin yapt?ğ? tek din tan?m?m?n gözlerden kaybolmas?na yol açm?şt?r.

  Şimdi dinin dörtte birine denk gelen bu hadisin anahtar kelimesi olan ‘nasihat’i yanl?ş anlad?ğ?m?zda dinin dörtte biri vaaz ve irşad, doğru anlad?ğ?m?zda ise dinin dörtte biri ihlas ve samimiyet olacakt?r.

  Öyleyse din nasihattir, nasihat ise samimiyettir.
  Konu MuhammedSaid tarafından (26.05.07 Saat 11:33 ) değiştirilmiştir.

  Ve sen yine denendiğinde.. Ve yine kalbin daraldığında.. Ve yine bütün kapılar kapandığında.. Ve yine ne yapman gerektiğini bilemediğinde.. Uzun uzun düşün.. Ve hatırla yaratanını!.. "ALLAH kuluna kafi değil mi?" [Zümer Suresi - 36]


 2. #2
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  Ben de nasihatin sadece öğüt anlamını biliyordum,bir pencere açıldı.Allah razı olsun.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 3. #3
  Ehil Üye Ararad - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2013
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  3.159

  Standart

  Eddinu Nasihetün, Din nasihattır...
  Hak ile iştigal etmezsen
  batıl seni istila eder...

  İ. Şafii.

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Yalnızca "La İlahe İllallah" Demek Yeterli midir? "Muhammedür Resulullah" Demeden?
  By ZÜMRÜT in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 10
  Son Mesaj: 25.04.17, 13:15
 2. Hayatıyla bir "Elif" yazar, "Vav" vuslatıyla yürür, yüreği "Hu" okur..
  By gamze-i_dilruzum in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 21.04.17, 20:28
 3. "Allahu Ekber!" Demek, Ne Demek?
  By istiğna in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 25.12.08, 14:12
 4. "Ademî Birşey Madum Birşeye İllet Olur" Ne Demek?
  By semerat in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 21
  Son Mesaj: 26.10.08, 15:48
 5. Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 17.10.07, 06:55

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0